Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1975:885) om utmärkning av fordon i yrkesmässig trafik

Denna förordning har enligt förordning (1998:779) upphört att gälla den 1 oktober 1998.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (1998:779).

Utfärdad: 1975-10-16

1 §

Bilar som används i yrkesmässig godstrafik, taxitrafik eller beställningstrafik med buss skall ha ett giltigt yrkestrafikmärke, som utvisar att tillstånd enligt yrkestrafiklagen (1988:263) har meddelats för trafiken.

Yrkestrafikmärket skall vara fastsatt i det nedre vänstra hörnet av fordonets vindruta. Skulle en sådan placering av märket skymma sikten får det sättas fast på annan del av vindrutan. Märket får inte vara dolt och det skall lätt kunna avläsas utifrån.

SFS 1988:1508

2 §

Yrkestrafikmärke utfärdas för fordon som enligt 12 § yrkestrafikförordningen (1988:1503) har anmälts för att användas i yrkesmässig trafik.

Yrkestrafikmärke får inte utfärdas

 1. om fordonet enligt uppgift i bilregistret är belagt med körförbud enligt fordonskungörelsen (1972:595),

 2. om det för fordonet enligt uppgift i bilregistret gäller brukandeförbud enligt bilregisterkungörelsen (1972:599) eller fordonsskattelagen (1988:327),

 3. om fordonet enligt uppgift i bilregistret saknar föreskriven trafikförsäkring, eller

 4. om fordonet inte har godkänts vid lämplighetsbesiktning enligt 69 § fordonskungörelsen (1972:595).

Om något yrkestrafikmärke i enlighet med bestämmelserna i andra stycket inte har kunnat utfärdas, skall Vägverket meddela detta till den länsstyrelse som har meddelat trafiktillståndet.

SFS 1994:113

3 §

Ett yrkestrafikmärke har rektangulär form med måtten 812 centimeter och har olika färg för skilda kalenderår.

På yrkestrafikmärket anges

 1. de två sista siffrorna av det kalenderår som märket är utfärdat för,

 2. det eller de slags trafik som tillståndet avser,

 3. den länsstyrelse som har meddelat tillståndet,

 4. tillståndshavarens namn,

 5. tillståndshavarens organisationsnummer om sådant finns,

 6. väsentlig begränsning i befordringsrätten,

 7. registreringsnumret för det fordon som märket har utfärdats för.

Yrkestrafikmärket är giltigt från utfärdandet till och med utgången av det kalenderår som anges på märket.

SFS 1988:1508

4 §

Yrkestrafikmärken tillhandahålls av Vägverket och förnyas före utgången av varje kalenderår.

Yrkestrafikmärke tillhandahålls när anmälan har gjorts enligt 12 § yrkestrafikförordningen (1988:1503) eller ansökan gjorts enligt 5 § denna förordning.

SFS 1992:1394

5 §

Har ett yrkestrafikmärke förstörts eller förkommit, skall tillståndshavaren utan dröjsmål hos länsstyrelsen skriftligen ansöka om ett nytt märke.

Fråga om utfärdande av nytt märke prövas av länsstyrelsen.

SFS 1988:1508

6 §

Tillståndshavaren skall omedelbart förstöra yrkestrafikmärket

 1. när trafiktillståndet upphör att gälla,

 2. när ett nytt märke har erhållits på grund av att en uppgift som avses i 3 § har ändrats,

 3. när fordon som är anmälda att användas i yrkesmässig trafik övergår till ny ägare eller

 4. när ett förlorat märke kommer till rätta och tillståndshavaren enligt 5 § har ansökt om nytt märke.

SFS 1988:1508

7 §

För yrkestrafikmärken utgår avgift som Vägverket bestämmer. Avgiften tas ut i den ordning verket bestämmer.

SFS 1992:1394

8 §

Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av Vägverket.

SFS 1992:1394

9 §

Frågor om undantag från bestämmelserna i denna förordning prövas av den länsstyrelse som har meddelat tillstånd till trafiken. Undantag får medges om det finns särskilda skäl.

SFS 1991:1719

10 §

Om ett fordon används i strid mot 1 § första stycket, skall trafikutövaren och föraren dömas till böter.

Till ansvar enligt första stycket skall inte dömas

 1. om ett yrkestrafikmärke har utfärdats men förstörts eller förkommit och ett nytt märke efter ansökan enligt 5 § första stycket ännu inte har hunnit komma tillståndshavaren till handa, eller

 2. om tillståndshavaren har anmält fordon enligt 12 § yrkestrafikförordningen (1988:1503) men yrkestrafikmärket ännu inte hunnit komma honom till handa.

Den som bryter mot 1 § andra stycket eller 6 § skall dömas till penningböter.

SFS 1991:1719

11 §

Beslut av länsstyrelse enligt denna förordning får överklagas hos Vägverket. Beslut av Vägverket får inte överklagas.

SFS 1992:1394