Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Terrängtrafikkungörelse (1972:594) Omtryckt i SFS 1979:642.Denna kungörelse har enlig Lag (2002:574) upphört att gälla den 1 maj 2003.Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2002:574).Förarbeten1995:1356 Jfr prop. 1995/96:126, bet. 1995/96:TU23, rskr. 1995/96:356.2000:867Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).Inledande bestämmelser1 §1 §Denna kungörelse gällerterrängfordons beskaffenhet och utrustning,kontroll av terrängfordon.Bestämmelserna om terrängfordons beskaffenhet och utrustning och om kontroll av terrängfordon gäller dock inte motordrivet fordon, som är avsett att föras av gående, eller släpfordon, som kopplas till sådant fordon,fordon, som används uteslutande inom inhägnat järnvägs- eller fabriksområde eller inhägnat tävlingsområde eller annat dylikt inhägnat område.Bestämmelserna om terrängfordons beskaffenhet och utrustning och kontroll av terrängfordon gäller inte heller terrängfordon, som tillhör staten och är tillverkat för särskilt militärt ändamål. Förordning (1998:1278). 2 §2 §I militära vägtrafikkungörelsen (1974:97) och vägtrafikförordningen (1995:137) för räddningskåren under utbildning och höjd beredskap finns bestämmelser om undantag från denna kungörelse. Det finns även särskilda bestämmelser om undantag från kungörelsen med anledning av överenskommelser med främmande makter.Det finns bestämmelser i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister om kontroll genom vägtrafikregistret samt i trafikförordningen (1998:1276) om trafik på väg och i terräng.I terrängkörningsförordningen (1978:594) finns bestämmelser om allmän skoterled. F (2001:654). KK 1974:97 och F 1995:137 anm. vid TraF (1998:1276) 1:1 – F 2001:650 inf. här förut. – Ang. 3 st. se F 1978:594 8 § ff, inf. här förut.3 §3 §De beteckningar som används i denna kungörelse har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner. F (2001:654). Lagen 2001:559 och F 2001:651 inf. här förut.4 §4 § Upphävd g. F (2001:654). 5 §5 § Upphävd g. F (2001:654). 5 a §5 a §Ägaren av ett fordon är skyldig att se till att fordonet inte brukas i strid mot bestämmelserna i denna kungörelse eller bestämmelser eller förbud som har meddelats med stöd av denna kungörelse. Förordning (1998:1278). 6 §6 §Bestämmelserna i denna kungörelse om ägare av fordon gäller i fråga om fordon som innehas på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller som innehas med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år innehavaren. Förordning (1978:577). Terrängfordons beskaffenhet och utrustning7 §7 §Terrängfordon får brukas i trafik endast om fordonet är tillförlitligt från säkerhetssynpunkt och i övrigt lämpligt för trafik. I dessa hänseenden gäller vad som föreskrives nedan.Utan hinder av 8–14 §§ får terrängfordon brukas om det behövs för provkörning eller bogsering av fordonet eller liknande ändamål och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten.8 §8 §Förarplatsen på terrängmotorfordon skall vara rymlig och så anordnad, att den medger bekväm körställning samt god utsikt framåt och åt sidorna.Anordningar som är avsedda för terrängfordons manövrering eller eljest för att användas av föraren under färd skall vara inrättade eller anbringade så, att förväxling undvikes och föraren lätt kan komma åt dem utan att trafiksäkerheten eftersättes.Utrymme för förare, annan driftspersonal eller passagerare skall vara inrättat och utrustat så, att personskada vid trafikolycka eller inbromsning hindras eller begränsas.9 §9 §Terrängfordon skall vara så konstruerat att risk för skada av brand, explosion eller annan orsak i möjligaste mån undanröjes.Behållare och ledningar för gasformigt bränsle får ej finnas inom utrymme, som är avsett för personbefordran.Om beskaffenhet och utrustning av fordon för transport av viss last finns särskilda bestämmelser.Ang. 3 st. se F (1982:923) om transport av farligt gods 9 § vid lagen 1982:821. Bih.10 §10 §Terrängvagn skall ha följande utrustning.
