Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:793 Publicerad den 15 juni 2018Lag om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbudUtfärdad den 7 juni 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327. föreskrivs att 13 § lagen (1988:688) om kontaktförbudSenaste lydelse av lagens rubrik 2011:487. ska ha följande lydelse.13 §13 § Senaste lydelse 2011:487. Vid åklagarens handläggning av ärenden om kontaktförbud tilllämpas i övrigt 5–9, 13–15 §§, 23 § första och tredje styckena, 24, 27, 31 §§, 32 § första stycket, andra stycket 2 och 3 och tredje stycket och 36 § förvaltningslagen (2017:900).Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONEva Marie Hellstrand(Justitiedepartementet)