Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik

Utfärdad: 1977-03-03

1 §

Den som driver kollektiv persontrafik, för vilken regeringen eller förvaltningsmyndighet fastställer taxa, får under de förutsättningar som anges i denna lag taga ut tilläggsavgift av resande som ej kan förete giltig biljett.

Regeringen eller förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att denna lag skall gälla även annan utövare av kollektiv persontrafik än sådan som avses i första stycket.

Tilläggsavgift tages ut utöver avgift för biljett.

Rättsfall:

Bevisbörda och beviskrav i mål om tilläggsavgift H 2019:406.

SFS 1982:309

2 §

Tilläggsavgift får ej tagas ut om avsaknaden av giltig biljett får anses vara ursäktlig med hänsyn till den resandes ålder, sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållanden eller annan omständighet.

Rättsfall:

Fråga om avsaknaden av biljett varit ursäktlig H 2019:414.

3 §

Tilläggsavgift bestämmes till belopp som är skäligt med hänsyn till trafikutövarens kostnader för biljettkontrollen och avgiften för den biljett som har avkrävts den resande men som han ej har kunnat förete.

4 §

I fall som avses i 1 § första stycket meddelar den myndighet som fastställer taxan även de föreskrifter som behövs om tilläggsavgift. I fall som avses i 1 § andra stycket meddelas sådana föreskrifter av den myndighet som regeringen bestämmer.

5 §

Resande som vägrar att lösa biljett eller betala tilläggsavgift får avvisas från färdmedlet av en tjänsteman som utför avgiftskontroll. Vad som nu har sagts om färdmedel gäller även sådant område för järnvägs-, spårvägs- eller tunnelbanetrafik som allmänheten har tillträde till endast om avgift för resa har betalats.

På begäran av en tjänsteman som utför avgiftskontroll ska Polismyndigheten lämna handräckning för att verkställa sådan avvisning som avses i första stycket.

SFS 2014:720

6 §

Regeringen bemyndigas att meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden som regleras i denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1977:67

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1977. I fråga om tilläggsavgift, som har fastställts av regeringen eller förvaltningsmyndighet före ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser.

SFS 1982:309

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982.

SFS 2014:720

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.