Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i brottsbalken

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19 kap. 12 § brottsbalken ska ha följande lydelse.

19 kap.

19 kap. 12 §

2 Den som utan regeringens tillstånd här i landet värvar någon annan till främmande krigstjänst eller därmed jämförlig tjänst döms för olovlig värvning till böter eller fängelse i högst ett år eller, om Sverige var i krig, till fängelse i högst två år.

SFS 2020:16

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2020.
På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGMikaela Bexar(Justitiedepartementet)
Prop. 2019/20:36, bet. 2019/20:JuU13, rskr. 2019/20:145.
Senaste lydelse 1974:565.