Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1985:193) om internationell järnvägstrafik

Denna lag upphävs genom lag (2015:338) att gälla den 12 juni 2015.

Utfärdad: 1985-04-11

1 §

Denna lag tillämpas på sådan internationell järnvägsbefordran som avses i det i bilaga 1 intagna fördraget den 9 maj 1980 om internationell järnvägstrafik (COTIF) ändrat enligt det protokoll den 20 december 1990 som är intaget i bilaga 6 till denna lag.

SFS 1995:369

1 a §

Särskilda bestämmelser om befordran av passagerare finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer.

SFS 2014:1351

2 §

I fråga om sådan internationell järnvägsbefordran av resande som avses i bihang A till fördraget gäller som svensk lag bihanget i dess franska lydelse

 1. ändrat enligt dels det protokoll den 21 december 1989 som är intaget i bilaga 2 till denna lag, dels det protokoll som nämns i 1 § och

 2. kompletterat med punkterna 1–4 i de tilläggsbestämmelser som är intagna i bilaga 4 till lagen.

SFS 1995:369

2 a §

Om den resande var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige ska

 1. vid tillämpning av artikel 31 i bihang A till fördraget i stället för 700 beräkningsenheter gälla ett belopp motsvarande hälften av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för det år då den händelse som orsakade skadan inträffade, och

 2. vid tillämpning av artikel 43 § 1 i bihang A till fördraget i stället för ränta med 5 procent gälla ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635).

SFS 2010:1236

3 §

I fråga om sådan internationell järnvägsbefordran av gods som avses i bihang B till fördraget gäller som svensk lag bihanget, med undantag av bestämmelserna i bilaga I (RID), i dess franska lydelse

 1. ändrat enligt dels de protokoll som nämns i 2 § 1. dels det protokoll den 31 maj 1990 som är intaget i bilaga 3 till denna lag och

 2. kompletterat med punkterna 1–7 i de tilläggsbestämmelser som är intagna i bilaga 5 till lagen.

SFS 1995:369

3 a §

Om revisionsutskottet inom OTIF har beslutat om en för Sverige bindande ändring i bihang A eller bihang B till fördraget, skall ändringen gälla här i riket från och med den dag då ändringen träder i kraft enligt fördraget.

SFS 1991:1523

4 §

En utländsk dom som grundas på fördraget får verkställas i Sverige, om domen

 1. har meddelats av en domstol som är behörig enligt fördraget,

 2. har vunnit laga kraft,

 3. får verkställas enligt reglerna i det land där den har meddelats och

 4. har förklarats verkställbar efter ansökan enligt 5 §.

En förlikning i tvist angående en befordran som omfattas av fördraget likställs med en sådan dom som avses i första stycket, om förlikningen har träffats inför en domstol som är behörig enligt fördraget. Detsamma gäller en skiljedom som har meddelats enligt fördraget och som gäller ett trafikföretag eller en trafikant.

Första och andra styckena gäller inte i fråga om ett åläggande för käranden att, förutom rättegångskostnader, betala skadestånd på grund av att hans talan har ogillats.

5 §

En ansökan om att en utländsk dom ska förklaras verkställbar görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in

 1. exekutionstiteln i original eller i kopia som har bestyrkts av en behörig myndighet, och

 2. en förklaring av en behörig myndighet i den stat där exekutionstiteln har upprättats att den avser en tvist om befordran som omfattas av fördraget samt att den får verkställas i den staten och, i fråga om en domstols dom, att den har fått laga kraft.

Tingsrätten får förelägga sökanden att ge in de ytterligare handlingar som behövs för tingsrättens prövning av saken. Om det finns anledning till det, får tingsrätten kräva att de handlingar som har getts in tillsammans med ansökan ska förses med bevis om utfärdarens behörighet. Beviset ska vara utställt av en svensk beskickning eller konsul eller av chefen för justitieförvaltningen i den stat där exekutionstiteln har upprättats.

Om en handling i ärendet inte är skriven på svenska, danska eller norska, ska även en bestyrkt översättning till svenska av handlingen ges in. Tingsrätten får medge undantag från kravet på översättning.

SFS 2014:924

6 §

Om en dom förklaras verkställbar, verkställs domen på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft.

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsförklaring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Den sak som har avgjorts genom en dom som avses i 4 § första stycket 1 eller genom en förlikning eller skiljedom som avses i 4 § andra stycket får inte prövas på nytt.

SFS 2014:924

7 §

Om ett sådant skiljeförfarande som avses i fördraget inleds, avbryts preskription med den verkan som anges i 7 § preskriptionslagen (1981:130).

8 §

Om ett utländskt trafikföretag har en fordran mot ett trafikföretag i Sverige på grund av en befordran som omfattas av fördraget, får fordringen beläggas med kvarstad eller utmätas endast på grund av ett avgörande av en domstol i den stat till vilken det utländska företaget hör.

9 §

Om en utländsk järnväg äger rullande materiel som finns i Sverige, får materielen beläggas med kvarstad eller utmätas endast på grund av ett avgörande av en domstol i den stat till vilken den utländska järnvägen hör. Detsamma gäller i fråga om andra föremål som tillhör en utländsk järnväg och är avsedda att användas vid befordran, såsom containrar, lastredskap och presenningar.

En privatvagn, vars registrerade innehavare inte har hemvist i Sverige, får beläggas med kvarstad eller utmätas endast på grund av ett avgörande av en domstol i den stat där innehavaren har sitt hemvist. Detsamma gäller i fråga om föremål i vagnen som är avsedda att användas vid befordran och som tillhör innehavaren.

10 §

Kan parterna i fall som avses i bihang A artikel 48 § 2 eller i bihang B artikel 52 § 2 inte enas om en viss sakkunnig, skall tingsrätten i den ort där godset eller resgodset finns efter ansökan förordna sakkunnig.

Bilaga 1

FÖRDRAG OM INTERNATIONELL JÄRNVÄGSTRAFIK (COTIF)

r/data/gemensam

 

(Översättning)

 

CONVENTION RELATIVE AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES (COTIF)

 

FÖRDRAG OM INTERNATIONELL JÄRNVÄGSTRAFIK (COTIF)

 

Les parties contractantes,réunies en application de l'article 69, § 1 de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) et de l'article 64, § 1 de la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 7 février 1970 ainsi qu'en application de l'article 27 de la Convention additionnelle à la CIV relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs du 26 février 1966,

 

De fördragsslutande parterna,som har samlats i enlighet med artikel 69 § 1 i det internationella fördraget den 7 februari 1970 om godsbefordran med järnväg (CIM), artikel 64 § 1 i det internationella fördraget samma dag om befordran med järnväg av resande och resgods (CIV) och artikel 27 i tilläggskonventionen den 26 februari 1966 till CIV om järnvägs ansvarighet i fall resande dödas eller skadas,

 

-convaincues de l'utilité d'une organisation internationale,

 

som är övertygade om nyttan av en internationell organisation,

 

-reconnaissant la nécessité d'adapter les dispositions du droit des transports aux besoins économiques et techniques,

 

som erkänner nödvändigheten av att anpassa de transporträttsliga bestämmelserna till de ekonomiska och tekniska behoven,

 

sont convenues de ce qui suit:

 

har kommit överens om följande.

 

AVDELNING I–ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

TITRE PREMIER–GÉNÉRALITÉS

 

AVDELNING I–ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

Article premier–Organisation intergouvernementale

 

Artikel 1–Mellanstatlig organisation

 

 § 1. Les Parties à la présente Convention constituent, en tant qu'Etats membres, l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), ci-après appelée ”l'Organisation”.

 

§ 1. Parterna i detta fördrag bildar i egenskap av medlemsstater Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF), i det följande benämnd ”organisationen”.

 

Le siège de l'Organisation est fixé à Berne.

 

Organisationen har sitt säte i Bern.

 

§ 2. L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers ainsi que d'ester en justice.

 

§ 2. Organisationen är juridisk person. Den kan bland annat sluta avtal, förvärva och avyttra fast och lös egendom och föra talan i rättegång.

 

L'Organisation, les membres de son personnel, les experts auxquels elle fait appel et les représentants des Etats membres jouissent des privilèges et immunités nécessaires pour remplir leur mission, dans les conditions définies au Protocole annexé à la Convention dont il fait partie intégrante.

 

Organisationen, dess anställda, sakkunniga som den anlitar och medlemsstaternas företrädare åtnjuter, när detta är nödvändigt för att de skall kunna fullgöra sina uppdrag, privilegier och immunitet i enlighet med vad som föreskrivs i det protokoll som har fogats till fördraget och som utgör en integrerande del av detta.

 

Les relations entre l'Organisation et l'Etat du siège sont réglées dans un accord de siège.

 

Förhållandet mellan organisationen och den stat i vilken den har sitt säte regleras genom en särskild överenskommelse.

 

§ 3. Les langues de travail de l'Organisation sont le français et l'allemand.

 

§ 3. Organisationens arbetsspråk är franska och tyska.

 

Article 2–But de l'Organisation

 

Artikel 2–Organisationens ändamål

 

§ 1. L'Organisation a essentiellement pour but d'établir un régime de droit uniforme applicable aux transports des voyageurs, des bagages et des marchandises en trafic international direct entre les Etats membres, empruntant des lignes ferroviaires, ainsi que de faciliter l'exécution et le développement de ce régime.

 

§ 1. Organisationen har främst till ändamål att upprätta en enhetlig rättsordning för befordran av resande, resgods och gods i genomgående internationell trafik mellan medlemsstaterna som utförs på järnvägslinjer samt att underlätta genomförandet och utvecklingen av denna rättsordning.

 

§ 2. Le régime de droit prévu au § 1 peut également être appliqué aux transports internationaux directs empruntant, en sus des lignes ferroviaires, des lignes sur les voies terrestres et maritimes et les voies d'eau intérieures.

 

§ 2. Den rättsordning som avses i § 1 kan tillämpas också på genomgående internationell befordran som utförs, förutom på järnvägslinjer, på andra linjer till lands, linjer till sjöss eller linjer på inre vattenvägar.

 

Article 3–Règles uniformes CIV et CIM

 

Artikel 3–Enhetliga rättsregler CIV och CIM

 

§ 1. Les transports en trafic international direct sont soumis:

 

§ 1. På genomgående internationell befordran tillämpas

 

-aux ”Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV)”, formant l'Appendice A à la Convention;

 

-”Enhetliga rättsregler för avtal om internationell järnvägsbefordran av resande och resgods (CIV)”, vilka utgör Bihang A till fördraget;

 

-aux ”Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM)”, formant l'Appendice B à la Convention.

 

-”Enhetliga rättsregler för avtal om internationell järnvägsbefordran av gods (CIM)”, vilka utgör Bihang B till fördraget.

 

§ 2. Les lignes visées à l'article 2, sur lesquelles s'effectuent ces transports, sont inscrites sur deux listes: liste des lignes CIV et liste des lignes CIM.

 

§ 2. De linjer som avses i artikel 2 och används för sådan befordran anges i två listor, listan för CIV-linjer och listan för CIM-linjer.

 

§ 3. Les entreprises dont relèvent les lignes visées à l'article 2, § 2, inscrites sur ces listes, ont les mêmes droits et obligations que ceux qui découlent pour les chemins de fer des Règles uniformes CIV et CIM, sous réserve des dérogations résultant des conditions d'exploitation propres à chaque mode de transport et publiées dans les mêmes formes que les tarifs.

 

§ 3. Ett företag som trafikerar sådana linjer som avses i artikel 2 § 2 och som är upptagna på dessa listor har samma rättigheter och skyldigheter som enligt de enhetliga rättsreglerna CIV och CIM gäller för järnväg, dock med de avvikelser som föranleds av förhållanden som är säregna för befordringssättet i fråga och som har offentliggjorts på samma sätt som tarifferna.

 

Toutefois, les règles de responsabilité ne peuvent faire l'objet de dèrogations.

 

Avvikelser får dock inte göras från reglerna om ansvarighet.

 

§ 4. Les Règles uniformes CIV et CIM, y compris leurs Annexes, font partie intégrante de la Convention.

 

§ 4. De enhetliga rättsreglerna CIV och CIM utgör med tillhörande bilagor en integrerande del av fördraget.

 

Article 4–Définition de la notion ”Convention”

 

Artikel 4–Begreppet ”fördrag”

 

Dans les textes ci-après, l'expression ”Convention” couvre la Convention proprement dite, le Protocole visé à l'article premier, § 2, alinéa 2 et les Appendices A et B, y compris leurs Annexes, visés à l'article 3, §§ 1 et 4.

 

I det följande förstås med uttrycket ”fördrag” själva fördraget, det protokoll som avses i artikel 1 § 2 andra stycket samt de bihang A och B som anges i artikel 3 §§ 1 och 4, inbegripet bilagorna till dessa bihang.

 

AVDELNING II–UPPBYGGNAD OCH VERKSAMHET

TITRE II–STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT

 

AVDELNING II–UPPBYGGNAD OCH VERKSAMHET

 

Article 5–Organes

 

Artikel 5–Organ

 

Le fonctionnement de l'Organisation est assuré par les organes ci-après:

 

Organisationens verksamhet utövas genom följande organ:

 

- Assemblée générale,

 

generalförsamlingen

 

- Comité administratif,

 

administrativa kommittén

 

- Commission de révision,

 

revisionsutskottet

 

- Commission d'experts pour le transport des marchandises dangereuses,

 

fackutskottet för befordran av farligt gods

 

- Office central des transports internationaux ferroviaires (OCTI).

 

centralbyrån för internationell järnvägstrafik (OCTI).

 

Article 6–Assemblée générale

 

Artikel 6–Generalförsamlingen

 

§ 1. L'Assemblée générale se compose des représentants des Etats membres.

 

§ 1. Generalförsamlingen består av medlemsstaternas företrädare.

 

§ 2. L'Assemblée générale

 

§ 2. Generalförsamlingen

 

a) établit son règlement intérieur;

 

a) fastställer sin egen arbetsordning;

 

b) détermine la composition du Comité administratif conformément à l'article 7, § 1;

 

b) beslutar om sammansättningen av administrativa kommittén enligt artikel 7 § 1;

 

c) émet des directives concernant l'activité du Comité administratif et de l'Office central;

 

c) utfärdar riktlinjer för administrativa kommitténs och centralbyråns verksamhet;

 

d) fixe, par période quinquennale, le montant maximal que peuvent atteindre les dépenses annuelles de l'Organisation ou émet des directives relatives à la limitation de ces dépenses;

 

d) fastställer för perioder på fem år det belopp till vilket organisationens årliga utgifter högst får uppgå eller utfärdar riktlinjer för begränsning av utgifterna;

 

e) décide, conformément à l'article 19, § 2, sur les propositions tendant à modifier la Convention;

 

e) beslutar enligt artikel 19 § 2 angående förslag till ändring av fördraget;

 

f) décide sur les demandes d'adhésion qui lui sont soumises en vertu de l'article 23, § 2;

 

f) beslutar angående sådana framställningar om anslutning som har hänskjutits till generalförsamlingen enligt artikel 23 § 2;

 

g) décide sur les autres questions inscrites à l'ordre du jour conformément au § 3.

 

g) beslutar i andra frågor som tagits upp på dagordningen enligt § 3.

 

§ 3. L'Office central convoque l'Assemblée générale une fois tous les cinq ans ou à la demande d'un tiers des Etats membres, ainsi que dans les cas prévus aux articles 19, § 2 et 23, § 2 et adresse aux Etats membres le projet de l'ordre du jour, au plus tard trois mois avant l'ouverture de la session.

 

§ 3. Centralbyrån skall sammankalla generalförsamlingen vart femte år eller när en tredjedel av medlemsstaterna begär det samt i de fall som anges i artiklarna 19 § 2 och 23 § 2; den skall tillställa medlemsstaterna förslag till dagordning senast tre månader före mötets början.

 

§ 4. A l'Assemblée générale, le quorum est atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont représentés.

 

§ 4. Generalförsamlingen är beslutsmässig när majoriteten av medlemsstaterna är företrädda.

 

Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat membre; toutefois, un Etat ne peut représenter plus de deux autres Etats.

 

En medlemsstat får låta en annan medlemsstat företräda sig; en stat får dock inte företräda mer än två andra stater.

 

§ 5. Les décisions de l'Assemblée générale sont prises à la majorité des Etats membres représentés lors du vote.

 

§ 5. Generalförsamlingen fattar sina beslut med enkel majoritet bland de medlemsstater som är företrädda vid omröstningen.

 

Toutefois, pour l'application du § 2 d) et du § 2 e), dans ce dernier cas lorsqu'il s'agit des propositions de modification de la Convention proprement dite et du Protocole, la majorité requise est celle des deux tiers.

 

För beslut enligt § 2 d) och för sådant beslut enligt § 2 e) som gäller förslag till ändring i själva fördraget eller i protokollet krävs dock två tredjedels majoritet.

 

§ 6. En accord avec la majorité des Etats membres, l'Office central invite aussi des Etats non membres à participer, avec voix consultative, aux sessions de l'Assemblée générale.

 

§ 6. Efter samtycke av en majoritet av medlemsstaterna inbjuder centralbyrån även stater som inte är medlemmar att utan rösträtt delta i generalförsamlingens möten.

 

En accord avec la majorité des Etats membres, l'Office central invite à participer, avec voix consultative, aux sessions de l'Assemblée générale, des organisations internationales ayant compétence en matière de transport ou s'occupant de problémes inscrits à l'ordre du jour.

 

Efter samtycke av en majoritet av medlemsstaterna inbjuder centralbyrån internationella organisationer som har behörighet i transportfrågor eller befattar sig med frågor som står på dagordningen att utan rösträtt delta i generalförsamlingens möten.

 

§ 7. Avant les sessions de l'Assemblée générale et suivant les directives du Comité administratif, la Commission de révision est convoquée pour procéder à l'examen préliminaire des propositions visées à l'article 19, § 2.

 

§ 7. Före generalförsamlingens möten skall revisionsutskottet inkallas enligt administrativa kommitténs anvisningar för att utföra en förberedande prövning av de förslag (text saknas).

 

Article 7–Comité administratif

 

Artikel 7–Administrativa kommittén

 

§ 1. Le comité administratif se compose des représentants de onze Etats membres.

 

§ 1. Administrativa kommittén består av företrädare för elva medlemsstater.

 

La Confédération suisse dispose d'un siège permanent et assume la présidence du Comité. Les autres Etats sont nommés pour cinq ans. La composition du Comité est déterminée pour chaque période quinquennale, en tenant compte notamment d'une équitable répartition géographique. Aucun Etat membre ne peut faire partie du Comité pendant plus de deux périodes consécutives.

 

Schweiziska Edsförbundet är ständig medlem av kommittén och innehar ordförandeskapet. De övriga staterna utses för en tid av fem år. Kommitténs sammansättning bestäms för varje femårsperiod, varvid hänsyn särskilt skall tas till en skälig geografisk fördelning. En medlemsstat får inte tillhöra kommittén under mer än två perioder i följd.

 

Si une vacance se produit, le Comité désigne un autre Etat membre pour le reste de la période.

 

Om en stat lämnar sin plats i kommittén, skall kommittén utse en annan medlemsstat att inneha platsen för återstoden av perioden.

 

Chaque Etat membre faisant partie du Comité désigne un délégué; il peut également désigner un délégué suppléant.

 

Varje medlemsstat som tillhör kommittén skall utse en företrädare och får även utse en ersättare för denne.

 

§ 2. Le Comité

 

§ 2. Kommittén

 

a) établit son règlement intérieur;

 

a) fastställer sin egen arbetsordning;

 

b) conclut l'accord de siège;

 

b) ingår överenskommelsen om organisationens säte;

 

c) établit le règlement concernant l'organisation, le fonctionnement et le statut du personnel de l'Office central;

 

c) ger föreskrifter om centralbyråns organisation och verksamhet samt om dess personals rättsliga ställning;

 

d) nomme, en tenant compte de la compétence des candidats et d'une équitable répartition géographique, le directeur général, le vice-directeur général, les conseillers et les conseillers-adjoints de l'Office central; celui-ci informe en temps utile les Etats membres de toute vacance rélative à ces postes; le Gouvernement suisse présente des candidatures pour les postes de directeur général et de vice-directeur général;

 

d) utnämner, med beaktande av de sökandes kompetens och en skälig geografisk fördelning, centralbyråns generaldirektör, vice generaldirektör, råd och biträdande råd; centralbyrån underrättar vid lämplig tidpunkt medlemsstaterna när någon av dessa befattningar blir lediga; den schweiziska regeringen avger förslag till tillsättning av befattningarna som generaldirektör och vice generaldirektör;

 

e) contrôle l'activité de l'Office central tant sur le plan administratif que sur le plan financier;

 

e) övervakar centralbyråns administrativa och finansiella förvaltning;

 

f) veille à la bonne application, par l'Office central, de la Convention ainsi que des décisions prises par les autres organes; il préconise, s'il y a lieu, les mesures propres à faciliter l'application de la Convention et de ces décisions;

 

f) övervakar att centralbyrån tillämpar fördraget och de beslut som fattas av övriga organ på ett riktigt sätt samt anvisar i förekommande fall åtgärder som är ägnade att underlätta tillämpningen av fördraget och dessa beslut;

 

g) donne des avis motivés sur les questions qui peuvent intéresser l'activité de l'Office central et qui lui sont soumises par un Etat membre ou par le directeur général de l'Office central;

 

g) avger utlåtanden i frågor som kan beröra centralbyråns verksamhet och som underställs kommittén av en medlemsstat eller av centralbyråns generaldirektör;

 

h) approuve le programme de travail annuel de l'Office central;

 

h) godkänner centralbyråns årliga arbetsprogram;

 

i) approuve le budget annuel de l'Organisation, le rapport de gestion et les comptes annuels;

 

i) godkänner organisationens årliga budget, förvaltningsberättelsen och årsredovisningen;

 

j) communique aux Etats membres le rapport de gestion, le relevé des comptes annuels ainsi que ses décisions et recommandations;

 

j) sänder medlemsstaterna förvaltningsberättelsen och årsredovisningen samt sina beslut och anvisningar;

 

k) établit et communique aux Etats membres, en vue de l'Assemblée générale chargée de déterminer sa composition, au plus tard deux mois avant l'ouverture de la session, un rapport sur son activité, ainsi que des propositions relatives à son renouvellement.

 

k) upprättar en verksamhetsberättelse och ett förslag till ny sammansättning av kommittén samt sänder medlemsstaterna dessa senast två månader innan det möte öppnas vid vilket generalförsamlingen skall bestämma om kommitténs sammansättning.

 

§ 3. S'il n'en décide pas autrement, le Comité se réunit au siège de l'Organisation.

 

§ 3. Om den inte beslutar annat, skall kommittén sammanträda där organisationen har sitt säte.

 

Il tient deux sessions chaque année; il se réunit, en outre, soit sur décision du président, soit lorsque quatre de ses membres en font la demande.

 

Kommittén skall hålla två möten årligen och skall dessutom sammanträda när dess ordförande beslutar det eller när fyra av dess medlemmar begär det.

 

Les procès-verbaux des sessions sont envoyés à tous les Etats membres.

 

Protokollen från förhandlingarna tillställs samtliga medlemsstater.

 

Article 8–Commissions

 

Artikel 8–Utskott

 

§ 1. La Commission de révision et la Commission d'experts pour le transport des marchandises dangereuses, ci-après appelée ”Commission d'experts”, se composent des représentants des Etats membres.

 

§ 1. Revisionsutskottet och fackutskottet för befordran av farligt gods, i det följande benämnt ”fackutskottet”, består av medlemsstaternas företrädare.

 

Le directeur général de l'Office central ou son représentant participe aux sessions avec voix consultative.

 

Centralbyråns generaldirektör eller en företrädare för honom deltar i sammanträdena men har inte rösträtt.

 

§ 2. La Commission de révision

 

§ 2. Revisionsutskottet

 

a) décide, conformément à l'article 19, § 3, sur les propositions tendant à modifier la Convention;

 

a) beslutar enligt artikel 19 § 3 angående förslag till ändring av fördraget;

 

b) examine, conformément à l'article 6, § 7, les propositions soumises à l'Assemblée générale.

 

b) prövar enligt artikel 6 § 7 förslag som har förelagts generalförsamlingen.

 

La Commission d'experts

 

Fackutskottet

 

décide, conformément à l'article 19, § 4, sur les propositions tendant à modifier la Convention.

 

beslutar enligt artikel 19 § 4 angående förslag till ändring av fördraget.

 

§ 3. L'Office central convoque les Commissions soit de sa propre initiative, soit à la demande de cinq Etats membres ainsi que dans le cas prévu à l'article 6, § 7 et adresse le projet d'ordre du jour aux Etats membres au plus tard deux mois avant l'ouverture de la session.

 

§ 3. Centralbyrån skall sammankalla utskotten antingen på eget initiativ eller på begäran av fem medlemsstater samt i det fall som avses i artikel 6 § 7. Därvid skall byrån tillställa medlemsstaterna förslag till dagordning senast två månader före mötets början.

 

§ 4. A la Commission de révision, le quorum est atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont représentés; à la Commission d'experts, le quorum est atteint lorsqu'un tiers des Etats membres y sont représentés.

 

§ 4. Revisionsutskottet är beslutsmässigt när majoriteten av medlemsstaterna är företrädda. Fackutskottet är beslutsmässigt när en tredjedel av medlemsstaterna är företrädda.

 

Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat membre; toutefois, un Etat ne peut représenter plus de deux autres Etats.

 

En medlemsstat får låta en annan medlemsstat företräda sig; en stat får dock inte företräda mer än två andra stater.

 

§ 5. Chaque Etat membre représenté a droit à une voix; le vote a lieu à main levée ou, sur demande, par appel nominal.

 

§ 5. Varje företrädd medlemsstat har en röst. Omröstning äger rum genom handuppräckning eller, om detta begärs, efter upprop.

 

Une proposition est adoptée si le nombre de voix positives est:

 

Ett förslag är antaget om antalet ja-röster

 

a) au moins égal au tiers du nombre des Etats membres représentés lors du vote,

 

a) utgör minst en tredjedel av antalet medlemsstater som är företrädda vid omröstningen,

 

b) supérieur au nombre des voix négatives.

 

b) överstiger antalet nej-röster.

 

§ 6. En accord avec la majorité des Etats membres, l'Office central invite à participer, avec voix consultative, aux sessions des Commissions, des Etats non membres et des organisations internationales ayant compétence en matière de transport ou s'occupant de problèmes inscrits à l'ordre du jour. Dans les mèmes conditions, des experts indépendants peuvent être invités aux sessions de la Commission d'experts.

 

§ 6. Efter samtycke av en majoritet av medlemsstaterna inbjuder centralbyrån stater som inte är medlemmar och internationella organisationer som har behörighet i transportfrågor eller befattar sig med frågor som står på dagordningen att utan rösträtt delta i utskottens möten. Under samma förutsättningar kan oberoende experter inbjudas till fackutskottets möten.

 

§ 7. Les Commissions élisent pour chaque session un président et un ou deux vice-présidents.

 

§ 7. Utskotten väljer för varje möte en ordförande och en eller två vice ordförande.

 

§ 8. Les délibérations ont lieu dans les langues de travail. Les exposés faits en séance dans l'une des langues de travail sont traduits en substance dans l'autre; les propositions et les décisions sont traduites intégralement.

 

§ 8. Förhandlingarna förs på arbetsspråken. De anföranden som vid sammanträdena hålls på det ena arbetsspråket översätts till sitt huvudinnehåll till det andra. Förslag och beslut översätts fullständigt.

 

§ 9. Les procès-verbaux résument les délibérations. Les propositions et les décisions sont reproduites intégralement. En ce qui concerne les décisions, le texte français fait foi.

 

§ 9. En sammanfattning av förhandlingarna tas upp i protokollet. I detta återges förslag och beslut fullständigt. I fråga om besluten gäller den franska texten.

 

Les procès-verbaux sont distribués aux Etats membres.

 

Protokollet skall tillställas medlemsstaterna.

 

§ 10. Les Commissions peuvent désigner des groupes de travail chargés de traiter des questions déterminées.

 

§ 10. Utskotten kan tillsätta arbetsgrupper för att behandla särskilda frågor.

 

§ 11. Les Commissions peuvent se doter d'un règlement intérieur.

 

§ 11. Utskotten kan utarbeta en egen arbetsordning.

 

Article 9–Office central

 

Artikel 9–Centralbyrån

 

§ 1. L'Office central des transports internationaux ferroviaires assume le secrétariat de l'Organisation.

 

§ 1. Centralbyrån för internationell järnvägstrafik är organisationens sekretariat.

 

§ 2. L'Office central notamment:

 

§ 2. Det åligger centralbyrån särskilt att:

 

a) exécute les tâches qui lui sont confiées par les autres organes de l'Organisation;

 

a) utföra de uppdrag som organisationens övriga organ ger den;

 

b) instruit les propositions de modification de la Convention en ayant recours, le cas échéant, à l'assistance d'experts;

 

b) förbereda behandlingen av förslag till ändring av fördraget, varvid den i förekommande fall får anlita experter;

 

c) convoque les Commissions;

 

c) sammankalla utskotten;

 

d) adresse, en temps opportun, aux Etats membres les documents nécessaires aux sessions des divers organes;

 

d) i rätt tid tillställa medlemsstaterna de handlingar som behövs för de olika organens möten;

 

e) tient à jour et publie les listes des lignes prévues à l'article 3, § 2;

 

e) fortlöpande föra och ge offentlighet åt de listor över linjer som anges i artikel 3 § 2;

 

f) reçoit les communications faites par les Etats membres et par les entreprises de transport et les notifie, s'il y a lieu, aux autres Etats membres et entreprises de transport;

 

f) ta emot meddelanden från medlemsstater och trafikföretag och i förekommande fall bringa meddelandena till övriga medlemsstaters och trafikföretags kännedom;

 

g) tient à jour et publie un fichier de jurisprudence;

 

g) fortlöpande föra och ge offentlighet åt en förteckning över rättsliga avgöranden;

 

h) publie un bulletin périodique;

 

h) ge ut en periodisk tidskrift;

 

i) représente l'Organisation auprès d'autres organisations internationales compétentes pour des questions ayant trait aux objectifs visés par l'Organisation;

 

i) företräda organisationen hos andra internationella organisationer som har behörighet i frågor som har samband med organisationens syften;

 

j) élabore le projet de budget annuel de l'Organisation et le soumet pour approbation au Comité administratif;

 

j) utarbeta förslag till organisationens årliga budget och lägga fram det för administrativa kommittén för fastställande;

 

k) gère les finances de l'Organisation dans le cadre du budget approuvé;

 

k) förvalta organisationens medel inom ramen för den fastställda budgeten;

 

l) tente, à la demande d'un Etat membre ou d'une entreprise de transport, en prêtant ses bons offices, de régler les différends entre lesdits Etats ou entreprises nés de l'interprétation ou de l'application de la Convention;

 

l) på begäran av en medlemsstat eller ett trafikföretag försöka att genom att erbjuda sina tjänster bilägga tvister mellan berörda stater eller företag i fråga om tolkningen eller tillämpningen av fördraget;

 

m) émet, à la demande des parties en cause – Etats membres, entreprises de transport ou usagers – un avis sur les différends nés de l'interprétation ou de l'application de la Convention;

 

m) på begäran av berörda parter – medlemsstater, trafikföretag eller trafikanter – avge utlåtande i tvister om tolkningen eller tillämpningen av fördraget;

 

n) collabore au règlement de litiges par voie d'arbitrage, conformément au titre III;

 

n) medverka till att tvister avgörs genom skiljeförfarande enligt avdelning III;

 

o) facilite, entre les entreprises de transport, les relations financières consécutives au trafic international, ainsi que le recouvrement des créances impayées.

 

o) underlätta regleringen av sådana ekonomiska mellanhavanden för trafikföretagen som är en följd av den internationella trafiken och indrivningen av utestående fordringar dem emellan.

 

§ 3. Le bulletin périodique contient les renseignements nécessaires à l'application de la Convention, ainsi que des études, jugements et informations importantes pour l'interprétation, l'application et l'évolution du droit de transport ferroviaire; il est publié dans les langues de travail.

 

§ 3. Den periodiska tidskriften skall innehålla meddelanden som är nödvändiga för fördragets tillämpning samt uppsatser, domstolsavgöranden och upplysningar som har betydelse för tolkningen, tillämpningen och utvecklingen av rättsreglerna om järnvägsbefordran. Tidskriften utges på arbetsspråken.

 

Article 10–Listes des lignes

 

Artikel 10–Listor över linjer

 

§ 1. Les Etats membres adressent à l'Office central leurs communications concernant l'inscription ou la radiation de lignes sur les listes prévues à l'article 3, § 2.

 

§ 1. Medlemsstaterna skall lämna centralbyrån meddelande om införing eller strykning av linjer i de listor som anges i artikel 3 § 2.

