Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1979:1082) om lokala trafikföreskrifter i vissa fall

1 §

Trots i övrigt gällande bestämmelser får länsstyrelsen, om det behövs under eller som en följd av särskilt svåra väderförhållanden eller liknande omständigheter, meddela lokala trafikföreskrifter för vissa vägar eller inom vissa områden. Föreskrifterna får innebära
  • 1. förbud mot trafik med visst eller vissa slag av fordon, och
  • 2. begränsning till lägre hastighet än vad som annars gäller.
SFS 2005:8

2 §

Frågor om undantag från lokala trafikföreskrifter enligt 1 § prövas av länsstyrelsen.

3 §

Ett beslut enligt 1 eller 2 § gäller omedelbart, om inte något annat förordnas i beslutet. Beslut enligt 1 § gäller dock inte förrän de har kungjorts.

4 §

Lokala trafikföreskrifter enligt 1 § behöver inte kungöras i länets författningssamling. De får i stället kungöras genom att de förs in i ortstidning eller läses upp i rundradio. I den mån det är möjligt skall föreskrifterna även märkas ut med vägmärken.
Vad som sägs i första stycket gäller även i fråga om beslut att ändra eller upphäva lokala trafikföreskrifter enligt 1 §. SFS 2005:8

5 §

Den som bryter mot en lokal trafikföreskrift enligt 1 § döms till penningböter om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken eller lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. SFS 1991:1369

SFS 2005:8

Denna förordning träder i kraft den 3 februari 2005.