Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1972:648) med taxa för VägverketRubriken har denna lydelse enligt förordning 1992:1525.Denna förordning har enligt förordning (2001:652) upphört att gälla den 1 oktober 2001.Angående övergångsbestämmelser, se förordning (2001:652).Förarbeten1975:1043 Jfr prop. 1975/76:4, TU 7, rskr. 55.Utfärdad: 1972-12-08Omtryckt i SFS 1978:3371 §1 §Vägverket skall ta ut avgifter med de belopp som anges i bilagan till denna förordning för förrättningar eller åtgärder som utförs av verket eller av förrättningsman som har förordnats av verket.Avgifter för utdrag ur bilregistret, körkortsregistret och yrkestrafikregistret fastställs av Vägverket efter samråd med Ekonomistyrningsverket.Avgifter för verksamhet enligt 7 § förordningen (1997:652) med instruktion för Vägverket fastställs av Vägverket. Förordning (1998:427). 2 §2 §Erlagd förarprovsavgift återbetalas till den som ej har genomgått förarprov inom giltighetstiden för meddelat körkortstillstånd.Fråga om återbetalning prövas av Vägverket. Förordning (1992:1525). 3 §3 §Regeringskansliet får i fråga om utländsk medborgare som tillhör främmande makts diplomatiska eller konsulära representation i Sverige eller dennes familjemedlem medge att avgift ej skall utgå för utfärdande av körkort eller för förarprov.Regeringskansliet lämnar fortlöpande till Vägverket uppgifter om beskickningar och konsulat och övriga förhållanden som behövs för tillämpningen av första stycket. Förordning (1996:1617). 4 §4 §Föreligger synnerliga skäl får Vägverket i andra fall än som avses i 3 § medge nedsättning av eller befrielse från avgift enligt denna förordning. Förordning (1992:1525). 5 §5 §I andra fall än som sägs i 3 § beslutas ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning av Vägverket. Rör beslutet föreskrifter om uppbörd eller redovisning av förrättningsavgifter skall verket samråda med Ekonomistyrningsverket. Förordning (1998:427). 6 §6 §Den som av förrättningsman har påförts avgift enligt denna förordning får inom tre veckor från den dag han fick del av beslutet påkalla Vägverkets prövning av förrättningsmannens beslut.Talan mot Vägverkets beslut enligt denna förordning föres hos regeringen genom besvär. Förordning (1992:1525). BilagaBilaga till förordningen (1972:648) med taxa för Vägverket
Avgiftslista
Avgift kronor
1.  
Auktorisation av fordonstillverkare, typgodkännande m.m.  
Tillstånd till typbesiktning 
1 300 
Tillstånd att betraktas som yrkesmässig fordonstillverkare enligt 5 § bilregisterkungörelsen (1972:599) 
1 300 
Typgodkännande av system, komponent eller separat teknisk enhet 
3 200 
Ändring av typgodkännande av system, komponent eller separat teknisk enhet 
3 200 
EG-typgodkännande av fordon (helfordonsgodkännande) 
tidtaxa 
Ändring av helfordonsgodkännande 
tidtaxa 
Inledande kontroll hos tillverkare för beviljande av helfordonsgodkännande eller typgodkännande av system, komponent eller separat teknisk enhet 
tidtaxa 
Återkommande kontroll hos tillverkare som beviljats helfordonsgodkännande eller typgodkännande av system, komponent eller separat teknisk enhet 
tidtaxa 
Förlängning av märkningstillstånd 
2 000 
Klassificering av fordon eller fordonstyp 
1 400 
Prövning av ansökan om undantag från fordonskungörelsen (1972:595), terrängtrafikkungörelsen (1972:594) och från föreskrifter som Vägverket har beslutat efter bemyndigande i dessa författningar 
500 
Avgift för typgodkännande utgår även om godkännande ej sker. Föreligger särskilda skäl får Vägverket medge nedsättning av avgifter för typgodkännande eller för ändring av typgodkännande. 
 
