Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1975:603) om förnyelse av vissa fartygsinteckningar m.m.

Utfärdad: 1975-06-05

1 §

Har inteckning beviljats i fartyg enligt lagen (1901:26 s. 1) om inteckning i fartyg och har fartyget därefter avförts ur fartygsregistret utan att inteckningen dödats innan denna lag har trätt i kraft, består inteckningen, till dess den förfaller enligt 2 § eller dödas. Inteckningsboken skall överlämnas till den registermyndighet som avses i 2 § [sjölagen (1891:35 s. 1)]. Denna myndighet skall föra boken så länge den upptager bestående inteckning.

Inteckning som avses i första stycket dödas på ansökan av innehavare. Därvid skall inteckningshandlingen företes. Beslutet skall föras in i inteckningsboken. Bevis om beslutet tecknas på inteckningshandlingen.

På ansökan av innehavare av inteckningshandling skall innehavet antecknas i inteckningsboken och bevis därom tecknas på handlingen.

[Sjölagen (1891:35 s. 1) upphävd genom lag (1994:1009).]

2 §

Inteckning som avses i 1 § förfaller med utgången av maj 1977, om den icke dödas dessförinnan. Om inteckningen vid ikraftträdandet av denna lag utgjorde och alltjämt utgör säkerhet för pantfordran, kan den dock, på begäran av innehavaren medan inteckningen ännu gäller, förnyas att gälla ytterligare tio år och därefter förnyas i samma ordning för tio år åt gången.

3 §

Begäran om inteckningsförnyelse göres skriftligen hos registermyndigheten. Därvid skall inteckningshandlingen företes. I ärende om inteckningsförnyelse har lagen (1946:807) om handläggning av domstolsärenden motsvarande tillämpning.

Beslut om inteckningsförnyelse skall införas i inteckningsboken och bevis om förnyelsen tecknas på inteckningshandlingen. Handlingar i ärenden om inteckningsförnyelse sammanföres i akter under det registreringsnummer fartyget har haft i fartygsregistret.

4 §

I fråga om utmätning och exekutiv försäljning av egendom, vari göres gällande panträtt på grund av inteckning som avses i denna lag, gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om utmätning och exekutiv försäljning av registrerat skepp.

5 §

Registermyndigheten skall före utgången av år 1976 översända underrättelse till varje känd innehavare av inteckning som avses i denna lag med upplysning om att inteckningen icke har kunnat överföras till skeppsregistret samt om vad som enligt denna lag och [11 a övergångsbestämmelserna till lagen (1973:1064) om ändring i sjölagen (1891:35 s. 1)] gäller om sådan inteckning.

[Sjölagen (1891:35 s. 1) upphävd genom lag (1994:1009).]

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1975:603

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen har enligt förordning 1975:924 trätt i kraft d. 1 jan. 1976.)