Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i brottsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 10 a § brottsbalken ska ha följande lydelse.

6 kap.

6 kap. 10 a §

2 Den som, i syfte att mot ett barn under femton år begå en gärning för vilken straff föreskrivs i 4, 5, 6, 8 eller 10 §, föreslår en träff eller stämmer träff med barnet, döms för kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte till böter eller fängelse i högst två år.

SFS 2017:1068

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONMattias Larsson(Justitiedepartementet)
Prop. 2016/17:214, bet. 2017/18:JuU2, rskr. 2017/18:26
Senaste lydelse 2009:343