 

Les lignes visées à l'article 2, § 2, dans la mesure ou elles relient des Etats membres, ne sont inscrites qu'après accord de ces Etats; pour la radiation d'une telle ligne, la communication d'un seul de ces Etats suffit.

 

I den mån linjer som avses i artikel 2 § 2 förbinder medlemsstater, förs de in i listan endast om de berörda staterna är eniga härom. För strykning av en sådan linje är meddelande från en av dessa stater tillräckligt.

 

L'Office central notifie l'inscription ou la radiation d'une ligne à tous les Etats membres.

 

Centralbyrån skall underrätta samtliga medlemsstater om införing eller strykning av en linje.

 

§ 2. Une ligne est soumise à la Convention à l'expiration d'un mois à compter de la date de la notification de son inscription.

 

§ 2. En linje är underkastad fördraget när en månad har gått från den dag då centralbyrån meddelade att linjen har förts in.

 

§ 3. Une ligne cesse d'être soumise à la Convention à l'expiration d'un mois à compter de la date de la notification de sa radiation, sauf en ce qui concerne les transports en cours, qui doivent être achevés.

 

§ 3. Fördraget skall inte längre tillämpas på en viss linje när en månad har gått från den dag då centralbyrån meddelade att linjen har strukits, utom vad gäller en påbörjad befordran som måste avslutas.

 

Article 11–Finances

 

Artikel 11–Finanser

 

§ 1. Le montant des dépenses de l'Organisation est arrêté, pour chaque exercice, par le Comité administratif, sur proposition de l'Office central.

 

§ 1. Beloppen för organisationens utgifter beslutas för varje räkenskapsår av administrativa kommittén på förslag av centralbyrån.

 

Les dépenses de l'Organisation sont supportées par les Etats membres proportionnellement à la longueur des lignes inscrites. Toutefois, les lignes sur les voies maritimes et voies d'eau intérieures ne sont comptées que pour la moitié de leurs longueurs; pour les autres lignes exploitées dans des conditions particulières, la contribution peut être réduite de moitié au maximum par accord entre le Gouvernement intéressé et l'Office central, sous réserve de l'approbation du Comité administratif.

 

För organisationens utgifter svarar medlemsstaterna i förhållande till längden av de linjer som är införda i listorna. I fråga om linjer till sjöss eller på inre vattenvägar räknas dock endast halva längden. För övriga linjer som drivs under särskilda förhållanden kan bidraget reduceras med högst hälften genom överenskommelse mellan den berörda regeringen och centralbyrån, under förutsättning att överenskommelsen godkänns av administrativa kommittén.

 

§ 2. Lors de l'envoi aux Etats membres du rapport de gestion et du relevé des comptes annuels, l'Office central les invite à verser leur part contributive aux dépenses de l'exercice écoulé, dans le plus bref délai possible et au plus tard le 31 décembre de l'année de l'envoi.

 

§ 2. När centralbyrån sänder förvaltningsberättelsen och årsredovisningen till medlemsstaterna skall byrån samtidigt uppmana dem att snarast, dock senast den 31 december det år då dessa handlingar översänds, betala sina bidrag till det gångna räkenskapsårets utgifter.

 

Après cette date, les sommes dues portent intérêt à raison de cinq pour cent l'an.

 

Efter nämnda dag utgår ränta med fem procent årligen på obetalda belopp.

 

Si, deux ans après cette date, un Etat membre n'a pas payé sa part contributive, son droit de vote est suspendu jusqu'à ce qu'il ait satisfait à l'obligation de paiement.

 

Om en medlemsstat inte har betalat sitt bidrag inom två år från nämnda dag, är staten utan rösträtt till dess den har fullgjort sin betalningsskyldighet.

 

A l'expiration d'un délai supplémentaire de deux ans, l'Assemblée générale examine si l'attitude de cet Etat doit être considérée comme une dénonciation tacite de la Convention, en en fixant, le cas échéant, la date d'effet.

 

Efter utgången av en ytterligare frist på två år prövar generalförsamlingen frågan om statens beteende bör betraktas som en tyst uppsägning av fördraget, varvid församlingen i förekommade fall skall bestämma den tidpunkt vid vilken uppsägningen skall träda i kraft.

 

§ 3. Les contributions échues restent dues dans les cas de dénonciation visés au § 2 et à l'article 25 ainsi que dans les cas de suspension du droit de vote.

 

§ 3. Betalningsskyldigheten för förfallna bidrag kvarstår även i fall av uppsägning enligt § 2 eller artikel 25 och i fall då rösträtten inte får utövas.

 

§ 4. Les montants non recouvrés doivent, autant que possible, être couverts par des crédits de l'Organisation; ils peuvent être répartis sur quatre exercices. Tout reliquat du déficit est porté sur un compte spécial au débit des autres Etats membres, dans la mesure où ils étaient parties à la Convention pendant la période de non-paiement; le report est effectué proportionnellement à la longueur de leurs lignes inscrites au jour de l'ouverture du compte spécial.

 

§ 4. De belopp som inte har betalats skall om möjligt täckas med organisationens medel. Täckningen får fördelas på fyra räkenskapsår. Kvarstående brist bokförs på ett särskilt konto som en skuld för övriga medlemsstater i den utsträckning dessa var anslutna till fördraget under den tid då betalningen försummades. Betalningsskyldigheten fördelas i förhållande till längden av de linjer som för berörda stater var införda i listorna vid den tidpunkt då det särskilda kontot upprättades.

 

§ 5. L'Etat qui a dénoncé la Convention peut devenir à nouveau Etat membre par adhésion, sous réserve qu'il ait payé les sommes dont il est débiteur.

 

§ 5. En stat som har sagt upp fördraget kan genom anslutning till detta på nytt bli medlemsstat, förutsatt att staten har betalat de belopp som den är skyldig.

 

§ 6. L'Organisation perçoit une rémunération pour couvrir les frais particuliers résultant des activités prévues à l'article 9, § 2, 1) à n); dans les cas prévus à l'article 9, § 2, 1) et m), cette rémunération est fixée par le Comité administratif, sur proposition de l'Office central; dans le cas prévu à l'article 9, § 2, n), l'article 15, § 2 est applicable.

 

§ 6. Organisationen uppbär ersättning för att täcka de särskilda kostnader som är förenade med de verksamheter som avses i artikel 9 § 2, 1)-n). I de fall som avses i artikel 9 § 2, 1) och m) bestäms ersättningen av administrativa kommittén på förslag av centralbyrån. I det fall som avses i artikel 9 § 2, n) tillämpas artikel 15 § 2.

 

§ 7. La concordance des écritures et pièces comptables est vérifiée par le Gouvernement suisse qui présente un rapport au Comité administratif.

 

§ 7. Överensstämmelsen mellan räkenskaper och verifikationerna granskas av den schweiziska regeringen, som avger en granskningsrapport till administrativa kommittén.

 

AVDELNING III–SKILJEDOM

TITRE III–ARBITRAGE

 

AVDELNING III–SKILJEDOM

 

Article 12–Compétence

 

Artikel 12–Behörighet

 

§ 1. Les litiges entre Etats membres, nés de l'interprétation ou de l'application de la Convention ainsi que les litiges entre Etats membres et l'Organisation, nés de l'interprétation ou de l'application du Protocole sur les privilèges et immunités peuvent, à la demande d'une des parties, être soumis à un tribunal arbitral. Les parties déterminent librement la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale.

 

§ 1. Tvister mellan medlemsstater om fördragets tolkning eller tillämpning samt tvister mellan medlemsstater och organisationen om tolkningen eller tillämpningen av protokollet om privilegier och immunitet kan på begäran av endera parten underställas en skiljenämnd. Parterna bestämmer fritt skiljenämndens sammansättning och förfarandet inför nämnden.

 

§ 2. Les litiges

 

§ 2. Tvister

 

a) entre entreprises de transport,

 

a) mellan trafikföretag,

 

b) entre entreprises de transport et usagers,

 

b) mellan trafikföretag och trafikanter,

 

c) entre usagers,

 

c) mellan trafikanter,

 

nés de l'application des Règles uniformes CIV et des Règles uniformes CIM, s'ils n'ont pas été réglés à l'amiable ou soumis à la décision des tribunaux ordinaires, peuvent, par accord entre les parties intéressées, être soumis à un tribunal arbitral. Les articles 13 à 16 s'appliquent pour la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale.

 

om tillämpningen av de enhetliga rättsreglerna CIV och de enhetliga rättsreglerna CIM kan, om de inte görs upp i godo eller anhängiggörs vid allmän domstol, genom överenskommelse mellan de berörda parterna underställas en skiljenämnd. Artiklarna 13–16 tillämpas på skiljenämndens sammansättning och förfarandet inför nämnden.

 

§ 3. Chaque Etat peut, au moment où il signe la Convention ou dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, se réserver le droit de ne pas appliquer tout ou partie des dispositions du § 1 et du § 2.

 

§ 3. När en stat undertecknar fördraget eller deponerar sitt instrument angående ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning, får staten förbehålla sig rätten att helt eller delvis inte tillämpa bestämmelserna i §§ 1 och 2.

 

§ 4. Chaque Etat ayant fait une réserve en application du § 3 peut y renoncer, à tout moment, en informant le Gouvernement dépositaire. La renonciation à la réserve produit ses effets un mois après la date à laquelle le Gouvernement dépositaire en donne connaissance aux Etats.

 

§ 4. En stat som har gjort förbehåll enligt § 3 kan när som helst återkalla detta genom meddelande till depositarieregeringen. Återkallelse av förbehåll får verkan en månad efter den dag då depositarieregeringen har lämnat staterna meddelande om återkallelsen.

 

Article 13–Compromis. Greffe

 

Artikel 13–Skiljeavtal. Sekretariat

 

Les parties concluent un compromis spécifiant en particulier:

 

Parterna sluter ett skiljeavtal, i vilket särskilt anges:

 

a) l'objet du différend;

 

a) tvisteföremålet;

 

b) la composition du tribunal et les délais convenus pour la nomination du ou des arbitres;

 

b) skiljenämndens sammansättning och den tid inom vilken skiljeman eller skiljemän skall utses;

 

c) le lieu convenu comme siège du tribunal.

 

c) den plats där skiljenämnden skall anses ha sitt säte.

 

Le compromis doit être communiqué à l'Office central qui assume les fonctions de greffe.

 

Skiljeavtalet skall översändas till centralbyrån, som fullgör sekretariatsuppgifterna åt skiljenämnden.

 

Article 14–Arbitres

 

Artikel 14–Skiljemän

 

§ 1. Une liste d'arbitres est établie et tenue à jour par l'Office central. Chaque Etat membre peut faire inscrire sur la liste d'arbitres deux de ses ressortissants spécialistes du droit international des transports.

 

§ 1. Centralbyrån skall upprätta en förteckning över skiljemän och hålla den aktuell. Varje medlemsstat får låta föra in i förteckningen två av sina medborgare som är sakkunniga i fråga om internationell transporträtt.

 

§ 2. Le tribunal arbitral se compose d'un, de trois ou de cinq arbitres, conformément au compromis.

 

§ 2. En skiljenämnd består allt efter skiljeavtalet av en, tre eller fem skiljemän.

 

Les arbitres sont choisis parmi les personnes figurant sur la liste visée au § 1. Toutefois, si le compromis prévoit cinq arbitres, chacune des parties peut choisir un arbitre en dehors de la liste.

 

Skiljemännen väljs bland de personer som finns upptagna i den förteckning som avses i § 1. Om enligt skiljeavtalet fem skiljemän skall utses, får dock vardera parten välja en skiljeman som inte är upptagen i förteckningen.

 

Si le compromis prévoit un arbitre unique, celui-ci est choisi d'un commun accord par les parties.

 

Om skiljenämnden enligt skiljeavtalet skall bestå av en enda skiljeman, utses denne genom överenskommelse mellan parterna.

 

Si le compromis prévoit trois ou cinq arbitres, chacune des parties choisit un ou deux arbitres, selon le cas; ceux-ci désignent d'un commun accord le troisième ou le cinquième arbitre, qui préside le tribunal arbitral.

 

Om skiljenämdnen enligt skiljeavtalet skall bestå av tre eller fem skiljemän, utser vardera parten en resp. två skiljemän. Dessa utser gemensamt den tredje eller femte skiljemannen, som skall vara ordförande i nämnden.

 

En cas de désaccord entre les parties sur la désignation de l'arbitre unique ou entre les arbitres choisis sur celle du troisième ou du cinquième arbitre, cette désignation est faite par le directeur général de l'Office central.

 

Om parterna inte kan enas om valet av den som ensam skall vara skiljeman eller om de av parterna utsedda skiljemännen inte kan enas om valet av den tredje eller femte skiljemannen, utses denne av centralbyråns generaldirektör.

 

§ 3. L'arbitre unique, le troisième ou le cinquième arbitre doit être d'une nationalité autre que celle des parties, à moins que celles-ci ne soient de même nationalité.

 

§ 3. En ensam skiljeman och den tredje eller femte skiljemannen skall vara av annan nationalitet än parterna, såvida inte dessa är av samma nationalitet.

 

L'intervention au litige d'une tierce partie demeure sans effet sur la composition du tribunal arbitral.

 

En tredje parts inträde i tvisten inverkar inte på skiljenämndens sammansättning.

 

Article 15–Procédure. Frais

 

Artikel 15–Förfarande. Kostnader

 

§ 1. Le tribunal arbitral décide de la procédure à suivre en tenant compte notamment des dispositions ci-après:

 

§ 1. Skiljenämnden beslutar vilket förfarande som skall följas, varvid särskilt följande föreskrifter beaktas:

 

a) il instruit et juge les causes d'après les éléments fournis par les parties, sans être lié, lorsqu'il est appelé à dire le droit, par les interprétations de celles-ci;

 

a) nämnden utreder och bedömer tvistefrågan på grundval av det material som parterna har förebringat men är inte bunden av parternas tolkning när den skall avgöra rättsfrågor;

 

b) il ne peut accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé dans les conclusions du demandeur, ni moins que ce que le défendeur a reconnu comme étant dû;

 

b) den får inte tillerkänna käranden mera eller annat än vad denne slutligen har yrkat och inte mindre än vad svaranden har medgett;

 

c) la sentence arbitrale, dûment motivée, est rédigée par le tribunal arbitral et notifiée aux parties par l'Office central;

 

c) skiljedomen avfattas med tillhörande domskäl av skiljenämnden och delges parterna av centralbyrån;

 

d) sauf disposition contraire de droit impératif du lieu où siège le tribunal arbitral, et sous réserve d'accord contraire des parties, la sentence arbitrale est définitive.

 

d) om inte annat följer av tvingande rättsregler i den stat där skiljenämnden har sitt säte eller av överenskommelse mellan parterna, får talan inte föras mot skiljedomen.

 

§ 2. Les honoraires des arbitres sont fixés par le directeur général de l'Office central.

 

§ 2. Skiljemännens arvoden fastställs av centralbyråns generaldirektör.

 

La sentence arbitrale fixe les frais et dépens et décide de leur répartition entre les parties, ainsi que de celle des honoraires des arbitres.

 

I skiljedomen skall anges kostnaderna för förfarandet samt hur dessa och arvodena till skiljemännen skall fördelas mellan parterna.

 

Article 16–Prescription. Force exécutoire

 

Artikel 16–Preskription. Verkställighet

 

§ 1. La mise en œuvre de la procédure arbitrale a, quant à l'interruption de la prescription, le même effet que celui prévu par le droit matériel applicable pour l'introduction de l'action devant le juge ordinaire.

 

§ 1. Att skiljeförfarande inleds har i fråga om avbrytande av preskription samma verkan som enligt tillämplig materiell rätt följer av att talan väcks vid allmän domstol.

 

§ 2. La sentence du tribunal arbitral envers des entreprises de transport ou des usagers acquiert force exécutoire dans chacun des Etats membres après l'accomplissement des formalités prescrites dans l'Etat où l'exécution doit avoir lieu. La révision du fond de l'affaire n'est pas admise.

 

§ 2. En skiljedom mot trafikföretag och trafikanter är verkställbar i varje medlemsstat, så snart de formföreskrifter har uppfyllts som gäller i den stat där verkställigheten skall äga rum. Ny prövning av själva saken är inte tillåten.

 

AVDELNING IV–ÖVRIGA BESTÄMMELSER

TITRE IV–DISPOSITIONS DIVERSES

 

AVDELNING IV–ÖVRIGA BESTÄMMELSER

 

Article 17–Recouvrement des créances impayées entre des entreprises de transport

 

Artikel 17–Reglering mellan trafikföretag av utestående fordringar

 

§ 1. Les bordereaux de créances, nées de transports soumis aux Règles uniformes et restées impayées, peuvent être adressés par l'entreprise de transport créancière à l'Office central pour en faciliter le recouvrement; à cet effet, il met l'entreprise de transport débitrice en demeure de régler la somme due ou de fournir les motifs de son refus de payer.

 

§ 1. För att underlätta indrivningen av obetalda fordringar med anledning av sådana befordringar för vilka de enhetliga rättsreglerna är tillämpliga, kan ett trafikföretag som har en sådan fordran anmäla denna hos centralbyrån, varefter centralbyrån anmodar det trafikföretag mot vilket kravet riktas att omgående betala det fordrade beloppet eller att ange skälen för sin vägran att betala.

 

§ 2. Si l'Office central estime que les motifs du refus sont suffisamment fondés, il propose aux parties de se pourvoir soit devant le juge compétent, soit devant le tribunal arbitral conformément à l'article 12, § 2.

 

§ 2. Om centralbyrån anser att skälen för betalningsvägran är tillräckliga, föreslår den parterna att vända sig till behörig domstol eller till skiljenämnd enligt artikel 12 § 2.

 

§ 3. Si l'Office central estime que la totalité ou une partie de la somme est réellement due, il peut, après avoir éventuellement consulté un expert, déclarer que l'entreprise de transport débitrice est tenue de verser à l'Office central tout ou partie de la créance; la somme ainsi versée doit rester consignée jusqu'à la décision définitive sur le fond par le juge compétent ou par le tribunal arbitral.

 

§ 3. Om centralbyrån anser att betalningsskyldighet föreligger för hela eller en del av det fordrade beloppet, kan byrån, i förekommande fall efter att ha inhämtat utlåtande av en sakkunnig, förklara att det betalningsskyldiga trafikföretaget skall betala hela eller en del av detta till byrån. Det sålunda inbetalda beloppet skall hållas nedsatt till dess att själva saken har slutligt avgjorts av behörig domstol eller av skiljenämnd.

 

§ 4. Si l'entreprise ne verse pas, dans la quinzaine, la somme déterminée par l'Office central, celui-ci adresse une nouvelle mise en demeure, avec indication des conséquences du refus.

 

§ 4. Om inte företaget inom två veckor betalar in det belopp som centralbyrån har bestämt, skall byrån utfärda en förnyad anmodan med angivande av följderna av utebliven betalning.

 

§ 5. Si cette nouvelle mise en demeure reste infructueuse pendant deux mois, l'Office central adresse à l'Etat membre dont relève l'entreprise un avis motivé l'invitant à prendre des mesures et notamment à examiner s'il doit maintenir sur la liste des lignes celles de cette entreprise.

 

§ 5. Om den nya anmodan inte har lett till betalning inom två månader, skall centralbyrån hos den medlemsstat under vilken företaget hör göra en motiverad hemställan om åtgärder och särskilt om prövning av frågan om företagets linjer alltjämt bör vara införda i listorna.

 

§ 6. Si l'Etat membre déclare que, malgré le non-paiement, il maintient l'inscription des lignes de cette entreprise ou s'il laisse sans réponse pendant six semaines la communication de l'Office central, il est réputé, de plein droit, garantir le règlement de toutes les créances resultant des transports soumis aux Règles uniformes.

 

§ 6. Om medlemsstaten förklarar att den, trots den uteblivna betalningen, vidhåller att företagets linjer skall vara införda i listorna eller lämnar centralbyråns hemställan obesvarad i sex veckor, anses staten därigenom ha ställt garanti för betalningen av alla skulder med anledning av befordran som är underkastad de enhetliga rättsreglerna.

 

Article 18–Jugements. Saisies. Cautions

 

Artikel 18–Domar. Kvarstad och utmätning. Ställande av säkerhet

 

§ 1. Lorsque les jugements prononcés en vertu des dispositions de la Convention, contradictoirement ou par défaut, par le juge compétent, sont devenus exécutoires d'après les lois appliquées par ce juge, ils acquièrent force exécutoire dans chacun des autres Etats membres après l'accomplissement des formalités prescrites dans l'Etat où l'exécution doit avoir lieu. La révision du fond de l'affaire n'est pas admise.

 

§ 1. Domar som har meddelats enligt detta fördrag av en behörig domstol efter parternas hörande eller i anledning av ena partens utevaro och som får verkställas enligt den lag som tillämpas av domstolen är verkställbara i alla andra medlemsstater, så snart de formföreskrifter har uppfyllts som gäller i den stat där verkställigheten skall äga rum. Ny prövning av själva saken är inte tillåten.

 

Cette disposition ne s'applique ni aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement, ni aux condamnations à des dommages-intérêts qui seraient prononcées, en sus des dépens, contre un demandeur en raison du rejet de sa demande.

 

Denna bestämmelse är inte tillämplig vare sig på domar som får verkställas endast interimistiskt eller på sådana föreskrifter i domar som ålägger käranden att, förutom rättegångskostnaderna, betala skadestånd med anledning av att hans talan ogillats.

 

L'alinéa premier s'applique également aux transactions judiciaires.

 

Första stycket är tillämpligt också på förlikning som har träffats inför domstol.

 

§ 2. Les créances nées d'un transport soumis aux Règles uniformes, au profit d'une entreprise de transport sur une autre entreprise de transport qui ne relève pas du même Etat membre, ne peuvent être saisies qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de l'Etat membre dont relève l'entreprise titulaire des créances à saisir.

 

§ 2. Om ett trafikföretag med anledning av en befordran, som är underkastad de enhetliga rättsreglerna, har fått en fordran mot ett annat trafikföretag och företagen inte hör under samma medlemsstat, får fordringen beläggas med kvarstad eller utmätas endast på grund av ett avgörande av en judiciell myndighet i den stat under vilken det företag hör vars fordran åtgärden avser.

 

§ 3. Le matériel roulant du chemin de fer, ainsi que les objets de toute nature servant au transport et lui appartenant, tels que conteneurs, agrès de chargement et bâches, ne peuvent être saisis, sur un territoire autre que celui de l'Etat membre dont relève le chemin de fer propriétaire, qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de cet Etat.

 

§ 3. En järnvägs rullande materiel och alla andra föremål som används vid befordran och tillhör järnvägen, såsom containrar, lastredskap och presenningar, får beläggas med kvarstad eller utmätas inom en annan medlemsstat än den under vilken järnvägen hör endast på grund av en dom av en judiciell myndighet i den sistnämnda staten.

 

Les wagons de particuliers ainsi que les objets de toute nature servant au transport qu'ils contiennent, appartenant au propriétaire du wagon, ne peuvent être saisis, sur un territoire autre que celui de l'Etat du domicile du propriétaire, qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de cet Etat.

 

Privatvagnar och däri befintliga föremål, som används vid befordran och tillhör vagnens innehavare, får beläggas med kvarstad eller utmätas inom en annan stat än den där innehavaren har sitt hemvist endast på grund av ett avgörande av en judiciell myndighet i den sistnämnda staten.

 

§ 4. La caution à fournir pour assurer le paiement des dépens ne peut être exigée à l'occasion des actions judiciaires fondées sur la Convention.

 

§ 4. Vid talan som grundas på fördraget får inte fordras att säkerhet ställs för betalning av rättegångskostnader.

 

AVDELNING V–ÄNDRING AV FÖRDRAGET

TITRE V–MODIFICATION DE LA CONVENTION

 

AVDELNING V–ÄNDRING AV FÖRDRAGET

 

Article 19–Compétence

 

Artikel 19–Behörighet

 

§ 1. Les Etats membres adressent leurs propositions de modification de la Convention à l'Office central qui les porte immédiatement à la connaissance des Etats membres.

 

§ 1. Medlemsstaterna översänder sina förslag till ändring av fördraget till centralbyrån, som genast skall underrätta medlemsstaterna om förslagen.

 

§ 2. L'Assemblée générale décide sur les propositions de modification relatives aux dispositions de la Convention non prévues aux §§ 3 et 4.

 

§ 2. Generalförsamlingen beslutar i fråga om ändringsförslag som rör de fördragsbestämmelser som inte anges i §§ 3 och 4.

 

L'inscription d'une proposition de modification à l'ordre du jour d'une session de l'Assemblée générale doit recueillir l'accord d'un tiers des Etats membres.

 

Ett ändringsförslag förs upp på dagordningen för ett möte med generalförsamlingen endast om minst en tredjedel av medlemsstaterna samtycker till detta.

 

Saisie d'une proposition de modification, l'Assemblée générale peut décider, à la majorité prévue à l'article 6, § 5, qu'une telle proposition présente un caractère d'étroite connexité avec une ou plusieurs dispositions dont la modification entre dans la compétence de la Commission de révision conformément au § 3. Dans ce cas, l'Assemblée générale est habilitée à décider également sur la modification de cette ou de ces dispositions.

 

När generalförsamlingen behandlar ett ändringsförslag, kan den med den majoritet som anges i artikel 6 § 5 förklara att förslaget har en nära anknytning till en bestämmelse eller flera bestämmelser som revisionsutskottet enligt § 3 är behörigt att ändra. I ett sådant fall får generalförsamlingen besluta om ändring också av denna bestämmelse eller dessa bestämmelser.

 

§ 3. Sous réserve des décisions de l'Assemblée générale prises selon le § 2, alinéa 3, la Commission de révision décide sur les propositions de modification relatives aux dispositions énumérées ci-après:

 

§ 3. Utom i de fall då generalförsamlingen har avgett en förklaring enligt § 2 tredje stycket beslutar revisionsutskottet i fråga om ändringsförslag som rör följande bestämmelser:

 

a) Règles uniformes CIV:

 

a) de enhetliga rättsreglerna CIV:

 

- Article premier, § 3; article 4, § 2; articles 5 (sauf § 2), 6, 9 à 14, 15 (sauf § 6), 16 à 21, 22, § 3; articles 23 à 25, 37, 43 (sauf §§ 2 et 4), 48, 49, 56 à 58, 61;

 

- artiklarna 1 § 3, artikel 4 § 2, artikel 5 (utom § 2), 6, 9–14, 15 (utom § 6), 16–21, 22 § 3, artiklarna 23–25, 37, 43 (utom §§ 2 och 4), 48, 49, 56–58 och 61, samt

 

- les montants exprimés en unités de compte aux articles 30, 31, 38, 40 et 41, lorsque la modification vise à une majoration de ces montants;

 

- de belopp som uttrycks i beräkningsenheter i artiklarna 30, 31, 38, 40 och 41, när ändringen avser en höjning av dessa belopp;

 

b) Règles uniformes CIM:

 

b) de enhetliga rättsreglerna CIM:

 

- Article premier; § 2; article 3, §§ 2 à 5; articles 4, 5, 6 (sauf § 3), 7, 8, 11 à 13, 14 (sauf § 7), 15 à 17, 19 (sauf § 4), 20 (sauf § 3), 21 à 24, 25 (sauf § 3), 26 (sauf § 2), 27, 28, §§ 3 et 6; articles 29, 30 (sauf § 3), 31, 32 (sauf § 3), 33 (sauf § 5), 34, 38, 39, 41, 45, 46, 47 (sauf § 3), 48 (dans la mesure ou il ne s'agit que de procéder à une adaptation au droit de transport international maritime), 52, 53, 59 à 61, 64, 65;

 

- artikel 1 § 2, artikel 3 §§ 2–5, artiklarna 4, 5, 6 (utom § 3), 7, 8, 11–13, 14 (utom § 7), 15–17, 19 (utom § 4), 20 (utom § 3), 21–24, 25 (utom § 3), 26 (utom § 2), 27, 28 §§ 3 och 6, artiklarna 29, 30 (utom § 3), 31, 32 (utom § 3), 33 (utom § 5), 34, 38, 39, 41, 45, 46, 47 (utom § 3), 48 (i den mån det enbart är fråga om en anpassning till internationell sjötransporträtt), 52, 53, 59–61, 64 och 65,

 

- le montant exprimé en unités de compte à l'article 40, lorsque la modification vise à une majoration de ce montant;

 

- det belopp som uttrycks i beräkningsenheter i artikel 40 när ändringen avser en höjning av beloppet,

 

- Règlement concernant le transport international ferroviaire des wagons de particuliers (RIP), Annexe II;

 

- reglementet om internationell järnvägsbefordran av privatvagnar (RIP), bilaga II;

 

- Règlement concernant le transport international ferroviaire des conteneurs (RICo), Annexe III:

 

- reglementet om internationell järnvägsbefordran av containrar (RICo), bilaga III;

 

- Règlement concernant le transport international ferroviaire des colis express (RIEx), Annexe IV.

 

- reglementet om internationell järnvägsbefordran av expressgods (RIEx), bilaga IV.

 

§ 4. La Commission d'experts décide sur les propositions de modification relatives aux dispositions du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), Annexe I aux Règles uniformes CIM.

 

§ 4. Fackutskottet beslutar i fråga om förslag till ändring som rör bestämmelserna i reglementet om internationell järnvägsbefordran av farligt gods (RID), bilaga I till de enhetliga rättsreglerna CIM.

 

Article 20–Décisions de l'Assemblée générale

 

Artikel 20–Beslut av generalförsamlingen

 

§ 1. Les modifications décidées par l'Assemblée générale sont consignées dans un protocole signé par les représentants des Etats membres. Ce protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation; les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés le plus tôt possible auprès du Gouvernement dépositaire.

 

§ 1. Ändringar som har beslutats av generalförsamlingen tas upp i ett protokoll, som undertecknas av medlemsstaternas företrädare. Protokollet skall ratificeras, godtas eller godkännas. Instrument om ratifikation, godtagande eller godkännande deponeras snarast möjligt hos depositarieregeringen.

 

§ 2. Lorsque le protocole aura été ratifié, accepté ou approuvé par plus des deux tiers des Etats membres, l'entrée en vigueur des décisions a lieu à l'expiration du délai fixé par l'Assemblée générale.

 

§ 2. När protokollet har ratificerats, godtagits eller godkänts av mer än två tredjedelar av medlemsstaterna, träder besluten i kraft vid utgången av den frist som generalförsamlingen bestämmer.

 

§ 3. L'application des Règles uniformes CIV et CIM est suspendue dès l'entrée en vigueur des décisions, pour le trafic avec et entre les Etats membres qui n'auront pas encore déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation un mois avant la date prévue pour cette entrée en vigueur. L'Office central notifie aux Etats membres cette suspension; celle-ci prend fin à l'expiration d'un mois à compter de la date de la notification par l'Office central de la ratification, l'acceptation ou l'approbation desdites décisions par les Etats en cause.

 

§ 3. Vid den tidpunkt då besluten träder i kraft upphör de enhetliga rättsreglerna CIV och CIM att gälla för trafik med och mellan de medlemsstater som inte har deponerat instrument om ratifikation, godtagande eller godkännande senast en månad före ikraftträdandet. Centralbyrån meddelar medlemsstaterna denna inskränkning i fördragets giltighet. Inskränkningen upphör när en månad har gått från den dag då centralbyrån har meddelat övriga medlemsstater att besluten har ratificerats, godtagits eller godkänts av de ifrågavarande staterna.

 

Cette suspension n'a pas d'effet pour les Etats membres qui ont communiqué à l'Office central qu'ils appliquent, sans avoir déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, les modifications décidées par l'Assemblée générale.

 

En sådan inskränkning i fördragets giltighet uppkommer inte för de medlemsstater som, utan att ha deponerat instrument om ratifikation, godtagande eller godkännande, har meddelat centralbyrån att de tillämpar de ändringar som har beslutats av generalförsamlingen.

 

Article 21–Décisions des Commissions

 

Artikel 21–Beslut av utskotten

 

§ 1. Les modifications décidées par les Commissions sont notifiées par l'Office central aux Etats membres.

 

§ 1. Centralbyrån underrättar medlemsstaterna om de ändringar som har beslutats av utskotten.

 

§ 2. Ces décisions entrent en vigueur pour tous les Etats membres le premier jour du douzième mois suivant celui au cours duquel l'Office central les a notifiées aux Etats membres, sauf objection d'un tiers des Etats membres formulée dans les quatre mois à compter de la date de la notification.

 

§ 2. Ett sådant beslut träder i kraft för.samtliga medlemsstater första dagen i tolfte månaden efter den månad under vilken centralbyrån har underrättat medlemsstaterna om beslutet, om inte minst en tredjedel av medlemsstaterna har gjort invändning mot beslutet inom fyra månader från dagen för underrättelsen.

