Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) nr 2007/2000 av den 18 september 2000 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess samt om ändring av förordning (EG) nr 2820/98 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1763/1999 och (EG) nr 6/2000Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 240 , 23/09/2000 s. 0001 - 0009Rådets förordning (EG) nr 2007/2000

av den 18 september 2000

om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess samt om ändring av förordning (EG) nr 2820/98 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1763/1999 och (EG) nr 6/2000

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Vid sitt möte i Lissabon den 23-24 mars 2000 beslöt Europeiska rådet att stabiliserings- och associeringsavtalen med länderna på västra Balkan bör föregås av en asymmetrisk handelsliberalisering.

(2) I sina slutsatser av den 24 januari och den 14 februari 2000 uppmanade också rådet kommissionen att undersöka möjligheterna att underlätta handeln med Republiken Montenegro som ingår i Förbundsrepubliken Jugoslavien.

(3) Rådets förordning (EG) nr 6/2000 av den 17 december 1999 om ordningen för import till gemenskapen av produkter med ursprung i republikerna Bosnien och Hercegovina och Kroatien och för import av vin med ursprung i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Republiken Slovenien(1) har inneburit att vissa industriprodukter befriats från tull inom vissa tulltak samt att begränsade medgivanden beviljats för jordbruksprodukter, i många fall i form av tullbefrielse inom tullkvoter. Rådets förordning (EG) nr 1763/1999 av den 29 juli 1999 om ordningen för import till gemenskapen av produkter med ursprung i Republiken Albanien och om ändring, såvitt avser Republiken Albanien, av förordning (EG) nr 2820/98 om tillämpning av en flerårig ordning med allmänna tullförmåner under tiden 1 juli 1999-31 december 2001, innebär en liknande ordning med samma slags begränsningar(2).

(4) Importen från västra Balkan är allmänt sett mindre än 0,6 % av gemenskapens sammanlagda import. En ytterligare öppning av marknaden förväntas komma att främja den politiska och ekonomiska stabiliseringsprocessen i regionen utan att medföra några negativa effekter för gemenskapen.

(5) Gemenskapens autonoma handelsförmåner bör därför utökas genom att alla återstående tulltak för industriprodukter undanröjs och genom att jordbruks- och fiskeriprodukter, inbegripet bearbetade produkter, ges utvidgat tillträde till gemenskapens marknad.

(6) Åtgärderna föreslås som ett led i EU:s stabiliserings- och associeringsprocess för att bemöta den särskilda situationen på västra Balkan. Åtgärderna kommer inte att utgöra ett prejudikat för gemenskapens handelspolitik i förhållande till andra tredje länder.

(7) Enligt EU:s stabiliserings- och associeringsprocess, som bygger på tidigare regionala strategier och rådets slutsatser av den 29 april 1997, gäller vissa villkor för utvecklingen av de bilaterala förbindelserna mellan Europeiska unionen och länderna i västra Balkan. För att autonoma handelsförmåner skall kunna beviljas skall länderna respektera de grundläggande principerna för demokrati och mänskliga rättigheter och därtill vara beredda att utveckla ekonomiska förbindelser med varandra. Beviljandet av utökade autonoma handelsförmåner för länder som deltar i EU:s stabiliserings- och associeringsprocess bör göras beroende av deras beredvillighet att inleda konkreta ekonomiska reformer och regionalt samarbete, särskilt genom att inrätta frihandelsområden i enlighet med tillämpliga GATT/WTO-normer. Rätten att omfattas av autonoma handelsförmåner är dessutom beroende av att förmånstagarna deltar i ett effektivt administrativt samarbete med gemenskapen i syfte att förhindra alla former av bedrägeri.

(8) Handelsförmåner kan endast beviljas ett land eller territorium som har en tullförvaltning.

(9) Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien samt Kosovo, såsom det sist nämnda landet är definierat i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999 och underställt en civil förvaltning som utövas av Förenta nationernas mission i Kosovo (UNMIK) (nedan kallat Kosovo), uppfyller dessa villkor och bör alla beviljas likadana handelsförmåner för att undvika diskriminering i regionen.

