Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) nr 2563/2000 av den 20 november 2000 om ändring av förordning (EG) nr 2007/2000 genom att låta f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Förbundsrepubliken Jugoslavien omfattas av de särskilda handelsåtgärder som gäller för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess samt om ändring av förordning (EG) nr 2820/98Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 295 , 23/11/2000 s. 0001 - 0004Rådets förordning (EG) nr 2563/2000

av den 20 november 2000

om ändring av förordning (EG) nr 2007/2000 genom att låta f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Förbundsrepubliken Jugoslavien omfattas av de särskilda handelsåtgärder som gäller för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess samt om ändring av förordning (EG) nr 2820/98

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Rådets förordning (EG) nr 2007/2000 av den 18 september 2000 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess samt om ändring av förordning (EG) nr 2820/98 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1763/1999 och (EG) nr 6/2000(1) är inte tillämplig på import till gemenskapen av produkter med ursprung i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, med undantag av vinprodukter, och är inte heller tillämplig på all import från Förbundsrepubliken Jugoslavien.

(2) Till följd av att handelsbestämmelserna och de handelsrelaterade bestämmelserna i det samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien(2) som undertecknades den 29 april 1997 tillfälligt upphävs genom en skriftväxling, kan autonoma handelsförmåner beviljas detta land.

(3) Den senaste utvecklingen i Förbundsrepubliken Jugoslavien innebär att detta land nu uppfyller de grundläggande villkoren för beviljande av autonoma handelsförmåner enligt rådets slutsatser av den 29 april 1997. Vid rådets (allmänna frågor) möte av den 9 oktober 2000 uppmanades kommissionen att lägga fram förslag om att de särskilda handelsåtgärder som föreskrivs i förordning (EG) nr 2007/2000 utsträcks till att även omfatta Förbundsrepubliken Jugoslavien.

(4) Kosovo, som området definieras i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution nr 1244 av den 10 juni 1999, är underkastat en internationell civil administration genom Förenta nationernas uppdrag i Kosovo (UNMIK), som har inrättat en separat tullförvaltning.

(5) Den ordning som föreskrivs i förordning (EG) nr 2007/2000 bör följaktligen i sin helhet utvidgas till att även omfatta f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Förbundsrepubliken Jugoslavien, inbegripet Kosovo som området definieras i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution nr 1244 av den 10 juni 1999.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2007/2000 ändras på följande sätt:

1. I artikel 1.1 skall orden "med ursprung i republikerna Albanien, Bosnien och Hercegovina och Kroatien samt i Kosovo, enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1991 (nedan kallat Kosovo)" ersättas med orden "med ursprung i republikerna Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Förbundsrepubliken Jugoslavien, inbegripet Kosovo enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution nr 1244 av den 10 juni 1999".

2. I artikel 1.2 skall orden "och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien" utgå.

3. Artikel 1.3 skall upphöra att gälla.

4. I artikel 2.2 skall orden "För Albanien, Bosnien och Hercegovina och Kroatien" ersättas med orden "För Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Förbundsrepubliken Jugoslavien".

5. I artikel 4.1 skall orden "i Albanien, Bosnien och Hercegovina och Kroatien" ersättas med orden "i de länder och territorier som avses i artikel 1.1".

6. I artikel 4.2 skall

a) mängden "10900" ton ersättas med "22525" ton,

b) en ny punkt c med lydelsen "c) 1650 ton (slaktvikt) för 'baby-beef'-produkter med ursprung i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien" och en ny punkt d med lydelsen "d) 9975 ton (slaktvikt) för 'baby-beef'-produkter med ursprung i Förbundsrepubliken Jugoslavien, inbegripet Kosovo" läggas till,

c) det tredje stycket ersättas med ett stycke med lydelsen "Import till gemenskapen av 'baby-beef'-produkter enligt definitionen i bilaga II med ursprung i Albanien skall inte omfattas av ett tullmedgivande.".

7. I artikel 4 skall följande punkt läggas till:

"3. Utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i denna förordning, särskilt artikel 12, kan kommissionen med hänsyn till att jordbruks- och fiskerimarknaderna är särskilt känsliga vidta lämpliga åtgärder i enlighet med den behöriga förvaltningskommitténs regler, om importen av jordbruks- och fiskeriprodukter orsakar allvarliga störningar på gemenskapens marknader och regleringsmekanismerna för dessa marknader."

8. Artikel 5 skall upphöra att gälla.

9. I artikel 7 skall orden "och 5" utgå.

10. I artikel 13 skall orden ", XM f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (1)" föras in efter "BA Bosnien och Hercegovina (1)".

11. I artikel 16.1 skall orden "och för varor med ursprung i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien som övergår till fri omsättning i gemenskapen före den första dagen i den tredje månaden efter ikraftträdandedagen för förordning (EG) nr 2563/2000 om ändring av denna förordning." föras in efter orden "1 januari 2001".

12. I artikel 17 skall orden "31 december 2002" ersättas med "31 december 2005".

13. Bilaga I skall ersättas med följande bilaga:

"BILAGA I

Beträffande de tullkvoter som avses i artikel 4.1

>Plats för tabell>"

14. Bilaga III skall upphöra att gälla.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den första dagen i månaden efter dess ikraftträdande.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 november 2000.

På rådets vägnar

H. Védrine

Ordförande

(1) EGT L 240, 23.9.2000, s. 1.

(2) EGT L 348, 18.12.1997, s. 2.