Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kungörelse (1974:681) om internationella vägtransporter

Denna kungörelse har enligt förordning (1998:779) upphört att gälla den 1 oktober 1998.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (1998:779).

Utfärdad: 1974-09-20

Inledande bestämmelser

1 §

Denna kungörelse gäller internationell vägtransport i Sverige med buss eller lastbil med eller utan tillkopplat släpfordon samt vägtransport utom landet med sådant fordon om det är registrerat i Sverige.

2 §

Med internationell vägtransport förstås i denna kungörelse transport på väg av personer eller gods till eller från Sverige eller i transittrafik genom Sverige. I övrigt har beteckningar i denna kungörelse samma betydelse som motsvarande beteckning i yrkestrafiklagen (1988:263) och fordonskungörelsen (1972:595).

SFS 1991:1717

Transport med i Sverige registrerat fordon

3 §

Vägtransport i yrkesmässig trafik utom landet med buss eller lastbil som är registrerad i Sverige får utföras endast av den som har tillstånd enligt yrkestrafiklagen (1988:263) att bedriva yrkesmässig trafik av motsvarande slag och, då förordningen (1994:905) om tillträde till den internationella transportmarknaden är tillämplig, har tillstånd enligt den förordningen.

SFS 1994:907

4 §

Om tillstånd behövs för transport av personer eller gods i ett annat land med ett fordon som är registrerat i Sverige och tillståndsfrågan på grund av överenskommelse mellan Sverige och annan stat skall prövas av en svensk myndighet, skall prövningen göras såvitt avser linjetrafik av Vägverket och i övrigt av Generaltullstyrelsen.

SFS 1993:1641

Transport med i utlandet registrerat fordon

5 §

Internationell vägtransport i yrkesmässig trafik med buss eller lastbil som är registrerad i utlandet får utföras endast av den som har tillstånd till sådan transport.

Generaltullstyrelsen får efter samråd med Vägverket föreskriva att tillstånd behövs för internationell vägtransport även om den inte utförs i yrkesmässig trafik.

Första och andra styckena gäller ej i den mån annat avtalats genom överenskommelse mellan Sverige och annan stat.

SFS 1992:1388

6 §

Frågor om tillstånd enligt 5 § prövas i fråga om linjetrafik av Vägverket och i övrigt av Generaltullstyrelsen.

SFS 1992:1388

Tillståndsgivning m. m.

7 §

Tillstånd enligt 4 eller 5 § får meddelas endast den som kan förväntas iakttaga de bestämmelser som gäller för trafiken.

SFS 1991:1717

7 a §

Tillstånd enligt 5 § till linjetrafik med buss som är registrerad i Finland eller Norge skall meddelas den som uppfyller föreskrifterna i 7 § om den avsedda trafiken inte kan antas bli till skada för redan etablerad järnvägstrafik eller linjetrafik. Tillstånd skall också ges om sökanden gör sannolikt att en avsevärt bättre trafikförsörjning skulle uppnås.

SFS 1991:345

8 §

Tillstånd som avses i 4 eller 5 § får meddelas viss fysisk eller juridisk person och skall innehålla de villkor som behövs för trafikens bedrivande.

SFS 1991:1717

9 §

Tillstånd som avses i 4 eller 5 § får inte överlåtas utan medgivande av den myndighet som har beviljat tillståndet.

SFS 1993:1641

10 §

Bevis om tillstånd som avses i 5 § skall under färd i Sverige medföras i fordonet och på tillsägelse visas upp för polisman eller tulltjänsteman.

SFS 1991:1717

11 §

upphävd genom

SFS 1991:1717

Återkallelse av tillstånd, m. m.

12 §

När ett tillstånd enligt 3 § återkallas, skall Vägverket eller, efter underrättelse från länsstyrelsen, Generaltullstyrelsen återkalla berörda tillstånd enligt 4 §.

Den myndighet som har beviljat tillståndet får återkalla det om det vid transporter som avses i 5 § förekommer allvarliga eller upprepade överträdelser av

  • yrkestrafiklagen (1988:263), yrkestrafikförordningen (1988:1503), denna kungörelse eller föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa författningar,

  • författningar eller föreskrifter om vägtransporter, särskilt bestämmelser om förares kör- och vilotider, fordons vikt och mått, trafiksäkerhet eller fordons utrustning och beskaffenhet, eller

  • bestämmelser i författningar om löne- och anställningsförhållanden i branschen.

Detsamma gäller om tillståndshavaren på annat sätt väsentligt åsidosatt sina skyldigheter i fråga om trafikens anordnande eller handhavande, eller om han inte använt tillståndet.

SFS 1993:1641

13 §

Om en tillståndshavare som avses i 5 § har gjort sig skyldig till förfaranden eller försummelser som kan leda till återkallelse av tillståndet men det kan antas att tillståndshavaren kommer att göra rättelse utan sådan åtgärd, får den myndighet som har beviljat tillståndet i stället meddela varning.

