Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1957:668) om utlämning för brott

dels att 26 a § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 26 c §, av följande lydelse.

26 a §

2 Har utlämning till Sverige skett för lagföring här i landet, på villkor att den som utlämnats senare återförs till den andra staten, ska Polismyndigheten se till att den som har utlämnats återförs.
Om den som ska återföras inte är frihetsberövad får han eller hon, om det är nödvändigt för att återförandet ska kunna genomföras, hållas i förvar av Polismyndigheten, dock längst under 48 timmar.

26 c §

Vid utlämning till Sverige ska Polismyndigheten ansvara för transporten i Sverige.

SFS 2017:141

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.
På regeringens vägnarANDERS YGEMANUlf Wallentheim(Justitiedepartementet)
Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149.
Senaste lydelse 2014:635.