Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik

Utfärdad: 1979-06-14

1 §

Denna lag gäller handikappanpassning av kollektivtrafik. Med kollektivtrafik avses i lagen sådan trafik för personbefordran som tillhandahålls allmänheten mot ersättning.

SFS 1988:268

2 §

Den som har tillsyn över kollektivtrafik och den som utövar sådan trafik skall se till att trafiken anpassas med hänsyn till resenärer med funktionshinder. Därvid skall följande iakttas.

När kollektivtrafik planeras och genomförs skall funktionshindrades särskilda behov beaktas.

De färdmedel som används skall så långt det är möjligt vara lämpade för resenärer med funktionshinder.

SFS 1994:1253

3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen utser utfärdar de ytterligare föreskrifter som behövs för att åtgärderna skall kunna genomföras.

4 §

Bestämmelser om byggnaders tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga finns i plan- och bygglagen (2010:900).

SFS 2010:906

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1979:558

Denna lag träder i kraft, såvitt avser 1–3 §§, d. 1 jan. 1980 och i övrigt d. 1 juli 1980.

SFS 1987:159

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1987.

SFS 1988:268

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1989.

SFS 1994:1253

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 2010:906

Denna lag träder i kraft d. 2 maj 2011.