 

Toutefois, si un Etat membre formule des objections contre une décision de la Commission de révision dans le délai de quatre mois et qu'il dénonce la Convention au plus tard deux mois avant la date prévue pour l'entrée en vigueur de cette décision, celle-ci n'entre en vigueur qu'au moment où la dénonciation par l'Etat intéressé prend effet.

 

Om en medlemsstat har gjort invändning mot revisionsutskottets beslut inom fyramånadersfristen och sagt upp fördraget senast två månader före den tidpunkt då beslutet skulle träda i kraft, träder beslutet i kraft först vid den tidpunkt då den berörda statens uppsägning får verkan.

 

AVDELNING VI SLUTBESTÄMMELSER

TITRE VI–DISPOSITIONS FINALES

 

AVDELNING VI SLUTBESTÄMMELSER

 

Article 22–Signature, ratification, acceptation, approbation de la Convention

 

Artikel 22–Undertecknande, ratificering, godtagande eller godkännande av fördraget

 

§ 1. La Convention demeure ouverte à Berne, auprès du Gouvernement suisse, jusqu'au 31 décembre 1980, à la signature des Etats qui ont été invités à la huitième Conférence de révision ordinaire des Conventions CIM et CIV.

 

§ 1. Fram till den 31 december 1980 är fördraget öppet för undertecknande hos den schweiziska regeringen i Bern av de stater som har inbjudits till den åttonde ordinarie konferensen för revision av fördragen CIM och CIV.

 

§ 2. La Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation; les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Gouvernement suisse, gouvernement dépositaire.

 

§ 2. Fördraget skall ratificeras, godtas eller godkännas. Instrument om ratifikation, godtagande eller godkännande deponeras hos den schweiziska regeringen, som är depositarie.

 

Article 23–Adhésion à la Convention

 

Artikel 23–Anslutning till fördraget

 

§ 1. Les Etats qui, invités à la huitième Conférence de révision ordinaire des Conventions CIM et CIV, n'ont pas signé la Convention dans le délai prévu à l'article 22, § 1, peuvent cependant notifier leur adhésion à la Convention avant sa mise en vigueur. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Gouvernement dépositaire.

 

§ 1. De stater som har inbjudits till den åttonde ordinarie konferensen för revision av fördragen CIM och CIV men som inte har undertecknat fördraget inom den frist som anges i artikel 22 § 1 kan emellertid anmäla sin anslutning till fördraget innan detta har trätt i kraft. Instrument om anslutning skall deponeras hos depositarien.

 

§ 2. Tout Etat qui désire adhérer à la Convention après sa mise en vigueur adresse au Gouvernement dépositaire une demande et une note sur la situation de ses entreprises de transport ferroviaire au regard des transports internationaux. Le Gouvernement dépositaire les communique aux Etats membres et à l'Office central.

 

§ 2. En stat som önskar ansluta sig till fördraget sedan detta har trätt i kraft skall hos depositarien göra framställning om detta och lämna en redogörelse för sina järnvägstrafikföretags förhållanden med avseende på internationell befordran. Depositarien skall sända framställningen och redogörelsen till medlemsstaterna och centralbyrån.

 

La demande est admise de plein droit six mois après la communication ci-dessus, sauf opposition formulée auprès du Gouvernement dépositaire par cinq Etats membres. Le Gouvernement dépositaire en avise l'Etat demandeur ainsi que les Etats membres et l'Office central. Le nouvel Etat membre se conforme sans délai aux dispositions de l'article 10.

 

Om inte invändning har gjorts hos depositarien av fem medlemsstater, anses framställningen bifallen när sex månader har gått från det att de nämnda handlingarna översändes. Depositarien skall meddela detta till den stat som har gjort framställningen samt till medlemsstaterna och centralbyrån. Den nya medlemsstaten skall snarast uppfylla bestämmelserna i artikel 10.

 

En cas d'opposition, le Gouvernement dépositaire soumet la demande d'adhésion à l'Assemblée générale qui en décide.

 

I händelse av invändning skall depositarien hänskjuta framställningen till generalförsamlingen, som beslutar i frågan.

 

Après le dépôt de l'instrument d'adhésion, celle-ci prend effet le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel l'Office central a notifié aux Etats membres la liste des lignes du nouvel Etat membre.

 

Sedan ett instrument om anslutning har deponerats, får anslutningen verkan den första dagen i andra månaden efter den under vilken centralbyrån har tillställt medlemsstaterna listan över den nya medlemsstatens linjer.

 

§ 3. Toute adhésion à la Convention ne peut concerner que la Convention et ses modifications alors en vigueur.

 

§ 3. En sådan anslutning till fördraget kan endast avse fördraget med de ändringar som är i kraft vid anslutningen.

 

Article 24–Mise en vigueur de la Convention

 

Artikel 24–Ikraftträdandet av fördraget

 

§ 1. Lorsque les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ont été déposés par quinze Etats, le Gouvernement dépositaire se met en rapport avec les Gouvernements intéressés en vue de convenir de l'entrée en vigueur de la Convention.

 

§ 1. När instrument om ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning har deponerats av femton stater, skall depositarien sätta sig i förbindelse med de berörda regeringarna i syfte att nå en överenskommelse om att sätta fördraget i kraft.

 

§ 2 L'entrée en vigueur de la Convention entraîne l'abrogation des Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) du 7 février 1970 ainsi que de la Convention additionnelle à la CIV relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs du 26 février 1966.

 

§ 2. Fördragets ikraftträdande innebär att de internationella fördragen den 7 februari 1970 om godsbefordran med järnväg (CIM) och om befordran med järnväg av resande och resgods (CIV) samt tilläggskonventionen den 26 februari 1966 till CIV om järnvägs ansvarighet i fall resande dödas eller skadas upphör att gälla.

 

Article 25–Dénonciation de la Convention

 

Artikel 25–Uppsägning av fördraget

 

Tout Etat membre qui désire dénoncer la Convention en avise le Gouvernement dépositaire. La dénonciation prend effet le 31 décembre de l'année suivante.

 

En medlemsstat som önskar säga upp fördraget skall meddela detta till depositarien. Uppsägningen träder i kraft den 31 december påföljande år.

 

Article 26–Fonctions du Gouvernement dépositaire

 

Artikel 26–Depositariens uppgifter

 

Le Gouvernement dépositaire avise les Etats invités à la huitième Conférence de révision ordinaire des Conventions CIM et CIV, les autres Etats ayant adhéré à la Convention, ainsi que l'Office central:

 

Depositarien underrättar de stater som har inbjudits till den åttonde ordinarie konferensen för revision av fördragen CIM och CIV, andra stater som har anslutit sig till fördraget samt centralbyrån:

 

a) des signatures de la Convention du dépôt des instruments de ratification d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et des notifications de dénonciation;

 

a) om undertecknande av fördraget, om deponering av instrument om ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning och om meddelande om uppsägning;

 

b) de la date à laquelle la Convention entre en vigueur en application de l'article 24;

 

b) om dag då fördraget träder i kraft enligt artikel 24;

 

c) de dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation des protocoles visés à l'article 20.

 

c) om deponering av instrument om ratifikation, godtagande eller godkännande rörande de protokoll som avses i artikel 20.

 

Article 27–Réserves à la Convention

 

Artikel 27–Förbehåll mot fördraget

 

Des réserves à la Convention ne sont admises que si elles sont prévues par celle-ci.

 

Förbehåll mot fördraget är tillåtna endast i de fall som anges i fördraget.

 

Article 28–Textes de la Convention

 

Artikel 28–Fördragstexter

 

La Convention est conclue et signée en langue française.

 

Fördraget har slutits och undertecknats på franska språket.

 

Au texte français sont jointes des traductions officielles en langues allemande, anglaise, arabe, italienne et néerlandaise.

 

Till den franska texten har fogats officiella översättningar till tyska, engelska, arabiska, italienska och nederländska språken.

 

Seul le texte français fait foi.

 

Endast den franska texten har vitsord.

 

En foi de quoi,les soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, av sina regeringar vederbörligen befullmäktigade ombud undertecknat detta fördrag.

 

Faità Berne, le neuf mai mil neuf cent quatre-vingt, en un seul exemplaire original en langue française, qui reste déposé dans les Archives de la Confédération suisse. Une copie certifiée conforme en sera remise à chacun des Etats membres.

 

Som skeddei Bern den nionde maj 1980 i ett enda originalexemplar på franska språket, vilket exemplar skall förvaras i Schweiziska Edsförbundets arkiv. En med detta exemplar överensstämmande, bestyrkt kopia skall överlämnas till varje medlemsstat.

 

Protokoll –om privilegier och immunitet för Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF)

Fait à Berne, le neuf mai mil neuf cent quatre-vingt, en un seul exemplaire original en langue française, qui reste déposé dans les Archives de la Confédération suisse. Une copie certifiée conforme en sera remise à chacun des Etats membres.

 

(Översättning)

 

Protocole –sur les privilèges et immunités de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF)

 

Protokoll –om privilegier och immunitet för Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF)

 

Article premier

 

Artikel 1

 

§ 1. Dans le cadre de ses activités officielles, l'Organisation bénéficie de l'immunité de juridiction et d'exécution sauf:

 

§ 1. Inom ramen för sin officiella verksamhet skall Organisationen åtnjuta immunitet mot rättsligt förfarande och verkställighet, utom:

 

a) dans la mesure où l'Organisation aurait expressément renoncé à une telle immunité dans un cas particulier;

 

a) i den utsträckning Organisationen i ett särskilt fall har uttryckligen avstått från sin immunitet;

 

b) en cas d'action civile en dommages-intérêts, intentée par un tiers, relative à un accident causé par un vehicule automoteur ou tout autre moyen de transport appartenant à l'Organisation ou circulant pour son compte ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation intéressant le moyen de transport précité;

 

b) i fråga om skadeståndstalan i tvistemål, som har väckts av tredje man till följd av en olycka som har orsakats av ett motorfordon eller ett annat transportmedel som tillhör Organisationen eller har framförts för dess räkning, eller i fråga om trafikbrott som har begåtts med ett sådant transportmedel;

 

c) en cas de demande reconventionelle directement liée à une procédure entamée à titre principal par l'Organisation;

 

c) såvitt gäller ett kvittningsyrkande som framställs i direkt samband med ett sådant förfarande som har inletts av Organisationen för prövning av huvudfordringen;

 

d) en cas de saisie, ordonnée par décision judiciaire sur les traitements, salaires et autres émoluments dus par l'Organisation à un membre de son personnel.

 

d) i händelse av utmätning eller kvarstad, enligt beslut av judiciell myndighet, av lön eller någon annan ersättning som Organisationen är skyldig en anställd.

 

§ 2. Les avoirs et biens de l'Organisation, quel que soit le lieu où ils se trouvent, bénéficient de l`immunité à l'égard de toute forme de réquisition, confiscation, séquestre et autre forme de saisie ou de contrainte, sauf dans la mesure où le nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en cause des véhicules automoteurs appartenant à l'Organisation ou circulant pour le compte de celle-ci et les enquêtes auxquelles peuvent donner lieu les dits accidents.

 

§ 2. Organisationens egendom och tillgångar skall, var de än finns, åtnjuta immunitet mot varje slag av beslag, konfiskation, tvångsförvaltning eller annan form av utmätning eller tvångsåtgärd, utom i den utsträckning detta tillfälligt kan vara nödvändigt för att förhindra eller utreda olyckor med motorfordon som tillhör Organisationen eller framförs för dess räkning.

 

Toutefois, si une expropriation est nécessaire à des fins d'utilité publique, toutes dispositions appropriées doivent être prises afin d'empecher qu'elle ne constitue un obstacle à l'exercice des activités de l'Organisation et une indemnité préalable, prompte et adéquate doit être versée.

 

Om expropriation är nödvändig för allmänna ändamål, skall dock lämpliga åtgärder vidtas för att förhindra att den utgör ett hinder för Organisationen att utöva sin verksamhet, och skälig ersättning skall utan dröjsmål betalas ut i förskott.

 

§ 3. Chaque Etat membre exonère des impôts directs l'Organisation, ses biens et revenus, pour l'exercice de ses activités officielles. Lorsque des achats ou services d'un montant important qui sont strictement nécessaires pour l'exercice des activités officielles de l'Organisation sont effectués ou utilisés par l'Organisation et lorsque le prix de ces achats ou services comprend des taxes ou droits, des dispositions appropriées sont prises par les Etats membres, chaque fois qu'il est possible, en vue de l'exonération des taxes ou droits de cette nature ou en vue du remboursement de leur montant.

 

§ 3. Varje medlemsstat skall befria Organisationen samt dess egendom och intäkter från direkta skatter inom ramen för dess officiella verksamhet. När Organisationen köper sådana varor eller anlitar sådana tjänster till betydande belopp som är helt nödvändiga för dess officiella verksamhet och när skatter eller avgifter ingår i priset, skall medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder, då så är möjligt, för att befria Organisationen från sådana skatter eller avgifter eller till Organisationen återbetala motsvarande belopp.

 

Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts et taxes qui ne constituent que la simple rémunération de services rendus.

 

Befrielse skall inte medges från skatter och avgifter som endast utgör ersättning för tillhandahållna tjänster.

 

Les produits importés ou exportés par l'Organisation et strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles, sont exonérés de tous droits et taxes perçus à l'importation ou à l'exportation.

 

Varor som importeras eller exporteras av Organisationen och är helt nödvändiga för dess officiella verksamhet skall vara befriade från alla tullar och avgifter som tas ut vid import eller export.

 

Aucune exonération n'est accordée, au titre de cet article, en ce qui concerne les achats et importations de biens ou la fourniture de services destinés aux besoins propres des membres du personnel de l'Organisation.

 

Befrielse enligt denna artikel skall inte medges för köp och import av varor samt tillhandahållande av tjänster som är avsedda för personligt bruk av Organisationens personal.

 

§ 4. Les biens acquis ou importés conformément au § 3 ne peuvent être vendus ni cédés, ni utilisés autrement qu'aux conditions fixées par les Etats membres qui ont accordé les exonérations.

 

§ 4. De varor som har förvärvats eller importerats i enlighet med § 3 får inte säljas, överlåtas eller användas på andra villkor än de som har fastställts av de medlemsstater som medgett befrielsen.

 

§ 5. Les activités officielles de l'Organisation visées par le presént Protocole sont les activités répondant aux buts définis à l'article 2 de la Convention.

 

§ 5. Med Organisationens officiella verksamhet förstås i detta protokoll den verksamhet som svarar mot de ändamål som anges i artikel 2 i fördraget.

 

Article 2

 

Artikel 2

 

§ 1. L'Organisation peut recevoir et détenir tous fonds, devises, numéraires ou valeurs mobilières; elle peut en disposer librement pour tous usages prévus par la Convention et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour faire face à ses engagements.

 

§ 1. Organisationen får ta emot och inneha varje slag av medel, valutor, kontanter och annan lös egendom; den får fritt disponera över sådan egendom för alla de ändamål som anges i fördraget samt ha konton i vilken valuta som helst i den omfattning som krävs för att den skall kunna fullgöra sina åtaganden.

 

§ 2. Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l'Organisation bénéficie d'un traitement non moins favorable que celui accordé par chaque Etat membre aux autres organisations internationales comparables.

 

§ 2. För sina officiella meddelanden och överföring av alla sina handlingar skall Organisationen av varje medlemsstat ges en minst lika förmånlig behandling som den staten ger andra jämförbara internationella organisationer.

 

Article 3

 

Artikel 3

 

Les représentants des Etats membres jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions et pour la durée de leurs voyages de service, des privilèges et immunités suivants sur le territoire de chaque Etat membre:

 

Medlemsstaternas företrädare skall när de fullgör sina uppgifter och under sina tjänsteresor åtnjuta privilegier och immunitet enligt följande inom varje medlemsstats område:

 

a) immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas en cas de dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automoteur ou tout autre moyen de transport appartenant à un représentant d'un Etat ou conduit par lui ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation intéressant le moyen de transport précité;

 

a) immunitet mot rättsligt förfarande såvitt avser gärningar, däri inbegripet skriftliga och muntliga uttalanden, som de har begått vid fullgörandet av sina uppdrag och detta även sedan deras uppdrag har slutförts; denna immunitet skall dock inte gälla vid skada till följd av en olycka som har orsakats av ett motorfordon eller något annat transportmedel som tillhör eller har framförts av en företrädare för en medlemsstat och inte heller vid trafikbrott som har begåtts med ett sådant transportmedel;

 

b) immunité d'arrestation et de détention préventive, sauf en cas de flagrant délit;

 

b) immunitet mot anhållande och häktning, utom då de anträffas på bar gärning med brott;

 

c) immunité de saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas de flagrant délit;

 

c) immunitet mot beslag av personligt bagage, utom om de anträffas på bar gärning med brott;

 

d) inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels;

 

d) okränkbarhet för alla handlingar och dokument som rör deras uppdrag;

 

e) exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints de toute mesure limitant l'entrée et de toutes formalités d'enregistrement des étrangers;

 

e) undantag för sig själva och deras make eller maka från invandringsrestriktioner och anmälningsplikt för utlänningar;

 

f) mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

 

f) samma lättnader med avseende på valuta- och växlingsrestriktioner som medges företrädare för en utländsk regering på ett tillfälligt officiellt uppdrag.

 

Article 4

 

Artikel 4

 

Les membres du personnel de l'Organisation jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités suivants sur le territoire de chaque Etat membre:

 

Organisationens anställda skall när de fullgör sina uppgifter åtnjuta privilegier och immunitet enligt följande inom varje medlemsstats område:

 

a) immunité de juridiction pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions, même après qu'ils ont cessé d'être au service de l'Organisation; cette immunité ne joue cependant pas en cas de dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automoteur ou tout autre moyen de transport appartenant à un membre du personnel de l'Organisation ou conduit par lui ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation intéressant le moyen de transport précité;

 

a) immunitet mot rättsligt förfarande såvitt avser gärningar, däri inbegripet skriftliga och muntliga uttalanden, som de har begått vid fullgörandet av sina uppgifter i tjänsten, och detta även efter det att anställningen vid organisationen har upphört; denna immunitet skall dock inte gälla vid skada till följd av en olycka som har orsakats av ett motorfordon eller något annat transportmedel som tillhör eller har framförts av någon av organisationens anställda och inte heller vid trafikbrott som har begåtts med ett sådant transportmedel;

 

b) inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels;

 

b) okränkbarhet för alla handlingar och dokument som rör deras tjänst;

 

c) mêmes exceptions aux dispositions limitant l'immigration et réglant l'enregistrement des étrangers que celles généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales; les membres de leur famille faisant partie de leur ménage jouissent des mêmes facilités;

 

c) samma undantag från bestämmelser om invandringsrestriktioner och anmälningsplikt för utlänningar som vanligen medges internationella organisationers anställda; familjemedlemmar som ingår i hushållet åtnjuter samma lättnader;

 

d) exonération de l'impôt national sur le revenu, sous réserve de l'introduction, au profit de l'Organisation, d'une imposition interne des traitements, salaires et autres émoluments versés par l'Organisation; cependant, les Etats membres ont la possibilité de tenir compte de ces traitements, salaires et émoluments pour le calcul du montant de l'impôt à percevoir sur les revenus d'autres sources; les Etats membres ne sont pas tenus d'appliquer cette exonération fiscale aux indemnités et pensions de retraite et rentes de survie versées par l'Organisation aux anciens membres de son personnel ou à leurs ayants droit;

 

d) befrielse från nationell inkomstskatt, med förbehåll för införande av intern beskattning till Organisationen, av löner och arvoden som betalas av Organisationen; medlemsstaterna har dock rätt att ta hänsyn till dessa löner och arvoden när det skattebelopp som tas ut på inkomster från andra källor skall beräknas; medlemsstaterna är inte skyldiga att tillämpa denna skattebefrielse på pensioner och livräntor som Organisationen betalar till sina tidigare anställda eller dessas förmånstagare;

 

e) en ce qui concerne les réglementations de change, mêmes privilèges que ceux généralement reconnus aux membres du personnel des organisations internationales;

 

e) såvitt avser växling av valuta, samma privilegier som vanligen medges internationella organisationers personal;

 

f) en période de crise internationale, mêmes facilités de rapatriement pour eux et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage que celles généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales.

 

f) samma lättnader såvitt avser dem själva och familjemedlemmar som tillhör deras hushåll för repatriering vid internationella kriser som vanligen medges anställda vid internationella organisationer.

 

Article 5

 

Artikel 5

 

Les experts auxquels l'Organisation fait appel, lorsqu'ils exercent des fonctions auprès de l'Organisation ou accomplissent des missions pour cette dernière, jouissent des privilèges et immunités suivants, dans la mesure où ceux-ci leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués dans l'exercice de ces fonctions ou au cours de ces missions:

 

Sakkunniga, som Organisationen anlitar, skall när de utför uppgifter hos Organisationen eller fullgör uppdrag för denna åtnjuta följande privilegier och immuniteter i den utsträckning som det är nödvändigt för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter, och detta även under resor som företas under fullgörandet av sådana uppgifter eller utförandet av sådana uppdrag:

 

a) immunité de juridiction pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas en cas de dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automoteur ou tout autre moyen de transport appartenant à un expert ou conduit par lui ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation intéressant le moyen de transport précité; les experts continuent de bénéficier de cette immunité même après la cessation de leurs fonctions auprès de l'Organisation;

 

a) immunitet mot rättsligt förfarande såvitt avser gärningar, däri inbegripet muntliga och skriftliga uttalanden, som de har begått vid fullgörandet av sina uppgifter eller uppdrag; denna immunitet skall dock inte gälla vid skada till följd av en olycka som har orsakats av ett motorfordon eller något annat transportmedel som tillhör en sakkunnig eller har framförts av honom och inte heller vid trafikbrott som har begåtts med ett sådant transportmedel; de sakkunniga skall åtnjuta denna immunitet även efter det att de har upphört att utföra uppgifter för Organisationens räkning;

 

b) inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels;

 

b) okränkbarhet för alla handlingar och dokument som rör deras uppdrag;

 

c) facilités de change nécessaires au transfert de leur rémunération;

 

c) de lättnader från växlingsrestriktioner som erfordras för överföring av deras arvoden;

 

d) mêmes facilités, en ce qui concerne les bagages personnels, que celles accordées aux agents des Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

 

d) samma lättnader i fråga om deras personliga resgods som medges företrädare för en utländsk regering på ett tillfälligt officiellt uppdrag.

 

Article 6

 

Artikel 6

 

§ 1. Les privilèges et immunités prévus par ce Protocole sont institués uniquement afin d'assurer, en toutes circonstances, le libre fonctionnement de l'Organisation et la complète indépendance des personnes auxquelles ils sont accordés. Les autorités compétentes lèvent toute immunité dans tous les cas où son maintien est susceptible d'entraver l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter atteinte à la réalisation de l'objectif pour lequel elle a été accordée.

 

§ 1. De privilegier och den immunitet som anges i detta protokoll har tillkommit uteslutande i syfte att säkerställa att Organisationens verksamhet under alla förhållanden skall kunna bedrivas utan hinder och att de personer som åtnjuter dessa privilegier och denna immunitet skall vara helt oberoende. De behöriga myndigheterna skall häva varje immunitet i alla de fall då den kan hindra rättvisans behöriga gång och då den kan hävas utan att det därigenom uppkommer hinder mot att de ändamål uppnås för vilka den har beviljats.

 

§ 2. Les autorités compétentes selon le § 1 sont:

 

§ 2. Behöriga myndigheter enligt § 1 är:

 

- les Etats membres, pour leurs représentants,

 

- medlemsstaterna, såvitt avser deras företrädare,

 

- le Comité administratif pour le directeur général,

 

- administrativa kommittén, såvitt avser generaldirektören,

 

- le directeur général pour les autres membres du personnel ainsi que pour les experts auxquels l'Organisation fait appel.

 

- generaldirektören, såvitt avser övriga anställda samt de sakkunniga som Organisationen anlitar.

 

Article 7

 

Artikel 7

 

§ 1. Aucune des dispositions de ce Protocole ne peut mettre en cause le droit que possède chaque Etat membre de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa sécurité publique.

 

§ 1. Ingen bestämmelse i detta protokoll inskränker en medlemsstats rätt att vidta alla åtgärder som är nödvändiga med hänsyn till statens säkerhet.

 

§ 2. L'Organisation coopère en tout temps avec les autorités compétentes des Etats membres en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d'assurer le respect des lois et règlements des Etats membres concernés et d'empêcher tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges et immunités prévus dans ce Protocole.

 

§ 2. Organisationen skall alltid samarbeta med behöriga myndigheter i medlemsstaterna för att underlätta rättsskipning, för att säkerställa att lagar och förordningar i de berörda medlemsstaterna iakttas och för att hindra missbruk av de privilegier och den immunitet som anges i detta protokoll.

 

Article 8

 

Artikel 8

 

Aucun Etat membre n'est tenu d'accorder les privilèges et immunités mentionnés dans ce Protocole

 

En medlemsstat är inte skyldig att medge de privilegier och den immunitet som avses i detta protokoll

 

- à l'article 3, à l'exception de la lettre d),

 

- i artikel 3, med undantag av d),

 

- à l'article 4, à l'exception des lettres a), b) et d),

 

- i artikel 4, med undantag av a), b) och d),

 

- à l'article 5, à l'exception des lettres a) et b),

 

- i artikel 5, med undantag av a) och b)

 

à ses propres ressortissants ou aux personnes qui ont leur résidence permanente dans cet Etat.

 

till sina egna medborgare eller till personer som har sitt hemvist i den staten.

 

Article 9

 

Artikel 9

 

L'Organisation peut conclure avec un ou plusieurs Etats membres des accords complémentaires en vue de l'application des dispositions de ce Protocole en ce qui concerne cet Etat membre ou ces Etats membres, ainsi que d'autres accords en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'Organisation.

 

Organisationen får sluta tilläggsavtal med en eller flera medlemsstater beträffande tillämpningen av bestämmelserna i detta protokoll såvitt avser denna medlemsstat eller dessa medlemsstater ävensom andra avtal för att säkerställa att Organisationens verksamhet bedrivs på ett effektivt sätt.

 

BIHANG A

AVDELNING I –ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

L'Organisation peut conclure avec un ou plusieurs Etats membres des accords complémentaires en vue de l'application des dispositions de ce Protocole en ce qui concerne cet Etat membre ou ces Etats membres, ainsi que d'autres accords en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'Organisation.

 

(Översättning)

 

APPENDICE A

 

BIHANG A

 

A LA CONVENTION RELATIVE AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES (COTIF) DU 9 MAI 1980

 

TILL FÖRDRAGET DEN 9 MAJ 1980 OM INTERNATIONELL JÄRNVÄGSTRAFIK (COTIF)

 

RÈGLES UNIFORMES –CONCERNANT LE CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL FERROVIAIRE DES VOYAGEURS ET DES BAGAGES (CIV)

 

ENHETLIGA RÄTTSREGLER–FÖR AVTAL OM INTERNATIONELL JÄRNVÄGSBEFORDRAN AV RESANDE OCH RESGODS (CIV)

 

TITRE PREMIER –GÉNÉRALITÉS

 

AVDELNING I –ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

Article premier–Champ d'application

 

Artikel 1–Tillämpningsområde

 

§ 1. Sous réserve des exceptions prévues aux articles 2, 3 et 33, les Règles uniformes s'appliquent à tous les transports de voyageurs et de bagages effectués avec des titres de transport internationaux établis pour un parcours empruntant les territoires d'aumoins deux Etats et comprenant exclusivement des lignes inscrites sur la liste prévue aux articles 3 et 10 de la Convention.

 

§ 1. Med förbehåll för de undantag som anges i artiklarna 2, 3 och 33 är de enhetliga rättsreglerna tillämpliga på all befordran av resande och resgods som sker med internationella befordringshandlingar som har utfärdats för en sträcka som berör minst två staters områden och som uteslutande omfattar linjer som är upptagna på den lista som avses i artiklarna 3 och 10 i fördraget.

 

Les Règles uniformes s'appliquent également, en ce qui concerne la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs, aux convoyeurs des envois effectués conformément aux Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM).

 

Såvitt gäller järnvägens ansvarighet i fall då resande dödas eller skadas är de enhetliga rättsreglerna också tillämpliga på personer som åtföljer sändningar som befordras enligt de enhetliga rättsreglerna för avtal om internationell järnvägsbefordran av gods (CIM).

 

§ 2. Les tarifs internationaux fixent les relations pour lesquelles des titres de transport internationaux sont délivrés.

 

§ 2. De förbindelser för vilka internationella befordringshandlingar utfärdas anges i de internationella tarifferna.

 

§ 3. Dans les Règles uniformes, le terme ”gare” couvre: les gares ferroviaires, les ports des services de navigation et tous autres établissements des entreprises de transport, ouverts au public pour l'exécution du contrat de transport.

 

§ 3. I de enhetliga rättsreglerna omfattar uttrycket ”station” järnvägsstationer, sjöfartslinjers hamnar och alla andra inrättningar som trafikföretagen har öppnat för allmänheten i syfte att fullgöra befordringsavtal.

 

Article 2–Exceptions du champ d'application

 

Artikel 2 –Undantag från tillämpningsområdet

 

§ 1. Les transports dont la gare de départ et la gare de destination sont situés sur le territoire d'un même Etat et qui n'empruntent le territoire d'un autre Etat qu'en transit ne sont pas soumis aux Règles uniformes:

 

§ 1. När avrese- och bestämmelsestationerna för en befordran ligger på en och samma stats område och en annan stats område berörs endast av genomfart, är de enhetliga rättsreglerna inte tillämpliga på befordringen

 

a) si les lignes par lesquelles s'effectue le transit sont exclusivement exploitées par un chemin de fer de l'Etat de départ ou

 

a) om genomfartslinjen trafikeras uteslutande av en järnväg med säte i avresestaten, eller

 

b) si les Etats ou les chemins de fer intéressés sont convenus de ne pas considérer ces transports comme internationaux.

 

b) om de berörda staterna eller järnvägarna har enats om att inte betrakta befordringen som internationell.

 

§ 2. Les transports entre gares de deux Etats limitrophes et les transports entre gares de deux Etats en transit par le territoire d'un troisième Etat, si les lignes par lesquelles s'effectue le transport sont exclusivement exploitées par un chemin de fer de l'un de ces trois Etats et que les lois et règlements d'aucun de ces Etats ne s'y opposent, sont soumis au régime du trafic intérieur applicable à ce chemin de fer.

 

§ 2. När en befordran sker mellan stationer i två grannstater eller mellan stationer i två stater i genomfart över en tredje stats område, och de linjer på vilka befordringen utförs uteslutande trafikeras av en järnväg med säte i någon av dessa tre stater, tillämpas de föreskrifter som gäller för denna järnvägs inrikes trafik, om hinder mot detta inte möter på grund av lag eller annan författning i någon av staterna.

 

Article 3–Réserve concernant la responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs

 

Artikel 3 –Förbehåll rörande ansvarigheten i fall då resande dödas eller skadas

 

§ 1. Chaque Etat peut, au moment où il signe la Convention ou dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, se réserver le droit de ne pas appliquer aux voyageurs victimes d'accidents survenus sur son territoire l'ensemble des dispositions relatives à la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs, lorsque ceux-ci sont ses ressortissants ou des personnes ayant leur résidence habituelle dans cet Etat.

 

§ 1. En stat får, när den undertecknar fördraget eller deponerar instrument om ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning, förbehålla sig rätten att, såvitt gäller skador i följd av olyckor inom den statens område, inte tillämpa samtliga de bestämmelser som reglerar järnvägens ansvarighet i fall då resande dödas eller skadas, om den resande är medborgare i den staten eller har hemvist där.

 

§ 2. Chaque Etat ayant fait la réserve ci-dessus peut y renoncer à tout moment en informant le Gouvernement dépositaire. La renonciation à la réserve produit ses effets un mois après la date à laquelle le Gouvernement suisse en donne connaisance aux Etats.

 

§ 2. En stat som har gjort förbehåll enligt § 1 får när som helst återta förbehållet genom meddelande till depositarien. Förbehållet upphör att gälla en månad från den dag då schweiziska regeringen har underrättat medlemsstaterna om återtagandet.

