Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 och 44 §§ lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt2 ska ha följande lydelse.

12 §

En intagen är skyldig att delta i den verksamhet och ha den sysselsättning i övrigt som anvisas honom eller henne. Den som får allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken får dock inte åläggas att ha någon sysselsättning, och den som har beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken får åläggas att ha sysselsättning bara av den art och omfattning som kan anses lämplig för honom eller henne.

44 §

Intagen ska få ersättning, enligt normer som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer för arbete som han eller hon utfört, om detta inte skett för egen räkning eller åt arbetsgivare utom anstalten. Ersättning ska utges även när intagen, enligt vad som bestämts rörande honom eller henne, under arbetstid deltar i undervisning, utbildning eller annan särskilt anordnad verksamhet eller behandling eller bedriver enskilda studier. Kan arbete eller annan verksamhet som berättigar till ersättning inte beredas intagen eller är denne helt eller delvis oförmögen till sådan verksamhet, ska ersättning ändå utges i den mån den intagne inte får allmän ålderspension, sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken.
Ersättning för arbete ska bestämmas med hänsyn till den intagnes arbetsinsats, om ej särskilda skäl föranleder annat. För annan verksamhet ska ersättning i regel bestämmas enhetligt.
Regeringen eller myndighet, som regeringen bestämmer, meddelar föreskrifter beträffande användningen av ersättning enligt första stycket och av annan arbetsinkomst som intagen uppbär.

SFS 2010:1217

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKAnnika Lowén(Justitiedepartementet)
Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.
Lagen omtryckt 2007:109.