Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 § skattebrottslagen (1971:69) ska ha följande lydelse.

12 §

2 Den som på eget initiativ vidtar åtgärd som leder till att skatten kan påföras, tillgodoräknas eller återbetalas med rätt belopp, döms inte till ansvar enligt 2–8 §§.
Ansvar enligt 10 § inträder inte för den som på eget initiativ uppfyller skyldighet som där avses.
En vidtagen åtgärd enligt första stycket anses inte vara på eget initiativ om
  • 1. Skatteverket har informerat om att verket ska genomföra en generell kontroll,
  • 2. åtgärden har en koppling till den generella kontrollen, och
  • 3. åtgärden vidtas först två månader efter utgången av den månad då Skatteverket informerade om den generella kontrollen.

SFS 2018:564

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.
2. Bestämmelserna i 12 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på åtgärder som vidtas efter ikraftträdandet och som har en koppling till sådan information om generell kontroll som Skatteverket har lämnat efter ikraftträdandet.
På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONMaria Åhrling(Finansdepartementet)
Prop. 2017/18:144, bet. 2017/18:SkU18, rskr. 2017/18:286.
Senaste lydelse 2011:1247.