 

Article 4–Obligation de transporter

 

Artikel 4 –Befordringsskyldighet

 

§ 1. Le chemin de fer est tenu d'effectuer, aux conditions des Règles uniformes, tout transport de voyageurs et de bagages, pourvu que:

 

§ 1. Järnvägen är skyldig att befordra resande och resgods i enlighet med de enhetliga rättsreglerna, under förutsättning att:

 

a) le voyageur se conforme aux Règles uniformes, aux dispositions complémentaires et aux tarifs internationaux:

 

a) den resande rättar sig efter de enhetliga rättsreglerna, tilläggsbestämmelserna och de internationella tarifferna;

 

b) le transport soit possible avec le personnel et les moyens de transport normaux permettant de satisfaire les besoins réguliers du trafic;

 

b) befordringen kan genomföras med den personal och de normala transportmedel som svarar mot trafikens vanliga behov;

 

c) le transport ne soit pas empêché par des circonstances que le chemin de fer ne peut pas éviter et auxquelles il ne dépend pas de lui de remédier.

 

c) befordringen inte hindras till följd av förhållanden som järnvägen inte kan undgå och som det inte ankommer på den att avhjälpa.

 

§ 2. Lorsque l'autorité compétente a décidé que le service sera supprimé ou suspendu en totalité ou en partie, ces mesures doivent être portées sans délai à la connaissance du public et des chemins de fer; ceux-ci en informent les chemins de fer des autres Etats en vue de leur publication.

 

§ 2. Om en behörig myndighet har föreskrivit att trafiken varaktigt eller tillfälligt skall inställas eller inskränkas, skall allmänheten och järnvägarna genast underrättas om detta. Järnvägarna skall underrätta järnvägarna i de andra staterna, som i sin tur skall offentliggöra föreskriften.

 

§ 3. Toute infraction commise par le chemin de fer à cet article peut donner lieu à une action en réparation du dommage causé.

 

§ 3. Om en järnväg åsidosätter någon bestämmelse i denna artikel, kan järnvägen förpliktas att ersätta den skada som uppkommer härigenom.

 

Article 5–Tarifs. Accords particuliers

 

Artikel 5–Tariffer. Särskilda överenskommelser

 

§ 1. Les tarifs internationaux doivent contenir toutes les conditions spéciales applicables au transport, notamment les éléments nécessaires au calcul du prix de transport et des frais accessoires et, le cas échéant, les conditions de conversion des monnaies.

 

§ 1. I de internationella tarifferna skall tas upp alla de särskilda villkor som skall tillämpas på befordringen och särskilt de uppgifter som behövs för beräkning av befordringsavgiften och tilläggsavgifter samt, i förekommande fall, villkoren för omräkning till annan valuta.

 

Les conditions des tarifs internationaux ne peuvent déroger aux Règles uniformes que si celles-ci le prévoient expressément.

 

Villkoren i de internationella tarifferna får avvika från de enhetliga rättsreglerna endast när dessa uttryckligen medger det.

 

§ 2. Les tarifs internationaux doivent être appliqués à tous aux mêmes conditions.

 

§ 2. De internationella tarifferna skall tillämpas gentemot alla på lika villkor.

 

§ 3. Les chemins de fer peuvent conclure des accords particuliers comportant des réductions de prix ou d'autres avantages, dans la mesure où des conditions comparables sont consenties aux voyageurs qui se trouvent dans des situations comparables.

 

§ 3. Järnvägarna får träffa särskilda överenskommelser som medför prisnedsättningar eller andra förmåner, i den mån jämförbara kategorier av resande erbjuds likvärdiga villkor.

 

Des réductions de prix ou d'autres avantages peuvent être accordés pour le service du chemin de fer, pour le service des administrations publiques ou pour des œuvres de bienfaisance, d'éducation et d'instruction.

 

Prisnedsättningar eller andra förmåner får medges för järnvägsförvaltningen och den offentliga förvaltningen, för välgörande ändamål och för uppfostrings- eller utbildningsändamål.

 

La publication des mesures prises en vertu du premier et du deuxième alinéa n'est pas obligatoire.

 

Åtgärder som har vidtagits med stöd av första eller andra stycket behöver inte offentliggöras.

 

§ 4. La publication des tarifs internationaux n'est obligatoire que dans les Etats dont les chemins de fer participent à ces tarifs comme réseau de départ ou de destination. Ces tarifs et leurs modifications entrent en vigueur à la date indiquée lors de leur publication. Les majorations de prix et autres dispositions qui auraient pour effet de rendre plus rigoureuses les conditions de transport prévues par ces tarifs entrent en vigueur au plus tôt six jours après leur publication.

 

§ 4. En internationell tariff behöver offentliggöras endast i de stater vilkas järnvägar deltar i tariffen som avrese- eller bestämmelsejärnväg. En tariff och ändringar i denna träder i kraft den dag som anges vid offentliggörandet. Prishöjningar och andra ändringar som innebär en skärpning av befordringsvillkoren i tariffen träder dock i kraft tidigast sex dagar efter det att de har offentliggjorts.

 

Les modifications apportées aux prix de transport et frais accessoires prévus dans les tarifs internationaux pour tenir compte des fluctuations de change ainsi que les rectifications d'erreurs manifestes entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

 

Om ändrade växelkurser medför att befordringsavgifter eller tilläggsavgifter i en internationell tariff måste ändras eller om rättelse av ett uppenbart fel i tariffen påkallas, träder ändringen eller rättelsen i kraft dagen efter den dag då den har offentliggjorts.

 

§ 5. Dans chaque gare ouverte au trafic international, le voyageur peut prendre connaissance des tarifs internationaux ou de leurs extraits indiquant les prix des billets internationaux qui y sont en vente et les taxes correspondantes pour les bagages.

 

§ 5. På varje station som är upplåten för internationell trafik skall den resande kunna ta del av internationella tariffer eller utdrag ur dessa som anger avgifterna för de internationella biljetter som säljs där och motsvarande avgifter för inskrivet resgods.

 

Article 6–Unité de compte. Cours de conversion ou d'acceptation des monnaies

 

Artikel 6 –Beräkningsenhet. Valutakurser vid omräkning eller växling

 

§ 1. L'unité de compte prévue par les Règles uniformes est le Droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds Monétaire International.

 

§ 1. Med beräkningsenheter avses i de enhetliga rättsreglerna särskilda dragningsrätter såsom de definieras av Internationella valutafonden.

 

La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat membre du Fonds Monétaire International est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds Monétaire International pour ses propres opérations et transactions.

 

Värdet av en stats nationella mynt uttryckt i särskilda dragningsrätter skall, för en stat som är medlem av Internationella valutafonden, bestämmas enligt den beräkningsmetod som valutafonden tillämpar för sin verksamhet och sina transaktioner.

 

§ 2. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat non membre du Fonds Monétaire International est calculée de la façon déterminée par cet Etat.

 

§ 2. Värdet av en stats nationella mynt uttryckt i särskilda dragningsrätter skall, för en stat som inte är medlem av Internationella valutafonden, beräknas på det sätt som bestäms av den staten.

 

Ce calcul doit exprimer en monnaie nationale une valeur réelle aussi proche que possible de celle qui résulterait de l'application du § 1.

 

Denna beräkning skall ge ett realvärde i nationellt mynt som så nära som möjligt överensstämmer med vad som skulle ha följt av en tillämpning av § 1.

 

§ 3. Pour un Etat non membre du Fonds Monétaire International, dont la législation ne permet pas d'appliquer le § 1 ou le § 2, l'unité de compte prévue par les Règles uniformes est considérée comme étant égale à trois francs or.

 

§ 3. För en stat som inte är medlem av Internationella valutafonden och vars lag inte medger att § 1 eller § 2 tillämpas, anses den beräkningsenhet som anges i de enhetliga rättsreglerna motsvara tre guldfrancs.

 

Le franc or est défini par 10/31 de gramme d'or au titre de 0,900.

 

En guldfranc motsvarar 10/31 gram guld av 0,900 finhet.

 

La conversion du franc or doit exprimer en monnaie nationale une valeur réelle aussi proche que possible de celle qui résulterait de l'application du § 1.

 

Omräkningen av guldfrancs skall ge ett realvärde i nationellt mynt som så nära som möjligt överensstämmer med vad som skulle ha följt av en tillämpning av § 1.

 

§ 4. Les Etats, dans les trois mois qui suivent la mise en vigueur de la Convention et chaque fois qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l'unité de compte, communiquent à l'Office central leur méthode de calcul conformément au § 2 ou les résultats de la conversion conformément au § 3.

 

§ 4. Inom tre månader från det att fördraget har trätt i kraft och varje gång som beräkningsmetoden ändras eller värdet av en stats mynt uttryckt i beräkningsenheten ändras, skall den berörda staten underrätta centralbyrån om den beräkningsmetod enligt § 2 som staten tillämpar resp. resultatet av omräkningen enligt § 3.

 

L'Office central notifie ces informations aux Etats.

 

Centralbyrån skall delge staterna dessa upplysningar.

 

§ 5. Le chemin de fer doit publier les cours auxquels:

 

§ 5. Järnvägen skall offentliggöra de kurser till vilka

 

a) il effectue la conversion des sommes exprimées en unités monétaires étrangères, payables en monnaie du pays (cours de conversion);

 

a) den omräknar belopp som är uttryckta i utländskt mynt, när de skall betalas i landets mynt (omräkningskurs);

 

b) il accepte en paiement des monnaies étrangères (cours d'acceptation).

 

b) den tar emot betalning i utländskt mynt (mottagningskurs).

 

Article 7–Dispositions complémentaires

 

Artikel 7 –Tilläggsbestämmelser

 

§ 1. Deux ou plusieurs Etats ou deux ou plusieurs chemins de fer peuvent établir des dispositions complémentaires pour l'exécution des Règles uniformes. Elles ne peuvent déroger aux Règles uniformes que si celles-ci le prévoient expressément.

 

§ 1. Två eller flera stater eller två eller flera järnvägar får utfärda tilläggsbestämmelser för tillämpningen av de enhetliga rättsreglerna. En tilläggsbestämmelse får avvika från de enhetliga rättsreglerna endast om det är uttryckligen medgivet i dessa.

 

§ 2. Les dispositions complémentaires sont mises en vigueur et publiées dans les formes prévues par les lois et règlements de chaque Etat. Les dispositions complémentaires et leur mise en vigueur sont communiquées à l'Office central.

 

§ 2. Tilläggsbestämmelserna sätts i kraft och offentliggörs i den ordning som föreskrivs i lag eller annan författning i varje stat. Centralbyrån skall underrättas om tilläggsbestämmelsernas innehåll och ikraftträdande.

 

Article 8–Droit national

 

Artikel 8–Nationell rätt

 

§ 1. A défaut de stipulations dans les Règles uniformes, les dispositions complémentaires et les tarifs internationaux, le droit national est applicable.

 

§ 1. Om bestämmelser saknas i de enhetliga rättsreglerna, tilläggsbestämmelserna och de internationella tarifferna, är nationell rätt tillämplig.

 

§ 2. On entend par droit national le droit de l'Etat où l'ayant droit fait valoir ses droits, y compris les règles relatives aux conflits de lois.

 

§ 2. Med nationell rätt förstås rättsordningen – däri inbegripet dess lagvalsregler – i den stat där den berättigade gör sitt anspråk gällande.

 

§ 3. Pour l'application des dispositions relatives à la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs, le droit national est celui de l'Etat sur le territoire duquel l'accident survenu au voyageur s'est produit, y compris les règles relatives aux conflits de lois.

 

§ 3. Vid tillämpningen av bestämmelserna om järnvägens ansvarighet i fall då resande dödas eller skadas gäller som nationell rätt rättsordningen – däri inbegripet dess lagvalsregler – i den stat på vars område den resande tillfogades skada.

 

AVDELNING II–BEFORDRINGSAVTALET

TITRE II –CONTRAT DE TRANSPORT

 

AVDELNING II–BEFORDRINGSAVTALET

 

Chapitre I –Transport de voyageurs

 

Kapitel I–Befordran av resande

 

Article 9–Horaires et utilisation des trains

 

Artikel 9–Tidtabeller och tillträde till tåg

 

§ 1. Le chemin de fer doit porter de manière appropriée l'horaire des trains à la connaissance du public.

 

§ 1. Järnvägen skall på lämpligt sätt tillkännage tågtidtabellerna för allmänheten.

 

§ 2. Les horaires ou les tarifs doivent indiquer les restrictions dans l'utilisation de certains trains ou de certaines classes de voiture.

 

§ 2. I tidtabellerna eller tarifferna skall anges de inskränkningar som kan gälla för användningen av vissa tåg eller vissa vagnsklasser.

 

Article 10–Exclusion du transport. Admission sous condition

 

Artikel 10–Förlust av rätt till befordran. Befordran på vissa villkor

 

§ 1. Sont exclues du transport ou peuvent en être exclues en cours de route:

 

§ 1. Följande personer befordras inte eller kan avvisas under befordringen:

 

a) les personnes en état d'ivresse, celles qui se conduisent d'une manière inconvenante ou qui n'observent pas les prescriptions en vigueur dans chaque Etat; ces personnes n'ont droit au remboursement ni du prix de leur billet, ni du prix qu'elles ont payé pour le transport de leurs bagages;

 

a) berusade personer och personer som uppför sig anstötligt eller som inte iakttar de bestämmelser som gäller i varje stat; sådana personer har varken rätt att få tillbaka biljettavgiften eller den avgift de kan ha betalat för resgodsbefordran;

 

b) les personnes qui, en raison d'une maladie ou pour d'autres causes, paraîtraient devoir incommoder leurs voisins, à moins qu'un compartiment entier n'ait été réservé pour elles ou ne puisse être mis à leur disposition contre paiement. Toutefois, les personnes tombées malades en cours de route doivent être transportées au moins jusqu'à la première gare où il est possible de leur donner les soins nécessaires; le prix du voyage leur est remboursé conformément à l'article 25, après déduction de la part afférente au parcours effectué; le cas échéant, il en est de même en ce qui concerne le transport des bagages.

 

b) personer som på grund av sjukdom eller av någon annan anledning kan antas komma att förorsaka obehag för medresande, om inte en hel kupé har reserverats för dem eller kan ställas till deras förfogande mot betalning. Personer som har insjuknat under resan skall emellertid befordras åtminstone till den närmaste station där det är möjligt att ge dem den vård de behöver; befordringsavgiften betalas tillbaka enligt artikel 25 med avdrag för vad som belöper på den tillryggalagda sträckan; i förekommande fall gäller detsamma för resgodsbefordran.

 

§ 2. Le transport des personnes atteintes de maladies contagieuses est régi par les Conventions et règlements internationaux ou, à défaut, par les lois et règlements de chaque Etat.

 

§ 2. För befordran av personer som lider av smittsam sjukdom gäller internationella fördrag och reglementen eller, när sådana saknas, interna bestämmelser i den berörda staten.

 

Article 11–Billets

 

Artikel 11–Biljetter

 

§ 1. Les billets délivrés pour un transport international doivent porter le sigle CIV. A titre transitoire, le signe C est admis.

 

§ 1. Biljetter som utfärdas för internationell befordran skall vara märkta med förkortningen CIV. Övergångsbevis får tecknet C användas.

 

§ 2. Les tarifs internationaux ou les accords entre chemins de fer déterminent la forme et le contenu des billets ainsi que la langue et les caractères dans lesquels ils doivent être imprimés et remplis.

 

§ 2. I de internationella tarifferna eller genom överenskommelser mellan järnvägar bestäms biljetternas form och innehåll samt det språk och de skrivtecken som skall användas när biljetterna trycks och fylls i.

 

§ 3. Sauf exception prévue par les tarifs internationaux, les billets doivent comporter:

 

§ 3. Om inte annat anges i de internationella tarifferna, skall biljetterna innehålla uppgift om:

 

a) les gares de départ et de destination;

 

a) avresestationen och bestämmelsestationen;

 

b) l'itinéraire; si l'emploi de différents itinéraires ou moyens de transport est permis, cette faculté doit être mentionnée;

 

b) befordringsvägen; om olika vägar eller färdmedel får väljas, skall detta anges;

 

c) la catégorie de train et la classe de voiture;

 

c) tågslag och vagnsklass;

 

d) le prix du transport;

 

d) befordringsavgiften;

 

e) le premier jour de validité;

 

e) första giltighetsdagen;

 

f) la durée de validité.

 

f) giltighetstiden.

 

§ 4. Les carnets de coupons délivrés sur la base d'un tarif international constituent un billet unique au sens des Règles uniformes.

 

§ 4. Biljetthäften som utfärdas enligt en internationell tariff anses vid tillämpning av de enhetliga rättsreglerna som en enda biljett.

 

§ 5. Sauf exception prévue par les tarifs internationaux, le billet est cessible s'il n'est pas nominatif et si le voyage n'a pas commencé.

 

§ 5. Om inte annat anges i de internationella tarifferna, får en biljett överlåtas, om den inte är utställd på en namngiven person och resan inte har börjat.

 

§ 6. Le voyageur doit s'assurer, à la réception du billet, que celui-ci a été établi selon ses indications.

 

§ 6. När den resande tar emot biljetten, skall han förvissa sig om att den stämmer överens med de uppgifter som han har lämnat.

 

§ 7. La durée de validité des billets et les arrêts en cours de route sont réglés par les tarifs internationaux.

 

§ 7. Om biljettens giltighetstid och om uppehåll under resan gäller bestämmelser i de internationella tarifferna.

 

Article 12–Droit au transport. Voyageur sans billet valable

 

Artikel 12 –Rätt till befordran. Resande som inte har giltig biljett

 

§ 1. Dès le commencement du voyage, le voyageur doit être muni d'un billet valable; il doit le conserver pendant tout le cours du voyage et, s'il en est requis, le présenter à tout agent du chemin de fer chargé du contrôle et le rendre à la fin du voyage. Les tarifs internationaux peuvent prévoir des exceptions.

 

§ 1. Den resande skall från resans början vara försedd med en giltig biljett, som han skall bevara under hela resan. På begäran skall biljetten visas upp för och vid resans slut överlämnas till järnvägstjänsteman som utför biljettkontroll. I de internationella tarifferna kan undantag medges från vad som nu har sagts.

 

§ 2. Les billets ayant subi une modification illicite ne sont pas valables et sont retirés par les agents du chemin de fer chargés du contrôle.

 

§ 2. En biljett som har ändrats obehörigen är ogiltig och skall tas om hand av den järnvägstjänsteman som utför biljettkontroll.

 

§ 3. Le voyageur qui ne peut présenter un billet valable doit payer, outre le prix du transport, une surtaxe calculée conformément aux prescriptions applicables par le chemin de fer qui exige le paiement de la surtaxe.

 

§ 3. En resande som inte kan visa upp en giltig biljett skall förutom befordringsavgiften betala ett tillägg, som beräknas enligt tillämpliga föreskrifter för den järnväg som kräver betalningen av tillägget.

 

§ 4. Le voyageur qui refuse le paiement immédiat du prix du transport ou de la surtaxe peut être exclu du transport. Le voyageur exclu ne peut exiger que ses bagages soient mis à sa disposition à une gare autre que la gare de destination.

 

§ 4. En resande som vägrar att genast betala befordringsavgiften eller tillägget förlorar rätten till befordran. Om den resande förlorar rätten till befordran, kan han inte kräva att hans resgods ställs till hans förfogande på någon annan station än bestämmelsestationen.

 

Article 13–Réduction de prix pour les enfants

 

Artikel 13–Prisnedsättning för barn

 

§ 1. Jusqu'à l'âge de cinq ans révolus, les enfants pour lesquels il n'est pas réclamé une place distincte sont transportés gratuitement et sans billet.

 

§ 1. Barn under fem år befordras utan avgift och biljett, om inte en särskild plats begärs för barnet.

 

§ 2. Les enfants âgés de plus de cinq ans jusqu'à dix ans révolus et les enfants plus jeunes pour lesquels une place distincte est réclamée sont transportés à des prix réduits. Ceux-ci ne peuvent excéder la moitié des prix perçus pour les billets d'adultes, sauf en ce qui concerne les suppléments perçus pour l'utilisation de certains trains ou de certaines voitures, sans préjudice de l'arrondissement des sommes effectué conformément aux prescriptions applicables par le chemin de fer émetteur du billet.

 

§ 2. Barn mellan fem och tio år samt barn under fem år, för vilka en särskild plats begärs, befordras till nedsatt avgift. Denna avgift får inte överstiga hälften av avgiften för vuxna, utom när det är fråga om tilläggsavgift för färd med vissa tåg eller i vissa vagnar och om sådan avrundning av belopp som sker enligt tillämpliga föreskrifter för den järnväg som utfärdar biljetten.

 

Cette réduction n'est pas obligatoirement applicable aux prix des billets qui en comportent déjà une autre par rapport au prix normal du billet simple.

 

Denna prisnedsättning behöver inte tillämpas på biljettavgifter som redan är nedsatta i förhållande till den ordinarie avgiften för enkel biljett.

 

§ 3. Toutefois, les tarifs internationaux peuvent prévoir des limites d'âge différentes de celles des §§ 1 et 2, dans la mesure où ces limites ne sont inférieures ni à quatre ans révolus, en ce qui concerne la gratuité de transport visée au § 1, ni à dix ans révolus dans le cas d'application des prix réduits visés au § 2.

 

§ 3. I de internationella tarifferna får dock föreskrivas andra åldersgränser än de som anges i §§ 1 och 2, i den mån maximiåldern inte sätts lägre än fyra år för avgiftsfri befordran enligt § 1 och tio år för nedsättning enligt § 2.

 

Article 14–Occupation des places

 

Artikel 14 –Rätt till plats

 

§ 1. L'occupation, l'attribution et la réservation des places dans les trains sont réglées par les prescriptions applicables par le chemin de fer.

 

§ 1. I fråga om markering, anvisning och förbeställning av platser i tåg gäller de föreskrifter som tillämpas av den berörda järnvägen.

 

§ 2. Dans les conditions fixées par les tarifs internationaux, le voyageur peut utiliser une place d'une classe supérieure ou un train d'une catégorie de prix supérieure à celles mentionnées sur le billet ou faire modifier l'itinéraire.

 

§ 2. På de villkor som fastställs i de internationella tarifferna får en resande utnyttja plats i en högre vagnsklass eller i tåg i en högre prisklass än som anges i biljetten eller låta ändra färdvägen.

 

Article 15–Introduction de colis à main et d'animaux dans les voitures

 

Artikel 15–Rätt att medföra handresgods och djur i personvagnar

 

§ 1. Le voyageur peut prendre gratuitement avec lui dans les voitures des objets faciles à porter (colis à main).

 

§ 1. Den resande får i en personvagn avgiftsfritt ta med sig föremål som lätt kan bäras (handresgods).

 

Chaque voyageur ne dispose pour ses colis à main que de l'espace situé au-dessus et en dessous de la place qu'il occupe, ou d'un autre espace correspondant lorsque les voitures sont d'un type spécial, notamment lorsqu'elles comportent une soute à bagages.

 

För sitt handresgods får den resande bara ta i anspråk utrymmet ovanför och under sin sittplats, eller annat motsvarande utrymme i vagnar av särskild typ, t.ex. vagnar som är försedda med bagagerum.

 

§ 2. Ne peuvent être introduits dans les voitures:

 

§ 2. Det är förbjudet att i en personvagn ta med:

 

a) les matières et objets exclus du transport comme bagages en vertu de l'article 18e), sauf exception prévue par les dispositions complémentaires ou les tarifs;

 

a) ämnen eller föremål som enligt artikel 18 inte får befordras som inskrivet resgods, om inte undantag medges i tilläggsbestämmelser eller tariffer.

 

b) les objets de nature à gêner ou à incommoder les voyageurs ou à causer un dommage;

 

b) föremål som kan medföra obehag eller besvär för de resande eller kan orsaka skada,

 

c) les objets que les prescriptions des douanes ou d'autres autorités administratives ne permettent pas d'introduire dans les voitures;

 

c) föremål som enligt föreskrift av tullmyndigheter eller andra förvaltningsmyndigheter inte får medföras i personvagn,

 

d) les animaux vivants, sauf exception prévue par les dispositions complémentaires ou les tarifs.

 

d) levande djur, om inte undantag medges i tilläggsbestämmelser eller tariffer.

 

§ 3. Les tarifs internationaux peuvent prévoir à quelles conditions les objets introduits dans les voitures en contravention aux §§ 1 et 2 b) sont néanmoins transportés comme colis à main ou comme bagages.

 

§ 3. I de internationella tarifferna kan föreskrivas på vilka villkor föremål som har medförts i en personvagn i strid med § 1 eller § 2 b) ändå befordras som handresgods eller som inskrivet resgods.

 

§ 4. Le chemin de fer a le droit de s'assurer, en présence du voyageur, de la nature des objets introduits dans les voitures, en cas de présomption grave de contravention au § 2 a), b) et d). S'il n'est pas possible d'identifier le voyageur qui a pris avec lui les objets soumis à vérification, le chemin de fer effectue celle-ci en présence de deux témoins étrangers au chemin de fer.

 

§ 4. Vid grundad misstanke om överträdelse av § 2 a), b) eller d) får järnvägen i den resandes närvaro förvissa sig om beskaffenheten av föremål som har medförts i personvagnen. Om det inte kan fastställas vilken resande som har medfört det föremål som skall undersökas, får järnvägen utföra undersökningen i närvaro av två vittnen som inte är knutna till järnvägen.

 

§ 5. La surveillance des objets et des animaux que le voyageur prend avec lui dans la voiture lui incombe, sauf quand il ne peut l'exercer du fait qu'il se trouve dans une voiture du type spécial visé au § 1.

 

§ 5. Det åligger den resande att ha uppsikt över föremål och djur som han medför i en personvagn utom när han är ur stånd att utöva sådan uppsikt till följd av att han färdas i en vagn av sådan särskild typ som avses i § 1.

 

§ 6. Le voyageur est responsable de tout dommage causé par les objets ou les animaux qu'il prend avec lui dans la voiture, à moins qu'il ne prouve que le dommage a été causé par une faute du chemin de fer, par une faute d'un tiers ou par des circonstances que le voyageur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.

 

§ 6. Den resande är ansvarig för skada som orsakas av föremål eller djur som han medför i en personvagn, om han inte visar att skadan beror på fel eller försummelse från järnvägens eller tredje mans sida eller på någon omständighet som den resande inte kunde undgå eller förebygga följderna av.

 

Cette disposition n'affecte pas la responsabilité qui peut incomber au chemin de fer en vertu de l'article 26.

 

Denna bestämmelse inverkar inte på järnvägens ansvarighet enligt artikel 26.

 

Article 16–Correspondance manquée. Suppression de trains

 

Artikel 16 –Utebliven tåganslutning. Tåginställelse

 

§ 1. Lorsque par suite du retard d'un train la correspondance avec un autre train est manquée ou lorsqu'un train est supprimé sur tout ou partie de son parcours et que le voyageur veut continuer son voyage, le chemin de fer doit acheminer le voyageur avec ses colis à main et ses bagages, dans la mesure du possible et sans aucune surtaxe, par un train se dirigeant vers la même gare de destination, par la même ligne ou par une autre ligne relevant des chemins de fer participant à l'itinéraire de transport primitif, de façon à permettre au voyageur d'arriver à destination avec le moindre retard.

 

§ 1. Om anslutning till ett annat tåg inte har kommit till stånd på grund av att ett tåg har försenats eller har ställts in på hela eller del av dess färdsträcka, skall järnvägen, om den resande vill fortsätta resan, i den mån detta är möjligt befordra honom samt hans handresgods och inskrivna resgods vidare utan tilläggsavgift. Befordringen skall ske med ett annat tåg, som går mot samma bestämmelsestation på samma linje eller på en annan linje som trafikeras av någon av de järnvägar som deltar i trafiken på den ursprungliga befordringsvägen och som gör det möjligt för den resande att nå sitt resmål med minsta försening.

 

§ 2. Le chemin de fer doit, s'il y a lieu, certifier sur le billet que la correspondance a été manquée ou le train supprimé, prolonger la validité du billet dans la mesure nécessaire et le rendre valable pour le nouvel itinéraire, pour une classe supérieure ou pour un train d'une catégorie de prix supérieure. Toutefois, les tarifs ou les horaires peuvent exclure l'utilisation de certains trains.

 

§ 2. Järnvägen skall i förekommande fall anteckna den uteblivna anslutningen eller tåginställelsen på biljetten, förlänga biljettens giltighetstid om det behövs och göra den giltig för den nya resvägen, för en högre vagnsklass eller för tåg i en högre prisklass. I tariff eller tidtabell kan dock anges att vissa tåg inte får användas.

 

Chapitre II –Transport de bagages

 

Kapitel II –Befordran av inskrivet resgods

 

Article 17–Objets admis

 

Artikel 17 –Föremål som befordras

 

§ 1. Sont admis au transport comme bagages les objets affectés à des buts de voyage contenus dans des malles, paniers, valises, sacs de voyage et autres emballages de ce genre, ainsi que les emballages eux-mêmes.

 

§ 1. Som inskrivet resgods befordras föremål, som är avsedda för reseändamål och som förvaras i koffert, korg, väska, färdsäck eller någon annan sådan förpackning, samt själva förpackningen.

 

§ 2. Les tarifs internationaux peuvent admettre sous certaines conditions, comme bagages, des animaux et des objets non visés au § 1, notamment des véhicules automobiles accompagnés remis au transport avec ou sans remorque.

 

§ 2. I de internationella tarifferna kan under särskilda villkor medges befordran som inskrivet resgods av djur och av föremål som inte avses under § 1, såsom av motorfordon med eller utan släpvagn som är åtföljda av förare.

 

§ 3. Les tarifs ou les horaires peuvent exclure ou limiter le transport de bagages dans certains trains ou certaines catégories de trains.

 

§ 3. I tarifferna eller tidtabellerna kan anges undantag eller inskränkning i fråga om befordran av inskrivet resgods med vissa tåg eller tågslag.

 

Article 18–Objets exclus

 

Artikel 18 –Föremål som inte befordras

 

Sont exclus du transport comme bagages:

 

Som inskrivet resgods befordras inte:

 

a) les objets dont le transport est interdit, ne fût-ce que sur l'un des territoires à parcourir par les bagages;

 

a) föremål vars befordran är förbjuden, även om detta är fallet endast inom ett av de områden genom vilka befordringen skulle ha ägt rum;

 

b) les objets dont le transport est réservé à l'administration des postes, ne fût-ce que sur l'un des territoires à parcourir par les bagages;

 

b) föremål vars befordran är förbehållen postverket, även om detta är fallet endast inom ett av de områden genom vilka befordringen skulle ha ägt rum;

 

c) les marchandises destinées au commerce;

 

c) handelsvaror;

 

d) les objets encombrants ou d'une masse excessive;

 

d) föremål som är skrymmande eller har hög vikt;

 

e) les matières et objets dangereux, notamment les armes chargées, les matières et objets explosibles ou inflammables, les matières comburantes, toxiques, radioactives ou corrosives ainsi que les matières répugnantes ou infectieuses; les tarifs internationaux peuvent admettre sous condition, comme bagages, certains de ces matières et objets.

 

e) farliga ämnen eller föremål, såsom laddade skjutvapen, explosiva eller lättantändliga ämnen eller föremål, självantändliga, giftiga, radioaktiva eller frätande ämnen, samt ämnen som är vämjeliga eller smittofarliga; i de internationella tarifferna kan befordran som inskrivet resgods av vissa av de nämnda ämnena och föremålen medges på särskilda villkor.

 

Article 19 –Enregistrement et transport des bagages

 

Artikel 19–Inskrivning av resgods och befordran av detta

 

§ 1. L'enregistrement des bagages n'a lieu que sur la présentation des billets valables au moins jusqu'à la destination des bagages et pour l'itinéraire mentionné sur les billets.

 

§ 1. Inskrivning av resgods sker endast mot företeende av en biljett som gäller minst till resgodsets bestämmelsestation och endast för den väg som anges på biljetten.

 

Si le billet est valable pour plusieurs itinéraires, ou si le lieu de destination est desservi par plusieurs gares, le voyageur doit indiquer exactement l'itinéraire à suivre ou la gare pour laquelle l'enregistrement doit avoir lieu. Le chemin de fer ne répond pas des conséquences de l'inobservation de cette disposition par le voyageur.

 

Om biljetten gäller för flera vägar eller om flera stationer kan komma i fråga på bestämmelseorten, skall den resande noggrant ange befordringsvägen eller den station till vilken resgodset skall inskrivas. Järnvägen svarar inte för följderna av att den resande inte iakttar denna föreskrift.

 

§ 2. Si les tarifs le prévoient, le voyageur peut, pendant la durée de validité du billet, faire enregistrer des bagages pour le parcours total ou pour des fractions quelconques de ce parcours.

 

§ 2. Om det medges i tarifferna, får den resande under biljettens giltighetstid låta inskriva resgods antingen för hela sträckan eller för vilken del som helst av sträckan.

 

§ 3. Les tarifs déterminent si et dans quelles conditions des bagages peuvent être admis au transport sans présentation de billets, ou pour un itinéraire autre que celui mentionné sur le billet présenté. Lorsque les tarifs prévoient que des bagages peuvent être admis au transport sans présentation de billets, les dispositions des Règles uniformes fixant les droits et obligations du voyageur relatifs à ses bagages s'appliquent par analogie à l'expéditeur de bagages.

