Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i brottsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om brottsbalken

dels att 4 kap. 4 b, 7 och 11 §§ och 5 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 6 c och 6 d §§, av följande lydelse.

4 kap.

4 kap. 4 b §

2 Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör
 • 1. misshandel enligt 3 kap. 5 § eller försök till sådant brott som inte är ringa,
 • 2. olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket,
 • 3. olaga hot enligt 4 kap. 5 § första stycket,
 • 4. hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4 kap. 6 §,
 • 5. kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a §,
 • 6. olovlig identitetsanvändning enligt 4 kap. 6 b §,
 • 7. olaga integritetsintrång enligt 4 kap. 6 c §,
 • 8. ofredande enligt 4 kap. 7 §,
 • 9. sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 §,
 • 10. skadegörelse enligt 12 kap. 1 § eller försök till sådant brott,
 • 11. ringa skadegörelse enligt 12 kap. 2 §, eller
 • 12. överträdelse av kontaktförbud enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud
 • döms, om var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet, för olaga förföljelse till fängelse i högst fyra år.

4 kap. 6 c §

Den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida
 • 1. bild på eller annan uppgift om någons sexualliv,
 • 2. bild på eller annan uppgift om någons hälsotillstånd,
 • 3. bild på eller annan uppgift om att någon utsatts för ett brott som innefattar ett angrepp mot person, frihet eller frid,
 • 4. bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation, eller
 • 5. bild på någons helt eller delvis nakna kropp
 • döms, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör, för olaga integritetsintrång till böter eller fängelse i högst två år.
Det ska inte dömas till ansvar om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter var försvarlig.

4 kap. 6 d §

Om brott som avses i 6 c § är grovt, döms för grovt olaga integritetsintrång till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.
Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen med hänsyn till bildens eller uppgiftens innehåll eller sättet för eller omfattningen av spridningen var ägnad att medföra mycket allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör.

4 kap. 7 §

3 Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år.

4 kap. 11 §

4 Hemfridsbrott eller olaga intrång som inte är grovt, kränkande fotografering eller förberedelse till sådant brott, olovlig identitetsanvändning, olaga integritetsintrång, ofredande som inte förövats på allmän plats, intrång i förvar, olovlig avlyssning som inte förövats på allmän plats eller förberedelse till sådant brott får åtalas av åklagare endast om målsäganden anger brottet till åtal eller om åtal är påkallat från allmän synpunkt. Detsamma gäller olaga tvång genom hot att åtala eller ange annan för brott eller att om annan lämna menligt meddelande samt försök eller förberedelse till sådant brott.

5 kap.

5 kap. 2 §

Om brott som avses i 1 § är grovt döms för grovt förtal till böter eller fängelse i högst två år.
Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen med hänsyn till uppgiftens innehåll eller sättet för eller omfattningen av spridningen eller annars var ägnad att medföra allvarlig skada.

SFS 2017:1136

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONClara Ahlqvist(Justitiedepartementet)
Prop. 2016/17:222, bet. 2017/18:KU13, rskr. 2017/18:36.
Senaste lydelse 2017:442.
Senaste lydelse 1993:207.
Senaste lydelse 2016:485.