Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1260 Publicerad den 28 juni 2018Lag om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorderUtfärdad den 20 juni 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:250, bet. 2017/18:JuU30, rskr. 2017/18:378. föreskrivs att 5 kap. 3 § lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder ska ha följande lydelse.5 kap.3 §3 §Om den som ska överlämnas avger en förklaring om att han eller hon avstår från överklagande och medger att beslutet om överlämnande får verkställas, får verkställighet ske även om beslutet inte har fått laga kraft. I fråga om en sådan förklaring tillämpas 11 § andra stycket samt 12 § och 13 § första stycket strafftidslagen (2018:1251).1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.2. Bestämmelserna i 5 kap. 3 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande för prövning av en förklaring som lämnats före ikraftträdandet.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONUlf Wallentheim(Justitiedepartementet)