Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.

Rubriken har denna lydelse enligt förordning 1982:234.

Utfärdad: 1974-05-10

1 §

Fråga om undantag i visst fall från bestämmelserna i förordningen den 10 november 1724 angående främmandes Fahrt på Swerige och Finland och i förklaringen den 28 februari 1726 över denna förordning om förbud mot sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg prövas av Transportstyrelsen.

Om undantag i fråga om fartyg, som är registrerade i vissa främmande länder, finns särskilda överenskommelser. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en ansökan om undantag enligt första stycket.

SFS 2010:1582

1 a §

Förordningen den 10 november 1724 angående främmandes Fahrt på Swerige och Finland och förklaringen den 28 februari 1726 över denna förordning gäller inte för fartyg som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 3577/92 av den 7 december 1992 om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet inom medlemsstaterna (cabotage), i lydelsen enligt Anslutningsfördraget av den 9 december 2011 om Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen, eller rådets förordning (EEG) nr 3921/91 av den 16 december 1991 om villkoren för att transportföretag skall få utföra inrikes transporter av gods eller passagerare på inre vattenvägar i en annan medlemsstat än den där de är hemmahörande, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2014:1366

2 §

Tullverket och kustbevakningen utövar tillsyn över att sjöfart ej bedrives i strid mot de bestämmelser som anges i 1 § första stycket.

SFS 1999:487

3 §

Används fartyg uppsåtligen eller av oaktsamhet i strid mot de bestämmelser som anges i 1 § första stycket utan att fartyget omfattas av ett sådant undantag som anges i 1 § andra stycket eller av rådets förordning (EEG) nr 3577/92, i lydelsen enligt Anslutningsfördraget av den 9 december 2011 om Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen, eller rådets förordning (EEG) nr 3921/91, i den ursprungliga lydelsen, som anges i 1 a §, döms befälhavaren och redaren eller den som i redarens ställe brukar fartyget till böter.

SFS 2014:1366

4 §

Transportstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos regeringen.

SFS 2008:1176

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1974:235

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1974. Det i Kungl. Maj:ts brev den 28 december 1973 meddelade bemyndigandet för sjöfartsverket att medge undantag från förbudet att i riket bedriva kustfart och insjöfart med utländska fartyg upphör samtidigt att gälla. Undantag som medgivits enligt äldre bestämmelser skall anses meddelade enligt 1 § första stycket i denna kungörelse.

SFS 1982:234

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1982.

SFS 1995:961

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1995.

SFS 1999:346

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999.

SFS 1999:487

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999.

SFS 2008:1176

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2010:1582

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2014:1366

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.