(10) Republiken Montenegro, som ingår i Förbundsrepubliken Jugoslavien, har inte någon egen tullförvaltning. Det kan därför inte beviljas samma förmåner. Det är dock möjligt att bevilja begränsade handelsförmåner för vissa industriprodukter från Montenegro som inte tillverkas i andra delar av Förbundsrepubliken Jugoslavien, utan att detta skulle strida mot principen att Förbundsrepubliken Jugoslavien skall vara uteslutet från handelsförmånerna som helhet eller mot rådets förordning (EG) nr 1294/1999 av den 15 juni 1999 om frysande av tillgångar och ett investeringsförbud avseende Förbundsrepubliken Jugoslavien och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1295/98 och (EG) nr 1607/98(3).

(11) Den f.d. jugoslaviska republiken Makedonien har redan ingått ett samarbetsavtal med handelsförmåner med gemenskapen, och gemenskapen och dess medlemsstater har inlett förhandlingar om ett stabiliserings- och associeringsavtal med det landet. Makedonien bör därför separat beviljas utökade autonoma handelsförmåner motsvarande dem som omfattas av denna förordning, med undantag för de medgivanden som gäller vin.

(12) Denna förordning bör innebära fortsatta medgivanden för vin, motsvarande dem som beviljas enligt förordning (EG) nr 6/2000, vilka också omfattar Slovenien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien i avvaktan på att särskilda avtal om vinhandeln ingås med dessa länder. Eftersom dessa medgivanden även i fortsättningen består av en övergripande tullkvot är det lämpligt att dessa bestämmelser bibehålls i en och samma förordning.

(13) Det är därför lämpligt att bevilja Albanien, Bosnien och Hercegovina och Kroatien utökade autonoma handelsförmåner och att inkludera Kosovo samt att bevilja begränsade specifika handelsförmåner för vissa industriprodukter med ursprung i Förbundsrepubliken Jugoslavien.

(14) I fråga om intygande av ursprung och förfaranden för administrativt samarbete bör de relevanta bestämmelserna i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen(4) tillämpas.

(15) Av rationaliserings- och förenklingsskäl bör kommissionen ges möjligheten att, efter samråd med tullkodexkommittén och utan att det påverkar de särskilda förfaranden som avses i denna förordning, göra erforderliga ändringar och tekniska anpassningar av denna förordning.

(16) De åtgärder som krävs för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(5).

(17) Till följd av införandet av de föreslagna åtgärderna avseende jordbruksprodukter och fiskeriprodukter med ursprung i republikerna Albanien, Bosnien och Hercegovina och Kroatien behöver dessa republiker inte ingå i gemenskapens ordning med allmänna tullförmåner. Dessa republiker bör därför strykas från listan över förmånstagare i rådets förordning (EG) nr 2820/98 av den 21 december 1998 om tillämpning av en flerårig ordning med allmänna tullförmåner under tiden 1 juli 1999-31 december 2001(6).

(18) En enda ny förordning som reglerar alla autonoma handelsförmåner skulle innebära en större öppenhet när det gäller gemenskapens ordning för handeln med länder och territorier som deltar i eller är knutna till EU:s stabiliserings- och associeringsprocess. Förordningarna (EG) nr 1763/1999 och (EG) nr 6/2000 bör därför upphävas.

(19) Dessa importordningar bör förnyas i enlighet med de villkor som fastställs av rådet och mot bakgrund av erfarenheterna av att bevilja de förmåner som avses i denna förordning. Giltigheten av denna ordning bör därför begränsas till den 31 december 2002.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Handelsförmåner

1. Utan att det påverkar tillämpningen av de speciella bestämmelserna i artiklarna 3 och 4 skall produkter med ursprung i republikerna Albanien, Bosnien och Hercegovina och Kroatien samt i Kosovo, enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999 (nedan kallat Kosovo), andra än de under nummer 0102, 0201, 0202 och 1604 i Kombinerade nomenklaturen, importeras till gemenskapen utan kvantitativa begränsningar eller åtgärder med motsvarande verkan och med befrielse från tull och avgifter med motsvarande verkan.

2. Import av vin med ursprung i Republiken Slovenien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien skall omfattas av medgivandena i artikel 4.

