Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
KK (1973:766) om interimslicens för fordonOmtryckt i SFS 1988:1433.Denna kungörelse har enligt lag (2001:558) upphört att gälla den 1 oktober 2001.Angående övergångsbestämmelser, se lag (2001:558).1 §1 §Beteckning som används i denna kungörelse har samma betydelse som i bilregisterkungörelsen (1972:599). Förordning (1988:1433). 2 §2 §Interimslicens för ett fordon, som inte är registrerat i Sverige och som förs in i landet för att stadigvarande brukas här, får meddelas den som inte yrkesmässigt driver tillverkning av eller handel med motordrivna fordon, släpfordon eller terrängsläp. Förordning (1995:108). 3 §3 §Med stöd av interimslicens får ett fordon, som är försett med interimsskylt på motsvarande sätt som gäller om registreringsskylt enligt 19 § bilregisterkungörelsen (1972:599), brukas utan hinder av 8 § bilregisterkungörelsenför färd kortaste lämpliga väg från hamn, järnvägsstation, plats för tullklarering, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande och till en sådan plats eller lokal eller till garage,för färd kortaste lämpliga väg till och från besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet för besiktning samt för provkörning vid besiktning.Sedan fordonet efter införsel registrerats och godkänts vid registreringsbesiktning eller upptagits i typintyg får det dock brukas för andra ändamål än som avses i första stycket 1 och 2. Detta gäller, dock inte om fordonet efter besiktningen eller upptagande i typintyg underkastats sådan ändring som avses i 38 § fordonskungörelsen (1972:595). Förordning (1995:108). 3 a §3 a §Ägaren av ett fordon är skyldig att se till att fordonet inte brukas i strid mot bestämmelserna i 3 §. Förordning (1999:786). 4 §4 §Fråga om meddelande av interimslicens prövas av Tullverket. Förordning (1999:486). 5 §5 §Ansökan om interimslicens skall göras skriftligen. Ansökningen skall innehållabeträffande ägaren om denne är fysisk person, uppgift om namn,bostads- eller postadress eller, om han ej är folkbokförd, annan adress i landet,tilldelat personnummer,om denne är juridisk person, uppgift om namn eller firma,adress i landet,tilldelat nummer i länsstyrelsens register över skattskyldiga eller annat motsvarande nummer, som tilldelats ägaren,beträffande det fordon som ansökan avser uppgifter som behövs för fordonets identifieringAvser ansökningen motorfordon, terrängmotorfordon eller traktor, skall vid ansökan företes bevis om att fordonet är trafikförsäkrat eller att sådan gränsförsäkring som avses i 12 § trafikförsäkringsförordningen (1976:359) tecknats för fordonet. Förordning (1991:774). 6 §6 §Interimslicens gäller under en månad från den dag den meddelades.Licensen skall medföras under färd och på tillsägelse visas upp för bilinspektör, polisman eller tulltjänsteman. Förordning (1986:13). 7 §7 §För interimslicensen och interimsskyltarna betalas till Tullverket en interimsavgift på sammanlagt 150 kronor. Förordning (1999:486). 8 §8 §Sedan interimsavgiften betalats, skall Tullverket lämna ut interimsskyltar till licensinnehavaren för bil två skyltar och för motorcykel, traktor, motorredskap, släpfordon eller terrängfordon en skylt. Tullverket svarar för upphandlingen av interimsskyltarna. Förordning (1999:486). 9 §9 §Interimsskylten upptar fordonets interimsnummer. Interimsnumret bestäms av Vägverket och det skall motsvara det registreringsnummer som fordonet kommer att tilldelas i samband med registreringen. Tecknen på skylten utförs i vitt på röd botten. Förordning (1992:1524). 10 §10 §En interimsskylt skall alltid hållas i sådant skick att den kan avläsas lätt. Under färd får inte last eller annat placeras så att skylten inte går att avläsa. Förordning (1986:13). 11 §11 § har upphävts genom förordning (1981:70). 12 §12 §När bevis företetts att ett fordon är trafikförsäkrat i svensk försäkringsanstalt, skall Tullverket underrätta denna anstalt om fordonets interimsnummer. Förordning (1999:486). 13 §13 §Till penningböter döms ägaren av ett motordrivet fordon eller ett släpfordon om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som ankommit på honom eller henne för att hindra att fordonet brukas i strid mot bestämmelserna i 3 §. Även föraren döms till penningböter, om han eller hon kände till eller borde ha känt till hindret för fordonets brukande.I fråga om ansvar enligt första stycket gäller också 88 och 92 §§ bilregisterkungörelsen (1972:599). Förordning (1999:786). 14 §14 §Den som vid ansökan enligt 5 § första stycket uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift dömes till böter, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.15 §15 §Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 6 § andra stycket eller 10 § döms till penningböter. Förordning (1999:786). 15 a §15 a § har upphävts genom förordning (1988:1433). 16 §16 §Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av Tullverket. Föreskrift meddelas i fråga som rör polismyndighets verksamhet efter samråd med Rikspolisstyrelsen och i övrigt efter samråd med Vägverket. Förordning (1999:486). 17 §17 §I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1999:486). Lagen 1986:223 inf. under FörvProc. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1973:766 Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1974, då kungörelsen (1972:600) om brukande av fordon enligt interimslicens skall upphöra att gälla. I fråga om andra fordon än som avses i den nya kungörelsen gäller dock äldre bestämmelser till utgången av februari månad 1974. I fråga om licens som meddelats enligt den upphävda kungörelsen gäller äldre bestämmelser även efter det att kungörelsen upphört att gälla. 1981:70 (Utkom d. 10 febr. 1981.)Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Den äldre bestämmelsen i 15 § om högsta bötesbelopp skall dock gälla till utgången av år 1981. 1986:13 Denna lag träder i kraft d. 1 april 1986. 1988:1433 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1989. Föreskriften i 8 § andra meningen träder dock i kraft d. 1 juli 1989.För interimlicens som meddelats före d. 1 jan. 1989 gäller äldre föreskrifter. 1991:774 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1991. 1992:1524 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993 utom i fråga om bestämmelsen i 9 § sista meningen, som träder i kraft d. 1 april 1993. 1995:108 Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 1995. 1999:486 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1999. 1999:786 Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 1999.