Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i brottsbalken

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 1 § brottsbalken ska ha följande lydelse.

3 kap.

3 kap. 1 §

2 Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid. Som skäl för livstids fängelse ska det särskilt beaktas om gärningen föregåtts av noggrann planering, präglats av särskild förslagenhet, syftat till att främja eller dölja annan brottslighet, inneburit svårt lidande för offret eller annars varit särskilt hänsynslös.

SFS 2019:805

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONEva Marie Hellstrand(Justitiedepartementet)
Prop. 2018/19:138, bet. 2019/20:JuU4, rskr. 2019/20:34.
Senaste lydelse 2014:274.