 

§ 3. I tarifferna anges om och på vilka villkor som resgods tas emot till befordran utan att biljett företes eller för någon annan sträcka än som anges i den företedda biljetten. Om det i tarifferna medges att resgods tas emot till befordran utan att biljett företes, har vad som föreskrivs i de enhetliga rättsreglerna om de resandes rättigheter och skyldigheter i fråga om resgodset motsvarande tillämpning på avsändaren av resgodset.

 

§ 4. Le prix du transport des bagages doit être payé lors de l'enregistrement.

 

§ 4. Resgodsavgiften skall erläggas vid inskrivningen.

 

§ 5. Pour le surplus, les formalités d'enregistrement des bagages sont déterminées par les prescriptions en vigueur à la gare chargée de l'enregistrement.

 

§ 5. I övrigt tillämpas vid inskrivningen av resgods de bestämmelser som gäller på den station där inskrivningen äger rum.

 

§ 6. Le voyageur peut indiquer, conformément aux prescriptions en vigueur à la gare chargée de l'enregistrement, le train par lequel ses bagages doivent être expédiés. Si le voyageur n'use pas de cette faculté, l'acheminement a lieu par le premier train approprié.

 

§ 6. Den resande får, i enlighet med de bestämmelser som gäller på den station där inskrivningen äger rum, ange med vilket tåg hans resgods skall sändas. Om han inte utnyttjar denna rätt, befordras resgodset med första lämpliga tåg.

 

Si les bagages doivent être transbordés dans une gare de correspondance, le transport doit avoir lieu par le premier train assurant le transport régulier de bagages.

 

Om resgodset måste lastas om vid en anslutningsstation, skall befordringen fortsätta med nästa resgodsförande tåg.

 

L'acheminement des bagages ne peut avoir lieu dans les conditions indiquées ci-dessus que si les formalités exigées au départ ou en cours de route par les douanes ou d'autres autorités administratives ne s'y opposent pas.

 

Vad som har sagts ovan om befordran av resgods är tillämpligt endast om hinder inte möter med hänsyn till de åtgärder som tullmyndigheter eller andra förvaltningsmyndigheter kräver före eller under befordringen.

 

Article 20–Bulletin de bagages

 

Artikel 20 –Resgodsbevis

 

§ 1. Lors de l'enregistrement des bagages, il est délivré un bulletin au voyageur.

 

§ 1. När resgods skrivs in, skall ett resgodsbevis lämnas till den resande.

 

§ 2. Les bulletins de bagages délivrés pour un transport international doivent porter le sigle CIV. A titre transitoire, le signe C est admis.

 

§ 2. Ett resgodsbevis som utfärdas för internationell befordran skall vara märkt med förkortningen CIV. Övergångsvis får tecknet C användas.

 

§ 3. Les tarifs internationaux ou les accords entre chemins de fer déterminent la forme et le contenu des bulletins de bagages, ainsi que la langue et les caractères dans lesquels ils doivent être imprimés et remplis.

 

§ 3. I de internationella tarifferna eller genom överenskommelser mellan järnvägar bestäms resgodsbevisens form och innehåll samt det språk och de skrivtecken som skall användas när bevisen trycks och fylls i.

 

§ 4. Sauf exception prévue par les tarifs internationaux, les bulletins doivent comporter:

 

§ 4. Om inte annat anges i de internationella tarifferna, skall ett resgodsbevis innehålla uppgift om:

 

a) les gares de départ et de destination;

 

a) inlämningsstationen och bestämmelsestationen;

 

b) l'itinéraire;

 

b) befordringsvägen;

 

c) le jour de la remise et le train par lequel les bagages doivent être expédiés;

 

c) inlämningsdagen och det tåg med vilket resgodset skall befordras;

 

d) le nombre des voyageurs;

 

d) antal resande;

 

e) le nombre et la masse des colis;

 

e) antal kollin och deras vikt;

 

f) le prix du transport et les autres frais.

 

f) resgodsavgiften och andra kostnader.

 

§ 5. Le voyageur doit s'assurer, à la réception du bulletin de bagages, que celui-ci a été établi selon ses indications.

 

§ 5. När den resande tar emot resgodsbeviset, skall han förvissa sig om att det stämmer överens med de uppgifter som han har lämnat.

 

Article 21–Etat, conditionnement, emballage et marquage des bagages

 

Artikel 21 –Resgodsets tillstånd, beskaffenhet, förpackning och märkning

 

§ 1. Les colis dont l'état ou le conditionnement est défectueux ou l'emballage insuffisant ou qui présentent des signes manifestes d'avaries peuvent être refusés par le chemin de fer. Si néanmoins celui-ci les accepte, il peut apporter une mention appropriée sur le bulletin de bagages. L'acceptation par le voyageur du bulletin de bagages portant une telle mention est considérée comme preuve que le voyageur a reconnu l'exactitude de cette mention.

 

§ 1. Järnvägen kan vägra att ta emot resgods, vars tillstånd eller beskaffenhet är otillfredsställande eller som är otillräckligt förpackat eller visar tydliga tecken på att vara skadat. Om järnvägen ändå tar emot resgodset, får järnvägen anteckna förhållandet på resgodsbeviset. Om en resande tar emot ett resgodsbevis med en sådan anteckning, anses detta som bevis för att han har erkänt anteckningens riktighet.

 

§ 2. Le voyageur doit indiquer sur chaque colis, en un endroit bien visible, dans des conditions de fixité suffisantes, d'une manière claire et de façon indélébile ne permettant aucune confusion:

 

§ 2. Den resande skall på varje kolli på väl synlig plats ange följande uppgifter på ett sätt som är tillräckligt hållbart, som är tydligt och outplånligt och som utesluter varje förväxling:

 

a) son nom et son adresse,

 

a) sitt namn och sin adress,

 

b) la gare et le pays de destination.

 

b) bestämmelsestationen och bestämmelselandet.

 

Les indications périmées doivent être rendues illisibles ou enlevées par le voyageur.

 

Den resande skall göra oläslig eller avlägsna en märkning som inte längre är aktuell.

 

Le chemin de fer peut refuser les colis ne portant pas les indications prescrites.

 

Järnvägen kan vägra att ta emot kollin som saknar föreskriven märkning.

 

Article 22–Responsabilité du voyageur. Vérification. Surtaxe

 

Artikel 22–Resandens ansvarighet. Undersökning. Tilläggsavgifter

 

§ 1. Le voyageur est responsable de toutes les conséquences de l'inobservation des articles 17, 18 et 21, § 2.

 

§ 1. Den resande är ansvarig för alla följder av att bestämmelserna i artiklarna 17 och 18 samt artikel 21 § 2 inte har iakttagits.

 

§ 2. Le chemin de fer a le droit, en cas de présomption grave de contravention, de vérifier si le contenu des bagages répond aux prescriptions lorsque les lois et règlements de l'Etat où la vérification doit avoir lieu ne l'interdisent pas. Le voyageur doit être invité à assister à la vérification. S'il ne se présente pas ou s'il ne peut être atteint, la vérification doit se faire en présence de deux témoins étrangers au chemin de fer.

 

§ 2. Järnvägen får undersöka om resgodsets innehåll är i överensstämmelse med vad som har föreskrivits, om det finns grundad anledning att misstänka en överträdelse och undersökningen inte är förbjuden enligt bestämmelserna i den stat där undersökningen avses äga rum. Den resande skall anmodas att närvara vid undersökningen. Om han inte infinner sig eller inte kan nås, skall undersökningen göras i närvaro av två vittnen som inte är knutna till järnvägen.

 

§ 3. Si une infraction est constatée, le voyageur doit payer les frais occasionnés par la vérification.

 

§ 3. Om det visar sig att gällande föreskrifter har överträtts, är den resande skyldig att betala kostnaderna för undersökningen.

 

En cas d'infraction aux articles 17 et 18, le chemin de fer peut percevoir une surtaxe fixée par les tarifs internationaux, sans préjudice du paiement de la différence du prix de transport et d'une indemnité pour le dommage éventuel.

 

Vid överträdelse av artiklarna 17 och 18 får järnvägen ta ut en tilläggsavgift som bestäms i de internationella tarifferna, utan att detta inverkar på järnvägens rätt till betalning av vad som fattas av den befordringsavgift som rätteligen skulle ha utgått eller på rätten till ersättning för eventuell skada.

 

Article 23 –Livraison

 

Artikel 23 –Utlämning

 

§ 1. La livraison des bagages a lieu contre remise du bulletin de bagages et, le cas échéant, contre paiement des frais qui grèvent l'envoi. Le chemin de fer a le droit, sans y être tenu, de vérifier si le détenteur du bulletin a qualité pour prendre livraison.

 

§ 1. Inskrivet resgods lämnas ut mot att resgodsbeviset lämnas tillbaka och att, i förekommande fall, den avgift som belöper på sändningen betalas. Järnvägen är berättigad men inte skyldig att pröva, om innehavaren av resgodsbeviset har rätt att få ut resgodset.

 

§ 2. Sont assimilés à la livraison au détenteur du bulletin, lorsqu'ils sont effectués conformément aux prescriptions en vigueur à la gare chargée de la livraison:

 

§ 2. Med utlämning till resgodsbevisets innehavare jämställs överlämnande i enlighet med de föreskrifter som gäller på den station där utlämning skall ske

 

a) la remise des bagages aux autorités de douane ou d'octroi dans leurs locaux d'expédition ou dans leurs entrepôts, lorsque ceux-ci ne se trouvent pas sous la garde du chemin de fer;

 

a) av resgodset till en myndighet som har hand om frågor om tullar eller andra införselavgifter i en sådan tjänste- eller lagerlokal som används av myndigheten och som inte står under järnvägens uppsikt;

 

b) le fait de confier des animaux vivants à un tiers.

 

b) av levande djur till tredje man för förvaring.

 

§ 3. Le détenteur du bulletin peut demander au service de livraison de la gare de destination la livraison des bagages aussitôt que s'est écoulé, après l'arrivée du train par lequel les bagages devaient être transportés, le temps nécessaire pour la mise à disposition ainsi que, le cas échéant, pour l'accomplissement des formalités exigées par les douanes ou d'autres autorités administratives.

 

§ 3. När det tåg med vilket resgodset borde ha befordrats har kommit fram, kan innehavaren av resgodsbeviset begära att resgodset lämnas ut på bestämmelsestationens utlämningsställe, så snart den tid har gått som behövs för att resgodset skall kunna hållas tillgängligt och, i förekommande fall, behandlas av tullmyndigheter eller andra förvaltningsmyndigheter.

 

§ 4. A défaut de remise du bulletin, le chemin de fer n'est tenu de livrer les bagages qu'à celui qui justifie de son droit; si cette justification semble insuffisante, le chemin de fer peut exiger une caution.

 

§ 4. Om inte resgodsbeviset lämnas tillbaka, behöver järnvägen inte lämna ut resgodset till någon annan än den som bevisar att han har rätt till godset. Om bevisningen förefaller otillräcklig, får järnvägen fordra att säkerhet ställs.

 

§ 5. Les bagages sont livrés à la gare pout laquelle ils ont été enregistrés. Toutefois, à la demande du détenteur du bulletin faite en temps utile, si les circonstances le permettent et si les prescriptions des douanes ou d'autres autorités administratives ne s'y opposent pas, les bagages peuvent être restitués à la gare de départ ou livrés à une gare intermédiaire contre remise du bulletin de bagages et, en outre, si les tarifs l'exigent, contre présentation du billet.

 

§ 5. Resgodset skall lämnas ut på den station till vilken det har skrivits in. Om innehavaren av resgodsbeviset i god tid begär det, om förhållandena medger det och om inte tullmyndigheters eller andra förvaltningsmyndigheters föreskrifter lägger hinder i vägen, får resgodset lämnas tillbaka på inlämningsstationen eller lämnas ut på en station under vägen mot att resgodsbeviset lämnas tillbaka och att, om detta föreskrivs i tarifferna, biljetten visas upp.

 

§ 6. Le détenteur du bulletin auquel les bagages ne sont pas livrés conformément au § 3 peut exiger la constatation sur le bulletin, du jour et de l'heure auxquels il a demandé la livraison.

 

§ 6. Om innehavaren av resgodsbeviset inte har fått resgodset utlämnat till sig enligt § 3, har han rätt att på resgodsbeviset få tecknat intyg om den dag och det klockslag då han begärde utlämning.

 

§ 7. S'il en est requis par l'ayant droit, le chemin de fer doit procéder en sa présence à la vérification des bagages, en vue de constater un dommage allégué. L'ayant droit peut refuser la réception des bagages, si le chemin de fer ne donne pas suite à sa demande.

 

§ 7. Järnvägen är skyldig att på begäran av den berättigade i hans närvaro undersöka resgodset för att fastställa om en påstådd skada föreligger. Den berättigade får vägra att ta emot resgodset, om järnvägen inte efterkommer hans begäran.

 

§ 8. Pour le surplus, la livraison des bagages est effectuée conformément aux prescriptions en vigueur à la gare chargée de la livraison.

 

§ 8. I övrigt sker utlämningen av resgodset enligt de bestämmelser som gäller på utlämningsstationen.

 

Chapitre III –Dispositions communes au transport de voyageurs et de bagages

 

Kapitel III –Gemensamma bestämmelser för befordran av resande och befordran av inskrivet resgods

 

Article 24–Accomplissement des formalités administratives

 

Artikel 24 –Fullgörande av förvaltningsmyndigheters föreskrifter

 

Le voyageur doit se conformer aux prescriptions des douanes ou d'autres autorités administratives, tant en ce qui concerne sa personne et les animaux qu'il prend avec lui que la visite de ses colis à main et bagages. Il doit assister à cette visite, sauf exception prévue par les lois et règlements de chaque Etat. Le chemin de fer n'est pas responsable, à l'égard du voyageur, du dommage résultant du fait que le voyageur ne tient pas compte de ces obligations.

 

Den resande är skyldig att följa de föreskrifter som meddelas av tullmyndigheter eller andra förvaltningsmyndigheter såväl i fråga om hans person och de djur han har med sig som i fråga om undersökning av hans handresgods och inskrivna resgods. Han skall närvara vid en sådan undersökning, om inte undantag medges i de tillämpliga nationella bestämmelserna. Järnvägen är inte ansvarig gentemot den resande för skada som uppkommer till följd av att den resande inte fullgör dessa skyldigheter.

 

Article 25 –Remboursement, restitution et paiement supplémentaire

 

Artikel 25 –Återbetalning och tilläggsbetalning

 

§ 1. Le prix de transport est remboursé en totalité ou en partie, lorsque:

 

§ 1. Befordringsavgiften skall betalas tillbaka helt eller delvis, om:

 

a) le billet n'a pas été utilisé ou l'a été partiellement;

 

a) biljetten inte har utnyttjats eller bara har utnyttjats delvis;

 

b) par suite du manque de place, le billet a été utilisé dans une classe ou un train d'une catégorie de prix inférieure à celles mentionnées sur le billet;

 

b) biljetten på grund av platsbrist har utnyttjats i en lägre vagnsklass eller för ett tåg i en lägre prisklass än vad som anges i biljetten;

 

c) les bagages ont été retirés à la gare de départ ou livrés à une gare intermédiaire.

 

c) inskrivet resgods har tagits tillbaka på inlämningsstationen eller lämnats ut på en station under vägen.

 

§ 2. Les tarifs internationaux fixent les pièces et attestations à produire à l'appui de la demande de remboursement, les montants à rembourser, ainsi que les taxes à en déduire.

 

§ 2. I de internationella tarifferna bestäms vilka handlingar och intyg som skall företes till stöd för en begäran om återbetalning, vilka belopp som skall betalas tillbaka och de avgifter som skall dras av.

 

Dans des cas déterminés, ces tarifs peuvent exclure le remboursement du prix de transport ou le subordonner à certaines conditions.

 

För särskilt angivna fall kan i tarifferna föreskrivas att befordringsavgiften inte skall betalas tillbaka eller betalas tillbaka endast på vissa villkor.

 

§ 3. Toute demande de remboursement fondée sur les paragraphes précédents et l'article 10, § 1, b) est irrecevable si elle n'a pas été présentée au chemin de fer dans les six mois. Le délai commence à courir, pour les billets, du jour suivant l'expiration de leur validité et, pour les bulletins de bagages, du jour de leur émission.

 

§ 3. Rätten till återbetalning enligt §§ 1 och 2 eller enligt artikel 10 § 1 b) går förlorad, om krav inte har framställts hos järnvägen inom sex månader. Denna frist räknas, i fråga om biljetter, från dagen efter den dag då biljettens giltighetstid gick ut och, i fråga om resgodsbevis, från den dag då beviset utfärdades.

 

§ 4. En cas d'application irrégulière d'un tarif ou d'erreur dans le calcul ou la perception du prix de transport et d'autres frais, le trop-perçu n'est restitué par le chemin de fer ou le moins-perçu versé à celui-ci que si la différence excède 1 unité de compte par billet ou par bulletin de bagages.

 

§ 4. Om en tariff har tillämpats oriktigt eller något fel har gjorts när en befordringsavgift eller något annat belopp har beräknats eller uppburits, skall järnvägen inte betala tillbaka vad som har betalats för mycket eller kräva vad som har betalats för litet, om skillnaden inte överstiger en beräkningsenhet för varje biljett eller resgodsbevis.

 

§ 5. Pour le calcul du trop-perçu ou du moins-perçu, il convient d'appliquer le cours du change officiel du jour où le prix de transport a été perçu. Si le paiement en est effectué dans une monnaie autre que la monnaie de perception, le cours applicable est celui du jour où ce paiement a lieu.

 

§ 5. När ett belopp för återbetalning eller tilläggsbetalning beräknas, bör den officiella växelkurs tillämpas som gällde den dag då befordringsavgiften togs ut. Om beloppet betalas i något annat myntslag än det i vilket avgiften togs ut, tillämpas kursen för den dag då betalningen sker.

 

§ 6. Dans tous les cas non prévus par cet article et à défaut d'accords entre les chemins de fer, les prescriptions en vigueur dans l'Etat de départ sont applicables.

 

§ 6. I de fall som inte avses i denna artikel och inte omfattas av någon överenskommelse mellan järnvägarna tillämpas avresestatens bestämmelser.

 

AVDELNING III –ANSVARIGHET

TITRE III–RESPONSABILITÉ

 

AVDELNING III –ANSVARIGHET

 

Chapitre I –Responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs

 

Kapitel I–Järnvägens ansvarighet i fall då resande dödas eller skadas

 

Article 26–Fondement de la responsabilité

 

Artikel 26 –Förutsättningarna för ansvarighet

 

§ 1. Le chemin de fer est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l'intégrité physique ou mentale d'un voyageur causées par un accident en relation avec l'exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules, qu'il y entre ou qui'il en sort.

 

§ 1. Järnvägen är ansvarig för skada som uppkommer till följd av att resande dödas eller tillfogas kroppsskada eller annars utsätts för kroppsligt eller själsligt men genom en olyckshändelse som har samband med järnvägsdriften och som inträffar medan den resande uppehåller sig i ett järnvägsfordon eller stiger på eller av ett sådant fordon.

 

Le chemin de fer est, en outre, responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie des objets que le voyageur victime d'un tel accident avait, soit sur lui, soit avec lui comme colis à main, y compris les animaux.

 

Järnvägen är dessutom ansvarig för fullständig eller partiell förlust av eller skada på ett föremål som en resande som skadas genom en sådan olyckshändelse bar på sig eller hade med sig som handresgods, däri inbegripet djur.

 

§ 2. Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité:

 

§ 2. Järnvägen är fri från denna ansvarighet,

 

a) si l'accident a été causé par des circonstances extérieures à l'exploitation que le chemin de fer, en dépit de la diligence requise d'après les particularités de l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier;

 

a) om olyckshändelsen har orsakats av omständigheter som inte kan hänföras till själva järnvägsdriften och som järnvägen inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av, även om den hade iakttagit den omsorg som förhållandena hade påkallat;

 

b) en tout ou en partie, dans la mesure où l'accident est dû à une faute du voyageur ou à un comportement de celui-ci qui n'est pas conforme à la conduite normale des voyageurs;

 

b) helt eller delvis, i den utsträckning som olyckshändelsen beror på fel eller försummelse av den resande eller på ett beteende av denne som avviker från resandes normala beteende;

 

c) si l'accident est dû au comportement d'un tiers que le chemin de fer, en dépit de la diligence requise d'après les particularités de l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier; si la responsabilité du chemin de fer n'est pas exclue de ce fait, il répond pour le tout dans les limites des Règles uniformes et sans préjudice de son recours éventuel contre le tiers.

 

c) om olyckshändelsen beror på ett sådant beteende av tredje man som järnvägen inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av, även om den hade iakttagit den omsorg som förhållandena hade påkallat; är enligt vad som nu har sagts ansvarighet för järnvägen inte utesluten, svarar järnvägen för hela skadan inom de gränser som anges i de enhetliga rättsreglerna men utan inskränkning i den rätt till återkrav som järnvägen kan ha mot tredje man.

 

§ 3. Les Règles uniformes n'affectent pas la responsabilité qui peut incomber au chemin de fer pour les cas non prévus au § 1.

 

§ 3. De enhetliga rättsreglerna inverkar inte på den ansvarighet som kan åvila järnvägen i andra fall än de som avses i § 1.

 

§ 4. Le chemin de fer responsable au sens de ce chapitre est celui qui, d'après la liste des lignes prévue aux articles 3 et 10 de la Convention, exploite la ligne sur laquelle l'accident s'est produit. Si d'après cette liste, il y a coexploitation par deux chemins de fer, chacun d'eux est responsable.

 

§ 4. Med ansvarig järnväg förstås i detta kapitel den järnväg som, enligt den lista över linjer som avses i artiklarna 3 och 10 i själva fördraget, trafikerar den linje på vilken olyckshändelsen inträffade. Om det enligt denna lista föreligger samtrafik av två järnvägar, är var och en av dessa järnvägar ansvarig.

 

Article 27–Dommages-intérêts en cas de mort

 

Artikel 27 –Ersättning vid dödsfall

 

§ 1. En cas de mort du voyageur, les dommages-intérêts comprennent:

 

§ 1. Om en resande dödas, skall ersättningen omfatta:

 

a) les frais nécessaires consécutifs au décès, notamment ceux du transport du corps, d'inhumation et d'incinération;

 

a) de nödvändiga kostnader som föranleds av dödsfallet, särskilt kostnaderna för transport av kvarlevorna, begravning och eldbegängelse;

 

b) si la mort n'est pas survenue immédiatement, les dommages-intérêts prévus à l'article 28.

 

b) om döden inte har inträffat omedelbart, de ersättningsposter som anges i artikel 28.

 

§ 2. Si, par la mort du voyageur, des personnes envers lesquelles il avait ou aurait eu à l'avenir une obligation alimentaire, en vertu de la loi, sont privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. L'action en dommages-intérêts des personnes dont le voyageur assumait l'entretien sans y être tenu par la loi reste soumise au droit national.

 

§ 2. Om genom den resandes död någon, mot vilken den döde var eller i framtiden skulle ha blivit underhållsskyldig enligt lag, kommer att berövas sitt underhåll, skall ersättning också lämnas för denna förlust. I fråga om ersättningskrav av någon som den resande har åtagit sig att underhålla utan att vara förpliktad till det enligt lag, skall nationell rätt tillämpas.

 

Article 28–Dommages-intérêts en cas de blessures

 

Artikel 28 –Ersättning vid annan personskada

 

En cas de blessures ou de toute autre atteinte à l'intégrité physique ou mentale du voyageur, les dommages-intérêts comprennent:

 

Om en resande tillfogas kroppsskada eller annars utsätts för kroppsligt eller själsligt men, skall ersättningen täcka:

 

a) les frais nécessaires, notamment ceux de traitement et de transport;

 

a) nödvändiga kostnader, särskilt kostnader för vård och transport;

 

b) la réparation du préjudice causé, soit par l'incapacité de travail totale ou partielle, soit par l'accroissement des besoins.

 

b) inkomstförlust till följd av förlorad eller nedsatt arbetsförmåga och ökning av levnadskostnaderna.

 

Article 29–Réparation d'autres préjudices

 

Artikel 29 –Ersättning för andra skador

 

Le droit national détermine si et dans quelle mesure le chemin de fer doit verser des dommages-intérêts pour des préjudices autres que ceux prévus aux articles 27 et 28, notamment les préjudices moral et physique (pretium doloris) et esthétique.

 

Enligt nationell rätt avgörs om och i vilken mån järnvägen är skyldig att betala ersättning för andra skador än sådana som avses i artiklarna 27 och 28, särskilt för själsligt lidande, sveda och värk samt förändring av utseendet.

 

Article 30–Forme et limitation des dommages-intérêts en cas de mort et de blessures

 

Artikel 30 –Ersättningens form och begränsning vid dödsfall eller annan personskada

 

§ 1. Les dommages-intérêts prévus aux articles 27, § 2 et 28 b) doivent être alloués sous forme de capital. Toutefois, si le droit national permet l'allocation d'une rente, ils sont alloués sous cette forme lorsque le voyageur lésé ou les ayants droit visés à l'article 27, § 2, le demandent.

 

§ 1. Ersättning som avses i artiklarna 27 § 2 och i artikel 28 b) skall utges som engångsbelopp. Ersättningen skall dock utgå som livränta, om den nationella rätten tillåter det och den resande som har lidit skadan eller den rättsinnehavare som avses i artikel 27 § 2 begär det.

 

§ 2. Le montant des dommages-intérêts à allouer en vertu du § 1 est déterminé selon le droit national. Toutefois, pour l'application des Règles uniformes, il est fixé une limite maximale de 70 000 unités de compte en capital ou en rente annuelle correspondant à ce capital, pour chaque voyageur, dans le cas où le droit national prévoit une limite maximale d'un montant inférieur.

 

§ 2. Storleken av den ersättning som skall utges enligt § 1 bestäms enligt nationell rätt. Vid tillämpning av de enhetliga rättsreglerna gäller dock en begränsning av engångsbelopp eller av livränta som svarar mot ett sådant belopp till 70 000 beräkningsenheter per resande, om det i den nationella rätten föreskrivs begränsning till ett lägre belopp.

 

Article 31–Limitation des dommages-intérêts en cas de perte ou d'avarie d'objets

 

Artikel 31 –Begränsning av ersättningen vid förlust av föremål eller sakskada

 

Lorsque le chemin de fer est responsable en vertu de l'article 26, § 1, 2e alinéa, il doit réparer le dommage jusqu'à concurrence de 700 unités de compte pour chaque voyageur.

 

Om järnvägen är ansvarig enligt artikel 26 § 1 andra stycket, skall den ersätta den uppkomna skadan intill ett belopp om 700 beräkningsenheter per resande.

 

Article 32–Interdiction de limiter la responsabilité

 

Artikel 32 –Förbud mot inskränkning av ansvarigheten

 

Les dispositions tarifaires et celles des accords particuliers conclus entre le chemin de fer et le voyageur, qui tendent à exonérer d'avance, totalement ou partiellement, le chemin de fer de sa responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs, ou qui ont pour effet de renverser le fardeau de la preuve incombant au chemin de fer, ou qui établissent des limites inférieures à celles fixées aux articles 30, § 2 et 31, sont nulles de plein droit. Toutefois, cette nullité n'entraîne pas celle du contrat de transport.

 

Sådana bestämmelser i tarifferna eller i särskilda överenskommelser mellan järnvägen och den resande som syftar till att i förväg helt eller delvis befria järnvägen från dess ansvarighet i de fall då resande dödas eller skadas eller till att kasta om den bevisbörda som åvilar järnvägen eller till att fastställa lägre gränser för ersättningens storlek än de som föreskrivs i artikel 30 § 2 och artikel 31 är ogiltiga. Denna ogiltighet medför dock inte att befordringsavtalet blir ogiltigt.

 

Article 33–Transports mixtes

 

Artikel 33 –Kombinerad befordran

 

§ 1. Sous réserve du § 2, les dispositions relatives à la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs ne sont pas applicable aux dommages survenus pendant le transport sur des lignes non ferroviaires inscrites sur la liste des lignes prévue aux articles 3 et 10 de la Convention.

 

§ 1. Utom i de fall som avses i § 2 är bestämmelserna om järnvägens ansvarighet i de fall då resande dödas eller skadas inte tillämpliga på en skada som har uppkommit under befordran på en sådan linje som har tagits upp i den lista som avses i artiklarna 3 och 10 i själva fördraget men som inte är en järnvägslinje.

 

§ 2. Toutefois, lorsque les véhicules ferroviaires sont transportés par ferry-boat, les dispositions relatives à la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs sont applicables aux dommages visés à l'article 26, § 1, causés par un accident en relation avec l'exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans lesdits véhicules, qu'il y entre ou qu'il en sort.

 

§ 2. Om ett järnvägsfordon befordras med färja, är dock bestämmelserna om järnvägens ansvarighet i fall då resande dödas eller skadas tillämpliga på skador som avses i artikel 26 § 1 och som orsakas av en olyckshändelse som har samband med järnvägsdriften och som inträffar medan den resande uppehåller sig i järnvägsfordonet eller stiger på eller av detta fordon.

 

Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, on entend par ”Etat sur le territoire duquel l'accident survenu au voyageur s'est produit”, l'Etat dont le ferry-boat bat le pavillon.

 

Vid tillämpningen av första stycket förstås med ”stat på vars område den resande har skadats” den stat vars flagga färjan för.

 

§ 3. Lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, le chemin de fer se trouve dans l'obligation d'interrompre provisoirement son exploitation et transporte ou fait transporter les voyageurs par un autre moyen de transport, il est responsable d'après le droit afférent à ce moyen de transport. Néanmoins, l'article 18 de la Convention et les articles 8, 48 à 53 et 55 des Règles uniformes demeurent applicables.

 

§ 3. Om järnvägen till följd av särskilda omständigheter anser sig vara tvungen att tillfälligt avbryta järnvägsdriften och befordrar eller låter befordra de resande med ett annat transportmedel, svarar järnvägen enligt de regler som gäller för detta transportmedel. Artikel 18 i själva fördraget och artiklarna 8, 48–53 och 55 i de enhetliga rättsreglerna skall dock tillämpas.

 

Chapitre II–Responsabilité du chemin de fer pour les bagages

 

Kapitel II –Järnvägens ansvarighet för inskrivet resgods

 

Article 34–Responsabilité collective des chemins de fer

 

Artikel 34 –Järnvägarnas gemensamma ansvarighet

 

§ 1. Le chemin de fer qui a accepté des bagages au transport en délivrant un bulletin de bagages est responsable de l'exécution du transport sur le parcours total jusqu'à la livraison.

 

§ 1. En järnväg, som har tagit emot inskrivet resgods för befordran och utfärdat resgodsbevis, är ansvarig för befordringen under hela sträckan till dess att resgodset har lämnats ut.

 

§ 2. Chaque chemin de fer subséquent, par le fait même de la prise en charge des bagages, participe au contrat de transport et assume les obligations qui en résultent, sans préjudice des dispositions de l'article 51, § 3 concernant le chemin de fer de destination.

 

§ 2. Genom att överta resgodset inträder varje efterföljande järnväg i befordringsavtalet och åtar sig därmed de skyldigheter som följer av detta. Denna bestämmelse utgör inte hinder mot tillämpning av vad som sägs om bestämmelsejärnvägen i artikel 51 § 3.

 

Article 35–Etendue de la responsabilité

 

Artikel 35 –Ansvarighetens omfattning

 

§ 1. Le chemin de fer est responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle et de l'avarie des bagages survenues à partir de l'acceptation au transport jusqu'a la livraison ainsi que du retard à la livraison.

 

§ 1. Järnvägen är ansvarig för skada som uppkommer till följd av att det inskrivna resgodset helt eller delvis går förlorat eller skadas under tiden från det att resgodset tas emot för befordran till dess att det lämnas ut samt för dröjsmål med utlämningen.

 

§ 2. Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard à la livraison a eu pour cause une faute du voyageur, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du chemin de fer, un vice propre des bagages ou des circonstances que le chemin de fer ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.

 

§ 2. Järnvägen är fri från denna ansvarighet, om förlusten, skadan eller dröjsmålet med utlämningen beror på fel eller försummelse av den resande, på en anvisning som den resande har lämnat och som inte har föranletts av fel eller försummelse från järnvägens sida, på fel i själva resgodset eller på någon omständighet som järnvägen inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av.

 

§ 3. Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à un ou plusieurs des faits ci-après:

 

§ 3. Järnvägen är fri från denna ansvarighet, om förlusten eller skadan härrör av en sådan särskild risk som är förbunden med ett eller flera av följande förhållanden:

 

a) absence ou défectuosité de l'emballage;

 

a) frånvaro av förpackning eller bristfällig förpackning;

 

b) nature spéciale des bagages;

 

b) resgodsets särskilda beskaffenhet;

 

c) expédition comme bagages d'objets exclus du transport.