3. Vissa industriprodukter med ursprung i Förbundsrepubliken Jugoslavien skall omfattas av medgivandena i artikel 5.

Artikel 2

Villkor för rätten till handelsförmåner

1. Rätten att omfattas av de handelsförmåner som införs genom artikel 1 skall vara beroende av följande villkor:

a) Iakttagande av definitionen av begreppet ursprungsprodukter i avdelning IV kapitel 2 avsnitt 2 i förordning (EEG) nr 2454/93.

b) De länder och territorier som nämns i artikel 1 skall avstå från att införa nya tullar eller avgifter med motsvarande verkan eller nya kvantitativa begränsningar eller åtgärder med motsvarande verkan för import med ursprung i gemenskapen och också avstå från att höja nu gällande tullar eller avgifter eller införa nya restriktioner från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

c) Förmånstagarna skall delta i ett effektivt administrativt samarbete med gemenskapen i syfte att förhindra alla former av bedrägeri.

2. För Albanien, Bosnien och Hercegovina och Kroatien skall rätten att omfattas av de handelsförmåner som införs genom artikel 1 också vara beroende av ländernas beredvillighet att genomföra konkreta ekonomiska reformer och regionalt samarbete med andra länder som omfattas av EU:s stabiliserings- och associeringsprocess, särskilt genom att upprätta frihandelsområden i enlighet med artikel XXIV i GATT 1994 och andra relevanta WTO-bestämmelser.

Om dessa villkor inte respekteras får rådet, med kvalificerad majoritet och på förslag av kommissionen, besluta om lämpliga åtgärder.

Artikel 3

Begränsade medgivanden för vissa textilprodukter

1. I fråga om textilprodukter med ursprung i de länder eller territorier som avses i artikel 1.1 i denna förordning och som anges i bilaga III B till rådets förordning (EG) nr 517/94 av den 7 mars 1994 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredje länder som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda gemenskapsbestämmelser för import(7) skall befrielsen från tull och avgifter med motsvarande verkan endast avse de årliga gemenskapskvantiteter som fastställs i förordning (EG) nr 517/94.

2. Vid återimport efter ett förfarande för passiv förädling i enlighet med rådets förordning (EG) nr 3036/94 av den 8 december 1994 om ett förfarande för ekonomisk passiv förädling av vissa textil- och klädesvaror som återimporteras till gemenskapen efter behandling eller bearbetning i vissa tredje länder(8) skall, om produkterna har sitt ursprung i länder eller territorier som anges i artikel 1.1 i denna förordning tullbefrielsen endast avse de årliga kvantiteter som fastställs i bilaga VI till förordning (EG) nr 517/94.

Artikel 4

Jordbruksprodukter - tullkvoter

1. De tullar som är tillämpliga på import till gemenskapen av vissa i bilaga I angivna fiskeriprodukter med ursprung i Albanien, Bosnien och Hercegovina och Kroatien samt av i bilaga I angivet vin med ursprung i de länder och territorier som anges i artikel 1.1 och 1.2 skall tillfälligt upphävas under de tidsperioder, vid de nivåer och inom gränserna för de gemenskapstullkvoter som anges för var och en av produkterna i den bilagan.

2. Tullsatsen för import till gemenskapen av "baby-beef"-produkter enligt definitionen i bilaga II med ursprung i de länder och territorier som avses i artikel 1.1 skall, inom ramen för en årlig tullkvot på 10900 ton uttryckt i slaktvikt, uppgå till 20 % av den värdetull och 20 % av den särskilda tull som anges i Gemensamma tulltaxan.

Den årliga tullkvoten på 10900 ton skall fördelas mellan förmånsländerna enligt följande:

a) 1500 ton (slaktvikt) för "baby-beef"-produkter med ursprung i Bosnien och Hercegovina.

b) 9400 ton (slaktvikt) för "baby-beef"-produkter med ursprung i Kroatien.

Import till gemenskapen av "baby-beef"-produkter enligt definitionen i bilaga II med ursprung i Albanien och Kosovo skall inte omfattas av ett tullmedgivande.

Alla importansökningar inom ramen för dessa kvoter skall åtföljas av ett av de behöriga myndigheterna i exportlandet utfärdat äkthetsintyg, av vilket framgår att varan har sitt ursprung i landet eller territoriet i fråga samt att den överensstämmer med definitionen i bilaga II. Detta intyg skall utformas av kommissionen i enlighet med det förfarande som anges i artikel 43 i rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött(9).

