Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

KK (1940:440) om hänförande av vissa automobiler till fordonstypen motorredskap

Denna kungörelse upphör enligt F (1975:48) att gälla den 1 april 1975.

Kungl. Maj:t har, efter riksdagens hörande, funnit gott förordna som följer:

Har automobil ombyggts för att användas som dragfordon för annat fordon eller arbetsredskap på sådant sätt,

att bakaxeln icke är försedd med fjädringsanordning, som uppbär chassiet,

att avståndet mellan de yttersta hjulaxlarna icke överstiger 225 centimer,

samt att de drivande fordonshjulens varvtal icke överstiger en tiondel av motorns varvtal,

skall fordonet, därest det med hänsyn till den verkställda ombyggnaden är uppenbart, att fordonet icke vidare är avsett att självständigt nyttjas för utförande av transporter, anses såsom motorredskap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1940:440

(Utkom d. 8 juni 1940.)

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Automobil må, även om de drivande fordonshjulens varvtal överstiger en tiondel av motorns varvatal, intill d. 1 jan. 1945 hänföras till motorredskap, därest övriga ovan angivna förutsättningar härför äro uppfyllda och automobilen före d. 1 juni 1940 var i bruk i angivet skick samt fördonets ägare eller – beträffande fordon, som innehaves på grund av avbetalningsköp – dess innehavare före d. 1 aug. 1940 ingiver anmälan om innehav av fordonet till polismyndigheten i den ort, där fordonet företrädesvis skall brukas.

Anmälan skall ingivas i två exemplar och vara bestyrkt av två trovärdiga personer. I anmälan skall upptagas fordonets axelavstånd samt, där så kan ske, nummer å motor eller chassi.

Av anmälan skall det ena exemplaret bevaras hos polismyndigheten och det andra, försett med påteckning om ingivandet, återställas till ingivaren. Påteckning skall verkställas kostnadsfritt.

Med polismyndighet färstås härovan: för Stockholm vederbörande poliskommissarie, för annan stad, där polismästare finnes, denne, för övriga städer stadsfiskal eller, om stadsfiskalen är befriad från all befattning med polisväsendet, den som närmast under polischefen har inseende över polisväsendet samt för landet polischefen i orten.

SFS 1975:48

(Utkom 18 mars 1975.)

Denna kungörelse upphör enligt förordning (1975:48) att gälla vid utgången av mars 1975.

I samband därmed meddelades följande ikraftträdande- och övergångsbestämmelser:

1. Den upphävda kungörelsen gäller fortfarande i fråga om fordon som efter sådan ombyggnad som anges i kungörelsen har undergått registreringsbesiktning före d. 1 april 1975.

2. Fordon som avses i 1 får inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Den som bryter häremot skall dömas till böter högst ettusen kronor. Vad nu har sagts tillämpas inte i den mån lägre hastighetsgräns gäller på grund av annan föreskrift.

2 a. För fordon som avses i 1 tillämpas i fråga om förarbehörighet, utrustning och registrering de bestämmelser som gäller för traktorer, såvitt annat inte sägs i förordningen (1975:48) om upphävande av kungörelsen (1940:440) om hänförande av vissa automobiler till fordonstypen motorredskap.

3. Fordon som avses i 1 får brukas efter utgången av mars månad 1980 om fordonets ägare anmäler till länsstyrelsen att han eller hon avser att bruka fordonet efter utgången av mars månad 1980. Fordonets registreringsnummer ska då anges.

A. Fordonets ägare skall till länsstyrelsen anmäla att han avser att bruka fordonet efter utgången av mars månad 1980. Därvid skall fordonets registreringsnummer anges.

B. Fordonet skall genomgå årlig kontrollbesiktning inom inställelsetermin som anges i 9 kap. 2 § fordonsförordningen (2002:925). I fråga om sådan kontrollbesiktning tillämpas bestämmelserna i fordonslagen (2002:574) och i fordonsförordningen.

4. Den som brukar ett fordon i strid mot bestämmelserna i 3 döms till böter.

5. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

SFS 1980:60

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1980.

Kontrollbesiktning enligt 3 B skall påbörjas med fordon, vars sista siffra i registreringsnumret är 5 och får ske från och med d. 1 mars 1980.

SFS 1981:67

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1982.

SFS 1989:948

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1991.

SFS 1992:1760

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993.

SFS 1992:1761

(Utkom 7 januari 1993.)

SFS 2003:579

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2003.

SFS 2016:1214

1. Denna förordning träder i kraft d. 20 maj 2017.

2. Förordningen tillämpas första gången för besiktningar och flygande inspektioner som genomförs från d. 20 maj 2018.