 

c) inlämning av föremål som inte befordras som inskrivet resgods.

 

Article 36–Charge de la preuve

 

Artikel 36 –Bevisskyldighet

 

§ 1. La preuve que la perte, l'avarie ou le retard à la livraison, a eu pour cause un des faits prévus à l'article 35, § 2, incombe au chemin de fer.

 

§ 1. Det ankommer på järnvägen att bevisa att förlusten, skadan eller dröjsmålet med utlämningen har orsakats av något sådant förhållande som anges i artikel 35 § 2.

 

§ 2. Lorsque le chemin de fer établit que la perte ou l'avarie a pu résulter, étant donné les circonstances de fait, d'un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à l'article 35, § 3, il y a présomption qu'elle en résulte. L'ayant droit conserve toutefois le droit de prouver que le dommage n'a pas eu pour cause, totalement ou partiellement, l'un de ces risques.

 

§ 2. Om järnvägen visar att förlusten eller skadan med hänsyn till de föreliggande omständigheterna kan vara en följd av en eller flera av de särskilda risker som anges i artikel 35 § 3, skall det antas att den är en följd av denna risk eller dessa risker. Den som kräver ersättning får dock visa att förlusten eller skadan inte alls eller inte uteslutande är en följd av en sådan risk.

 

Article 37–Présomption de perte des bagages

 

Artikel 37 –Antagande att resgods har gått förlorat

 

§ 1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer un colis comme perdu quand il n'a pas été livré ou tenu à sa disposition dans les quatorze jours qui suivent la demande de livraison présentée conformément à l'article 23, § 3.

 

§ 1. Utan att förebringa ytterligare bevisning får den berättigade anse ett resgodskolli som förlorat, om det inte har lämnats ut eller hållits tillgängligt för honom inom 14 dagar från det att det begärdes utlämnat enligt artikel 23 § 3.

 

§ 2. Si un colis réputé perdu est retrouvé au cours de l'année qui suit la demande de livraison, le chemin de fer doit aviser l'ayant droit, lorsque son adresse est connue ou peut être découverte.

 

§ 2. Om ett resgodskolli som har ansetts förlorat kommer till rätta inom ett år från det att det begärdes utlämnat, skall järnvägen underrätta den berättigade, om dennes adress är känd eller kan utrönas.

 

§ 3. Dans les trente jours qui suivent la réception de cet avis, l'ayant droit peut exiger que le colis lui soit livré à l'une des gares du parcours. Dans ce cas, il doit payer les frais afférents au transport du colis depuis la gare de départ jusqu'à celle où a lieu la livraison et restituer l'indemnité reçue, déduction faite des frais qui auraient été compris dans cette indemnité. Néanmoins, il conserve ses droits à indemnité pour retard à la livraison prévus à l'article 40.

 

§ 3. Inom 30 dagar från det att den berättigade har fått underrättelsen får han begära att kollit lämnas ut till honom på en station vid befordringsvägen. I ett sådant fall är han skyldig att betala kostnaderna för kollits befordran från inlämningsstationen till utlämningsstationen och att betala tillbaka den ersättning som han har fått med avdrag för de kostnader som kan ha räknats in i denna. Han behåller dock rätten till ersättning för dröjsmål med utlämningen enligt artikel 40.

 

§ 4. Si le colis retrouvé n'a pas été réclamé dans le délai prévu au § 3 ou si le colis est retrouvé plus d'un an après la demande de livraison, le chemin de fer en dispose conformément aux lois et règlements de l'Etat dont il relève.

 

§ 4. Om utlämning av ett kolli som har kommit till rätta inte begärs inom den tid som anges i § 3 eller om ett kolli kommer till rätta senare än ett år efter det att utlämning begärdes, får järnvägen förfoga över kollit enligt bestämmelserna i den stat till vilken järnvägen hör.

 

Article 38–Indemnité en cas de perte

 

Artikel 38 –Ersättning vid förlust

 

§ 1. En cas de perte totale ou partielle des bagages, le chemin de fer doit payer, à l'exclusion de tous autres dommages-intérêts:

 

§ 1. När inskrivet resgods har gått förlorat helt eller delvis, är järnvägen inte skyldig att betala någon annan ersättning än:

 

a) si le montant du dommage est prouvé, une indemnité égal à ce montant sans qu'elle puisse toutefois excéder 34 unités de compte par kilogramme manquant de masse brute ou 500 unités de compte par colis;

 

a) om skadans storlek är bevisad, en ersättning som motsvarar skadan, dock högst 34 beräkningsenheter per kilogram av förlusten i bruttovikt eller 500 beräkningsenheter per kolli;

 

b) si le montant du dommage n'est pas prouvé, une indemnité forfaitaire de 10 unités de compte par kilogramme manquant de masse brute ou de 150 unités de compte par colis.

 

b) om skadans storlek inte är bevisad, en ersättning med sammanlagt 10 beräkningsenheter per kilogram av förlusten i bruttovikt eller 150 beräkningsenheter per kolli.

 

Le mode d'indemnisation, par kilogramme manquant ou par colis, est déterminé par les tarifs internationaux.

 

I de internationella tarifferna bestäms om ersättningen skall beräknas per kilogram av viktförlusten eller per kolli.

 

§ 2. Le chemin de fer doit rembourser, en outre, le prix de transport, les droits de douane et les autres sommes déboursées à l'occasion du transport du colis perdu.

 

§ 2. Järnvägen skall vidare lämna ersättning för befordringsavgifter, tullavgifter och andra utlägg i anledning av befordringen av det kolli som har gått förlorat.

 

Article 39–Indemnité en cas d'avarie

 

Artikel 39 –Ersättning vid skada

 

§ 1. En cas d'avarie des bagages, le chemin de fer doit payer, à l'exclusion de tous autres dommages-intérêts, une indemnité équivalente à la dépréciation des bagages.

 

§ 1. När resgods har skadats, skall järnvägen betala ett belopp som svarar mot minskningen av resgodsets värde men inte ytterligare skadestånd.

 

§ 2. L'indemnité ne peut excéder:

 

§ 2. Ersättningen får inte överstiga,

 

a) si la totalité des bagages est dépréciée par l'avarie, le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte totale;

 

a) om allt resgodset har minskat i värde till följd av skadan, det belopp som skulle ha utgått om godset hade gått förlorat;

 

b) si une partie seulement des bagages est dépréciée par l'avarie, le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée.

 

b) om endast en del av resgodset har minskat i värde till följd av skadan, det belopp som skulle ha utgått om denna del hade gått förlorad.

 

Article 40–Indemnité en cas de retard à la livraison

 

Artikel 40 –Ersättning vid dröjsmål med utlämningen

 

§ 1. En cas de retard à la livraison des bagages, le chemin de fer doit payer, par période indivisible de vingt-quatre heures à compter de la demande de livraison, mais avec un maximum de quatorze jours:

 

§ 1. Vid dröjsmål med utlämningen av inskrivet resgods omfattar järnvägens ersättningsskyldighet för varje påbörjad 24-timmarsperiod räknat från den tidpunkt då resgodset begärdes utlämnat, dock högst för 14 dagar,

 

a) si l'ayant droit prouve qu'un dommage, y compris une avarie, en est résulté, une indemnité égale au montant du dommage jusqu'à un maximum de 0,40 unité de compte par kilogramme de masse brute des bagages ou de 7 unités de compte par colis, livrés en retard;

 

a) om den berättigade visar att skada, varmed även förstås skada på själva resgodset, har uppkommit genom dröjsmålet, en ersättning som motsvarar skadan, dock högst 0,40 beräkningsenheter per kilogram av bruttovikten av det för sent utlämnade resgodset eller 7 beräkningsenheter för varje kolli som har lämnats ut för sent,

 

b) si l'ayant droit ne prouve pas qu'un dommage en est résulté, une indemnité forfaitaire de 0,07 unité de compte par kilogramme de masse brute des bagages ou de 1,40 unité de compte par colis, livrés en retard.

 

b) om den berättigade inte visar att skada har uppkommit genom dröjsmålet, en ersättning på sammanlagt 0,07 beräkningsenheter per kilogram av bruttovikten av det för sent utlämnade resgodset eller 1,40 beräkningsenheter för varje kolli som har lämnats ut för sent.

 

Le mode d'indemnisation, par kilogramme ou par colis, est déterminé par les tarifs internationaux.

 

I de internationella tarifferna bestäms om ersättningen skall beräknas per kilogram av viktförlusten eller per kolli.

 

§ 2. En cas de perte totale des bagages, l'indemnité prévue au § 1 ne peut se cumuler avec celle de l'article 38.

 

§ 2. Om resgodset har gått helt förlorat, skall ersättning inte utgå enligt § 1 vid sidan av ersättning enligt artikel 38.

 

§ 3. En cas de perte partielle des bagages, l'indemnité prévue au § 1 est payée pour la partie non perdue.

 

§ 3. Om resgodset har gått förlorat delvis, skall ersättning utgå enligt § 1 bara för vad som inte har gått förlorat.

 

§ 4. En cas d'avarie des bagages ne résultant pas du retard à la livraison, l'indemnité prévue au § 1 se cumule, s'il y a lieu, avec celle de l'article 39.

 

§ 4. Om skadan på resgodset inte har orsakats av dröjsmålet med utlämningen, kan ersättning enligt § 1 i förekommande fall utgå vid sidan av ersättning enligt artikel 39.

 

§ 5. En aucun cas, le cumul de l'indemnité prévue au § 1 avec celles des articles 38 et 39 ne peut donner lieu au paiement d'une indemnité supérieure à celle qui serait due en cas de perte totale des bagages.

 

§ 5. Den sammanlagda ersättningen enligt § 1 och artiklarna 38 och 39 får inte i något fall överstiga den ersättning som skulle ha utgått, om resgodset hade gått helt förlorat.

 

Article 41–Véhicules automobiles accompagnés

 

Artikel 41 –Motorfordon med förare

 

§ 1. En cas de retard dans le chargement pour une cause imputable au chemin de fer ou de retard à la livraison d'un véhicule automobile accompagné, le chemin de fer doit payer, lorsque l'ayant droit prove qu'un dommage en est résulté, une indemnité dont le montant ne peut excéder le prix de transport du véhicule.

 

§ 1. Om lastningen av ett motorfordon som åtföljs av förare blir försenad till följd av en omständighet för vilken järnvägen svarar eller om utlämningen av fordonet blir fördröjd, och om den berättigade visar att det inträffade har medfört skada, skall järnvägen ersätta skadan intill det belopp som motsvarar befordringsavgiften för fordonet.

 

§ 2. Si l'ayant droit renonce au contrat de transport, en cas de retard dans le chargement pour une cause imputable au chemin de fer, le prix de transport du véhicule et des voyageurs est remboursé à l'ayant droit. En outre, celui-ci peut réclamer, lorsqu'il prouve qu'un dommage est résulté de ce retard, une indemnité dont le montant ne peut excéder le prix de transport du véhicule.

 

§ 2. Om den berättigade häver befordringsavtalet på grund av att lastning inte sker i rätt tid till följd av en omständighet för vilken järnvägen svarar, skall befordringsavgiften för fordonet och de resande betalas tillbaka till honom. Visar denne att han har lidit skada genom dröjsmålet, får han dessutom kräva ersättning intill det belopp som motsvarar befordringsavgiften för fordonet.

 

§ 3. En cas de perte totale ou partielle d'un véhicule, l'indemnité à payer à l'ayant droit pour le dommage prouvé est calculée d'après la valeur usuelle du véhicule et ne peut excéder 4 000 unités de compte. Une remorque avec ou sans chargement est considérée comme un véhicule.

 

§ 3. Om ett fordon går förlorat helt eller delvis, skall ersättningen till den berättigade för bevisad skada beräknas efter fordonets bruksvärde men får inte överstiga 4 000 beräkningsenheter. En släpvagn med eller utan last betraktas som ett fordon.

 

§ 4. En ce qui concerne les objets laissés dans de véhicule, le chemin de fer n'est responsable que du dommage causé par sa faute. L'indemnité totale à payer ne peut excéder 700 unités de compte.

 

§ 4. I fråga om föremål som har lämnats i fordonet är järnvägen ansvarig bara för sådan skada som den har orsakat genom fel eller försummelse. Den sammanlagda skadeersättningen skall inte överstiga 700 beräkningsenheter.

 

En ce qui concerne les objets laissés sur le véhicule, le chemin de fer n'est pas responsable.

 

Järnvägen är inte ansvarig för föremål som har lämnats på fordonet.

 

§ 5. Les autres dispositions concernant la responsabilité pour les bagages sont également applicables au transport des véhicules automobiles accompagnés.

 

§ 5. I övrigt tillämpas bestämmelserna om ansvarigheten för inskrivet resgods också på befordran av motorfordon som åtföljs av förare.

 

Chapitre III –Dispositions communes relatives à la responsabilité

 

Kapitel III –Gemensamma bestämmelser om ansvarigheten

 

Article 42–Indemnité en cas de dol ou de faute lourde

 

Artikel 42 –Ersättning vid uppsåt eller grov vårdslöshet

 

Lorsque le dommage résulte d'un dol ou d'une faute lourde imputable au chemin de fer, les dispositions des articles 30, 31 et 38 à 41 des Règles uniformes ou celles prévues par le droit national, qui limitent les indemnités à un montant déterminé, ne s'appliquent pas.

 

Om skadan har orsakats genom uppsåt eller grov vårdslöshet från järnvägens sida, tillämpas inte de bestämmelser i nationell rätt eller i artiklarna 30, 31 och 38–41 i de enhetliga rättsreglerna vilka begränsar ersättningen till ett visst belopp.

 

En cas de faute lourde, l'indemnité pour perte, avarie ou retard à la livraison des bagages est toutefois limitée au double des maxima prévus aux articles 38 à 41.

 

Vid grov vårdslöshet är dock ersättningen för att resgodset har gått förlorat, skadats eller lämnats ut för sent begränsad till två gånger de maximibelopp som anges i artiklarna 38–41.

 

Article 43–Intérêts de l'indemnité

 

Artikel 43 –Ränta på ersättning

 

§ 1. L'ayant droit peut demander des intérêts de l'indemnité, calculés à raison de cinq pour cent l'an, à partir du jour de la réclamation prévue à l'article 49 ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice.

 

§ 1. Den som har rätt till ersättning får kräva ränta på ersättningsbeloppet med fem procent per år, räknat från och med den dag då krav framställdes enligt artikel 49 eller, om krav inte framställdes i sådan ordning, från och med den dag då talan väcktes vid domstol.

 

§ 2. Toutefois, pour les indemnités dues en vertu des articles 27 et 28, les intérêts ne courent que du jour où les faits qui ont servi à la détermination de leur montant se sont produits, si ce jour est postérieur à celui de la réclamation ou de la demande en justice.

 

§ 2. På ersättning enligt artiklarna 27 och 28 utgår dock ränta först från och med den dag då de omständigheter inträffade som lades till grund för beräkning av ersättningsbeloppet, om denna dag är senare än den dag då anspråket framställdes eller talan väcktes.

 

§ 3. En ce qui concerne les bagages, les intérêts ne sont dus que si l'indemnité excède 4 unités de compte par bulletin de bagages.

 

§ 3. I fråga om inskrivet resgods utgår ränta endast om ersättningsbeloppet överstiger 4 beräkningsenheter per resgodsbevis.

 

§ 4. En ce qui concerne les bagages, si l'ayant droit ne remet pas au chemin de fer, dans un délai convenable qui lui est fixé, les pièces justificatives nécessaires pour la liquidation définitive de la réclamation, les intérêts ne courent pas entre l'expiration du délai fixé et la remise effective des pièces.

 

§ 4. Om den som har rätt till ersättning i fråga om inskrivet resgods inte inom en skälig frist som har fastställts för honom till järnvägen överlämnar de handlingar som den behöver för att kunna slutföra behandlingen av hans krav, utgår inte ränta för tiden från det att fristen går ut till dess att handlingarna överlämnas.

 

Article 44–Responsabilité en cas d'accident nucléaire

 

Artikel 44 –Ansvarighet vid atomolycka

 

Le chemin de fer est déchargé de la responsabilité qui lui incombe en vertu des Règles uniformes lorsque le dommage a été causé par un accident nucléaire et qu'en application des lois et règlements d'un Etat réglant la responsabilité dans le domaine de l'énergie nucléaire, l'exploitant d'une installation nucléaire ou une autre personne qui lui est substituée est responsable de ce dommage.

 

Järnvägen är fri från ansvarighet enligt de enhetliga rättsreglerna, om skadan har orsakats av en atomolycka och innehavaren av en atomanläggning eller någon annan person i hans ställe är ansvarig för skadan enligt en stats bestämmelser om ansvarighet på atomenergins område.

 

Article 45–Responsabilité du chemin de fer pour ses agents

 

Artikel 45 –Järnvägens ansvarighet för sin personal

 

Le chemin de fer est responsable de ses agents et des autres personnes qu'il emploie pour l'exécution du transport.

 

Järnvägen är ansvarig för sina anställda och för andra personer som den anlitar för att utföra befordringen.

 

Toutefois, si à la demande d'un voyageur, ces agents et autres personnes rendent des services qui n'incombent pas au chemin de fer, ils sont considérés comme agissant pour le compte du voyageur auquel ils rendent ces services.

 

Om emellertid någon av dessa anställda eller andra personer på begäran av en resande utför en tjänst som det inte åligger järnvägen att utföra, anses han handla på uppdrag av den resande åt vilken tjänsten utförs.

 

Article 46–Autres actions

 

Artikel 46 –Andra grunder för anspråk

 

Dans tous les cas où les Règles uniformes s'appliquent, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée contre le chemin de fer que dans les conditions et limitations desdites Règles.

 

I alla de fall då de enhetliga rättsreglerna är tillämpliga får anspråk på ersättning, oavsett vilken grund som åberopas, göras gällande mot järnvägen endast under de förutsättningar och med de begränsningar som föreskrivs i dessa rättsregler.

 

Il en est de même pour toute action exercée contre les agents et autres personnes dont le chemin de fer répond en vertu de l'article 45.

 

Vad som nu har sagts gäller också i fråga om anspråk mot anställda och andra personer som järnvägen svarar för enligt artikel 45.

 

Article 47–Dispositions spéciales

 

Artikel 47 –Särskilda bestämmelser

 

§ 1. Sous réserve de l'article 41, la responsabilité du chemin de fer pour le dommage causé par le retard ou la suppression d'un train ou par une correspondance manquée reste soumise aux lois et règlements de l'Etat où le fait s'est produit.

 

§ 1. I den mån inte annat följer av artikel 41, bestäms järnvägens ansvarighet för skada som uppkommer genom att tåg försenas eller ställs in eller att anslutning uteblir av lag eller annan författning i den stat där den händelse inträffade som orsakade skadan.

 

§ 2. Sous réserve de l'article 26, le chemin de fer n'est responsable que du dommage causé par sa faute, en ce qui concerne les objets et les animaux dont la surveillance incombe au voyageur conformément à l'article 15, § 5 et les objets que le voyageur a sur lui.

 

§ 2. I den mån inte annat följer av artikel 26, svarar järnvägen för föremål och djur som det enligt artikel 15 § 5 åligger den resande att ha uppsikt över samt föremål som den resande bär på sig endast i de fall då skadan har orsakats av fel eller försummelse från järnvägens sida.

 

§ 3. Les autres articles du Titre III et le Titre IV ne sont pas applicables aux cas des §§ 1 et 2.

 

§ 3. Övriga artiklar i avdelningarna III och IV är inte tillämpliga på de fall som avses i §§ 1 och 2.

 

AVDELNING IV FRAMSTÄLLANDE AV ANSPRÅK

TITRE IV –EXERCICE DES DROITS

 

AVDELNING IV FRAMSTÄLLANDE AV ANSPRÅK

 

Article 48–Constatation de perte partielle ou d'avarie des bagages

 

Artikel 48 –Fastställelse av att inskrivet resgods har skadats eller delvis gått förlorat

 

§ 1. Lorsqu'une perte partielle ou une avarie des bagages est découverte ou présumée par le chemin de fer ou que l'ayant droit en allègue l'existence, le chemin de fer doit dresser sans délai et, si possible, en présence de l'ayant droit, un procès-verbal constatant, suivant la nature du dommage, l'état des bagages, leur masse et, autant que possible, l'importance du dommage, sa cause et le moment où il s'est produit.

 

§ 1. Om järnvägen upptäcker eller får anledning anta att inskrivet resgods har skadats eller delvis gått förlorat eller om den som har rätt till godset påstår att detta är fallet, skall järnvägen genast och om möjligt i dennes närvaro upprätta en redogörelse i vilken allt efter skadans art anges resgodsets tillstånd och vikt samt, så långt möjligt, skadans omfattning, dess orsak och tidpunkten då den inträffade.

 

Une copie de ce procès-verbal doit être remise gratuitement à l'ayant droit.

 

En avskrift av redogörelsen skall kostnadsfritt tillställas den som har rätt till godset.

 

§ 2. Lorsque l'ayant droit n'accepte pas les constatations du procès-verbal, il peut demander que l'état et la masse des bagages ainsi que la cause et le montant du dommage soient constatés par un expert nommé par les parties ou par voie judiciaire. La procédure est soumise aux lois et règlements de l'Etat où la constatation a lieu.

 

§ 2. Om den som har rätt till godset inte godtar uppgifterna i redogörelsen, kan han begära att resgodsets tillstånd och vikt samt skadans orsak och storlek fastställs av en sakkunnig, som utses av parterna eller på rättslig väg. I fråga om förfarandet gäller bestämmelserna i den stat där utredningen äger rum.

 

§ 3. En cas de perte de colis, l'ayant droit doit, pour faciliter les recherches du chemin de fer, donner une description aussi exacte que possible des colis perdus.

 

§ 3. Om ett resgodskolli har gått förlorat, skall den berättigade för att underlätta järnvägens efterforskningar lämna en så noggrann beskrivning som möjligt av det förlorade kollit.

 

Article 49–Réclamations

 

Artikel 49 –Ersättningsanspråk

 

§ 1. Les réclamations relatives à la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs doivent être adressées par écrit à l'un des chemins de fer suivants:

 

§ 1. Anspråk med anledning av järnvägens ansvarighet i fall då resande dödas eller skadas skall framställas skriftligen hos någon av följande järnvägar:

 

a) le chemin de fer responsable; si selon l'article 26, § 4, deux chemins de fer sont responsables, à l'un d'eux;

 

a) den ansvariga järnvägen eller, om enligt artikel 26 § 4 två järnvägar är ansvariga, en av dessa;

 

b) le chemin de fer de départ;

 

b) avresejärnvägen;

 

c) le chemin de fer de destination;

 

c) bestämmelsejärnvägen;

 

d) le chemin de fer du domicile ou de la résidence habituelle du voyageur, pour autant que le siège social de ce chemin de fer est situé sur le territoire d'un Etat membre.

 

d) järnvägen i den resandes hemort eller vanliga uppehållsort, i den mån järnvägen har sitt säte inom en medlemsstat.

 

§ 2. Les autres réclamations relatives au contrat de transport doivent être adressées par écrit au chemin de fer désigné à l'article 51, §§ 2 et 3.

 

§ 2. Andra anspråk med anledning av ett befordringsavtal skall framställas skriftligen hos den järnväg som anges i artikel 51 §§ 2 och 3.

 

Lors du règlement de la réclamation, le chemin de fer peut exiger la restitution des billets ou des bulletins de bagages.

 

Vid slutlig uppgörelse i fråga om ett anspråk får järnvägen fordra att biljetter eller resgodsbevis lämnas tillbaka.

 

§ 3. Le droit de présenter une réclamation appartient aux personnes qui ont le droit d'actionner le chemin de fer en vertu de l'article 50.

 

§ 3. Behörighet att framställa anspråk tillkommer den som är behörig att föra talan mot järnvägen enligt artikel 50.

 

§ 4. Les billets, bulletins de bagages et autres pièces que l'ayant droit juge utile de joindre à la réclamation doivent être présentés soit en originaux, soit en copies, celles-ci dûment légalisées si le chemin de fer le demande.

 

§ 4. Biljetter, resgodsbevis och andra handlingar som den som framställer anspråket önskar foga till framställningen skall företes i original eller i avskrift som skall vara behörigen bestyrkt, om järnvägen begär det.

 

Article 50–Personnes qui peuvent actionner le chemin de fer

 

Artikel 50 –Behörighet att föra talan mot järnvägen

 

L'action judiciaire contre le chemin de fer appartient à celui qui produit le billet ou le bulletin de bagages, suivant le cas, ou qui, à défaut, justifie de son droit d'une autre manière.

 

Talan mot järnvägen får föras av den som företer biljett eller resgodsbevis eller som i avsaknad av denna handling på något annat sätt styrker sin behörighet att föra talan.

 

Article 51–Chemins de fer qui peuvent être actionnés

 

Artikel 51 –Järnvägar mot vilka talan får föras

 

§ 1. L'action judiciaire fondée sur la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs ne peut être exercée que contre le chemin de fer responsable, au sens de l'article 26, § 4. En cas de coexploitation par deux chemins de fer, le demandeur a le choix entre eux.

 

§ 1. Talan om ersättning på grund av järnvägens ansvarighet i fall då resande dödas eller skadas får föras endast mot den järnväg som är ansvarig järnväg enligt artikel 26 § 4. Om två järnvägar driver trafik gemensamt, får käranden välja mellan dem.

 

§ 2. L'action judiciaire en répétition d'une somme payée en vertu du contrat de transport peut être exercée contre le chemin de fer qui a perçu cette somme ou contre celui au profit duquel elle a été perçue.

 

§ 2. Talan om återbetalning av ett belopp som har erlagts på grund av ett befordringsavtal får föras mot den järnväg som har tagit emot beloppet eller mot den järnväg för vars räkning beloppet har tagits emot.

 

§ 3. Les autres actions judiciaires qui naissent du contrat de transport peuvent être exercées contre le chemin de fer de départ, le chemin de fer de destination ou contre celui sur lequel s'est produit le fait générateur de l'action.

 

§ 3. Annan talan på grund av befordringsavtalet får föras mot avresejärnvägen, bestämmelsejärnvägen eller den järnväg på vars sträcka den omständighet har inträffat som talan grundas på.

 

Le chemin de fer de destination peut être actionné, même s'il n'a pas reçu les bagages.

 

En sådan talan får föras mot bestämmelsejärnvägen, även om denna inte har tagit emot resgodset.

 

§ 4. Si le demandeur a le choix entre plusieurs chemins de fer, son droit d'option s'éteint dès que l'action est intentée contre l'un d'eux.

 

§ 4. Om käranden har rätt att välja mellan flera järnvägar, upphör hans valrätt när talan väcks mot en av dessa.

 

§ 5. L'action judiciaire peut être exercée contre un chemin de fer autre que ceux visés aux §§ 2 et 3, lorsqu'elle est présentée comme demande reconventionnelle ou comme exception dans l'instance relative à une demande principale fondée sur le même contrat de transport.

 

§ 5. Som genkäromål eller kvittningsinvändning får talan föras mot någon annan järnväg än de som avses i §§ 2 och 3, om talan grundas på samma befordringsavtal som huvudyrkandet i målet.

 

Article 52–Compétence

 

Artikel 52 –Behörig domstol

 

§ 1. Les actions judiciaires fondées sur la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs ne peuvent être intentées que devant la juridiction compétente de l'Etat sur le territoire duquel l'accident survenu au voyageur s'est produit, à moins qu'il n'en soit décidé autrement dans les accords entre Etats ou les actes de concession.

 

§ 1. Talan som grundas på järnvägens ansvarighet i fall då resande dödas eller skadas får föras endast vid behörig domstol i den stat på vars område den skadevållande händelsen inträffade, om inte något annat föreskrivs i en mellanstatlig överenskommelse eller i ett koncessionsbeslut.

 

§ 2. Les autres actions judiciaires fondées sur les Règles uniformes ne peuvent être intentées que devant la juridiction compétente de l'Etat dont relève le chemin de fer actionné, à moins qu'il n'en soit décidé autrement dans les accords entre Etats ou les actes de concession.

 

§ 2. Annan talan som grundas på de enhetliga rättsreglerna får föras endast vid behörig domstol i den stat dit den järnväg hör som talan riktas mot, om inte något annat föreskrivs i en mellanstatlig överenskommelse eller i ett koncessionsbeslut.

 

Lorsqu'un chemin de fer exploite des réseaux autonomes dans divers Etats, chacun de ces réseaux est considéré comme un chemin de fer distinct pour l'application de ce paragraphe.

 

Om en järnväg trafikerar flera självständiga nät i skilda stater, betraktas varje sådant nät som en järnväg för sig vid tillämpningen av denna paragraf.

 

Article 53–Extinction de l'action née de la responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs

 

Artikel 53 –Förlust av rätten att framställa anspråk som grundas på ansvarigheten i fall då resande dödas eller skadas

 

§ 1. Toute action de l'ayant droit fondée sur la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs est éteinte s'il ne signale pas l'accident survenu au voyageur, dans les trois mois à compter de la connaissance du dommage, à l'un des chemins de fer auxquels une réclamation peut être présentée selon l'article 49, § 1.

 

§ 1. Rätten till sådan talan som grundas på järnvägens ansvarighet i fall då resande dödas eller skadas går förlorad, om inte den som har rätt till ersättning inom tre månader från det han fick kännedom om skadan lämnar meddelande om skadefallet till någon av de järnvägar hos vilka ett anspråk kan framställas enligt artikel 49 § 1.

 

Lorsque l'ayant droit signale verbalement l'accident au chemin de fer, celui-ci doit lui délivrer une attestation de cet avis verbal.

 

Om den som har rätt till ersättning lämnar meddelandet muntligen till järnvägen, skall denna ge honom ett intyg om det muntliga meddelandet.

 

§ 2. Toutefois, l'action n'est pas éteinte si:

 

§ 2. Rätten till talan går dock inte förlorad, om

 

a) dans le délai prévu au § 1, l'ayant droit a présenté une réclamation auprès de l'un des chemins de fer désignés à l'article 49, § 1;

 

a) den som har rätt till ersättning inom den tid som anges i § 1 har framställt ett anspråk hos någon av de järnvägar som nämns i artikel 49 § 1;

 

b) dans le délai prévu au § 1, le chemin de fer responsable ou si, selon l'article 26, § 4, deux chemins de fer sont responsables, l'un d'eux, a eu connaissance, par une autre voie, de l'accident survenu au voyageur;

 

b) den ansvariga järnvägen eller, när två järnvägar är ansvariga enligt artikel 26 § 4, en av dessa, inom den tid som anges i § 1, på något annat sätt har fått kännedom om att den resande har skadats;

 

c) l'accident n'a pas été signalé ou a été signalé tardivement, à la suite de circonstances qui ne sont pas imputables à l'ayant droit;

 

c) meddelande om skadefallet inte har lämnats eller inte har lämnats i tid till följd av omständigheter som inte kan läggas den berättigade till last;

 

d) l'ayant droit prouve que l'accident a eu pour cause une faute du chemin de fer.

 

d) den berättigade visar att skadefallet har orsakats av fel eller försummelse från järnvägens sida.

 

Article 54–Extinction de l'action née du contrat de transport des bagages

 

Artikel 54 –Förlust av rätten att framställa anspråk som grundar sig på avtal om befordran av inskrivet resgods

 

§ 1. La réception des bagages par l'ayant droit éteint toute action contre le chemin de fer, née du contrat de transport, en cas de perte partielle, d'avarie ou de retard à la livraison.

 

§ 1. När den som har rätt till ersättning tar emot resgodset, upphör rätten att med stöd av befordringsavtalet föra talan mot järnvägen med anledning av att resgodset har gått förlorat delvis eller har blivit skadat eller har lämnats ut för sent.