Artikel 5

Tullkvoter för aluminiumprodukter med ursprung i Förbundsrepubliken Jugoslavien

Från och med den 1 januari till och med den 31 december varje år skall import till gemenskapen av de aluminiumprodukter med ursprung i Förbundsrepubliken Jugoslavien som anges i bilaga III vara befriad från tull i enlighet med de gemenskapstullkvoter som anges i den bilagan.

Artikel 6

Genomförande av tullkvoter för "baby-beef"

Tillämpningsföreskrifter för tullkvoten för "baby-beef"-produkter skall fastställas av kommissionen i enlighet med det förfarande som anges i artikel 43 i förordning (EG) nr 1254/1999.

Artikel 7

Förvaltning av tullkvoter

De tullkvoter som avses i artiklarna 4.1 och 5 skall förvaltas av kommissionen i enlighet med artiklarna 308a, 308b och 308c i förordning (EEG) nr 2454/93.

Kommunikationen mellan medlemsstaterna och kommissionen i detta syfte skall i största möjliga utsträckning ske genom telematiska förbindelser.

Artikel 8

Tillgång till tullkvoter

Varje medlemsstat skall se till att importörerna har lika och oavbruten tillgång till tullkvoterna i den utsträckning som kvotmängderna medger.

Artikel 9

Överlämnande av befogenhet

Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som anges i artikel 10 anta de bestämmelser som är nödvändiga för tillämpningen av denna förordning, bortsett från bestämmelserna i artikel 6, och särskilt

a) ändringar och tekniska anpassningar som blir nödvändiga till följd av ändringar av KN-nummer och underuppdelningar i TARIC, och

b) anpassningar som är nödvändiga till följd av att andra avtal har ingåtts mellan gemenskapen och de länder och territorier som avses i artikel 1.

Artikel 10

Förvaltningskommittén

1. Kommissionen skall biträdas av den tullkodexkommitté som inrättats genom artikel 247 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92(10), nedan kallad kommittén.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 11

Samarbete

Medlemsstaterna och kommissionen skall genom ett nära samarbete säkerställa att denna förordning efterlevs, särskilt de bestämmelser som anges i artikel 12.1.

Artikel 12

Tillfälligt upphävande

1. Om kommissionen finner att det finns tillräckliga bevis för bedrägeri, för avsaknad av det administrativa samarbete som krävs för kontroll av ursprung, för en extrem ökning av exporten till gemenskapen som överskrider de berörda ländernas och territoriernas normala produktions- och exportkapacitet eller för att de länder och territorier som omfattas av denna förordning inte iakttar bestämmelserna i artikel 2.1, får kommissionen vidta åtgärder för att helt eller delvis tillfälligt upphäva ordningarna enligt denna förordning under en period av tre månader, förutsatt att kommissionen först har

a) underrättat kommittén,

b) uppmanat medlemsstaterna att vidta de försiktighetsåtgärder som krävs för att skydda gemenskapens ekonomiska intressen eller för att förmå det land eller territorium som omfattas av förmånerna att iaktta artikel 2.1,

c) offentliggjort ett tillkännagivande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning om att det finns rimliga skäl att betvivla att det land eller territorium som omfattas av förmånerna tillämpar förmånsordningen eller iakttar bestämmelserna i artikel 2.1 och att detta kan leda till att landets eller territoriets rätt att omfattas av förmånerna enligt denna förordning omprövas.

2. En medlemsstat kan inom tio dagar hänskjuta kommissionens beslut till rådet. Rådet kan inom 30 dagar fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet.

3. När tiden för det tillfälliga upphävandet löper ut skall kommissionen besluta att antingen att avsluta det tillfälliga upphävandet efter samråd med den kommitté som avses i punkt 1, eller att förlänga det tillfälliga upphävandet i enlighet med förfarandet i punkt 1.

Artikel 13

Ändring av förordning (EG) nr 2820/98

I bilaga III till förordning (EG) nr 2820/98 skall följande poster utgå: "AL Albanien(1)", "BA Bosnien och Hercegovina(1)" och "HR Kroatien(1)".

Artikel 14

Upphävanden

Förordningarna (EG) nr 1763/1999 och (EG) nr 6/2000 skall upphöra att gälla.