Utrustning
Närmare föreskrifter
Avgasrör 
Behövs endast om förbränningsmotor användes 
Backningsanordning 
 
Backspeglar 
Behövs inte på schassi utan förarhytt 
Bromsutrustning 
Två av varandra oberoende bromssystem eller ett system som kan påverkas av två av varandra oberoende anordningar 
färdbroms 
Skall kunna minska farten på fordonet och få det att stanna säkert och snabbt 
parkeringsbroms 
Skall på sluttande mark kunna hålla kvar fordonet även om föraren lämnar detta 
reservbroms 
Skall kunna stanna fordonet om färdbromsen delvis är ur funktion 
Defroster 
Skall kunna hålla vindrutan fri från imma och is. Behövs ej på chassi utan förarhytt 
Hastighetsmätare 
Behövs inte på tung terrängvagn som är konstruerad för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen. 
Hjul, band eller medar 
 
Identifieringsmärkning 
Chassinummer eller motsvarande beteckning anbringad på tydligt och varaktigt sätt 
Kopplingsanordning 
Behövs endast om fordonet är avsett att draga terrängsläp eller släpfordon 
KM-skylt 
Skylt som anger den högsta hastighet med vilken fordonet får framföras på väg. Behövs endast vid färd på väg med tung terrängvagn som är konstruerad för en högsta hastighet som överstiger 30 kilometer i timmen. KM-skylt behövs inte om tillkopplat fordon har sådan 
Körriktningsvisare 
Behövs ej på chassi utan förarhytt 
bakifrån synliga 
Två visare, en på vardera sidan av fordonet, vilka kan visa orangegult ljus bakåt 
framifrån synliga 
Två visare, en på vardera sidan av fordonet, vilka kan visa orangegult ljus framåt 
Ljuddämpare 
Behövs endast om förbränningsmotor användes 
Ljudsignalanordning 
Endast jämn ton skall kunna avges 
LGF-skylt 
Skylt för markering av långsamtgående fordon. Behövs endast vid färd på väg med tung terrängvagn som är konstruerad för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen. LGF-skylt behövs dock inte om tillkopplat fordon har sådan 
Lyktor baktill 
 
baklyktor 
Två lyktor, vilka kan visa rött ljus bakåt 
stopplyktor 
Två lyktor som visar rött ljus bakåt, när färdbroms används 
Lyktor och strålkastare framtill 
 
för halvljus 
Två strålkastare, vilka kan avge vitt eller gult ljus och kan belysa terrängen framför fordonet utan att blända mötande 
för heljus 
Två strålkastare, vilka kan avge vitt eller gult ljus och kan belysa terrängen en lång sträcka framför fordonet 
för parkeringsljus 
Två lyktor, vilka kan visa vitt eller gult ljus och utmärka fordonets bredd 
Reflexanordningar baktill 
Två anordningar, vilka vid belysning återkastar rött ljus bakåt 
Skyltlykta 
Lykta för belysning av registreringsskylt eller motsvarande skylt med vitt ljus så att den kan lätt avläsas i mörker. Behövs endast på tung terrängvagn som är konstruerad för en högsta hastighet som överstiger 30 kilometer i timmen 
Styrinrättning 
 
Stänkskydd 
Stänkskärmar eller däremot svarande anordningar. Behövs inte på fordon där skyddet med hänsyn till fordonets konstruktion eller ändamål skulle medföra avsevärd olägenhet 
Stöldskydd 
Behövs inte på tung terrängvagn 
Vindruta 
Behövs ej på chassi utan förarhytt 
Vindrutespolare 
Behövs endast på fordon med vindruta 
Vindrutetorkare 
Behövs endast på fordon med vindruta 
Förordning (1989:941), ändrad genom förordning (1992:1764). 11 §11 §Terrängskoter skall ha följande utrustning.
Utrustning
Närmare föreskrifter
Bromsutrustning 
Ett huvudreglage (färdbroms) som skall kunna minska farten på fordonet och få det att stanna samt en nödstoppsanordning med lätt tillgängliga reglage som fungerar helt oberoende av huvudreglaget 
Hjul, band eller medar 
 
Identifieringsmärkning 
En fullt läsbar och varaktig märkning med uppgift om tillverkarens namn och adress, serie- eller typbeteckning, tillverkningsår samt eventuellt serienummer 
Lykta baktill 
Lykta som visar rött ljus bakåt. Behövs endast vid färd under mörker. 
