Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

KK (1951:321) om undanröjande av för sjöfarten eller fisket hinderliga vrak m.m.

Denna kungörelse upphör enligt F (2011:658) att gälla den 1 juli 2011.

Utfärdad: 1951-06-01

Uppstår hinder eller fara för sjöfarten genom att fartyg eller annat större föremål sjunkit i allmän farled, och vidtager icke ofördröjligen vederbörande befälhavare, redare eller ägare verksamma åtgärder för bortskaffande av fartyget eller föremålet, äger lotsstyrelsen efter prövning av omständigheterna föranstalta om att det sjunkna i erforderlig omfattning undanröjes.

Enahanda befogenhet tillkommer lotsstyrelsen med avseende å fartyg eller annat större föremål, som sjunkit inom vattenområde, där fiske må bedrivas utan stöd av enskild fiskerätt, och som vållar väsentligt förfång för fiske av betydenhet. Uppkommer fråga om undanröjande av fartyg eller föremål som avses i detta stycke, har lotsstyrelsen att samråda med fiskeriverket.

Vad i denna kungörelse stadgas skall icke äga tillämpning i sådana fall, då det område där fartyget eller föremålet sjunkit står under särskild myndighets inseende.

SFS 1991:565

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1951:321

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 juli 1951, då kungörelsen d. 27 sept. 1878 (nr 30 s. 1) angående vidtagande av åtgärder för undanröjande av uppkomna hinder för sjöfarten i segelleder och å redder skall upphöra att gälla.

SFS 1991:565

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1991.