Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:178 Publicerad den 5 april 2019Lag om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorderUtfärdad den 4 april 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:42, bet. 2018/19:JuU20, rskr. 2018/19:160. föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1919 av den 26 oktober 2016 om rättshjälp för misstänkta och tilltalade i straffrättsliga förfaranden och för eftersökta personer i förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder, i den ursprungliga lydelsen. att 3 kap. 4 § lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder ska ha följande lydelse.3 kap.4 §4 §En offentlig försvarare ska förordnas om den eftersökte begär det, är under arton år eller i övrigt bedöms vara i behov av en försvarare.Om ett överlämnande beviljas har den eftersökte rätt till biträde av en offentlig försvarare fram till dess att ett beslut om överlämnande har verkställts.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2019.På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGErika Goldkuhl(Justitiedepartementet)