 

§ 2. Toutefois, l'action n'est pas éteinte:

 

§ 2. Talerätten upphör dock inte

 

a) en cas de perte partielle ou d'avarie, si

 

a) vid delförlust eller skada, om

 

1° la perte ou l'avarie a été constatée avant la réception des bagages par l'ayant droit conformément à l'article 48;

 

1) förlusten eller skadan har fastställts enligt artikel 48 innan den berättigade tog emot resgodset;

 

2° la constatation qui aurait dû être faite conformément à l'article 48 n'a été omise que par la faute du chemin de fer;

 

2) fastställelse som borde ha skett enligt artikel 48 har underlåtits enbart på grund av fel eller försummelse från järnvägens sida;

 

b) en cas de dommage non apparent dont l'existence est constatée après la réception des bagages par l'ayant droit, si celui-ci

 

b) vid skada som inte kan upptäckas utifrån och som har fastställts först efter det att den som har rätt till ersättning tog emot resgodset, om han

 

1° demande la constatation conformément à l'article 48 immédiatement après la découverte du dommage et au plus tard dans les trois jours qui suivent la réception des bagages, et

 

1. begär fastställelse enligt artikel 48 genast efter det att skadan upptäcktes och senast tre dagar efter det att resgodset togs emot, och

 

2° prouve, en outre, que le dommage s'est produit entre l'acceptation au transport et la livraison;

 

2. dessutom bevisar att skadan har uppkommit under tiden från det att resgodset togs emot till befordran till dess att det lämnades ut;

 

c) en cas de retard à la livraison, si l'ayant droit a, dans les vingt et un jours, fait valoir ses droits auprès de l'un des chemins de fer désignés à l'article 51, § 3;

 

c) vid dröjsmål med utlämningen, om den som har rätt till ersättning inom 21 dagar har gjort sin rätt gällande hos någon av de järnvägar som anges i artikel 51 § 3;

 

d) si l'ayant droit prouve que le dommage a pour cause un dol ou une faute lourde imputable au chemin de fer.

 

d) om den som har rätt till ersättning visar, att skadan har orsakats genom uppsåt eller grov vårdslöshet från järnvägens sida.

 

Article 55–Prescription de l'action

 

Artikel 55 –Preskription av anspråk

 

§ 1. Les actions en dommages-intérêts fondées sur la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs sont prescrites:

 

§ 1. En skadeståndsfordran som grundas på järnvägens ansvarighet i fall då resande dödas eller skadas är preskriberad

 

a) pour le voyageur, par trois ans à compter du lendemain de l'accident;

 

a) för den resande efter tre år, räknat från dagen efter den dag då den skadevållande händelsen inträffade;

 

b) pour les autres ayants droit, par trois ans à compter du lendemain du décès du voyageur, sans que ce délai puisse toutefois dépasser cinq ans à compter du lendemain de l'accident.

 

b) för andra skadelidande efter tre år, räknat från dagen efter den resandes bortgång, dock senast efter fem år räknat från dagen efter den dag då olyckan inträffade.

 

§ 2. Les autres actions qui naissent du contrat de transport sont prescrites par un an.

 

§ 2. Andra fordringar på grund av befordringsavtal preskriberas efter ett år.

 

Toutefois, la prescription est de deux ans s'il s'agit de l'action fondée:

 

Preskriptionstiden är dock två år i fråga om en fordran som

 

a) sur un dommage ayant pour cause un dol;

 

a) avser skada som har orsakats uppsåtligen;

 

b) sur un cas de fraude.

 

b) grundas på svikligt förfarande.

 

§ 3. La prescription prévue au § 2 court pour l'action:

 

§ 3. Den preskriptionstid som avses i § 2 räknas i fråga om

 

a) en indemnité pour perte totale: du quatorzième jour qui suit l'expiration du délai prévu à l'article 23, § 3;

 

a) fordran på ersättning för totalförlust: från den fjortonde dagen efter utgången av den tid som anges i artikel 23 § 3;

 

b) en indemnité pour perte partielle, avarie ou retard à la livraison: du jour où la livraison a eu lieu;

 

b) fordran på ersättning för delförlust, skada eller dröjsmål med utlämningen: från dagen för utlämningen;

 

c) en paiement ou en remboursement du prix de transport, de frais accessoires ou de surtaxes, ou en rectification en cas d'application irrégulière d'un tarif ou d'erreur dans le calcul ou la perception: du jour du paiement ou, s'il n'y a pas eu paiement, du jour où le paiement aurait dû être effectué;

 

c) fordran på betalning eller återbetalning av befordringsavgifter, andra kostnader eller tillägg eller fordran på gottgörelse när en tariff har tillämpats oriktigt eller något fel har begåtts vid beräkningen eller betalningen: från dagen för betalningen eller, om betalning inte har skett, från den dag då betalningen borde ha skett;

 

d) en paiement d'un supplément de droit réclamé par les douanes ou d'autres autorités administratives: du jour de la demande de ces autorités;

 

d) fordran på betalning av tilläggsbelopp som tullmyndigheter eller andra förvaltningsmyndigheter har begärt: från den dag då myndigheten framställde begäran;

 

e) dans tous les autres cas concernant le transport des voyageurs: du jour de l'expiration de la validité du billet.

 

e) fordran som i något annat avseende gäller den resandes befordran: från den dag då biljettens giltighetstid gick ut.

 

Le jour indiqué comme point de départ de la prescription n'est jamais compris dans le délai.

 

I preskriptionstiden inräknas inte den dag som anges som begynnelsedag.

 

§ 4. En cas de réclamation adressée au chemin de fer conformément à l'article 49 avec les pièces justificatives nécessaires, la prescription est suspendue jusqu'au jour où le chemin de fer rejette la réclamation par écrit et restitue les pièces. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription reprend son cours pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et celle de la restitution des pièces sont à la charge de la partie qui invoque ce fait.

 

§ 4. Om krav mot järnvägen framställs i överensstämmelse med artikel 49 och de handlingar bifogas som behövs, görs uppehåll i preskriptionstiden till den dag då järnvägen skriftligen avslår kravet och återställer handlingarna. Medges kravet delvis, börjar preskriptionstiden åter att löpa för den del av kravet som alltjämt är tvistig. Skyldigheten att bevisa att krav eller svar därpå har tagits emot eller att handlingarna har lämnats tillbaka åvilar den part som påstår att detta har skett.

 

Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.

 

Ett förnyat krav som avser samma sak medför inte uppehåll i preskriptionstiden.

 

§ 5. L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme d'une demande reconventionnelle ou d'une exception.

 

§ 5. En preskriberad fordran får inte göras gällande ens genom genkäromål eller yrkande om kvittning.

 

§ 6. Sous réserve des dispositions qui précèdent, la suspension et l'interruption de la prescription sont réglées par le droit national.

 

§ 6. Med undantag för vad som har sagts ovan gäller nationell rätt i fråga om förlängning av preskriptionstiden och preskriptionsavbrott.

 

AVDELNING V JÄRNVÄGARNAS INBÖRDES FÖRHÅLLANDEN

TITRE V –RAPPORTS DES CHEMINS DE FER ENTRE EUX

 

AVDELNING V JÄRNVÄGARNAS INBÖRDES FÖRHÅLLANDEN

 

Article 56–Règlement des comptes entre chemins de fer

 

Artikel 56 –Avräkning mellan järnvägarna

 

Tout chemin de fer doit payer aux chemins de fer intéressés la part qui leur revient sur un prix de transport qu'il a encaissé ou qu'il aurait dû encaisser.

 

Varje järnväg är skyldig att till de berörda järnvägarna betala de andelar som tillkommer dem av en befordringsavgift som järnvägen har uppburit eller borde ha uppburit.

 

Article 57–Recours en cas de perte ou d'avarie

 

Artikel 57 –Rätt till återkrav vid förlust eller skada

 

§ 1. Le chemin de fer qui a payé une indemnité pour perte totale ou partielle ou pour avarie de bagages, en vertu des Règles uniformes, a un droit de recours contre les chemins de fer ayant participé au transport conformément aux dispositions suivantes:

 

§ 1. Om en järnväg har betalat ersättning enligt de enhetliga rättsreglerna för att inskrivet resgods har gått förlorat helt eller delvis eller har skadats, har järnvägen gentemot de järnvägar som har deltagit i befordringen rätt till återkrav enligt följande bestämmelser.

 

a) le chemin de fer qui a causé le dommage en est seul responsable;

 

a) Den järnväg som har orsakat skadan är ensam ansvarig för den.

 

b) lorsque le dommage a été causé par plusieurs chemins de fer, chacun d'eux répond du dommage qu'il a causé; si la distinction est impossible, l'indemnité est répartie entre eux conformément au c);

 

b) Om skadan har orsakats av flera järnvägar, svarar var och en av dem för den del av skadan som den järnvägen har orsakat. Om en sådan uppdelning inte kan göras, fördelas ersättningsskyldigheten mellan järnvägarna enligt c).

 

c) s'il ne peut être prouvé que le dommage a été causé par un ou plusieurs chemins de fer, l'indemnité est répartie entre tous les chemins de fer ayant participé au transport, à l'exception de ceux qui prouvent que le dommage n'a pas été causé sur leurs lignes; la répartition est faite proportionnellement aux distances kilométriques d'application des tarifs.

 

c) Om det inte kan visas att skadan har orsakats av en eller flera järnvägar, fördelas ersättningsskyldigheten mellan alla järnvägar som har deltagit i befordringen med undantag av dem som visar att skadan inte har orsakats på deras linjer. Fördelningen sker i förhållande till antalet tariffkilometer.

 

§ 2. Dans le cas d'insolvabilité de l'un de ces chemins de fer, la part lui incombant et non payée par lui est répartie entre tous les autres chemins de fer ayant participé au transport, proportionnellement aux distances kilométriques d'application des tarifs.

 

§ 2. Om någon av järnvägarna är på obestånd, skall vad den järnvägen inte betalar av sin andel fördelas mellan de övriga järnvägar som har deltagit i befordringen i förhållande till antalet tariffkilometer.

 

Article 58–Recours en cas de retard à la livraison

 

Artikel 58 –Rätt till återkrav vid dröjsmål med utlämningen

 

L'article 57 est applicable en cas d'indemnité payée pour retard à la livraison. Si celui-ci a été causé par plusieurs chemins de fer, l'indemnité est répartie entre ces chemins de fer proportionnellement à la durée du retard sur leurs lignes respectives.

 

Artikel 57 är tillämplig i fråga om ersättning som har betalats för dröjsmål med utlämningen. Om dröjsmålet har orsakats av flera järnvägar, skall ersättningsskyldigheten fördelas mellan dessa järnvägar i förhållande till längden av den försening som för varje järnväg har uppkommit på dess sträcka.

 

Article 59–Procédure de recours

 

Artikel 59 –Förfarandet i mål om återkrav

 

§ 1. Le bien-fondé du paiement effectué par le chemin de fer exerçant l'un des recours prévus aux articles 57 et 58 ne peut être contesté par le chemin de fer contre lequel le recours est exercé, lorsque l'indemnité a été fixée judiciairement et que ce dernier chemin de fer, dûment assigné, a été mis à même d'intervenir au procès. Le juge saisi de l'action principale fixe les délais impartis pour la signification de l'assignation et pour l'intervention.

 

§ 1. En järnväg, mot vilken återkrav riktas enligt artikel 57 eller 58, får inte bestrida det befogade i en betalning som den återkravssökande järnvägen har gjort, om ersättningsbeloppet har fastställts av domstol och den järnväg mot vilken återkravet riktas har blivit behörigen underrättad om stämningsansökningen och beretts tillfälle att inträda som intervenient i målet. Domstolen i huvudmålet fastställer de frister inom vilka underrättelsen och ansökan om intervention skall göras.

 

§ 2. Le chemin de fer qui exerce son recours doit former sa demande dans une seule et même instance contre tous les chemins de fer avec lesquels il n'a pas transigé, sous peine de perdre son recours contre ceux qu'il n'aurait pas assignés.

 

§ 2. Den järnväg som utövar sin rätt till återkrav skall stämma in samtliga järnvägar med vilka den inte har gjort upp i godo i en och samma rättegång. I annat fall förlorar den rätten till återkrav mot de järnvägar som inte har stämts in.

 

§ 3. Le juge doit statuer par un seul et même jugement sur tous les recours dont il est saisi.

 

§ 3. Domstolen skall meddela en enda dom i fråga om alla återkrav som den handlägger.

 

§ 4. Les chemins de fer actionnés ne peuvent exercer aucun recours ultérieur.

 

§ 4. De instämda järnvägarna har inte rätt till ytterligare återkrav.

 

§ 5. Des recours ne peuvent pas être introduits dans l'instance relative à la demande en indemnité exercée par l'ayant droit au contrat de transport.

 

§ 5. Återkrav får inte handläggas gemensamt med skadeståndskrav som väckts på grund av befordringsavtalet.

 

Article 60–Compétence pour les recours

 

Artikel 60 –Behörig domstol i mål om återkrav

 

§ 1. La juridiction du siège du chemin de fer contre lequel le recours s'exerce est exclusivement compétente pour toutes les actions en recours.

 

§ 1. Behörig domstol i mål om återkrav är rätten i den ort där den järnväg mot vilken talan förs har sitt säte.

 

§ 2. Lorsque l'action doit être intentée contre plusieurs chemins de fer, le chemin de fer demandeur a le droit de choisir, entre les juridictions compétentes en vertu du § 1, celle devant laquelle il porte sa demande.

 

§ 2. Om käromålet avser flera järnvägar, har kärandejärnvägen rätt att välja mellan de domstolar som är behöriga enligt § 1.

 

Article 61–Accords au sujet des recours

 

Artikel 61 –Överenskommelser i fråga om återkrav

 

Les chemins de fer peuvent déroger par des accords aux dispositions de recours réciproques de ce Titre, à l'exception de celle de l'article 59, § 5.

 

Järnvägarna får komma överens om avvikelser från bestämmelserna i denna avdelning om inbördes återkrav med undantag av bestämmelsen i artikel 59 § 5.

 

AVDELNING VI UNDANTAGSBESTÄMMELSER

TITRE VI –DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES

 

AVDELNING VI UNDANTAGSBESTÄMMELSER

 

Article 62–Dérogations

 

Artikel 62 –Avvikelser

 

Les dispositions des Règles uniformes ne peuvent prévaloir contre celles que certains Etats sont amenés à prendre, dans le trafic entre eux, en application de certains traités tels que les Traités relatifs à la Communauté européenne du charbon et de l'acier et à la Communauté économique européenne.

 

Vad som föreskrivs i de enhetliga rättsreglerna gäller inte i den mån det strider mot de bestämmelser som vissa stater meddelar för trafiken mellan sig vid tillämpningen av särskilda fördrag, såsom fördragen om den Europeiska kol- och stålgemenskapen och den Europeiska ekonomiska gemenskapen.

 

BIHANG B

AVDELNING I–ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Les dispositions des Règles uniformes ne peuvent prévaloir contre celles que certains Etats sont amenés à prendre, dans le trafic entre eux, en application de certains traités tels que les Traités relatifs à la Communauté européenne du charbon et de l'acier et à la Communauté économique européenne.

 

(Översättning)

 

APPENDICE B–

 

BIHANG B

 

À LA CONVENTION RELATIVE AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES (COTIF) DU 9 MAI 1980

 

TILL FÖRDRAGET DEN 9 MAJ 1980 OM INTERNATIONELL JÄRNVÄGSTRAFIK (COTIF)

 

RÈGLES UNIFORMES CONCERNANT LE CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL FERROVIAIRE DES MARCHANDISES (CIM)

 

ENHETLIGA RÄTTSREGLER FÖR AVTAL OM INTERNATIONELL JÄRNVÄGSBEFORDRAN AV GODS (CIM)

 

TITRE PREMIER–GÉNÉRALITÉS

 

AVDELNING I –ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

Article premier–Champ d'application

 

Artikel 1–Tillämpningsområde

 

§ 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'article 2, les Règles uniformes s'appliquent à tous les envois de marchandises remis au transport avec une lettre de voiture directe établie pour un parcours empruntant les territoires d'au moins deux Etats et comprenant exclusivement des lignes inscrites sur la liste prévue aux articles 3 et 10 de la Convention.

 

§ 1. Med förbehåll för de undantag som anges i artikel 2 är de enhetliga rättsreglerna tillämpliga på alla godssändningar som lämnas till befordran med en genomgående fraktsedel som har utfärdats för en sträcka som berör minst två staters områden och som uteslutande omfattar linjer som är upptagna på den lista som avses i artiklarna 3 och 10 i fördraget.

 

§ 2. Dans les Règles uniformes, le terme ”gare” couvre: les gares ferroviaires, les ports des services de navigation et tous autres établissements des entreprises de transport, ouverts au public pour l'exécution du contrat de transport.

 

§ 2. I de enhetliga rättsreglerna innefattar uttrycket ”station” järnvägsstationer, sjöfartslinjers hamnar och alla andra inrättningar som trafikföretagen har öppnat för allmänheten i syfte att fullgöra befordringsavtal.

 

Article 2–Exceptions du champ d'application

 

Artikel 2 –Undantag från tillämpningsområdet

 

§ 1. Les envois dont la gare expéditrice et la gare destinataire sont situées sur le territoire d'un même Etat et qui n'empruntent le territoire d'un autre Etat qu'en transit ne sont pas soumis aux Règles uniformes:

 

§ 1. När avsändnings- och bestämmelsestationerna för en sändning ligger på en och samma stats område och en annan stats område berörs endast av genomfart, är de enhetliga rättsreglerna inte tillämpliga på befordringen

 

a) si les lignes par lesquelles s'effectue le transit sont exclusivement exploitées par un chemin de fer de l'Etat de départ ou

 

a) om genomfartslinjen trafikeras uteslutande av en järnväg med säte i avsändningsstaten, eller

 

b) si les Etats ou les chemins de fer intéressés sont convenus de ne pas considérer ces envois comme internationaux.

 

b) om de berörda staterna eller järnvägarna har enats om att inte betrakta befordringen som internationell.

 

§ 2. Les envois entre gares de deux Etats limitrophes et les envois entre gares de deux Etats en transit par le territoire d'un troisième Etat, si les lignes par lesquelles s'effectue le transport sont exclusivement exploitées par un chemin de fer de l'un de ces trois Etats, sont soumis au régime du trafic intérieur applicable à ce chemin de fer, lorsque l'expéditeur, en utilisant la lettre de voiture correspondante, le revendique et que les lois et règlements d'aucun des Etats intéressés ne s'y opposent.

 

§ 2. När en befordran sker mellan stationer i två grannstater eller mellan stationer i två stater i genomfart över en tredje stats område, och de linjer på vilka befordringen utförs uteslutande trafikeras av en järnväg med säte i någon av dessa tre stater, tillämpas de föreskrifter som gäller för denna järnvägs inrikes trafik, om avsändaren begär det och använder motsvarande fraktsedel samt hinder mot detta inte möter på grund av lag eller annan författning i någon av de berörda staterna.

 

Article 3 –Obligation de transporter

 

Artikel 3 –Befordringsskyldighet

 

§ 1. Le chemin de fer est tenu d'effectuer, aux conditions des Règles uniformes, tout transport de marchandises par wagons complets, pourvu que:

 

§ 1. Järnvägen är skyldig att befordra sådant gods som lämnas in som vagnslastgods i enlighet med de enhetliga rättsreglerna, under förutsättning att

 

a) l'expéditeur se conforme aux Règles uniformes, aux dispositions complémentaires et aux tarifs;

 

a) avsändaren rättar sig efter de enhetliga rättsreglerna, tilläggsbestämmelserna och tarifferna;

 

b) le transport soit possible avec le personnel et les moyens de transport normaux permettant de satisfaire les besoins réguliers du trafic;

 

b) befordringen kan genomföras med den personal och de normala transportmedel som svarar mot trafikens vanliga behov;

 

c) le transport ne soit pas empêché par des circonstances que le chemin de fer ne peut pas éviter et auxquelles il ne dépend pas de lui de remédier.

 

c) befordringen inte hindras till följd av förhållanden som järnvägen inte kan undgå och som det inte ankommer på den att avhjälpa.

 

§ 2. Le chemin de fer n'est tenu d'accepter les marchandises dont le chargement, le transbordement ou le déchargement exigent l'emploi de moyens spéciaux que si les gares concernées disposent de ces moyens.

 

§ 2. Järnvägen är inte skyldig att ta emot gods, vars lastning, omlastning eller lossning kräver att särskild utrustning används, om de berörda stationerna saknar sådan utrustning.

 

§ 3. Le chemin de fer n'est tenu d'accepter que les marchandises dont le transport peut être effectué sans délai; les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice déterminent les cas où les marchandises ne remplissant pas cette condition doivent être prises provisoirement en dépôt.

 

§ 3. Järnvägen är endast skyldig att ta emot gods som kan befordras utan dröjsmål. De föreskrifter som gäller för avsändarstationen avgör i vilka fall gods som inte uppfyller detta villkor skall tas emot för tillfällig förvaring.

 

§ 4. Lorsque l'autorité compétente a décidé que:

 

§ 4. Om en behörig myndighet har föreskrivit att

 

a) le service sera supprimé ou suspendu en totalité ou en partie,

 

a) trafiken varaktigt eller tillfälligt skall inställas eller inskränkas,

 

b) certains envois seront exclus ou admis seulement sous condition,

 

b) vissa sändningar inte får befordras eller får befordras endast på vissa villkor,

 

ces mesures doivent être portées sans délai à la connaissance du public et des chemins de fer; ceux-ci en informent les chemins de fer des autres Etats en vue de leur publication.

 

skall allmänheten och järnvägarna genast underrättas om detta. Järnvägarna skall underrätta järnvägarna i de andra staterna, som i sin tur skall offentliggöra föreskriften.

 

§ 5. Les chemins de fer peuvent, d'un commun accord, concentrer le transport de marchandises, dans certains relations, sur des points frontières et sur des pays de transit déterminés.

 

§ 5. Järnvägarna får sinsemellan komma överens om att i vissa förbindelser koncentrera godsbefordringen till bestämda gränsövergångspunkter och genomfartsländer.

 

Ces mesures sont communiquées à l'Office central. Elles sont consignées par les chemins de fer sur des listes spéciales, publiées dans la forme prévue pour les tarifs internationaux et entrent en vigueur un mois après la date de la communication à l'Office central.

 

Sådana åtgärder skall meddelas till centralbyrån. De skall av järnvägarna tas upp i särskilda listor, offentliggöras på samma sätt som de internationella tarifferna och träda i kraft en månad efter den dag då centralbyrån underrättades.

 

§ 6. Toute infraction commise par le chemin de fer à cet article peut donner lieu à une action en réparation du dommage causé.

 

§ 6. Om en järnväg åsidosätter någon bestämmelse i denna artikel, kan järnvägen förpliktas ersätta den skada som uppkommer härigenom.

 

Article 4 –Objets exclus du transport

 

Artikel 4 –Föremål som inte befordras

 

Sont exclus du transport:

 

Befordran sker inte av:

 

a) les objets dont le transport est interdit, ne fût-ce que sur l'un des territoires à parcourir;

 

a) föremål vars befordran är förbjuden, även om detta är fallet endast inom ett av de områden genom vilka befordringen skulle ha ägt rum;

 

b) les objets dont le transport est réservé à l'administration des postes, ne fût-ce que sur l'un des territoires à parcourir;

 

b) föremål vars befordran är förbehållen postverket, även om detta är fallet endast inom ett av de områden genom vilka befordringen skulle ha ägt rum;

 

c) les objets qui, par leurs dimensions, leur masse ou leur conditionnement, ne se prêteraient pas au transport demandé, en raison des installations ou du matériel, ne fût-ce que de l'un des chemins de fer à emprunter;

 

c) föremål som på grund av omfång, vikt eller beskaffenhet inte lämpar sig för den begärda befordringen med hänsyn till järnvägarnas anläggningar eller utrustning, även om detta är fallet endast i fråga om en av de järnvägar som skulle ha utfört befordringen;

 

d) les matières et objets exclus du transport en vertu du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), Annexe I aux Règles uniformes, sous réserve des dérogations prévues à l'article 5, § 2.

 

d) ämnen och föremål som enligt reglementet om internationell järnvägsbefordran av farligt gods (RID), bilaga I till de enhetliga rättsreglerna, inte får befordras, dock inte om annat följer av artikel 5 § 2.

 

Article 5–Objets admis au transport sous condition

 

Artikel 5 –Föremål som tas emot till befordran på vissa villkor

 

§ 1. Sont admis au transport sous condition:

 

§ 1. Befordran sker på vissa villkor i följande fall:

 

a) les matières et objets admis au transport aux conditions du RID ou des accords et des clauses tarifaires prévus au § 2;

 

a) ämnen och föremål tas emot till befordran på de villkor som föreskrivs i RID eller i sådana överenskommelser eller tariffbestämmelser som avses i § 2;

 

b) les transports funéraires, les véhicules de chemins de fer roulant sur leurs propres roues, les animaux vivants, les envois dont le transport présente des difficultés particulières en raison de leurs dimensions, de leur masse ou de leur conditionnement; aux conditions des dispositions complémentaires; celles-ci peuvent déroger aux Règles uniformes.

 

b) lik, järnvägsfordon som rullar på egna hjul, levande djur och föremål vars befordran är förenad med särskilda svårigheter på grund av föremålets omfång, vikt eller beskaffenhet tas emot till befordran på de villkor som anges i tilläggsbestämmelserna; sådana villkor får avvika från de enhetliga rättsreglerna.

 

Les animaux vivants doivent être accompagnés d'un convoyeur fourni par l'expéditeur. Un convoyeur n'est toutefois pas exigé lorsque cela est prévu dans les tarifs internationaux ou lorsque les chemins de fer participant au transport y ont renoncé à la demande de l'expéditeur; dans ce cas, sauf convention contraire, le chemin de fer est déchargé de sa responsabilité pour toute perte ou avarie qui résulte d'un risque que l'escorte avait pour but d'éviter.

 

Levande djur skall åtföljas av en skötare som avsändaren ställer till förfogande. Någon skötare behövs dock inte, när det medges i de internationella tarifferna eller när de järnvägar som deltar i befordringen har avstått från kravet på skötare på avsändarens begäran. I ett sådant fall är järnvägen, om inte annat har avtalats, fri från ansvarighet för förlust eller skada som uppkommer till följd av den fara som skulle avvärjas genom att en skötare följde med.

 

§ 2. Deux ou plusieurs Etats, par des accords, ou deux ou plusieurs chemins de fer, par des clauses tarifaires, peuvent convenir des conditions auxquelles doivent satisfaire certaines matières ou certains objets exclus de transport par le RID, pour être néanmoins admis.

 

§ 2. Två eller flera stater kan genom avtal och två eller flera järnvägar kan genom tariffbestämmelser komma överens om vilka villkor som vissa ämnen eller föremål måste uppfylla för att de skall tas emot till befordran, trots att de enligt RID är uteslutna från befordran.

 

Les Etats ou les chemins de fer peuvent, dans les mêmes formes, rendre moins rigoureuses les conditions d'admission prévues par le RID.

 

Staterna eller järnvägarna kan på samma sätt föreskriva lindrigare villkor för att gods skall tas emot till befordran än de som anges i RID.

 

Ces accords et clauses tarifaires doivent être publiés et communiqués à l'Office central, qui les notifie aux Etats.

 

Dessa avtal och tariffbestämmelser skall offentliggöras och meddelas till centralbyrån, som skall underrätta staterna om dem.

 

Article 6–Tarifs. Accords particuliers

 

Artikel 6 –Tariffer. Särskilda överenskommelser

 

§ 1. Le prix de transport et les frais accessoires sont calculés conformément aux tarifs légalement en vigueur et dûment publiés dans chaque Etat, valables au moment de la conclusion du contrat de transport, même si le prix de transport est calculé séparément sur différentes sections du parcours.

 

§ 1. Frakten och tilläggsavgifterna skall beräknas enligt de tariffer som gäller och är vederbörligen offentliggjorda i varje stat vid den tidpunkt då befordringsavtalet slöts, även om frakten beräknas särskilt för olika delsträckor.

 

§ 2. Les tarifs doivent contenir toutes les conditions spéciales applicables au transport, notamment les éléments nécessaires au calcul du prix de transport et des frais accessoires et, le cas échéant, les conditions de conversion des monnaies.

 

§ 2. I tarifferna skall tas upp alla de särskilda villkor som skall tillämpas på befordringen och särskilt de uppgifter som behövs för beräkning av frakten och tilläggsavgifter samt, i förekommande fall, villkoren för omräkning till annan valuta.

 

Les conditions de tarifs ne peuvent déroger aux Règles uniformes que si celles-ci le prévoient expressément.

 

Villkoren i tarifferna får avvika från de enhetliga rättsreglerna endast när dessa uttryckligen medger det.

 

§ 3. Les tarifs doivent être appliqués à tous aux mêmes conditions.

 

§ 3. Tarifferna skall tillämpas gentemot alla på samma villkor.

 

§ 4. Les chemins de fer peuvent conclure des accords particuliers comportant des réductions de prix ou d'autres avantages, dans la mesure où des conditions comparables sont consenties aux usagers qui se trouvent dans des situations comparables.

 

§ 4. Järnvägarna får träffa särskilda överenskommelser som medför fraktnedsättningar eller andra förmåner, i den mån jämförbara kategorier av transportkunder erbjuds likvärdiga villkor.

 

Des réductions des prix ou d'autres avantages peuvent être accordés pour le service du chemin de fer, pour la service des administrations publiques ou pour des œuvres de bienfaisance.

 

Fraktnedsättningar och andra förmåner får medges för järnvägsförvaltningen och den offentliga förvaltningen samt för välgörande ändamål.

 

La publication des mesures prises en vertu du premier et du deuxième alinéa n'est pas obligatoire.

 

Åtgärder som har vidtagits med stöd av första eller andra stycket behöver inte offentliggöras.

 

§ 5. Les tarifs internationaux peuvent être déclarés obligatoirement applicables en trafic international, à l'exclusion des tarif intérieurs.

 

§ 5. De internationella tarifferna kan förklaras vara obligatoriskt tillämpliga i internationell trafik så att de nationella tarifferna inte får tillämpas.

 

L'application d'un tarif international peut être subordonnée à sa revendication expresse dans la lettre de voiture.

 

Tillämpningen av en internationell tariff kan göras beroende av att det i fraktsedeln uttryckligen begärs att den skall tillämpas.

 

§ 6. Les tarifs et les modifications de tarifs sont considérés comme dûment publiés au moment où le chemin de fer en met tous les détails à la disposition des usagers.

 

§ 6. Tarifferna och ändringar i dem anses vara vederbörligen offentliggjorda så snart järnvägen har gjort dem tillgängliga i sin helhet för transportkunderna.

 

La publication des tarifs internationaux n'est obligatoire que dans les Etats dont les chemins de fer participient à ces tarifs comme réseau de départ ou de destination.

 

En internationell tariff behöver offentliggöras endast i de stater vilkas järnvägar deltar i tariffen som avgångs- eller bestämmelsejärnväg.

 

§ 7. Les majorations de prix des tarifs internationaux et autres dispositions qui auraient pour effet de rendre plus rigoureuses les conditions de transport prévues par ces tarifs entrent en vigueur au plus tôt quinze jours après leur publication, sauf dans les cas suivants:

 

§ 7. Frakthöjningar och andra ändringar som innebär en skärpning av befordringsvillkoren i tariffen träder i kraft tidigast femton dagar efter det att de har offentliggjorts, utom i följande fall:

 

a) si un tarif international prévoit l'extension d'un tarif intérieur au parcours total, les délais de publication de ce tarif intérieur sont applicables;

 

a) om en internationell tariff förutsätter att en nationell tariff skall gälla för hela befordringssträckan, skall den nationella tariffens frister för offentliggörande tillämpas;

 

b) si les majorations des prix d'un tarif international sont consécutives à un relèvement général des prix des tarifs intérieurs d'un chemin de fer participant, elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication, à condition que l'adaptation des prix du tarif international qu'entraîne ce relèvement ait été annoncée au moins quinze jours à l'avance; cette annonce ne peut toutefois pas être antérieure à la date de la publication du relèvement des prix des tarifs intérieurs en cause;

 

b) om frakthöjningar i en internationell tariff följer av en allmän höjning av priserna i en deltagande järnvägs nationella tariffer, träder de i kraft dagen efter den dag då de har offentliggjorts, förutsatt att den anpassning av priserna i den internationella tariffen som den nationella höjningen föranleder har tillkännagetts minst femton dagar i förväg; tillkännagivandet får dock inte ske tidigare än den dag då frakthöjningarna i den ifrågavarande nationella tariffen offentliggjordes;

 

c) si les prix de transport et frais accessoires prévus dans les tarifs internationaux doivent être modifiés pour tenir compte des fluctuations de change ou si des erreurs manifestes doivent être rectifiées, ces modifications et rectifications entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

 

c) om frakterna eller tilläggsavgifterna i de internationella tarifferna skall ändras till följd av ändrade växelkurser eller rättas på grund av ett uppenbart fel i tariffen, träder ändringen eller rättelsen i kraft dagen efter den dag då den har offentliggjorts.

 

§ 8. Dans les Etats où il n'existe pas d'obligation de publier certains tarifs, ni de les appliquer à tous les usagers aux mêmes conditions, les dispositions de cet article ne font pas règle dans la mesure où elles comportent une telle obligation.

 

§ 8. I de stater där det inte föreligger skyldighet att offentliggöra vissa tariffer och inte heller skyldighet att tillämpa dem gentemot alla transportkunder på samma villkor gäller bestämmelserna i denna artikel inte i den mån de medför en sådan skyldighet.

