Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1972:648) med taxa för Vägverket

Rubriken har denna lydelse enligt förordning 1992:1525.

Denna förordning har enligt förordning (2001:652) upphört att gälla den 1 oktober 2001.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (2001:652).

Utfärdad: 1972-12-08

Omtryckt i SFS 1978:337

1 §

Vägverket skall ta ut avgifter med de belopp som anges i bilagan till denna förordning för förrättningar eller åtgärder som utförs av verket eller av förrättningsman som har förordnats av verket.

Avgifter för utdrag ur bilregistret, körkortsregistret och yrkestrafikregistret fastställs av Vägverket efter samråd med Ekonomistyrningsverket.

Avgifter för verksamhet enligt 7 § förordningen (1997:652) med instruktion för Vägverket fastställs av Vägverket.

SFS 1998:427

2 §

Erlagd förarprovsavgift återbetalas till den som ej har genomgått förarprov inom giltighetstiden för meddelat körkortstillstånd.

Fråga om återbetalning prövas av Vägverket.

SFS 1992:1525

3 §

Regeringskansliet får i fråga om utländsk medborgare som tillhör främmande makts diplomatiska eller konsulära representation i Sverige eller dennes familjemedlem medge att avgift ej skall utgå för utfärdande av körkort eller för förarprov.

Regeringskansliet lämnar fortlöpande till Vägverket uppgifter om beskickningar och konsulat och övriga förhållanden som behövs för tillämpningen av första stycket.

SFS 1996:1617

4 §

Föreligger synnerliga skäl får Vägverket i andra fall än som avses i 3 § medge nedsättning av eller befrielse från avgift enligt denna förordning.

SFS 1992:1525

5 §

I andra fall än som sägs i 3 § beslutas ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning av Vägverket. Rör beslutet föreskrifter om uppbörd eller redovisning av förrättningsavgifter skall verket samråda med Ekonomistyrningsverket.

SFS 1998:427

6 §

Den som av förrättningsman har påförts avgift enligt denna förordning får inom tre veckor från den dag han fick del av beslutet påkalla Vägverkets prövning av förrättningsmannens beslut.

Talan mot Vägverkets beslut enligt denna förordning föres hos regeringen genom besvär.

SFS 1992:1525

Bilaga

Bilaga till förordningen (1972:648) med taxa för Vägverket

Avgiftslista

Avgift kronor

1.

 

Auktorisation av fordonstillverkare, typgodkännande m.m.

 

Tillstånd till typbesiktning

 

1 300

 

Tillstånd att betraktas som yrkesmässig fordonstillverkare enligt 5 § bilregisterkungörelsen (1972:599)

 

1 300

 

Typgodkännande av system, komponent eller separat teknisk enhet

 

3 200

 

Ändring av typgodkännande av system, komponent eller separat teknisk enhet

 

3 200

 

EG-typgodkännande av fordon (helfordonsgodkännande)

 

tidtaxa

 

Ändring av helfordonsgodkännande

 

tidtaxa

 

Inledande kontroll hos tillverkare för beviljande av helfordonsgodkännande eller typgodkännande av system, komponent eller separat teknisk enhet

 

tidtaxa

 

Återkommande kontroll hos tillverkare som beviljats helfordonsgodkännande eller typgodkännande av system, komponent eller separat teknisk enhet

 

tidtaxa

 

Förlängning av märkningstillstånd

 

2 000

 

Klassificering av fordon eller fordonstyp

 

1 400

 

Prövning av ansökan om undantag från fordonskungörelsen (1972:595), terrängtrafikkungörelsen (1972:594) och från föreskrifter som Vägverket har beslutat efter bemyndigande i dessa författningar

 

500

 

Avgift för typgodkännande utgår även om godkännande ej sker. Föreligger särskilda skäl får Vägverket medge nedsättning av avgifter för typgodkännande eller för ändring av typgodkännande.

 
 

2.

 

Auktorisation av yrkesförare m.m.

 
 

Tillstånd till linjetrafik nationellt och inom EES

 

2 000

 

Tillstånd till linjetrafik eller pendeltrafik utanför EES

 

2 000

 

Gemenskapstillstånd för persontransporter

 

400

 

Prov för taxiförarlegitimation

 

350

 

Prov i lokalkännedom för taxiförarlegitimation

 

150

 

Taxiförarlegitimation

 

400

 

Förnyelse av taxiförarlegitimation

 

150

 

Utgivande av tidigare återkallad eller ogiltig taxiförarlegitimation

 

150

 

Yrkeskompetens för förare av buss eller lastbil

 
 

 

prov

 

350

 

 

kompletteringsprov

 

150

 

 

enbart kompetensbevis

 

50

 

Yrkeskunnande enligt 2 kap. 8 § yrkestrafiklagen (1998:490) prov 1–4:

 
 

1.