Strålkastare framtill 
 
för halvljus 
Strålkastare som kan avge vitt eller gult ljus och kan belysa terrängen framför fordonet utan att blända mötande. Behövs endast vid färd under mörker 
för helljus 
Strålkastare som kan avge vitt eller gult ljus och som kan belysa en lång sträcka av terrängen framför fordonet. Behövs endast vid färd i mörker med ett fordon som är konstruerat för en hastighet som är högre än 40 kilometer i timmen 
Reflexanordning baktill 
Två anordningar som vid belysning återkastar rött ljus bakåt. Behövs endast vid färd under mörker 
Förordning (2000:867). 12 §12 §Terrängsläp som drages av terrängvagn skall ha följande utrustning.
Utrustning
Närmare föreskrifter
Bromsutrustning 
Gäller ej terrängsläp på medar 
färdbroms 
Behövs endast på terrängsläp som är avsett för personbefordran eller vars totalvikt överstiger 750 kilogram. Bromsen skall kunna manövreras från färdbroms på dragande terrängvagn och skall vara så beskaffad att terrängsläpet automatiskt bromsas in vid brott på kopplingsanordningen. Automatisk bromsverkan behövs ej i fråga om broms på terrängsläp med en totalvikt som ej överstiger 1,5 ton, om terrängsläpet är försett med reservkoppling 
parkeringsbroms 
Behövs endast på terrängsläp som är avsett för personbefordran eller vars tjänstevikt överstiger 400 kilogram. Bromsen skall på sluttande mark kunna hålla kvar terrängsläpet, även om detta kopplats från den dragande terrängvagnen. Bromsen skall kunna manövreras från terrängsläpet eller, om terrängsläpet ej är avsett för personbefordran, från plats vid sidan av detta 
Hjul, band eller medar 
 
Identifieringsmärkning 
Behövs endast på registrerat terrängsläp. Skall bestå av tillverkningsnummer, identifieringsmärke eller motsvarande beteckning anbringad på ett tydligt och varaktigt sätt 
Kopplingsanordning 
 
Reflexanordningar 
 
baktill 
Två anordningar, vilka vid belysning återkastar rött ljus bakåt 
framtill 
Två anordningar, vilka vid belysning återkastar vitt ljus framåt 
på sidan 
Skall vid belysning återkasta gult ljus åt sidan 
Skyltar 
 
besiktningsskylt 
Skall utvisa registreringsnummer, tjänstevikt, bredd, längd, maximilast och tillåtet antal passagerare 
Slirningsskydd 
Behövs endast på terrängsläp på medar 
Stänkskydd 
Stänkskärmar eller däremot svarande anordningar. Behövs ej på chassi eller på terrängsläp för godsbefordran där skydden med hänsyn till terrängsläpets konstruktion eller ändamål skulle medföra avsevärd olägenhet, ej heller på terrängsläp på medar 
Förordning (1982:14). 13 §13 §Terrängsläp som drages av terrängskoter skall ha kopplingsanordning och, om det går på medar, anordning mot slirning i sidled.Vid färd under mörker med terrängsläp som avses i första stycket skall baktill finnas en reflexanordning som vid belysning återkastar rött ljus bakåt. Uppgår terrängsläpets bredd till en meter eller mera skall baktill finnas två reflexanordningar. Bestämmelserna om reflexanordningar baktill gäller vid färd med flera terrängsläp endast det sista av dem. Förordning (1982:14). 14 §14 §Terrängfordon får, med nedan angivna undantag, inte vara utrustat medlyktor eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning återkastar rött ljus framåt,lyktor eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning återkastar vitt ljus bakåt.Bestämmelserna i första stycket gäller inte registreringsskyltar eller backningsstrålkastare och inte heller sådana strålkastare som används, när fordonet brukas som arbetsredskap eller liknande. Förordning (1982:14). Kontroll av terrängfordonAllmänna bestämmelser15 §15 §Kontroll av fordon bör anordnas så att den ej orsakar större olägenhet än som är nödvändigt med hänsyn till kontrollens ändamål.16 §16 §Polisman, besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet, bilinspektör och den som Vägverket särskilt har förordnat får vid besiktning eller inspektion av ett fordon enligt denna kungörelse undersöka fordonets beskaffenhet och utrustning. Fordonet får provköras i den utsträckning som