Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1977:68) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik

Utfärdad: 1977-03-03

1 §

Har regeringen i fall som avses i 1 § första stycket lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik att fastställa taxa för viss trafik, prövar regeringen efter ansökan även fråga om fastställande av tilläggsavgift i trafiken. Har förvaltningsmyndighet att fastställa taxa för trafiken, prövas frågan av den myndigheten.

SFS 1982:311

2 §

Fråga om föreskrift som avses i 1 § andra stycket lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik prövas av Transportstyrelsen efter ansökan. Styrelsen meddelar även de föreskrifter som behövs om tilläggsavgift.

SFS 2008:1125

3 §

Vid fastställande av tilläggsavgift bestämmes det högsta belopp som får tagas ut av resande som saknar giltig biljett.

4 §

Den som ansöker om fastställande av tilläggsavgift skall lämna de uppgifter och ge in den utredning som behövs för bedömning enligt 3 § lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik.

5 §

Talan mot beslut av förvaltningsmyndighet enligt denna förordning förs hos regeringen genom besvär.

SFS 1982:311

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1977:68

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1977.

SFS 1982:311

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1982.

SFS 1992:1503

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993.

SFS 2008:1125

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.