Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1977:1118) om fyravgift

Denna förordning har enligt förordning (1997:1121) upphört att gälla den 1 januari 1998.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (1997:1121).

Utfärdad: 1977-12-19

Omtryck: SFS 1994:1165

1 §

Fyravgift betalas för fartyg som kommer från utlandet för att i Sverige lämna eller hämta passagerare eller gods som fartyget har fört med sig från eller skall föra med sig till utlandet.

SFS 1994:1165

2 §

Fartygets redare och fartygets ägare är solidariskt ansvariga för att fyravgiften betalas.

SFS 1994:1165

3 §

Från avgiftsplikt undantas

 1. fartyg vars bruttodräktighet är mindre än 75,

 2. kryssningsfartyg,

 3. fartyg avsedda för bärgning eller sjöräddning, när de används endast för sådan verksamhet,

 4. fartyg avsedda huvudsakligen för bogsering, när de används för detta ändamål,

 5. fartyg som går i linjetrafik när de i 7 § angivna förutsättningarna för avgiftsfrihet är uppfyllda, och

 6. borr- eller bostadsplattformar eller liknande anordningar för verksamhet till havs.

För vissa fartyg finns särskilda föreskrifter om befrielse från fyravgift.

SFS 1994:1165

4 §

Som passagerare anses inte

 1. sjöman under hemresa enligt 22 kap. 2 § sjölagen (1994:1009),

 2. skeppsbruten,

 3. den som transporteras utan ersättning eller mot ersättning som inte överstiger redarens utgifter för hans eller hennes kost,

 4. den som sätts i land på grund av sjukdom eller dödsfall.

SFS 1994:1165

5 §

Till gods räknas inte

 1. last som transporteras utan ersättning för transporten,

 2. fisk eller annan fångst som lämnas från fartyg från vilket fångsten har gjorts, om fartygets bruttodräktighet är mindre än 500,

 3. förnödenheter, proviant och utrustning för fartyget eller för ett annat fartyg som tillhör samma redare samt emballage till sådana varor,

 4. reseffekter eller annat som de personer som finns ombord har med sig för personligt bruk,

 5. last som på grund av fartygets haveri, uppläggning, ombyggnad eller en annan liknande omständighet har tagits ombord på samma eller ett annat fartyg för transport till bestämmelseorten eller har lämnats på grund av att lasten har förstörts,

 6. rester av last som har kommit fram vid uppläggning av fartyget eller vid ombyggnad, reparation, rengöring, utrustning, undersökning eller liknande åtgärder på fartyget, och

 7. oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten eller annat avfall som härrör från fartygets drift.

SFS 1994:1165

6 §

Fyravgift tas ut med 3 kronor 60 öre för varje enhet av fartygets bruttodräktighet.

SFS 1994:1165

7 §

Förutsättningar för undantag från avgiftsplikt för fartyg i linjetrafik är att

 1. fartyget går i trafik som berör fjärrzonen,

 2. redaren eller redarens ombud senast vid inklarering av fartyget visar att detta enligt turlista är insatt i trafik som av Sjöfartsverket har godkänts som linjetrafik,

 3. hela den till Sverige bestämda lasten inte överstiger fartygets bruttodräktighet, och

 4. inte en större mängd av hela den till Sverige bestämda lasten än som motsvarar en tiondel av fartygets bruttodräktighet utgör last som har hämtats i en ort hitom fjärrzonen.

Med fjärrzonen förstås de vattenområden som i sjöfartshänseende ligger bortom det område som begränsas

norr av latituden 71°N,

väst av longituden 32°V,

syd av latituden 30°N

och i ost av longituden 42°O.

och i ost av longituden 42°O.

