Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) nr 355/94 av den 14 februari 1994 om ändring av förordning (EEG) 918/83 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielseEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 046 , 18/02/1994 s. 0005 - 0006

Finsk specialutgåva Område 2 Volym 11 s. 0041

Svensk specialutgåva Område 2 Volym 11 s. 0041RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 355/94 av den 14 februari 1994 om ändring av förordning (EEG) 918/83 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 28 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 45 i förordning nr (EEG) 918/83(4) skall befrielse från importtullar beviljas för varor som ingår i det personliga bagaget hos resande som kommer från ett tredje land, under förutsättning att denna import är av icke-kommersiell natur.

I enlighet med artikel 47 i förordning nr (EEG) 918/83 får det sammanlagda värdet av de varor som är befriade från importtullar inte överstiga 45 ecu per resande. I enlighet med artikel 47 andra stycket får medlemsstaterna sänka detta belopp till 23 ecu för resande under 15 år.

Hänsyn bör tas till de åtgärder till förmån för resande som rekommenderats av internationella specialorganisationer, i synnerhet de åtgärder som anges i bilaga F.3 till Internationella konventionen om förenkling och harmonisering av tullförfaranden.

Dessa mål kan uppnås genom att befrielserna ökas.

Det är nödvändigt att under en begränsad tid bevilja Tyskland undantagsregler med hänsyn till de ekonomiska svårigheter som troligen kommer att orsakas av storleken på befrielserna, särskilt när det gäller resande som kommer till denna medlemsstats territorium via en landgräns mellan Tyskland och ett annat tredje land än ett EFTA-medlemsland eller som kommer med fartyg i kustsjöfart från dessa länder.

Ett särskilt förhållande föreligger mellan det spanska fastlandet och Ceuta och Melilla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning nr (EEG) 918/83 ändras på följande sätt:

1. Artikel 47 skall ersättas med följande:

"Artikel 47

Den befrielse som avses i artikel 45 skall beviljas upp till ett sammanlagt värde av 175 ecu per resande för andra varor än de som är upptagna i artikel 46.

Medlemsstaterna får emellertid sänka detta belopp till 90 ecu för resande under 15 år."

2. Följande artikel skall införas:

"Artikel 47a

1. Trots bestämmelserna i artikel 47 första stycket bemyndigas Spanien härmed att till och med den 31 december 2000 tillämpa en befrielse om 600 ecu för ifrågavarande varor då de införs från Ceuta och Melilla till tullområdet så som det definieras för Spanien i artikel 3.1 fjärde strecksatsen i förordning nr (EEG) 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen(5).

2. Trots bestämmelserna i artikel 47 andra stycket skall Spanien ha möjlighet att sänka befrielsen till 150 ecu för resande under 15 år.

(5) EGT nr L 302, 19.10.1992, s. 1.".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1994.

För Förbundsrepubliken Tyskland skall denna förordning emellertid tillämpas från och med den 1 januari 1998 med avseende på varor som importeras av resenärer som kommer till tyskt territorium via en landgräns mellan Tyskland och ett annat tredje land än ett EFTA-medlemsland eller som kommer med fartyg i kustsjöfart från dessa länder.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 februari 1994.

På rådets vägnar

Y. PAPANTONIOU

Ordförande

(1) EGT nr C 254, 11.10.1986, s. 7.

(2) EGT nr C 13, 18.1.1988, s. 173.

(3) EGT nr C 105, 24.4.1987, s. 4.

(4) EGT nr L 105, 23.4.1983, s. 1. Förordningen är senast ändrad genom förordning nr EEG/3357/91 (EGT nr L 318, 20.11.1991, s. 3).