Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:644 Utkom från trycket den 30 juni 2017Lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall;utfärdad den 22 juni 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341. föreskrivs att 1 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fallSenaste lydelse av lagens rubrik 2009:73. ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2016:94. Denna lag innehåller straffrättsliga bestämmelser för genomförande avden internationella konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism som antogs av Förenta nationernas generalförsamling den 9 december 1999 (54/109), ochpunkt 6 i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 2178 (2014).I lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism finns ytterligare bestämmelser för att genomföra konventionen. De avser åtgärder som den som bedriver finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet är skyldig att vidta för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONEva Marie Hellstrand(Justitiedepartementet)