Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Turistvagnskungörelse (1972:601) TuristvagnskungörelsenOmtryckt i SFS 1988:1434.Denna kungörelse har enligt lag (2001:558) upphört att gälla den 1 oktober 2001.Angående övergångsbestämmelser, se lag (2001:558).1 §1 §Beteckning som används i denna kungörelse har samma betydelse som i bilregisterkungörelsen (1972:599). Förordning (1988:1434). 2 §2 §Turistvagnslicens för brukande av bil, motorcykel eller släpvagn som inte är registrerad i landet får meddelas den som inte har sitt egentliga hemvist i Sverige och endast tillfälligt skall vistas i landet. Sådan licens får meddelas under förutsättning attfordonet införts för enskilt bruk, eller annat liknande ändamålfordonet endast tillfälligt skall användas inom riket, samttemporär tullfrihet medgivits för fordonet eller fordonet kontrollerats av tullen på annat sätt. Förordning (1988:1434). 3 §3 §Med stöd av turistvagnslicens får fordon brukas utan hinder av 8 § bilregisterkungörelsen (1972:599) under förutsättning attfordonet är försett med turistvagnsskylt på motsvarande sätt som gäller om registreringsskylt enligt 19 § bilregisterkungörelsen,fordonet enligt intyg uppfyller de föreskrifter för att få användas i trafik, som gäller i det land där fordonet är registrerat, eller godkänts vid kontrollbesiktning enligt 11 §.Första stycket 2 gäller dock inte fordon som endast brukasav den, som yrkesmässigt eller i företag med egen verkstad tillverkar eller reparerar fordon, för provkörning av fordon i samband med tillverkningen eller reparationen,för färd kortaste lämpliga väg från hamn, järnvägsstation, plats för tullklarering, fabrik, reparationverkstad, förvaringslokal eller liknande och till en sådan plats eller lokal eller garage,för färd kortaste lämpliga väg till och från besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet. Förordning (1995:220). 3 a §3 a §Ägaren av ett fordon är skyldig att se till att fordonet inte brukas i strid mot bestämmelserna i 3 § första stycket 1 eller 2 eller 4 § andra stycket. Förordning (1999:785). 4 §4 §Fråga om meddelande av turistvagnslicens prövas av Tullverket.Innan licens har meddelats, får fordonet brukas för färd till närmaste tullkontor. Förordning (1999:484). 5 §5 §Ansökan om turistvagnslicens skall göras skriftligen. Ansökningen skall innehålla uppgift om ägarens namn, hemvist och postadress och de uppgifter som behövs för fordonets identifiering. Medföljer ej ägaren till landet skall uppgift dessutom lämnas om namn på den person, som förfogar över fordonet, och hans hemvist och postadress.Intyg enligt 3 § första stycket 2 skall vara utfärdat av svensk konsul eller av polismyndighet i det främmande landet eller av konsul, som företräder detta land här i riket. Förordning (1975:154). 6 §6 §Turistvagnslicens utfärdas enligt formulär som fastställs av Tullverket. Har sökanden företett intyg som sägs i 3 § första stycket 2, skall detta antecknas på licensen.Tullverket skall föra särskilt register över de fordon för vilka turistvagnslicens utfärdats. I registret skall antecknas de personuppgifter, som enligt 5 § skall lämnas i ansökningshandlingen, dagen då licensen utfärdats och turistvagnsskylt utlämnats samt skyltens nummer. Förordning (1999:484). 7 §7 §Turistvagnslicens gäller under den tid som temporär tullfrihet medgetts för fordonet eller detta kontrollerats av tullen på annat sätt.Licensen skall medföras under färd och på tillsägelse visas upp för bilinspektör, polisman eller tulltjänsteman.Om det finns skälig anledning, kan turistvagnslicens återkallas av Tullverket. Förordning (1999:484). 8 §8 §Tullverket skall tillhandahålla licensinnehavaren två turistvagnsskyltar för bil samt en skylt för motorcykel och släpvagn. För varje turistvagnslicens och för turistvagnsskyltarna betalas sammanlagt en avgift på 290 kronor till Tullverket.Om en turistvagnslicens har återkallats, skall turistvagnsskyltarna överlämnas till Tullverket. Förordning (1999:484). 9 §9 §Turistvagnsskylt upptar en bokstav, skyltens ordningsnummer och nationalitetsbeteckningen S. Bokstav och siffror utförs i rött på vit botten. På skylten skall det finnas ett lodrätt rött fält före bokstaven och ett lodrätt rött fält efter nationalitetsbeteckningen. På det första fältet skall med vita tecken anges månaden och på det andra fältet kalenderåret då licensen upphör.Tullverket svarar för upphandlingen av turistvagnsskyltarna. Förordning (1988:1434). 10 §10 §En turistvagnsskylt skall alltid hållas i sådant skick att den kan avläsas lätt. Under färd får inte last eller annat placeras så att skylten inte går att avläsa. Förordning (1986:11). 11 §11 §Vid kontrollbesiktning av fordon, för vilket turistvagnslicens utfärdats, kontrolleras om fordonet är i sådant skick som föreskrives i 7–14, 16, 21, 22, 24 och 33 §§ fordonskungörelsen (1972:595).Vägverket får bestämma att vissa föreskrifter om fordons beskaffenhet och utrustning ej skall gälla fordon som brukas enligt turistvagnslicens.Godkänner riksprovplatsen fordonet vid kontrollbesiktningen, antecknas detta på licensen. Förordning (1992:1293). 12 och 13 §§ fordonskungörelsen är upphävda.12 §12 §Till penningböter döms ägaren av en bil, en motorcykel eller ett släpfordon om han uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som ankommit på honom för att hindra att fordonet brukas i strid mot bestämmelserna i 3 § första stycket 1 eller 2 eller 4 § andra stycket. Även föraren döms till penningböter, om han kände till eller borde ha känt till hindret för fordonets brukande. Förordning (1991:1364) och 1999:785). 13 §13 §Den som vid ansökan enligt 5 § första stycket uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift dömes till böter, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.14 §14 §Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 7 § andra stycket, 8 § andra stycket eller 10 § döms till penningböter. Förordning (1999:785). 14 a §14 a § har upphävts genom förordning (1988:1434). 15 §15 §Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna kungörelse meddelas av Tullverket. Föreskrift meddelas i fråga som rör polismyndighets verksamhet efter samråd med rikspolisstyrelsen och i övrigt efter samråd med Vägverket. Förordning (1999:484). 16 §16 §I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1999:484). Lagen 1986:223 inf. under FörvProc. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1972:601 Om ikraftträdandet av denna kungörelse finns bestämmelser i kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning. 1975:154 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1975.Vid förordningens ikraftträdande skall polismyndighet till generaltullstyrelsen överlämna registret över gällande turistvagnslicenser. 1986:11 Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1986. 1988:1434 (Omtryck)Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1989. Föreskriften i 9 § andra stycket träder dock i kraft d. 1 juli 1989.För turistvagnslicenser beträffande vilka ansökan gjorts före d. 1 jan. 1989 gäller dock äldre föreskrifter. 1991:1364 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1992. 1992:1293 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993. 1995:220 Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. 1999:484 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1999. 1999:785 Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 1999.