 

Juridik

 

350

 

2.

 

Ekonomi

 

350

 

3.

 

Branschkunnande och kalkylering

 

350

 

4.

 

Tekniska normer och trafiksäkerhet

 

350

 

Prövning av ansökan om undantag från förordningen (1995:521) om behöriga myndigheter, m.m. i fråga om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter, förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet och från föreskrifter som Vägverket har beslutat efter bemyndigande i dessa författningar

 

400

 

3.

 

Auktorisation av andra förare än yrkesförare

 
 

Körkortstillstånd och körkortsunderlag

 
 

Bevis om körkortstillstånd:

 
 

 

efter återkallelse med krav på körkortstillstånd enligt 5 kap. 14–15 §§ körkortslagen (1998:488)

 

820

 

 

i annat fall

 

275

 

Färdigställande av körkortsunderlag:

 
 

 

på grund av körkortstillstånd

 

275

 

 

på grund av körkortstillstånd efter återkallelse

 

820

 

 

på grund av att ett utländskt körkort skall bytas mot svenskt

 

275

 

 

på grund av förnyelse eller utfärdande efter återkallelse

 

130

 

 

på grund av förnyelse enligt 3 kap. 14 § körkortslagen (1998:488)

 

130

 

 

på grund av förlängning enligt 3 kap. 12 § körkortslagen (1998:488)

 

275

 

 

på grund av förnyelse efter hävande av villkor

 

130

 

 

på grund av förnyelse i annat fall

 

130

 

 

i annat fall

 

130

 

Utlandsärenden

 

250

 

Förarprov

 
 

Förhör

 

210

 

Körprov för behörigheten:

 
 
 

B

 

460

 
 

A, A1, BE, C, D, CE, DE

 

670

 

Omprov av säkerhetskontroll och funktionsbeskrivning

 

250

 

Körprov för tillträde till trafiklärarutbildning

 

600

 

Körprov för tillträde till motorcykellärarutbildning

 

675

 

Prövning av ansökan om undantag från körkortsförordningen (1998:980) och från föreskrifter som Vägverket har beslutat efter bemyndigande i denna författning

 

400

 

Trafikskolor

 
 

Tillstånd att driva trafikskola

 

2 000

 

Godkännande som trafikskolechef, utbildningsledare eller utbildningschef vid halkbana

 

1 200

 

Godkännande tills vidare som trafiklärare samt godkännande som lärare vid halkbana

 

1 200

 

Förarbevis för moped klass I och för terrängskoter m.m.

 
 

Förarbevis för moped klass I

 

130

 

Förarbevis för terrängskoter

 

130

 

Förnyelse av förarbevis för moped klass I eller för terrängskoter

 

130

 

Prövning av ansökan om att få anordna utbildning enligt lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I eller för terrängskoter

 

2 000

 

Prövning av ansökan om att få anordnakunskapsprov enligt lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I eller för terrängskoter

 

1 200

 

4.

 

Övrigt

 
 

Prövning av ansökan om undantag från andra föreskrifter än som anges i 1–3

 

400

 

Tidtaxa för utfört arbete per person och timme. För varje påbörjad fjärdedels timme utgår ersättning med en fjärdedel av ersättningen för en timme

 

400

 

För sådan förrättning eller åtgärd av Vägverket som inte anges ovan och som inte omfattas av bestämmelserna i någon annan författning får verket ta ut avgift enligt tidtaxa.

Om förrättning, åtgärd eller annat arbete medför rese- eller traktamentskostnader eller särskilda utlägg, skall dessa ersättas särskilt. I fråga om åtgärd som förekommer ofta eller som är jämförlig med åtgärder som avses ovan får Vägverket besluta om fast avgift.

SFS 1999:993

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1972:648

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1973, då kungörelsen (1967:703) om förrättningstaxa för statens trafiksäkerhetsverk skall upphöra att gälla.

SFS 1992:1525

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993.

SFS 1996:1617

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1998:427

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1998.

SFS 1999:670

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 1999. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före ikraftträdandet.

SFS 1999:993

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000.