Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i brottsbalken

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 4 b § brottsbalken ska ha följande lydelse.

4 kap.

4 kap. 4 b §

2 Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör
 • 1. misshandel enligt 3 kap. 5 § eller försök till sådant brott som inte är ringa,
 • 2. olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket,
 • 3. olaga hot enligt 4 kap. 5 § första stycket,
 • 4. hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4 kap. 6 §,
 • 5. kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a §,
 • 6. olovlig identitetsanvändning enligt 4 kap. 6 b §,
 • 7. olaga integritetsintrång enligt 4 kap. 6 c §,
 • 8. ofredande enligt 4 kap. 7 §,
 • 9. sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 §,
 • 10. skadegörelse enligt 12 kap. 1 § eller försök till sådant brott,
 • 11. ringa skadegörelse enligt 12 kap. 2 §, eller
 • 12. överträdelse av kontaktförbud med elektronisk övervakning eller överträdelse av kontaktförbud enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud
 • döms, om var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet, för olaga förföljelse till fängelse i högst fyra år.

SFS 2018:409

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONDavid Oredsson(Justitiedepartementet)
Prop. 2017/18:81, bet. 2017/18:JuU25, rskr. 2017/18:255.
Senaste lydelse 2017:1136.