Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i brottsbalken

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 29 kap. 2 § brottsbalken ska ha följande lydelse.

29 kap.

29 kap. 2 §

2 Som försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp, särskilt beaktas
  • 1. om den tilltalade avsett att brottet skulle få allvarligare följder än det faktiskt fått,
  • 2. om den tilltalade visat stor hänsynslöshet,
  • 3. om den tilltalade utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller svårigheter att värja sig,
  • 4. om den tilltalade utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat ett särskilt förtroende,
  • 5. om den tilltalade förmått någon annan att medverka till brottet genom tvång, svek eller missbruk av hans eller hennes ungdom, oförstånd eller beroende ställning,
  • 6. om brottet utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form eller systematiskt eller om brottet föregåtts av särskild planering,
  • 7. om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller annan liknande omständighet,
  • 8. om brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående person, eller
  • 9. om brottet begåtts mot en person på grund av att han eller hon eller någon närstående innehaft ett uppdrag som förtroendevald i stat, kommun, landsting, Sametinget eller Europaparlamentet.

SFS 2019:828

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONWalo von Greyerz(Justitiedepartementet)
Prop. 2018/19:154, bet. 2019/20:JuU6, rskr. 2019/20:42.
Senaste lydelse 2018:540.