behövs för att förrättningen skall kunna genomföras. Sådan provkörning får ske även om det finns hinder mot att bruka fordonet enligt denna kungörelse.Finner polisman anledning antaga att fordon som han anträffar i trafik ej är i föreskrivet skick äger första stycket motsvarande tillämpning. F (2001:654). Registreringsbesiktning17 §17 §Registreringsbesiktning av terrängfordon sker för undersökning av fordonets beskaffenhet och utrustning och för fastställande av uppgifter om fordonet som enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister skall föras in i vägtrafikregistret.En terrängskoter får godkännas vid registreringsbesiktning endast om den åtföljs av en EG-försäkran om överensstämmelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/37/EG av den 22 juni 1998 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om maskinerEGT L 207, 23.7.1998, s. 1 (Celex 31998L0037)., ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EGEGT L 331, 7.12.1998, s. 1 (Celex 31998L0079), och är försedd med ett CE-märke enligt samma direktiv.I fråga om registreringsbesiktning av terrängfordon äger bestämmelserna i fordonskungörelsen (1972:595) om registreringsbesiktning motsvarande tillämpning. Vad som i 36 § fordonskungörelsen sägs om EG-typgodkända fordon skall även gälla ett fordon som åtföljs av en EG-försäkran och är försett med ett CE-märke enligt andra stycket. F (2001:654). Ang. direktiven se EGT L 207, 23.7.1998, s. 1 (Celex 31998L0037) och EGT L 331, 7.12.1998, s. 1 (Celex 31998L0079) – Ang. 3 st. se Fordonskungörelse (1972:595) 36 § ff.17 a §17 a §Vägverket får besluta att ett fordon skall registreringsbesiktigas om det saknas tillräckliga uppgifter om ett fordon för att det säkert skall kunna identifieras och beskrivas i de avseenden som följer av förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. F (2001:654). 18 §18 §Med undantag av de fordon som avses i 6 kap. 3 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister får endast registrerade fordon registreringsbesiktigas.Registreringsbesiktning som förutsättning för att avställning skall upphöra regleras i förordningen om vägtrafikregister. F (2001:654). Typbesiktning19 §19 §Typbesiktning av terrängfordon sker för undersökning av fordonets beskaffenhet och utrustning och för fastställande av uppgifter som enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister skall föras in i vägtrafikregistret vid registerföring av fordon av samma typ som det besiktigade.I fråga om typbesiktning av terrängfordon äger bestämmelserna i fordonskungörelsen (1972:595) om typbesiktning av annat motordrivet fordon än motorcykel, moped och av släpfordon motsvarande tillämpning. I fråga om terrängskoter innehåller sådan typbeteckning som avses i 60 § fordonskungörelsen inte årsmodell. F (2001:654). Ang. 2 st. se Fordonskungörelse (1972:595) 55 § 3 st., 56–60 §§.20 §20 §Besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet får hos den som har tillstånd till typbesiktning taga ut fordon av typ, som blivit besiktigad och godkänd, för att undersöka detta. Förordning (1994:2056). 21 §21 §Den som har tillstånd till typbesiktning får utfärda typintyg.Typintyg får inte utfärdas för fordon som tidigare tagits upp i typintyg eller godkänts vid registreringsbesiktning. Förordning (1982:14). 22 §22 §Utfärdas typintyg för fordon skall det anses som om fordonet godkänts vid registreringsbesiktning den dag intyget utfärdats.23 §23 § Upphävd g. F (2001:654). Lämplighetsbesiktning24 §24 §Lämplighetsbesiktning sker för fastställande av att terrängfordon är lämpligt för den avsedda användningen.Lämplighetsbesiktning utföres av besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet. Förordning (1994:2056). 