Ett fartyg som har undantagits från avgiftsplikt enligt första stycket skall betala fyravgift först när det har anlöpt en hamn inom fjärrzonen och på nytt kommer till en svensk hamn utan att då uppfylla villkoren i första stycket eller när det inte längre uppfyller villkoren i första stycket under a eller b. Detsamma gäller ett fartyg som skall betala fyravgift, om hela den till Sverige bestämda lasten har överstigit fartygets bruttodräktighet men fartyget i övrigt har uppfyllt villkoren i första stycket.

SFS 1994:1165

8 §

Om ett passagerarfartyg eller fartyg avsett för transport av järnvägsvagnar har betalat fyravgift arton gånger eller ett annat fartyg tolv gånger inom ett kalenderår, skall fartyget inte betala ytterligare fyravgift för det året.

SFS 1994:1165

9 §

Med bruttodräktighet avses fartygets bruttodräktighet enligt gällande mätbrev. Med passagerarfartyg förstås fartyg med passagerarfartygscertifikat.

Visas inte gällande mätbrev upp, uppskattar tullmyndigheten dräktigheten eller vidtar åtgärder för att få den fastställd.

SFS 1994:1165

10 §

Vid beräkning av godsets förhållande till fartygets bruttodräktighet skall en enhet av dräktigheten anses motsvara tvåkubikmeter för gods som i fartygets skeppshandlingar är upptaget i volym och ett ton för gods som är upptaget i vikt.

SFS 1994:1165

11 §

Fyravgift fastställs och tas ut av den tullanstalt hos vilken fartyget klareras. Fartyget får inte avgå innan avgiften har betalats, om tullanstalten inte medger annat i särskilt fall.

Sjöfartsverket kan efter samråd med Generaltullstyrelsen medge att fyravgift fastställs och tas ut i annan ordning än som sägs i första stycket.

SFS 1994:1165

12 §

Sjöfartsverket får medge nedsättning av eller befrielse från fyravgiften, om det är förenligt med verkets ekonomiska intressen eller om det annars finns synnerliga skäl för det.

SFS 1994:1165

13 §

En tullanstalt som finner att dess beslut om fyravgift är felaktigt får rätta beslutet om frågan om rättelse väckts inom sex månader från den dag det meddelades. Tidsbegränsningen gäller inte vid brottsligt förfarande av den som har lämnat uppgifter till grund för avgiftsbeslutet. Tidsbegränsningen gäller inte heller om beslutet till följd av skrivfel, räknefel eller annat sådant förbiseende innehåller uppenbar oriktighet som är till nackdel för den enskilde.

SFS 1994:1165

14 §

Betalas inte fyravgift inom föreskriven tid skall dröjsmålsavgift tas ut enligt 58 § 2--5 mom. uppbördslagen (1953:272). Tullmyndighet får medge befrielse helt eller delvis från skyldigheten att betala dröjsmålsavgift, om det finns särskilda skäl.

SFS 1992:1074

15 §

Om fyravgift eller dröjsmålsavgift inte har betalats inom föreskriven tid, skall tullmyndigheten begära indrivning av avgiften. Indrivning behöver dock inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt. Indrivning får ske även hos den som har åtagit sig betalningsskyldighet för avgiften enligt skriftlig förbindelse.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m. m. och i indrivningsförordningen (1993:1229). Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske. Överklagande av beslut inverkar inte på skyldigheten att betala fyravgift eller dröjsmålsavgift.

SFS 1993:1239

16 §

Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av Sjöfartsverket efter samråd med Generaltullstyrelsen.

17 §

Beslut av en tullanstalt enligt denna förordning får överklagas hos Generaltullstyrelsen. Skrivelsen med överklagandet skall ha kommit in inom sex månader från den dag då beslutet meddelades.

Beslut av Generaltullstyrelsen i fråga om fastställelse och uppbörd av fyravgift får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande hos kammarrätten.

Generaltullstyrelsens beslut enligt denna förordning i övrigt får överklagas hos regeringen.

Beslut av Sjöfartsverket enligt denna förordning får överklagas hos regeringen.

SFS 1994:1165