Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) nr 2744/98 av den 14 december 1998 om ändring av förordning (EG) nr 355/94 och om förlängning av det tillfälliga undantaget för Tyskland och ÖsterrikeEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 345 , 19/12/1998 s. 0009 - 0010RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2744/98 av den 14 december 1998 om ändring av förordning (EG) nr 355/94 och om förlängning av det tillfälliga undantaget för Tyskland och Österrike

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 28 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

av följande skäl:

I artikel 2 andra stycket i rådets förordning (EG) nr 355/94 av den 14 februari 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 918/83 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (4) meddelas föreskrifter om tillämpning under tiden till och med den 31 december 1997 av ett tillfälligt undantag, till förmån för Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Österrike, som syftar till tillämpning av ett gränsvärde på 75 ecu för den befrielse som är tillämplig på varor som förs in av resande som reser in på tyskt eller österrikiskt territorium via en landgräns mellan dessa två medlemsstater och andra länder som inte är medlemsstater eller Efta-medlemmar eller som, i förekommande fall, anländer med fartyg i kusttrafik från dessa länder.

Hänsyn tas till de ekonomiska svårigheter som skulle kunna orsakas av värdet på de befrielser som tillämpas på resande som för in varor till gemenskapen i ovan beskrivna situationer.

Genom skrivelser av den 24 juni och den 23 juli 1997 begärde Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Österrike en förlängning av undantaget enligt artikel 2 andra stycket i förordning (EG) nr 355/94. Deras begäran grundar sig på det faktum att de ekonomiska svårigheter, som ledde till att förordningarna (EG) nr 355/94 och (EG) nr 3316/94 antogs, bestod eller till och med hade förvärrats.

Hänsyn bör tas till den situation som de två medlemsstaterna beskriver.

En förlängning av undantaget bör dock åtföljas av bestämmandet av en tidsfrist för att anpassa gränsvärdet för den befrielse som tillämpas av Tyskland och Österrike till vad som vid den tidpunkten gäller i övriga medlemsstater, av en omedelbar höjning av det gränsvärde som tillämpas på dessa två medlemsstater för att begränsa snedvridningarna av konkurrensen och av ett åtagande från dessa medlemsstater om att de gradvis och gemensamt kommer att höja det nämnda gränsvärdet så att detta den 1 januari 2003 överensstämmer med gemenskapens gränsvärde.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 2 andra stycket i förordning (EG) nr 355/94 skall ersättas med följande:

"För Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Österrike skall denna förordning dock tillämpas från och med den 1 januari 2003 i fråga om varor som förs in av resande som reser in på tyskt eller österrikiskt territorium via en landgräns mellan dessa två medlemsstater och andra länder som inte är medlemsstater eller Efta-medlemmar eller som, i förekommande fall, anländer med fartyg i kusttrafik från dessa länder.

Dessa medlemsstater skall dock bevilja en befrielse på lägst 100 ecu från och med den 1 januari 1999 på införsel som görs av de resande som avses i föregående stycke. De skall gemensamt gradvis höja detta belopp för att senast den 1 januari 2003 på denna import tillämpa det gränsvärde som gäller inom gemenskapen."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning gäller från den 1 januari 1998.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 december 1998.

På rådets vägnar

W. MOLTERER

Ordförande

(1) EGT C 273, 2.9.1998, s. 10.

(2) Yttrandet avgivet den 3 december 1998 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) Yttrandet avgivet den 15 oktober 1998 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(4) EGT L 46, 18.2.1994, s. 5. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 3316/94 (EGT L 350, 31.12.1994, s. 12).