Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:1074 Publicerad den 2 december 2020Lag om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)Utfärdad den 26 november 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2020/21:8, bet. 2020/21:JuU6, rskr. 2020/21:58. föreskrivs att 15 § bötesverkställighetslagen (1979:189) ska ha följande lydelse.15 §15 §Senaste lydelse 1993:902. Om böter inte har kunnat drivas in och det beror på trots från den bötfällde, ska böterna på talan av åklagare förvandlas till fängelse. Bötesförvandling ska också ske om det av särskilda skäl är motiverat från allmän synpunkt.Om den bötfällde, när förvandlingsstraffet ska beslutas, är skyldig att betala även andra böter än sådana som avses i första stycket, ska också dessa böter förvandlas.Förvandlingsstraffet ska bestämmas till fängelse i lägst fjorton dagar och högst tre månader.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bötesstraff som har dömts ut före ikraftträdandet.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONMattias Larsson(Justitiedepartementet)