SFS 1993:1641

14 §

Beslut om varning delges den som avses med beslutet.

Ansvar m. m.

15 §

Till böter döms den som

  1. driver trafik i vilken sker transport i strid mot 3 eller 5 §,

  2. åsidosätter föreskrift som med stöd av 8 § meddelats i samband med tillstånd enligt 5 §.

SFS 1991:1717

16 §

Den som bryter mot 10 § döms till penningböter.

SFS 1991:1717

17 §

Har transport av gods skett i strid mot 3 eller 5 §, skall den som yrkesmässigt för egen eller annans räkning har slutit avtal med trafikutövaren om transporten dömas till böter, om han kände till eller hade skälig anledning att anta att tillstånd saknades.

SFS 1991:1717

18 §

Om transport sker i strid mot 3 eller 5 § eller villkor som med stöd av 8 § meddelats i samband med tillstånd enligt 5 §, får polisman eller tulltjänsteman hindra fortsatt transport. Polisman eller tulltjänsteman får medge att fordon med vilket transporten sker förs till närmaste lämpliga uppställnings- eller avlastningsplats eller, såvitt avser i utlandet registrerat fordon som införs i Sverige, att fordonet omedelbart förs ut ur landet.

SFS 1991:1717

Besvär

19 §

Beslut av länsstyrelsen enligt denna kungörelse får överklagas hos Vägverket. Vägverkets och Generaltullstyrelsens beslut får, om ej annat följer av 20 §, överklagas hos regeringen.

SFS 1992:1388

20 §

Beslut om varning eller beslut av polisman eller tulltjänsteman enligt denna kungörelse får inte överklagas.

SFS 1991:1717

Uppgiftsskyldighet m. m.

21 §

Om en domstol har funnit någon skyldig till brott som avses i 15 § 1 eller en tillståndshavare enligt 5 § skyldig till överträdelse av bestämmelser eller föreskrifter som avses i 12 § andra stycket eller en högre rätt har avgjort ett mål i vilket en sådan fråga har prövats, skall en kopia av domen eller beslutet sändas till den myndighet som har beviljat tillståndet enligt 3 eller 5 §.

SFS 1993:1641

21 a §

Om sådana allvarliga eller upprepade överträdelser som kan leda till återkallelse av ett tillstånd enligt 12 § andra stycket har begåtts vid en internationell vägtransport i Sverige med ett fordon som är registrerat i en stat för vilken avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) har trätt i kraft, skall tillståndsmyndigheten skicka all tillgänglig information om överträdelsen och den påföljd som överträdelsen har medfört till EFTA:s Ständiga kommitté (Ständiga kommittén) beträffande EG-stater och beträffande övriga stater direkt till ifrågavarande stat.

Om tillståndsmyndigheten i ett sådant fall återkallar tillståndet skall den lämna underrättelse om detta till EFTA:s övervakningsmyndighet och Ständiga kommittén.

SFS 1993:1641

22 §

Om en fordonsägare påförs överlastavgift enligt lagen (1972:435) om överlastavgift för färd vid internationell vägtransport, skall länsstyrelsen skicka en kopia av beslutet till den myndighet som har beviljat tillståndet enligt 3 eller 5 §.

SFS 1993:1641

23 §

Om en länsstyrelse, polismyndighet, tullmyndighet eller någon annan myndighet finner anledning till återkallelse av tillstånd som beviljats med stöd av denna kungörelse, skall underrättelse om detta lämnas till den myndighet som har beviljat tillståndet enligt 3 eller 5 §.

SFS 1993:1641

24 §

Föreskrifter för verkställigheten av denna kungörelse meddelas av generaltullstyrelsen i fråga om tillstånd enligt 4 och 5 §§, som inte avser linjetrafik, och i övrigt av Vägverket. I fråga som avses i 18 § meddelas föreskrift av Rikspolisstyrelsen såvitt den gäller polisman och av Generaltullstyrelsen såvitt den gäller tulltjänsteman. Innan föreskrifter meddelas skall, om det behövs, samråd ske mellan myndigheterna.

SFS 1992:1388

Avgifter för vissa ärenden

25 §

Förordningen (1972:648) med taxa för Vägverket gäller för Vägverkets prövning av ansökan om tillstånd enligt 4 eller 5 § denna kungörelse.

Avgift tas ut för Generaltullstyrelsens prövning av sådan ansökan i de fall som framgår av tredje stycket.

För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:

Ärendeslag 

 

Avgiftsklass

 

Tillstånd till transport till eller från utlandet gällande

 
 

— tur- och returresa eller en enkel resa 

 

1

 

— minst tio månader

 

4

 

— annat fal

 

2

 

SFS 1992:1388