25 §25 §Godkännande vid lämplighetsbesiktning krävsför att terrängfordon skall få användas i yrkesmässig trafik för personbefordran,för att terrängmotorfordon skall få användas i uthyrningsrörelse.Om lämplighetsbesiktning av fordon som är avsett för transport av farligt gods finns särskilda bestämmelser. Kungörelse (1974:42). Se F (1982:923) om transport av farligt gods 9 § vid lagen 1982:821. Bih.26 §26 §Vid lämplighetsbesiktningen skall undersökas om fordonet är lämpligt för den avsedda användningen.Godkänns fordonet skall besiktningsorganet enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet utfärda ett lämplighetsbevis. Föreskrivs villkor för den avsedda användningen skall detta anges i beviset.Besiktningsorganet enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet skall sända en avskrift av lämplighetsbeviset till Vägverket. Förordning (1994:2056). 27 §27 §Lämplighetsbeviset eller en bestyrkt avskrift av det skall medföras under färd med fordonet och på tillsägelse visas upp för bilinspektör eller polisman. Handlingen skall vara i sådant skick, att den kan läsas utan svårighet.Duplett av lämplighetsbevis utfärdas efter ansökan av fordonsägaren hos Vägverket. Frågor om utfärdande av dupletter prövas av Vägverket. Bifalls ansökan, utfärdas dupletten av Vägverket. Förordning (1995:1356). 28 §28 §Besiktningsorganet enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet får återkalla ett godkännande som avses i 25 § första stycket om fordonet inte längre är lämpligt för den avsedda användningen.Återkallas godkännandet skall besiktningsorganet enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet lämna uppgift om det till Vägverket och, om godkännandet avser användning i yrkesmässig trafik eller uthyrningsrörelse, till den myndighet som lämnat tillstånd till trafiken eller rörelsen. Förordning (1995:1356). Kontrollbesiktning29 §29 §Kontrollbesiktning sker för kontroll av fordons beskaffenhet och utrustning hos fordonet som är av betydelse från trafiksäkerhetssynpunkt.Kontrollbesiktning sker i de fall som anges i 30 § första stycket. Att kontrollbesiktning sker även i fråga om fordon för vilka körförbud gäller eller för vilka föreläggande om kontrollbesiktning har meddelats följer av 30 § andra stycket och 31–33 §§. Förordning (1985:103). 30 §30 §Kontrollbesiktning skall ske inom ett år efter närmast föregående besiktning i fråga omregistrerat terrängfordon som användes i yrkesmässig trafik för personbefordran,registrerat terrängmotorfordon som användes i uthyrningsrörelse.I fråga om kontrollbesiktning av terrängfordon äger bestämmelserna i fordonskungörelsen (1972:595) om kontrollbesiktning motsvarande tillämpning.Ang. 2 st. se Fordonskungörelse (1972:595) 74 § 3 st., 80–89 §§.30 a §30 a §Godkänns ett fordon som avses i 30 § vid kontrollbesiktning tillställer Vägverket fordonsägaren ett kontrollmärke.Fordonsägare som har erhållit ett kontrollmärke skall utan oskäligt dröjsmål enligt meddelade anvisningar anbringa det på fordonets registreringsskylt.Om ett märke har förstörts eller förkommit, skall fordonets ägare utan oskäligt dröjsmål ombesörja att fordonet förses med ett nytt kontrollmärke. Förordning (1992:1763). Övervakning genom VägverketRubriken har denna lydelse enl. F 1995:1356. 31 §31 §Vägverket får förelägga ägare av terrängfordon att inom viss tid inställa fordonet för kontrollbesiktning. Inställes ej fordonet inom föreskriven tid inträder körförbud för fordonet. I fråga om sådant förbud äger 84 § andra stycket fordonskungörelsen (1972:595) motsvarande tillämpning. Förordning (1995:1356). Flygande inspektion32 §32 §Flygande inspektion sker för kontroll av beskaffenhet och utrustning av terrängfordon som anträffas, när det användes i trafik, eller under sådana omständigheter att det finns anledning att antaga att fordonet är bristfälligt och att det i nära anslutning till anträffandet använts i trafik.I fråga om flygande inspektion av terrängfordon äger bestämmelserna i fordonskungörelsen (1972:595) om flygande inspektion motsvarande tillämpning.Ang. 2 st. se Fordonskungörelse (1972:595) 91 § 2 st., 92–96 §§.Inspektion hos försäljare33 §33 §Inspektion hos försäljare företages hos den som driver handel med fordon för kontroll av beskaffenhet och utrustning hos begagnade terrängfordon som förvaras i lager eller hålles till salu i rörelsen.I fråga om sådan inspektion av terrängfordon som avses i första stycket äger bestämmelserna i fordonskungörelsen ( 1972:595) om inspektion hos försäljare motsvarande tillämpning.Ang. 2 st. se Fordonskungörelse (1972:595) 98 § 2 st., 99 och 100 §§.34 §34 § har upphävts genom förordning (1977:723). 