2.  
Auktorisation av yrkesförare m.m.  
 
Tillstånd till linjetrafik nationellt och inom EES 
2 000 
Tillstånd till linjetrafik eller pendeltrafik utanför EES 
2 000 
Gemenskapstillstånd för persontransporter 
400 
Prov för taxiförarlegitimation 
350 
Prov i lokalkännedom för taxiförarlegitimation 
150 
Taxiförarlegitimation 
400 
Förnyelse av taxiförarlegitimation 
150 
Utgivande av tidigare återkallad eller ogiltig taxiförarlegitimation 
150 
Yrkeskompetens för förare av buss eller lastbil 
 
– 
prov 
350 
– 
kompletteringsprov 
150 
– 
enbart kompetensbevis 
50 
Yrkeskunnande enligt 2 kap. 8 § yrkestrafiklagen (1998:490) prov 1–4: 
 
1. 
Juridik 
350 
2. 
Ekonomi 
350 
3. 
Branschkunnande och kalkylering 
350 
4. 
Tekniska normer och trafiksäkerhet 
350 
Prövning av ansökan om undantag från förordningen (1995:521) om behöriga myndigheter, m.m. i fråga om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter, förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet och från föreskrifter som Vägverket har beslutat efter bemyndigande i dessa författningar 
400 
3.  
Auktorisation av andra förare än yrkesförare  
 
Körkortstillstånd och körkortsunderlag  
 
Bevis om körkortstillstånd: 
 
– 
efter återkallelse med krav på körkortstillstånd enligt 5 kap. 14–15 §§ körkortslagen (1998:488) 
820 
– 
i annat fall 
275 
Färdigställande av körkortsunderlag: 
 
– 
på grund av körkortstillstånd 
275 
– 
på grund av körkortstillstånd efter återkallelse 
820 
– 
på grund av att ett utländskt körkort skall bytas mot svenskt 
275 
– 
på grund av förnyelse eller utfärdande efter återkallelse 
130 
– 
på grund av förnyelse enligt 3 kap. 14 § körkortslagen (1998:488) 
130 
– 
på grund av förlängning enligt 3 kap. 12 § körkortslagen (1998:488) 
275 
– 
på grund av förnyelse efter hävande av villkor 
130 
– 
på grund av förnyelse i annat fall 
130 
– 
i annat fall 
130 
Utlandsärenden 
250 
Förarprov  
 
Förhör 
210 
Körprov för behörigheten: 
 
 
460 
 
A, A1, BE, C, D, CE, DE 
670 
Omprov av säkerhetskontroll och funktionsbeskrivning 
250 
Körprov för tillträde till trafiklärarutbildning 
600 
Körprov för tillträde till motorcykellärarutbildning 
675 
Prövning av ansökan om undantag från körkortsförordningen (1998:980) och från föreskrifter som Vägverket har beslutat efter bemyndigande i denna författning 
400 
Trafikskolor  
 
Tillstånd att driva trafikskola 
2 000 
Godkännande som trafikskolechef, utbildningsledare eller utbildningschef vid halkbana 
1 200 
Godkännande tills vidare som trafiklärare samt godkännande som lärare vid halkbana 
1 200 
Förarbevis för moped klass I och för terrängskoter m.m.  
 
Förarbevis för moped klass I 
130 
Förarbevis för terrängskoter 
130 
Förnyelse av förarbevis för moped klass I eller för terrängskoter 
130 
Prövning av ansökan om att få anordna utbildning enligt lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I eller för terrängskoter 
2 000 
Prövning av ansökan om att få anordnakunskapsprov enligt lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I eller för terrängskoter 
1 200 
4.  
Övrigt  
 
Prövning av ansökan om undantag från andra föreskrifter än som anges i 1–3 
400 
Tidtaxa för utfört arbete per person och timme. För varje påbörjad fjärdedels timme utgår ersättning med en fjärdedel av ersättningen för en timme 
400 
För sådan förrättning eller åtgärd av Vägverket som inte anges ovan och som inte omfattas av bestämmelserna i någon annan författning får verket ta ut avgift enligt tidtaxa.Om förrättning, åtgärd eller annat arbete medför rese- eller traktamentskostnader eller särskilda utlägg, skall dessa ersättas särskilt. I fråga om åtgärd som förekommer ofta eller som är jämförlig med åtgärder som avses ovan får Vägverket besluta om fast avgift. Förordning (1999:993). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1972:648 Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1973, då kungörelsen (1967:703) om förrättningstaxa för statens trafiksäkerhetsverk skall upphöra att gälla. 1992:1525 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993. 1996:1617 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1997. 1998:427 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1998. 1999:670 Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 1999. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före ikraftträdandet. 1999:993 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000.