Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Turistvagnskungörelse (1972:601)

Turistvagnskungörelsen

<kgp:reprint>Omtryckt i SFS 1988:1434.</kgp:reprint>

Denna kungörelse har enligt lag (2001:558) upphört att gälla den 1 oktober 2001.

Angående övergångsbestämmelser, se lag (2001:558).

1 §

Beteckning som används i denna kungörelse har samma betydelse som i bilregisterkungörelsen (1972:599).

SFS 1988:1434

2 §

Turistvagnslicens för brukande av bil, motorcykel eller släpvagn som inte är registrerad i landet får meddelas den som inte har sitt egentliga hemvist i Sverige och endast tillfälligt skall vistas i landet. Sådan licens får meddelas under förutsättning att

fordonet införts för enskilt bruk, eller annat liknande ändamål

fordonet endast tillfälligt skall användas inom riket, samt

temporär tullfrihet medgivits för fordonet eller fordonet kontrollerats av tullen på annat sätt.

SFS 1988:1434

3 §

Med stöd av turistvagnslicens får fordon brukas utan hinder av 8 § bilregisterkungörelsen (1972:599) under förutsättning att

  1. fordonet är försett med turistvagnsskylt på motsvarande sätt som gäller om registreringsskylt enligt 19 § bilregisterkungörelsen,

  2. fordonet enligt intyg uppfyller de föreskrifter för att få användas i trafik, som gäller i det land där fordonet är registrerat, eller godkänts vid kontrollbesiktning enligt 11 §.

Första stycket 2 gäller dock inte fordon som endast brukas

  1. av den, som yrkesmässigt eller i företag med egen verkstad tillverkar eller reparerar fordon, för provkörning av fordon i samband med tillverkningen eller reparationen,

  2. för färd kortaste lämpliga väg från hamn, järnvägsstation, plats för tullklarering, fabrik, reparationverkstad, förvaringslokal eller liknande och till en sådan plats eller lokal eller garage,

  3. för färd kortaste lämpliga väg till och från besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet.

SFS 1995:220

3 a §

Ägaren av ett fordon är skyldig att se till att fordonet inte brukas i strid mot bestämmelserna i 3 § första stycket 1 eller 2 eller 4 § andra stycket.

SFS 1999:785

4 §

Fråga om meddelande av turistvagnslicens prövas av Tullverket.

Innan licens har meddelats, får fordonet brukas för färd till närmaste tullkontor.

SFS 1999:484

5 §

Ansökan om turistvagnslicens skall göras skriftligen. Ansökningen skall innehålla uppgift om ägarens namn, hemvist och postadress och de uppgifter som behövs för fordonets identifiering. Medföljer ej ägaren till landet skall uppgift dessutom lämnas om namn på den person, som förfogar över fordonet, och hans hemvist och postadress.

Intyg enligt 3 § första stycket 2 skall vara utfärdat av svensk konsul eller av polismyndighet i det främmande landet eller av konsul, som företräder detta land här i riket.

SFS 1975:154

6 §

Turistvagnslicens utfärdas enligt formulär som fastställs av Tullverket. Har sökanden företett intyg som sägs i 3 § första stycket 2, skall detta antecknas på licensen.

Tullverket skall föra särskilt register över de fordon för vilka turistvagnslicens utfärdats. I registret skall antecknas de personuppgifter, som enligt 5 § skall lämnas i ansökningshandlingen, dagen då licensen utfärdats och turistvagnsskylt utlämnats samt skyltens nummer.

SFS 1999:484

7 §

Turistvagnslicens gäller under den tid som temporär tullfrihet medgetts för fordonet eller detta kontrollerats av tullen på annat sätt.

Licensen skall medföras under färd och på tillsägelse visas upp för bilinspektör, polisman eller tulltjänsteman.

Om det finns skälig anledning, kan turistvagnslicens återkallas av Tullverket.

SFS 1999:484

8 §

Tullverket skall tillhandahålla licensinnehavaren två turistvagnsskyltar för bil samt en skylt för motorcykel och släpvagn. För varje turistvagnslicens och för turistvagnsskyltarna betalas sammanlagt en avgift på 290 kronor till Tullverket.

Om en turistvagnslicens har återkallats, skall turistvagnsskyltarna överlämnas till Tullverket.

SFS 1999:484

9 §

Turistvagnsskylt upptar en bokstav, skyltens ordningsnummer och nationalitetsbeteckningen S. Bokstav och siffror utförs i rött på vit botten. På skylten skall det finnas ett lodrätt rött fält före bokstaven och ett lodrätt rött fält efter nationalitetsbeteckningen. På det första fältet skall med vita tecken anges månaden och på det andra fältet kalenderåret då licensen upphör.

Tullverket svarar för upphandlingen av turistvagnsskyltarna.

SFS 1988:1434

10 §

En turistvagnsskylt skall alltid hållas i sådant skick att den kan avläsas lätt. Under färd får inte last eller annat placeras så att skylten inte går att avläsa.

SFS 1986:11

11 §

Vid kontrollbesiktning av fordon, för vilket turistvagnslicens utfärdats, kontrolleras om fordonet är i sådant skick som föreskrives i 7–14, 16, 21, 22, 24 och 33 §§ fordonskungörelsen (1972:595).

Vägverket får bestämma att vissa föreskrifter om fordons beskaffenhet och utrustning ej skall gälla fordon som brukas enligt turistvagnslicens.

Godkänner riksprovplatsen fordonet vid kontrollbesiktningen, antecknas detta på licensen.

SFS 1992:1293

12 §

Till penningböter döms ägaren av en bil, en motorcykel eller ett släpfordon om han uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som ankommit på honom för att hindra att fordonet brukas i strid mot bestämmelserna i 3 § första stycket 1 eller 2 eller 4 § andra stycket. Även föraren döms till penningböter, om han kände till eller borde ha känt till hindret för fordonets brukande.

SFS 1999:785

13 §

Den som vid ansökan enligt 5 § första stycket uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift dömes till böter, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

14 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 7 § andra stycket, 8 § andra stycket eller 10 § döms till penningböter.

SFS 1999:785

14 a §

[har upphävts genom förordning (1988:1434).]

SFS 1988:1434

15 §

Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna kungörelse meddelas av Tullverket. Föreskrift meddelas i fråga som rör polismyndighets verksamhet efter samråd med rikspolisstyrelsen och i övrigt efter samråd med Vägverket.

SFS 1999:484

16 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

SFS 1999:484

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1972:601

Om ikraftträdandet av denna kungörelse finns bestämmelser i kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning.

SFS 1975:154

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1975.

Vid förordningens ikraftträdande skall polismyndighet till generaltullstyrelsen överlämna registret över gällande turistvagnslicenser.

SFS 1986:11

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1986.

SFS 1988:1434

(Omtryck)

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1989. Föreskriften i 9 § andra stycket träder dock i kraft d. 1 juli 1989.

För turistvagnslicenser beträffande vilka ansökan gjorts före d. 1 jan. 1989 gäller dock äldre föreskrifter.

SFS 1991:1364

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1992.

SFS 1992:1293

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993.

SFS 1995:220

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

SFS 1999:484

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1999.

SFS 1999:785

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 1999.