35 §35 § har upphävts genom förordning (1977:723). 36 §36 § har upphävts genom förordning (1998:1278). 37 §37 § har upphävts genom förordning (1998:1278). 38 §38 § har upphävts genom förordning (1998:1278). 39 §39 § har upphävts genom förordning (1998:1278). 40 §40 § har upphävts genom förordning (1998:1278). 41 §41 § har upphävts genom förordning (1998:1278). 42 §42 § har upphävts genom förordning (1998:1278). 43 §43 § har upphävts genom förordning (1998:1278). 44 §44 § har upphävts genom förordning (1998:1278). 45 §45 § har upphävts genom förordning (1998:1278). 46 §46 § har upphävts genom förordning (1998:1278). 47 §47 § har upphävts genom förordning (1998:1278). 48 §48 § har upphävts genom förordning (1998:1278). 48 a §48 a § har upphävts genom förordning (1998:1278). 49 §49 § har upphävts genom förordning (1998:1278). 50 §50 § har upphävts genom förordning (1998:1278). 51 §51 § har upphävts genom förordning (1998:1278). 52 §52 § har upphävts genom förordning (1998:1278). 53 §53 § har upphävts genom förordning (1998:1278). 54 §54 § har upphävts genom förordning (1998:1278). 55 §55 § har upphävts genom förordning (1998:1278). 56 §56 § har upphävts genom förordning (1998:1278). 57 §57 § har upphävts genom förordning (1998:1278). 58 §58 § har upphävts genom förordning (1998:1278). 58 a §58 a § har upphävts genom förordning (1998:1278). 59 §59 § har upphävts genom förordning (1998:1278). 60 §60 § har upphävts genom förordning (1998:1278). 61 §61 § har upphävts genom förordning (1998:1278). 62 §62 § har upphävts genom förordning (1998:1278). 63 §63 § har upphävts genom förordning (1998:1278). Bemyndiganden m.m.Rubriken har denna lydelse enl. F 1979:642. 64 §64 § har upphävts genom förordning (1998:1278). 65 §65 §Vägverket får besluta de ytterligare föreskrifter som behövs om terrängfordons beskaffenhet och utrustning enligt denna kungörelse och om kontroll över terrängfordon. Verket får därvid föreskriva att viss utrustning skall vara av sådan typ som godkänts av verket eller en annan myndighet. Förordning (1998:1278). 66 §66 §Vägverket kan förbjuda att terrängfordon förses med en viss anordning, som inte är nödvändig för fordonets användning, om den ökar risken för skada vid trafikolycka eller på annat sätt minskar trafiksäkerheten eller medför annan avsevärd olägenhet. Förordning (1992:1763). 67 §67 §Frågor om undantag för visst fordon, viss fordonstyp eller viss grupp av fordon från bestämmelserna i denna kungörelse om terrängfordons beskaffenhet och utrustning eller om kontroll över terrängfordon prövas av Vägverket. Frågor om undantag för visst ändamål från 14 § första stycket prövas av Vägverket. Förordning (1998:1278). 68 §68 §Undantag från bestämmelserna i denna kungörelse om terrängfordons beskaffenhet och utrustning och kontroll över terrängfordon får medges, om det behövs med hänsyn till fordonets konstruktion eller användning eller är påkallat av annat särskilt skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten eller annan väsentlig olägenhet. Förordning (1998:1278). 69 §69 §Vid medgivande av undantag får särskilda villkor föreskrivas.Ansvarsbestämmelser m.m.70 §70 §Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift i typintyg enligt 21 §. Förordning (1987:837). 71 §71 §Till penningböter dömsden som uppsåtligen hindrar eller försvårar en polismans kontroll som avses i 16 § andra stycket,den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 17 § tredje stycket jämfört med 38 § första stycket fordonskungörelsen (1972:595) eller mot föreskrifter i de ämnen som avses i dessa bestämmelser och som har beslutats enligt bemyndiganden i denna kungörelse,den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 27 eller 30 a §,den som uppsåtligen hindrar eller försvårar flygande inspektion,en rörelseinnehavare som uppsåtligen vägrar att gå en bilinspektör till handa enligt 33 § andra stycket jämfört med 99 § första stycket fordonskungörelsen eller på annat sätt uppsåtligen hindrar eller försvårar förrättningens genomförande. Förordning (2000:867). 