Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kungörelse (1966:121) med föreskrifter rörande statens isbrytarverksamhet (isbrytarkungörelse)

Denna kungörelse har enligt förordning (2000:1149) upphört att gälla den 1 februari 2001.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (2000:1149).

Utfärdad: 1966-04-21

1 §

Genom statens isbrytarverksamhet kunna fartyg som äro lämpade för vintersjöfart erhålla bistånd med isbrytning och arbeten som äga samband därmed i enlighet med vad som sägs i 2 4 §§.

2 §

I svenska kustfarvatten och på sjövägarna dit utföres isbrytning mellan öppet vatten till havs och farvatten som äro skyddade för havsis, drivis, packis eller liknande ishinder.

I den omfattning sjöfartsverket bestämmer utföres brytning av svårare is i Vänern, Mälaren och Ångermanälven.

Vid issvårigheter som icke lämpligen kunna bemästras utan statlig isbrytarhjälp utföres undantagsvis och under begränsad tid isbrytning åt den befolkning vid rikets kuster som är i väsentlig mån beroende av sjövägarna.

För isbrytarverksamhet enligt första tredje styckena utgår icke särskild avgift.

SFS 1969:318

3 §

Isbrytning i samverkan med Danmark, Finland och Norge sker i enlighet med vad därom särskilt överenskommits.

4 §

När det kan ske utan åsidosättande av uppgift som anges i 2 § eller som föranledes av överenskommelse enligt 3 §, får isbrytning utföras på beställning och mot ersättning enligt taxa som fastställes av Kungl. Maj:t eller, i den omfattning Kungl. Maj:t bestämmer, av sjöfartsverket.

SFS 1969:318

5 §

Ledningen av statens isbrytarverksamhet utövas av sjöfartsverket med biträde av statens isbrytardirektör.

SFS 1969:318

6 §

[har upphävts genom kungörelse (1969:318).]

SFS 1969:318

7 §

Sjöfartsverket får för isbrytarverksamheten upprätta iskontor och utse isbrytarombud. För arbete vid iskontoren får verket efter överenskommelse med Försvarsmakten anlita dess personal. Om det finns särskilda skäl, får även civil personal anställas.

Instruktion för iskontor eller isbrytarombud meddelas av Sjöfartsverket.

SFS 1994:173

8 §

För statens isbrytarverksamhet används dels statsisbrytarna, dels fartyg som Sjöfartsverket hyr, dels, efter överenskommelse mellan Sjöfartsverket och Försvarsmakten, fartyg som Försvarsmakten disponerar.

Vad som är föreskrivet för statsisbrytarna gäller i tillämpliga delar fartyg som hyrs eller som Försvarsmakten disponerar.

SFS 1994:173

9 §

För bemanningen av statsisbrytarna svarar Försvarsmakten. I den mån sjöfartsverket begär det, handhar försvarets materielverk drift och vård av statsisbrytarna.

SFS 1994:173

10 §

Isflygspaning och annan flygning för statens isbrytarverksamhet utförs av Försvarsmakten efter överenskommelse mellan Sjöfartsverket och Försvarsmakten.

Om det finns särskilda skäl får Sjöfartsverket hyra luftfartyg för ändamålet.

SFS 1994:173

11 §

Ytterligare föreskrifter rörande statens isbrytarverksamhet meddelas av sjöfartsverket.

SFS 1969:318

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1966:121

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1966, då isbrytarkungörelsen den 7 november 1947 (nr 831) skall upphöra att gälla.

SFS 1969:318

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1969.

SFS 1994:173

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.