Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde Förarbeten2018:567Prop. 2017/18:135, bet. 2017/18:CU22, rskr. 2017/18:299.Kommentaren uppdaterad per 1 januari 2019 SFS 2018:567 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 1–8 §§ lagen (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde ska ha följande lydelse. Av Lotta Hardvik Cederstierna: Ändringarna innebär en övergång till att Rikets höjdsystem 2000 (RH 2000) ska användas för att bestämma gränsen mellan allmänt vatten och det vatten som hör tull fastigheterna (enskilt vatten). Övergången innebär en anpassning till det höjdsystem som används i stora delar och samhället och syftar till att gränsen mellan allmänt och enskilt vatten ska bli lättare att identifiera. Ändringarna har betydelse för fastigheter vid havet och vid de sjöar som har allmänt vatten, nämligen Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. Ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2019. I samband med ändringarna infördes lagen (2018:568) om ersättning för minskat vattenområde. Se vidare prop. 2017/18:135.Kommentaren genomgången per 1 juli 20181 §1 §Vattenområde i havet, Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland är allmänt vatten, om det inte är enskilt vatten på grund av att det hör till fastigheterna enligt denna lag.Inget annat vattenområde är allmänt vatten. Lag (2018:567). Ang. allmänt vatten m.m. H 1967: 626.2 §2 §Till fastigheterna hörallt vatten inom 300 meter från strandlinjen på fastlandet eller från strandlinjen på en minst 100 meter lång ö,allt vatten inom den längs stranden följande kurvan för högst 3 metersdjup, om kurvan går längre ut än det som följer av 1, ochallt vatten som har förbindelse med öppet vatten endast över sådant vatten som omfattas av 1 eller 2.Första stycket 3 gäller inte för vatten vid Bohusläns kust från och med Gullmarn till och med Hake fjord. Lag (2018:567). Gränsbestämning enl. 2 § 1 H 1971: 602.3 §3 §Vid ostkusten och sydkusten, från gränsen mot Finland till Listershuvud i Blekinge, och i Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland hör till fastigheterna även allt vatten som har någon annan förbindelse med öppet vatten än en sådan som anges i 2 § första stycket 3, om förbindelsen inte är bredare än en kilometer räknat från strandlinjen på fastlandet eller från strandlinjen på en minst 100 meter lång ö.Första stycket gäller inte vatten vid Gotland eller Öland eller vid andra öar som helt skiljs från fastlandet av vatten som har en förbindelse med öppet vatten som är bredare än en kilometer räknat på det sätt som anges i första stycket. Lag (2018:567). 4 §4 §I Norrbottens län hör till fastigheterna även allt vatten i havet vid Torneälvens mynning innanför en linje från gränsen mot Finland vid 65 grader 35 minuter nordlig bredd västerut till 23 grader 40 minuter ostlig längd från Greenwich, därifrån norrut till 65 grader 45 minuter nordlig bredd och därifrån österut till Seskarö.I Kalmar län hör till fastigheterna även följande vattenområden i havet:allt vatten innanför en linje mellan de södra uddarna av Sladö Ask och Äskeskär,Idöfjärden och Björkskärsdjupet innanför en linje mellan de sydöstra uddarna av Örskär, Stora Stångskär och Bussan,allt vatten innanför linjen Ljungskärs sydspets–Bredhäll–Boskärs nordöstra udde–Lilla Örsskären–Stora Örsskären–Logen–Lilla Ljusklubben–Soen,allt vatten innanför linjen Tjudö sydöstra udde–Träthällarnas huvudö–Långgrunds norra udde–Slobbsudden–Oxlenäs–Sandö nordspets–Taktö nordspets–Taktö ostspets–Yttre Eneskärsbåde–Eneskärs sydöstra udde–Vållöromps nordöstra udde–Vållöromps sydspets–Stora Sillekroks ostspets–Gåsö ostspets, ochallt vatten innanför linjen Stångskärs sydspets–Pata Eneskärs nordöstra udde–Pata Eneskärs sydspets–Lilla Millgrund–Eneskärskläppens ostspets–Eneskärs ostspets–Långskärs sydöstra udde–Stånggrundet–sydöstra udden av Ryggås–Stora Rocknekalvens ostspets–Skäggenäs nordspets. Lag (2018:567). 5 §5 §I Idefjorden i Bohuslän hör till fastigheterna även allt vatten som har förbindelse med öppet vatten endast över enskilt vatten eller norskt vatten. Lag (2018:567). 6 §6 §I Hjälmaren hör till fastigheterna även allt det vatten som begränsas i norr av skärgården mellan Biskopsvrak och Vinöns nordvästra udde och i öster av Vinön och linjen Vinöns sydvästra udde–Inre Fåran och Yttre Fåran–Rönnberget–Djursnäsudde.I Storsjön i Jämtland hör till fastigheterna även allt det vatten som mot Storsjöflaket begränsas av räta linjer Andersöns nordvästra udde–Norderöns nordspets–Verköns nordspets–Hammarnäsudden. Lag (2018:567). 7 §7 §Om det finns allmänt vatten vid en ö som utgör en fastighet eller en del av en sådan, ska gränsen mot det allmänna vattnet anses följa strandlinjen. Lag (2018:567). 8 §8 §Strandlinjer och vattendjup ska vid tillämpningen av denna lag bestämmas utifrån följande nivåer i Rikets höjdsystem 2000 (RH 2000):i havet 0,00 meter,i Vänern 44,21 meter,i Vättern 88,77 meter,i Hjälmaren 22,44 meter, ochi Storsjön i Jämtland 293,28 meter. Lag (2018:567). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1950:595 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1951.Vid tillämpning av denna lag skall den omständigheten att visst område redovisas i bihang till fastighetsregister för stad eller samhälle icke utgöra hinder mot att området anses ingå i fastigheterna.Har vattenområde delats före d. 1 jan. 1951 och kommer enligt denna lag att till skifteslaget hänföras ytterligare vattenområde, skall detta anses delat mellan de ägolotter, som ligga vid stranden, efter de i 12 kap. 4 § jordabalken angivna grunderna; skedde den tidigare delningen efter väsentligen annan grund, skall dock det nytillkomna vattenområdet anses delat mellan de ägolotter, vilkas vattenområden gränsa däremot, så att till varje ägolott hör den del därav, som är närmast ägolottens vattenområde. Utan hinder av vad nu stadgats skall vid gränsbestämning företagas den jämkning, som prövas erforderlig för att erhålla lämplig sträckning å gräns eller för att förhindra att ägolott avskäres från allmänt vattenområde. 2018:567 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.Hänvisningen till JB 12:4 avser äldre JB.