72 §72 §Till penningböter döms ägaren av följande fordon, om ägaren uppsåtligen eller av oaktsamhet inte har uppfyllt sin skyldighet att hindra att fordonet brukades: ett terrängfordon som brukas utan att fordonet stämmer överens med bestämmelserna om fordonets beskaffenhet och utrustning i 7 eller 10–14 § eller föreskrift i de ämnen som avses i dessa bestämmelser och som har beslutats enligt bemyndiganden i denna kungörelse,ett terrängfordon som brukas i strid mot körförbud,ett terrängfordon som brukas i strid mot 25 § första stycket,ett terrängfordon som brukas i strid mot förbud enligt 66 §. Förordning (1998:1278). 73 §73 §I de fall som avses i 72 § döms även föraren till penningböter, om föraren känner till hindret för att bruka fordonet. Förordning (1997:717). 74 §74 §Den som brukar någon annans fordon utan lov har samma skyldigheter som ägaren har enligt 5 a § och döms i ägarens ställe enligt 72 §. Detsamma gäller den som innehar ett fordon med nyttjanderätt för obestämd tid eller för en bestämd tid som understiger ett år och har befogenhet att bestämma vem som får föra fordonet eller anlitar någon annan förare än ägaren har utsett. Förordning (1997:717). 75 §75 § har upphävts genom förordning (1977:723). 76 §76 §I fråga om fordon som ägs eller brukas av staten eller kommun tillämpas bestämmelserna om ansvar för ägare eller brukare av fordon på förarens närmaste förman. Har denne gjort vad på honom ankommer för att förebygga förseelse och sker förseelse likväl på grund av överordnads åtgärd eller vållande, tillämpas bestämmelserna om ansvar för ägare eller brukare på den överordnade.I fråga om fordon som ägs eller brukas av oskiftat dödsbo eller konkursbo tillämpas bestämmelserna om ansvar som anges i första stycket på den eller dem som har rätt att företräda boet.I fråga om fordon som ägs eller brukas av bolag, förening eller annat samfund eller stiftelse eller annan sådan inrättning tillämpas bestämmelserna om ansvar som anges i första stycket på den eller dem som har rätt att företräda samfundet eller inrättningen. Har Vägverket på begäran av samfundet eller inrättningen godtagit viss person som bärare av ägares eller brukares ansvar, tillämpas ansvarsbestämmelserna på denne. Förordning (1995:1356). 77 §77 §Till straff enligt 72 § 1 och 5 döms inte, om bristfälligheten var av ringa betydelse eller om brukandet endast avsåg färd till närmast belägna plats för att avhjälpa skada som uppkommit under färden och fordonet kunde brukas utan uppenbar fara. Förordning (1997:717). 78 §78 §Till straff enligt denna kungörelse skall ej dömas, om gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.79 §79 §Framföres fordon i strid mot denna kungörelse eller föreskrift som meddelats med stöd därav, skall polisman hindra fortsatt färd som ej kan ske utan påtaglig fara för trafiksäkerheten eller annan väsentlig olägenhet.79 a §79 a § Upphävd g. F (2001:654). Bestämmelser om överklagandeRubriken har denna lydelse enl. F 1986:1253. 80 §80 §Ägaren av ett terrängfordon får begära Vägverkets prövning av körförbud som har meddelats av polisman, bilinspektör eller besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet. Vägverkets beslut i ett sådant ärende får inte överklagas. Förordning (1994:2056). 81 §81 §Andra beslut enligt denna kungörelse av polisman, bilinspektör eller besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet än som avses i 80 § får inte överklagas. Förordning (1994:2056). 