Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1976:411) om järnvägs handläggning av vissa ersättningskrav m.m.

Denna förordning upphör enligt F (2015:348) att gälla den 12 juni 2015.

Utfärdad: 1976-06-03

1 §

Har järnväg mottagit meddelande om skadefall som lämnas enligt 16 § lagen (1976:58) om järnvägs ansvarighet vid befordran av resande, skall järnvägen på begäran utfärda skriftligt bevis härom. I beviset skall dagen för mottagandet anges. Har meddelandet lämnats muntligen, skall järnvägen alltid utfärda sådant bevis.

Kan annan järnväg än den som har mottagit meddelandet vara ansvarig för skadan, skall den mottagande järnvägen utan dröjsmål underrätta den andra järnvägen om innehållet i meddelandet.

2 §

Har järnväg mottagit framställning enligt 18 § lagen (1976:58) om järnvägs ansvarighet vid befordran av resande, skall järnvägen på begäran utfärda skriftligt bevis härom. I beviset skall dagen för mottagandet anges.

Om handling som åberopas till stöd för kravet inges i kopia eller avskrift, får järnvägen begära att kopians eller avskriftens riktighet behörigen styrkes.

Innefattar framställningen krav mot annan järnväg än den som har mottagit framställningen, skall den mottagande järnvägen utan dröjsmål överlämna framställningen till denna.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1976:411

Denna förordning träder i kraft d. 29 juni 1976.