Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1975:87) om förbud för redare att i visst fall lämna ut handling som angår den svenska sjöfartsnäringen

Utfärdad: 1975-04-03

1 §

Om främmande stats myndighet avfordrar redare i svenskt fartyg handling som förvaras utanför den staten och innehåller uppgift vars utlämnande till myndigheten kan medföra betydande skada för den svenska sjöfartsnäringen, får sjöfartsverket vid vite förbjuda redaren att lämna ut handlingen.

2 §

Talan om utdömande av vite får väckas endast efter förordnande av regeringen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1975:87

(Utkom d. 15 april 1975.)

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Genom lagen upphäves kungörelsen (1966:156) om förbud för redare att i visst fall lämna ut handling som angår den svenska sjöfartsnäringen.