Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förodning (EG) nr 1110/1999 av den 10 maj 1999 om tullfri behandling av vissa aktiva farmaceutiska ingredienser som har fått en internationell generisk beteckning (INN) av Världshälsoorganisationen och för vissa produkter som används vid framställning av färdiga farmaceutiska produkterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 135 , 29/05/1999 s. 0001 - 0015RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1110/1999

av den 10 maj 1999

om tullfri behandling av vissa aktiva farmaceutiska ingredienser som har fått en internationell generisk beteckning (INN) av Världshälsoorganisationen och för vissa produkter som används vid framställning av färdiga farmaceutiska produkter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 113 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Under förhandlingarna inom ramen för Uruguayrundan diskuterade gemenskapen och ett antal länder tullfri behandling av farmaceutiska produkter.

(2) Deltagarna i dessa diskussioner drog slutsatsen att, förutom för de produkter som omfattas av Harmoniserade systemet (HS) kapitel 30 och HS-nummer 2936, 2937, 2939 och 2941, borde tullfri behandling medges för vissa aktiva farmaceutiska ingredienser som har fått en internationell generisk beteckning (INN) av Världshälsoorganisationen (WHO), för vissa salter, estrar och hydrater av dessa produkter samt för vissa produkter som används vid produktion och framställning av färdiga farmaceutiska produkter.

(3) Resultatet av dessa diskussioner, vilket framgår av förhandlingsprotokollet, införlivades med deltagarnas tulltaxor, vilka utgör bilagor till Marrakeshprotokollet till GATT 1994.

(4) Deltagarna beslutade också att företrädarna för de WTO-medlemmar som är parter i förhandlingsprotokollet skulle sammanträda inom ramen för WTO:s Varuhandelsråd, normalt åtminstone en gång vart tredje år, för att se över produkttäckningen i syfte att i samförstånd ta med ytterligare farmaceutiska produkter för tullfrihet.

(5) En sådan översyn har gjorts för andra gången och den har lett till slutsatsen att ytterligare ett antal INN-produkter och produkter som används vid produktion och framställning av färdiga farmaceutiska produkter bör medges tullfri behandling, och att förteckningen över prefix och suffix till salter och estrar av INN-produkter bör utökas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Från och med den 1 juli 1999 skall gemenskapen medge tullfri behandling för de INN-produkter som förtecknas i bilaga I samt för salter, estrar och hydrater av dessa produkter.

Artikel 2

Från och med den 1 juli 1999 skall gemenskapen medge tullfri behandling för de produkter som används vid produktion och framställning av de färdiga farmaceutiska produkter som förtecknas i bilaga II.

Artikel 3

Från och med den 1 juli 1999 skall de prefix och suffix till INN-produkter som kan komma i fråga för tullfri behandling omfatta dem som förtecknas i bilaga III.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 maj 1999.

På rådets vägnar

H. EICHEL

Ordförande

BILAGA I

Ytterligare INN-produkter som skall ges tullfri behandling

>Plats för tabell>

BILAGA II

Ytterligare farmaceutiska mellanprodukter, dvs. föreningar som används för framställning av färdiga farmaceutiska produkter, som skall ges tullfri behandling

>Plats för tabell>

BILAGA III

Tillägg till den förteckning över prefix och suffix som i kombination med INN beskriver salter, estrar och hydrater av INN-produkter

Bensoat

Difumarat

Dipivoxil

Monobensoat

Tetraisopropyl