82 §82 §Polismyndighetens beslut enligt denna kungörelse får överklagas hos länsstyrelsen.Länsstyrelsens beslut får överklagas hos Vägverket. Verkets beslut i ett överklagat ärende får inte överklagas vidare.Beslut som Vägverket har fattat i första instans enligt denna kungörelse får överklagas hos regeringen. Förordning (1992:1763). 83 §83 §Ett beslut av en kommun enligt denna kungörelse får överklagas enligt bestämmelserna i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor. Förordning (1991:1606). Lagen 1978:234 inf. vid TraF (1998:1276) 10:5.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1972:594 Om ikraftträdandet av denna kungörelse finns bestämmelser i kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning. 1974:42 Denna kungörelse träder i kraft den 1 april 1974. 1977:723 Denna författning träder i kraft den 1 januari 1978. 1978:577 Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 3, 16, 20, 24, 26, 28, 30 a, 80 och 81 §§ den 1 juli 1978, och i övrigt d. 1 jan. 1979.Bestämmelserna i 6 § i dess äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om fordon som innehas med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år enligt upplåtelse som har skett före ikraftträdandet av de nya bestämmelserna.Lokal trafikföreskrift som har meddelats enligt äldre bestämmelser skall äga fortsatt giltighet i den mån ej annat förordnas enligt de nya bestämmelserna. Detsamma gäller i fråga om beslut om undantag från föreskrift. 1979:642 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1980. I fråga om fordon som har förtullats men inte registreringsbesiktigas före ikraftträdandet gäller de äldre bestämmelserna om registreringsbesiktining.Trafiksäkerhetsverket får meddela de övriga övergångsbestämmelser som behövs. 1982:14 Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 1982.Bestämmelserna i 10 § om terrängvagnar och i 11 § om terrängskotrar med en bredd av en meter eller mera skall ha två stopplyktor tillämpas inte i fråga om fordon som vid registrerings- eller typbesiktning betecknats som 1983 eller tidigare års modell. 1985:103 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1986. 1986:59 (Utkom den 18 februari 1986.)Denna förordning träder i kraft fyra veckor efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling. 1987:837 Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1987. 1989:941 Denna förordning träder i kraft i fråga om bestämmelsen i 3 § om yrkesmässig trafik och 28 § d. 1 jan. 1990, i fråga om bestämmelsen i 3 § om bruttovikt på fordon d. 1 april 1990 och i övrigt d. 1 jan. 1993.Förordning (1990:1203). 1990:1203 (Utkom d. 19 dec. 1990.) 1991:1606 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1992. 1992:1763 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993. 1994:2056 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1995. 1995:1356 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1996. 1997:717 Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 1997. 1998:986 Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998. 1998:1278 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1999.2. Om det i en lag eller i en annan författning hänvisas till en bestämmelse i terrängtrafikkungörelsen som har ersatts genom en bestämmelse i trafikförordningen (1998:1276), tillämpas i stället bestämmelsen i trafikförordningen.3. Föreskrifter som har meddelats med stöd av 57 § terrängtrafikkungörelsen skall vid tillämpningen av trafikförordningen (1998:1276) anses meddelade med stöd av motsvarande bemyndigande i den förordningen.4. Lokala trafikföreskrifter som har meddelats med stöd av 57 § andra stycket terrängtrafikkungörelsen skall upphöra att gälla vid utgången av år 2005. Detsamma gäller i fråga om beslut om undantag från sådana föreskrifter. 2000:660 Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2000. 2000:867 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.2. Vid registreringsbesiktning av en terrängskoter som tagits i bruk före ikraftträdandet skall äldre föreskrifter tillämpas om en EG-försäkran och ett CE-märke enligt 17 § andra stycket saknas. 2001:654 Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2001.