Artikel 15

Inledande proportionell tillämpning

1. Utan hinder av vad som sägs i artikel 7, skall punkterna 2, 3 och 4 i denna artikel gälla under det första kalenderåret för denna förordnings tillämpning.

2. Volymen för tullkvoterna skall beräknas som en andel av de grundvolymer som anges i bilagorna I och III, med beaktande av den del av perioden som avser tiden innan denna förordning började tillämpas.

3. De kvantiteter som importerats inom tullkvoterna med löpnummer 09.1515 och 09.1561 enligt förordningarna (EG) nr 6/2000 respektive (EG) nr 1763/1999 skall belasta motsvarande tullkvoter i bilaga I till denna förordning.

4. De kvantiteter som importerats inom tullkvoterna för "baby-beef" som gäller enligt artikel 5.3 och bilaga F i förordning (EG) nr 6/2000 skall belasta motsvarande tullkvoter som avses i artikel 4.2 och bilaga II till denna förordning.

Artikel 16

Övergångsbestämmelser

1. De allmänna tullförmåner som följer av förordning (EG) nr 2820/98 skall fortsätta att beviljas för varor med ursprung i Albanien, Bosnien och Hercegovina och Kroatien som övergår till fri omsättning i gemenskapen före den 1 januari 2001, under förutsättning att

a) de berörda varorna omfattas av ett köpeavtal ingånget innan denna förordning trädde i kraft, och

b) tullmyndigheterna kan få tillfredsställande bevis för att de berörda varorna lämnat ursprungslandet senast den dag då denna förordning trädde i kraft.

2. Tullmyndigheterna får anse kravet i punkt 1 b uppfyllt om ett av följande dokument visas upp för dem:

a) Vid sjö- eller vattenvägstransport: konossement av vilket framgår att varorna lastats före den dag då denna förordning trädde i kraft.

b) Vid järnvägstransport: fraktsedel som mottagits av avsändarlandets järnväg före den dag då denna förordning trädde i kraft.

c) Vid vägtransport: International Road Transport (TIR)-carnet som, före den dag då denna förordning trädde i kraft, utfärdats av ett tullkontor i ursprungslandet, eller varje annat lämpligt dokument som bestyrkts av behörig tullmyndighet i ursprungslandet före den dagen.

d) Vid flygtransport: flygfraktsedel av vilken framgår att flygbolaget tagit emot varorna före den dag då denna förordning trädde i kraft.

Artikel 17

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den första dagen i den andra månaden efter ikraftträdandet till och med den 31 december 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 september 2000.

På rådets vägnar

H. Védrine

Ordförande

(1) EGT L 2, 5.1.2000, s. 1.

(2) EGT L 211, 11.8.1999, s. 1.

(3) EGT L 153, 19.6.1999, s. 63. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1440/2000 (EGT L 161, 1.7.2000, s. 68).

(4) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1602/2000 (EGT L 188, 26.7.2000, s. 1).

(5) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6) EGT L 357, 30.12.1998, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1763/1999.

(7) EGT L 67, 10.3.1994, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2452/1999 (EGT L 307, 2.12.1999, s. 14).

(8) EGT L 322, 15.12.1994, s. 1.

(9) EGT L 160, 26.6.1999, s. 21.

(10) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 955/1999 (EGT L 119, 7.5.1999, s. 1).

BILAGA I

beträffande de tullkvoter som nämns i artikel 4.1

Utan hinder av reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall lydelsen av "Varuslag" endast anses vara vägledande, eftersom förmånssystemet vad gäller denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning. Där "ex KN-nummer" anges, skall förmånssystemet bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.

>Plats för tabell>

BILAGA II

Definition av "baby-beef" -produkter nämnda i artikel 4.2

Utan hinder av reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall lydelsen av "Varuslag" endast anses vara vägledande, eftersom förmånssystemet vad gäller denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning. Där "ex KN-nummer" anges, skall förmånssystemet bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.

>Plats för tabell>

BILAGA III

beträffande de årliga tullkvoter som nämns i artikel 5 och som tillämpas på vissa industriprodukter med ursprung i Förbundsrepubliken Jugoslavien

Utan hinder av reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall lydelsen av "Varuslag" endast anses vara vägledande, eftersom förmånssystemet vad gäller denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning. Där "ex KN-nummer" anges, skall förmånssystemet bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.

>Plats för tabell>