 

§ 9. Le chemin de fer ne peut percevoir, en sus du prix de transport et des frais accessoires prévus par les tarifs, aucune somme autre que les dépenses faites par lui. Ces dépenses doivent être dûment constatées et décomptées à part sur la lettre de voiture, avec toutes justifications utiles. Quand ces justifications ont été fournies par des pièces jointes à la lettre de voiture et si le paiement des dépenses correspondantes incombe à l'expéditeur, ces pièces ne sont pas livrées au destinataire avec la lettre de voiture, mais sont remises à l'expéditeur avec le compte de frais mentionné à l'article 15, § 7.

 

§ 9. Järnvägen får inte utöver den frakt och de tilläggsavgifter som anges i tarifferna ta ut någon annan ersättning än för sina utlägg. Utläggen skall behörigen styrkas och föras upp särskilt på fraktsedeln med alla verifikationer som behövs. När dessa verifikationer har fogats till fraktsedeln och det åligger avsändaren att betala utläggen, skall verifikationerna inte lämnas ut med fraktsedeln till mottagaren utan återställas till avsändaren med den kostnadsavräkning som avses i artikel 15 § 7.

 

Article 7–Unité de compte. Cours de conversion ou d'acceptation des monnaies

 

Artikel 7 –Beräkningsenhet. Valutakurser vid omräkning eller växling

 

§ 1. L'unité de compte prévue par les Règles uniformes est le Droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds Monétaire International.

 

§ 1. Med beräkningsenheter avses i de enhetliga rättsreglerna särskilda dragningsrätter såsom de definieras av Internationella valutafonden.

 

La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat membre du Fonds Monétaire International est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds Monétaire International pour ses propres opérations et transactions.

 

Värdet av en stats nationella mynt uttryckt i särskilda dragningsrätter skall, för en stat som är medlem av Internationella valutafonden, bestämmas enligt den beräkningsmetod som valutafonden tillämpar för sin verksamhet och sina transaktioner.

 

§ 2. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat non membre du Fonds Monétaire International est calculée de la façon déterminée par cet Etat.

 

§ 2. Värdet av en stats nationella mynt uttryckt i särskilda dragningsrätter skall, för en stat som inte är medlem av Internationella valutafonden, beräknas på det sätt som bestäms av den staten.

 

Ce calcul doit exprimer en monnaie nationale une valeur réelle aussi proche que possible de celle qui résulterait de l'application du § 1.

 

Denna beräkning skall ge ett realvärde i nationellt mynt som så nära som möjligt överensstämmer med vad som skulle ha följt av en tillämpning av § 1.

 

§ 3. Pour un Etat non membre du Fonds Monétaire International, dont la législation ne permet pas d'appliquer le § 1 ou le § 2, l'unité de compte prévue par les Règles uniformes est considérée comme étant égale à trois francs or.

 

§ 3. För en stat som inte är medlem av Internationella valutafonden och vars lag inte medger att § 1 eller § 2 tillämpas, anses den beräkningsenhet som anges i de enhetliga rättsreglerna motsvara tre guldfrancs.

 

Le franc or est défini par 10/31 de gramme d'or au titre de 0,900.

 

En guldfranc motsvarar 10/31 gram guld av 0,900 finhet.

 

La conversion du franc or doit exprimer en monnaie nationale une valeur réelle aussi proche que possible de celle qui résulterait de l'application du § 1.

 

Omräkningen av guldfrancs skall ge ett realvärde i nationellt mynt som så nära som möjligt överensstämmer med vad som skulle ha följt av en tillämpning av § 1.

 

§ 4. Les Etats, dans les trois mois qui suivent la mise en vigueur de la Convention et chaque fois qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l'unité de compte, communiquent à l'Office central leur méthode de calcul conformément au § 2 ou les résultats de la conversion conformément au § 3.

 

§ 4. Inom tre månader från det att fördraget har trätt i kraft och varje gång som beräkningsmetoden ändras eller värdet av en stats mynt uttryckt i beräkningsenheten ändras, skall den berörda staten underrätta centralbyrån om den beräkningsmetod enligt § 2 som staten tillämpar resp. resultatet av omräkningen enligt § 3.

 

L'Office central notifie ces informations aux Etats.

 

Centralbyrån skall delge staterna dessa upplysningar.

 

§ 5. Le chemin de fer doit publier les cours auxquels:

 

§ 5. Järnvägen skall offentliggöra de kurser till vilka:

 

a) il effectue la conversion de sommes exprimées en unités monétaires étrangères, payables en monnaie du pays (cours de conversion);

 

a) den omräknar belopp som är uttryckta i utländskt mynt, när de skall betalas i landets mynt (omräkningskurs);

 

b) il accepte en paiement des monnaies étrangères (cours d'acceptation).

 

b) den tar emot betalning i utländskt mynt (mottagningskurs).

 

Article 8–Dispositions spéciales à certains transports

 

Artikel 8 –Särskilda bestämmelser för vissa befordringar

 

§ 1. Pour le transport des wagons de particuliers, des dispositions spéciales sont prévues par le Règlement concernant le transport international ferroviaire des wagons de particuliers (RIP), Annexe II aux Règles uniformes.

 

§ 1. Särskilda bestämmelser om befordran av privatvagnar finns i reglementet om internationell järnvägsbefordran för privatvagnar (RIP), bilaga II till de enhetliga rättsreglerna.

 

§ 2. Pour le transport des conteneurs, des dispositions spéciales sont prévues par le Règlement concernant le transport international ferroviaire des conteneurs (RICo), Annexe III aux Règles uniformes.

 

§ 2. Särskilda bestämmelser om befordran av containrar finns i reglementet om internationell järnvägsbefordran av containrar (RICo), bilaga III till de enhetliga rättsreglerna.

 

§ 3. Pour le transport des colis express, les chemins de fer peuvent, par des clauses tarifaires, convenir de dispositions spéciales conformes au Règlement concernant le transport international ferroviaire des colis express (RIEx), Annexe IV aux Règles uniformes.

 

§ 3. Järnvägarna kan komma överens om särskilda bestämmelser om befordran av expressgods genom tariffbestämmelser i enlighet med reglementet om internationell järnvägsbefordran av expressgods (RIEx), bilaga IV till de enhetliga rättsreglerna.

 

§ 4. Deux ou plusieurs Etats, par des accords, ou deux ou plusieurs chemins de fer, par des dispositions complémentaires ou des clauses tarifaires, peuvent convenir de conditions dérogeant aux Règles uniformes pour les transport concernant:

 

§ 4. Två eller flera stater kan i avtal och två eller flera järnvägar kan genom tilläggsbestämmelser eller tariffbestämmelser komma överens om villkor som avviker från de enhetliga rättsreglerna för befordran av

 

a) les envois avec document de transport négociable,

 

a) försändelser med transporthandlingar som får överlåtas,

 

b) les envois à ne livrer que contre remise du duplicata de la lettre de voiture,

 

b) försändelser som får lämnas ut endast mot att fraktsedelsdubbletten lämnas tillbaka,

 

c) les envois de journaux,

 

c) tidningsförsändelser,

 

d) les envois destinés aux foires ou expositions,

 

d) försändelser som är avsedda för mässor eller utställningar,

 

e) les envois d'agrès de chargement et de moyens de protection contre la chaleur et le froid pour les marchandises transportées,

 

e) försändelser med lastningsanordningar och anordningar för att skydda det transporterade godset mot värme eller kyla,

 

f) les envois effectués, sur tout ou partie du parcours, sous le couvert de lettres de voiture ne servant pas de document de taxation et de facturation,

 

f) försändelser som för hela eller en del av befordringssträckan befordras med en fraktsedel som inte utgör underlag för fraktberäkning och debitering,

 

g) les envois effectués sous le couvert d'un instrument servant à la transmission automatique des données.

 

g) försändelser med en transporthandling som utnyttjas för automatisk dataöverföring.

 

Article 9–Dispositions complémentaires

 

Artikel 9 –Tilläggsbestämmelser

 

§ 1. Deux ou plusieurs Etats ou deux ou plusieurs chemins de fer peuvent établir des dispositions complémentaires pour l`exécution des Règles uniformes. Elles ne peuvent déroger aux Règles uniformes que si celles-ci le prévoient expressément.

 

§ 1. Två eller flera stater eller två eller flera järnvägar får utfärda tilläggsbestämmelser för tillämpningen av de enhetliga rättsreglerna. En tilläggsbestämmelse får avvika från de enhetliga rättsreglerna endast om det är uttryckligen medgivet i dessa.

 

§ 2. Les dispositions complémentaires sont mises en vigueur et publiées dans les formes prévues par les lois et règlements de chaque Etat. Les dispositions complémentaires et leur mise en vigueur sont communiquées à l'Office central.

 

§ 2. Tilläggsbestämmelserna sätts i kraft och offentliggörs i den ordning som föreskrivs i lag eller annan författning i varje stat. Centralbyrån skall underrättas om tilläggsbestämmelsernas innehåll och ikraftträdande.

 

Article 10–Droit national

 

Artikel 10 –Nationell rätt

 

§ 1. A défaut de stipulations dans les Règles uniformes, les dispositions complémentaires et les tarifs internationaux, le droit national est applicable.

 

§ 1. Om bestämmelser saknas i de enhetliga rättsreglerna, tilläggsbestämmelserna och de internationella tarifferna, är nationell rätt tillämplig.

 

§ 2. On entend par droit national le droit de l'Etat où l'ayant droit fait valoir ses droits, y compris les règles relatives aux conflits de lois.

 

§ 2. Med nationell rätt förstås rättsordningen – däri inbegripet dess lagvalsregler – i den stat där den berättigade gör sitt anspråk gällande.

 

AVDELNING II–INGÅENDE OCH FULLGÖRANDE AV BEFORDRINGSAVTALET

TITRE II–CONCLUSION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT

 

AVDELNING II–INGÅENDE OCH FULLGÖRANDE AV BEFORDRINGSAVTALET

 

Article 11–Conclusion du contrat de transport

 

Artikel 11 –Befordringsavtalets tillkomst

 

§ 1. Le contrat de transport est conclu dès que le chemin de fer expéditeur a accepté au transport la marchandise accompagnée de la lettre de voiture. L'acceptation est constatée par l'apposition sur la lettre de voiture et, le cas échéant, sur chaque feuille complémentaire, du timbre de la gare expéditrice ou de l'indication de la machine comptable, portant la date de l'acceptation.

 

§ 1. Ett befordringsavtal är slutet så snart avsändningsjärnvägen har tagit emot godset jämte fraktsedeln till befordran. Mottagandet erkänns genom att fraktsedeln och, i förekommande fall, varje tilläggsblad förses med avsändningsstationens stämpel eller maskinell kvittering med uppgift om dagen för mottagandet.

 

§ 2. Le traitement conforme au § 1 doit avoir lieu immédiatement après la remise au transport de la totalité de la marchandise faisant l'objet de la lettre de voiture et, dans la mesure où les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice le prévoient, le paiement des frais que l'expéditeur prend à sa charge ou le dépôt d'une garantie conformément à l'article 15, § 7. Ledit traitement doit avoir lieu en présence de l'expéditeur si celui-ci le demande.

 

§ 2. Erkännandet enligt § 1 skall ske omedelbart efter det att allt gods som fraktsedeln avser har lämnats till befordran och, i den mån det föreskrivs i de bestämmelser som gäller för avsändningsstationen, avsändaren har betalat de belopp som belöper på honom eller har deponerat ett garantibelopp enligt artikel 15 § 7. Erkännandet skall ske i närvaro av avsändaren, om han begär det.

 

§ 3. Après l'apposition du timbre ou de l'indication de la machine comptable, la lettre de voiture fait preuve de la conclusion et du contenu du contrat de transport.

 

§ 3. När fraktsedeln har försetts med stämpel eller maskinell kvittering, utgör den bevis om att befordringsavtalet är slutet och om dess innehåll.

 

§ 4. Toutefois, en ce qui concerne les marchandises dont le chargement incombe à l'expéditeur en vertu des tarifs ou des conventions entre celui- ci et le chemin de fer, lorsque de telles conventions sont autorisées à la gare expéditrice, les inscriptions portées sur la lettre de voiture relative à la masse de la marchandise ou au nombre des colis ne font preuve contre le chemin de fer que si ce dernier a vérifié cette masse ou ce nombre et l'a constaté sur la lettre de voiture. Le cas échéant, ces inscriptions peuvent être prouvées par d'autres moyens.

 

§ 4. I fråga om gods, som det åligger avsändaren att lasta enligt tarifferna eller en överenskommelse mellan honom och järnvägen som är tillåten på avsändningsstationen, utgör dock de uppgifter om godsets vikt eller antalet kollin som har antecknats i fraktsedeln bevis mot järnvägen endast om denna har kontrollerat vikten eller antalet kollin och detta har antecknats på fraktsedeln. I förekommande fall kan uppgifterna styrkas på något annat sätt.

 

S'il est évident qu'aucun manque effectif ne correspond à la différence de masse ou de nombre des colis par rapport aux inscriptions portées sur la lettre de voiture, celles-ci ne font pas preuve contre le chemin de fer. Il en est notamment ainsi lorsque le wagon est remis au destinataire avec des sceaux d'origine intacts.

 

Om det är uppenbart att den skillnad som föreligger mellan den faktiska vikten eller det faktiska antalet kollin och de uppgifter som har antecknats i fraktsedeln inte motsvaras av någon verklig skillnad, utgör dessa anteckningar inte något bevis mot järnvägen. Framför allt är detta fallet när vagnen lämnas ut till mottagaren med obrutna ursprungsplomberingar.

 

§ 5. Le chemin de fer doit certifier sur le duplicata de la lettre de voiture, par l'apposition du timbre à date ou de l'indication de la machine comptable, la réception de la marchandise et la date de l`acceptation au transport, avant de restituer ce duplicata à l'expéditeur.

 

§ 5. Innan fraktsedelsdubbletten lämnas tillbaka till avsändaren, är järnvägen skyldig att genom datumstämpel eller maskinell kvittering på fraktsedelsdubbletten intyga att godset har tagits emot och dagen då det togs emot till befordran.

 

Ce duplicata n'a la valeur ni de la lettre de voiture accompagnant la marchandise, ni d'un connaissement.

 

Denna dubblett är inte likvärdig vare sig med den fraktsedel som följer med godset eller med konossement.

 

Article 12–Lettre de voiture

 

Artikel 12 –Fraktsedeln

 

§ 1. L'expéditeur doit présenter une lettre de voiture dûment remplie.

 

§ 1. Avsändaren skall lämna en fraktsedel som är rätt ifylld.

 

Une lettre de voiture doit être établie pour chaque envoi. Une même lettre de voiture ne peut concerner que le chargement d'un seul wagon. Les dispositions complémentaires peuvent déroger à ces règles.

 

En fraktsedel skall upprättas för varje sändning. Samma fraktsedel kan avse endast en enda vagnslast. I tilläggsbestämmelserna får göras avvikelser från dessa regler.

 

§ 2. Les chemins de fer fixent, pour la petite vitesse et pour la grande vitesse, le modèle uniforme de lettre de voiture, qui doitcomporter un duplicata pour l'expéditeur.

 

§ 2. Järnvägarna skall fastställa fraktsedelsblanketter för fraktgods och för ilgods. De skall omfatta en dubblett för avsändaren.

 

Le choix de la lettre de voiture par l'expéditeur indique si la marchandise est à transporter en petite ou en grande vitesse. La demande de la grande vitesse sur une partie du parcours et de la petite vitesse sur une autre partie n'est pas admise, sauf accord entre tous les chemins de fer intéressés.

 

Genom avsändarens val av fraktsedel anges om godset skall befordras som fraktgods eller som ilgods. En begäran om ilgodsbefordran på en del av befordringssträckan och om fraktgodsbefordran på en annan del av sträckan är inte tillåten, om inte samtliga berörda järnvägar har medgett det.

 

Pour certains trafics, notamment entre pays limitrophes, les chemins de fer peuvent prescrire, dans les tarifs, l'emploi d'une lettre de voiture de modèle simplifié.

 

För viss trafik, särskilt mellan grannländer, får järnvägarna i tarifferna föreskriva att en förenklad fraktsedel skall användas.

 

§ 3. La lettre de voiture doit être imprimée dans deux ou éventuellement trois langues, dont l'une au moins doit être choisie parmi les langues de travail de l'Organisation.

 

§ 3. Fraktsedeln skall tryckas på två eller eventuellt tre språk, av vilka minst ett skall vara något av organisationens arbetsspråk.

 

Les tarifs internationaux peuvent déterminer la langue dans laquelle doivent être rédigées les inscriptions portées sur la lettre de voiture par l'expéditeur. A défaut, elles doivent l'être dans une des langues officielles de l'Etat de départ et une traduction dans une des langues de travail de l'Organisation doit être jointe, à moins que les inscriptions ne soient rédigées dans une de ces langues.

 

I de internationella tarifferna får föreskrivas på vilket språk avsändaren skall avfatta de uppgifter som han för in i fraktsedeln. Har någon sådan föreskrift inte meddelats, skall uppgifterna avfattas på ett av avsändningslandets officiella språk, varvid en översättning till ett av organisationens arbetsspråk skall bifogas, om uppgifterna inte är avfattade på något av dessa.

 

Les inscriptions portées sur la lettre de voiture par l'expéditeur doivent être rédigées en caractères latins, sauf dérogations prévues par les dispositions complémentaires ou les tarifs internationaux.

 

De uppgifter som avsändaren för in i fraktsedeln skall skrivas med latinska bokstäver, om inte undantag härifrån medges i tilläggsbestämmelserna eller de internationella tarifferna.

 

Article 13–Teneur de la lettre de voiture

 

Artikel 13 –Fraktsedelns innehåll

 

§ 1. La lettre de voiture doit obligatoirement comporter:

 

§ 1. Fraktsedeln skall alltid innehålla uppgift om:

 

a) la désignation de la gare destinataire;

 

a) bestämmelsestationen;

 

b) le nom et l'adresse du destinataire; une seule personne physique ou autre sujet de droit doit être inscrit comme destinataire;

 

b) mottagarens namn och adress; som mottagare skall anges en enda fysisk person eller ett enda annat rättssubjekt;

 

c) la désignation de la marchandise;

 

c) en beskrivning av godset;

 

d) la masse ou, à défaut, une indication analogue conforme aux prescriptions en vigueur à la gare expéditrice;

 

d) vikten eller, om denna inte anges, en motsvarande uppgift enligt de föreskrifter som gäller för avsändningsstationen;

 

e) le nombre de colis et la description de l'emballage, pour les envois de détail et pour les wagons complets comportant un ou plusieurs éléments de chargement expédiés en trafic fer-mer et devant être transbordés;

 

e) antalet kollin och förpackningens art (kollislag), för styckegods samt för kompletta vagnslaster när dessa innehåller en eller flera lastenheter som befordras i kombinerad järnvägs- och sjötrafik och som skall omlastas;

 

f) le numéro du wagon et, en outre, pour les wagons de particuliers, la tare, pour les marchandises dont le chargement incombe à l'expéditeur;

 

f) vagnsnummer och för privatvagnar dessutom vagnens egenvikt i fråga om gods som det åligger avsändaren att lasta;

 

g) l'énumération détaillée des pièces requises par les douanes ou d'autres autorités administratives, jointes à la lettre de voiture ou mentionnées comme tenues à la disposition du chemin de fer dans une gare désignée ou dans un bureau de douane ou de toute autre autorité;

 

g) en noggrann förteckning över sådana handlingar som krävs av tullmyndigheter eller andra förvaltningsmyndigheter och som är fogade vid fraktsedeln eller uppges stå till järnvägens förfogande på en angiven station, hos en tullkammare eller hos någon annan myndighet;

 

h) le nom et l'adresse de l'expéditeur; une seule personne physique ou autre sujet de droit doit être inscrit comme expéditeur; si les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice l'exigent, l'expéditeur doit ajouter à son nom et à son adresse sa signature manuscrite, imprimée ou apposée au moyen d'un timbre.

 

h) avsändarens namn och adress; som avsändare skall anges en enda fysisk person eller ett enda annat rättssubjekt; om det krävs enligt de föreskrifter som gäller för avsändningsstationen, skall avsändaren till uppgiften om namn och adress foga även sin namnteckning, handskriven, tryckt eller stämplad.

 

Les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice déterminent, pour l'ensemble du parcours, les notions de ”wagon complet” et d'”envoi de détail”.

 

De föreskrifter som gäller för avsändningsstationen avgör för hela befordringssträckan om sändningen skall anses utgöra ”hel vagnslast” eller ”styckegods”.

 

§ 2. La lettre de voiture doit, s'il y a lieu, contenir toutes les autres inscriptions prévues par les Règles uniformes. Elle ne peut comporter d'autres inscriptions que si elles sont imposées ou admises par les lois et règlements d'un Etat, les dispositions complémentaires ou les tarifs, et ne sont pas contraires aux Règles uniformes.

 

§ 2. Fraktsedeln skall, i förekommande fall, dessutom innehålla sådana uppgifter som anges i de enhetliga rättsreglerna. Andra uppgifter får föras in endast om de är föreskrivna eller tillåtna enligt lag eller annan författning i någon stat, i tilläggsbestämmelserna eller i tarifferna och inte strider mot de enhetliga rättsreglerna.

 

§ 3. Toutefois, l'expéditeur peut insérer dans l'emplacement de la lettre de voiture réservé à cet effet, mais à titre d'information pour le destinataire, des indications qui se rapportent à l`envoi, sans qu'il en résulte ni obligation, ni responsabilité pour le chemin de fer.

 

§ 3. Avsändaren får dock på den plats i fraktsedeln som är avsedd för upplysningar till mottagaren föra in uppgifter som rör sändningen, utan att detta medför vare sig skyldigheter eller ansvarighet för järnvägen.

 

§ 4. Il est interdit de remplacer la lettre de voiture par d'autres documents ou d'y joindre d'autres pièces que ceux qui sont prescrits ou admis par les Règles uniformes, les dispositions complémentaires ou les tarifs.

 

§ 4. Det är förbjudet att ersätta fraktsedeln med andra handlingar eller att till denna foga andra dokument än sådana som är föreskrivna eller tillåtna enligt de enhetliga rättsreglerna, tilläggsbestämmelserna eller tarifferna.

 

Article 14–Itinéraire et tarifs applicables

 

Artikel 14 –Befordringsvägar och tillämpliga tariffer

 

§ 1. L'expéditeur peut prescrire, dans la lettre de voiture, l'itinéraire à suivre, en le jalonnant par des points frontières ou par des gares frontières et, le cas échéant, par des gares de transit entre chemins de fer. Il ne peut prescrire que des points frontières et des gares frontières ouverts au trafic dans la relation considérée.

 

§ 1. Avsändaren kan i fraktsedeln föreskriva befordringsvägen genom att ange gränsövergångspunkter eller gränsstationer och i förekommande fall stationer för transit mellan järnvägar. Han får dock inte föreskriva andra gränsövergångspunkter eller gränsstationer än sådana som är öppna för trafik i den förbindelse som det är fråga om.

 

§ 2. Sont assimilées à une prescription d'itinéraire;

 

§ 2. Med föreskrifter om befordringsväg likställs

 

a) la désignation des gares où doivent s'effectuer les formalités exigées par les douanes ou d'autres autorités administratives, ainsi que celle des gares où des soins spéciaux doivent être donnés à la marchandise (soins à donner aux animaux, reglaçage, etc.);

 

a) uppgifter om stationer där åtgärder som krävs av tullmyndigheter eller andra förvaltningsmyndigheter skall fullgöras samt uppgifter om stationer där särskild vård skall ägnas godset (vård av levande djur, omisning osv.);

 

b) la désignation des tarifs à appliquer, si elle suffit à déterminer les gares entre lesquelles les tarifs revendiqués doivent être appliqués;

 

b) uppgifter om de tariffer som skall tillämpas, om dessa uppgifter är tillräckliga för att bestämma de stationer mellan vilka de begärda tarifferna skall tillämpas;

 

c) l'indication du paiement de tout ou partie des frais jusqu'à X (X désignant nommément le point où se fait la soudure des tarifs des pays limitrophes).

 

c) anvisningar om betalning av alla kostnader eller del av kostnaderna till X (där X är namnet på en fraktberäkningssnittpunkt mellan grannländer).

 

§ 3. Le chemin de fer ne peut, hors les cas visés à l'article 3, §§ 4 et 5 et à l'article 33, § 1, effectuer le transport par un itinéraire différent de celui prescrit par l'expéditeur qu'à la double condition:

 

§ 3. Bortsett från de fall som anges i artikel 3 §§ 4 och 5 samt i artikel 33 § 1 får järnvägen utföra befordringen över en annan befordringsväg än den som har föreskrivits av avsändaren endast under den dubbla förutsättningen

 

a) que les formalités exigées par les douanes ou d'autres autorités administratives, ainsi que les soins spéciaux à donner à la marchandise, aient toujours lieu aux gares désignées par l'expéditeurs;

 

a) att de åtgärder som krävs av tullmyndigheter eller andra förvaltningsmyndigheter och den särskilda vård som skall ägnas godset alltid fullgörs på de stationer som har angetts av avsändaren;

 

b) que les frais et les délais de livraison ne soient pas supérieurs aux frais et aux délais calculés selon l'itinéraire prescrit par l'expéditeur.

 

b) att kostnaderna inte blir större och leveransfristerna inte blir längre än för den befordringsväg som har föreskrivits av avsändaren.

 

La lettre a) ne s'applique pas aux envois de détail si un des chemins de fer participant au transport ne peut respecter l'itinéraire choisi par l'expéditeur en raison des prescriptions d'itinéraire résultant de son organisation des transports internationaux d'envois de détail.

 

Vad som anges under a) är inte tillämpligt på styckegods, om någon av de järnvägar som deltar i befordringen inte kan följa den befordringsväg som har valts av avsändaren på grund av sådana bestämmelser om befordringsväg som är föranledda av det sätt på vilket denna järnvägs befordran av styckegods i internationell trafik är organiserad.

 

§ 4. Sous réserve du § 3, les frais et les délais de livraison sont calculés selon l'itinéraire prescrit par l'expéditeur ou, à défaut, selon l'itinéraire que le chemin de fer a choisi.

 

§ 4. Om inte annat följer av § 3, beräknas kostnaderna och leveransfristerna efter den befordringsväg som har föreskrivits av avsändaren eller, om någon sådan föreskrift inte finns, efter den väg som järnvägen har valt.

 

§ 5. L'expéditeur peut prescrire, dans la lettre de voiture, les tarifs à appliquer. Le chemin de fer doit appliquer ces tarifs si les conditions mises à leur application sont remplies.

 

§ 5. Avsändaren får i fraktsedeln föreskriva vilka tariffer som skall tillämpas. Järnvägen är skyldig att tillämpa dessa tariffer, om villkoren för deras tillämpning är uppfyllda.

 

§ 6. Si les indications de l'expéditeur ne suffisent pas à déterminer l'itinéraire ou les tarifs à appliquer ou si certaines de ces indications sont incompatibles, le chemin de fer doit choisir l'itinéraire ou les tarifs qui lui paraissent les plus avantageux pour l'expéditeur.

 

§ 6. Om avsändarens uppgifter inte är tillräckliga för att befordringsvägen eller de tariffer som skall tillämpas skall kunna bestämmas eller om vissa av dessa uppgifter är oförenliga, skall järnvägen välja den väg eller de tariffer som järnvägen anser vara förmånligast för avsändaren.

 

§ 7. Le chemin de fer n'est responsable du dommage résultant du choix effectué conformément au § 6 qu'en cas de dol ou de faute lourde.

 

§ 7. Järnvägen är ansvarig för skada som uppstår till följd av ett val enligt § 6 endast om uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger.

 

§ 8. S'il existe un tarif international depuis la gare expéditrice jusqu'à la gare destinataire et si, à défaut d'indications suffisantes de l'expéditeur, le chemin de fer a appliqué ce tarif, il doit rembourser à l'ayant droit, sur sa demande, la différence entre le prix de transport ainsi appliqué et celui qu'aurait donné, sur le même parcours, la soudure d'autres tarifs, lorsque cette différence excède 4 unités de compte par lettre de voiture.

 

§ 8. Om det finns en internationell tariff från avsändnings- till bestämmelsestationen och om järnvägen har tillämpat denna tariff på grund av att avsändaren inte har lämnat tillräckliga uppgifter, är järnvägen skyldig att på begäran av den berättigade till denne betala tillbaka skillnaden mellan den sålunda beräknade frakten och den frakt som skulle ha utgått för samma befordringssträcka enligt andra tariffer, när skillnaden per fraktsedel överstiger fyra beräkningsenheter.

 

Il en est de même si, à défaut d'indications suffisantes de l'expéditeur, le chemin de fer a appliqué la soudure des tarifs alors qu'il existe un tarif international plus avantageux quant au prix, toutes autres conditions étant par ailleurs identiques.

 

Detsamma gäller, om järnvägen i brist på tillräckliga uppgifter från avsändaren har ställt samman tariffer vid fraktberäkningen i stället för att tillämpa en genomgående internationell tariff som ger lägre frakt under i övrigt lika förutsättningar.

 

Article 15–Paiement des frais

 

Artikel 15 –Betalning av kostnaderna

 

§ 1. Les frais (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir de l'acceptation au transport jusqu'à la livraison) sont payés soit par l'expéditeur, soit par le destinataire, conformément aux dispositions ci-dessous.

 

§ 1. Kostnaderna (frakt, tilläggsavgifter, tullavgifter och andra kostnader som uppkommer från det att godset tas emot till befordran till dess att det lämnas ut) skall betalas av avsändaren eller mottagaren i enlighet med följande bestämmelser.

 

Pour l'application de ces dispositions, sont considérés comme prix de transport les droits qui, d'après le tarif applicable, doivent être ajoutés aux prix résultant des barèmes ou aux prix exceptionnels lors du calcul du prix de transport.

 

Vid tillämpning av dessa bestämmelser skall som frakt anses de avgifter som enligt den tillämpliga tariffen vid fraktberäkningen skall läggas samman med fraktsatserna enligt ordinarie tariffer eller undantagstariffer.

 

§ 2. L'expéditeur qui prend à sa charge la totalité ou une partie des frais doit l'indiquer dans la lettre de voiture en utilisant l'une des mentions suivantes:

 

§ 2. En avsändare som åtar sig att betala kostnaderna helt eller delvis skall ange detta i fraktsedeln genom något av följande uttryck:

 

a) 1° ”franco de port”, s'il prend à sa charge uniquement le prix de transport;

 

a) 1. ”franko frakt”, om han åtar sig att betala endast frakten,

 

2° ”franco de port y compris ...”, s'il prend à sa charge des frais en sus du prix de transport; il doit désigner exactement ces frais; les adjonctions, qui ne peuvent concerner que des frais accessoires ou autres frais survenant à partir de l'acceptation au transport jusqu'à la livraison, ainsi que les sommes perçues par les douanes ou d'autres autorités administratives, ne doivent pas avoir pour effet de diviser le montant total d'une même catégorie de frais (par exemple le montant total des droits de douane et des autres sommes à payer à la douane, la taxe sur la valeur ajoutée étant considérée comme une catégorie séparée);

 

2. ”franko frakt inklusive ...”, om han åtar sig att betala vissa kostnader utöver frakten; dessa kostnader skall noggrant anges; sådana tillägg, som får avse endast tilläggsavgifter eller andra avgifter som uppkommer från det att godset tas emot till befordran till dess att det lämnas ut samt de belopp som tas ut av tullmyndigheter eller andra förvaltningsmyndigheter, får inte medföra att det sammanlagda belopp som belöper på ett och samma kostnadsslag (t.ex. det sammanlagda beloppet av tullavgifter och andra avgifter som skall betalas till tullmyndigheten; mervärdesskatt anses vara ett kostnadsslag för sig) delas upp,

 

3° ”franco de port jusque'à X” (X désignant nommément le point où se fait la soudure des tarifs des pays limitrophes), s'il prend à sa charge le prix de transport jusqu'à X;

 

3. ”franko frakt till X” (där X är namnet på en fraktberäkningssnittpunkt mellan grannländer), om han åtar sig att betala frakten till X,

 

4° ”franco de port y compris ... jusqu'à X” (X désignant nommément le point où se fait la soudure des tarifs des pays limitrophes), s'il prend à sa charge des frais en sus du prix de transport jusqu'à X, à l'exclusion de tous frais se rapportant au pays ou au chemin de fer subséquent; les dispositions du 2° sont applicables par analogie;

 

4. ”franko frakt inklusive ... till X” (där X är namnet på en fraktberäkningssnittpunkt mellan grannländer), om han åtar sig att betala kostnader utöver frakten till X med undantag av alla kostnader som hänför sig till ett efterföljande land eller en efterföljande järnväg; bestämmelserna under 2. har motsvarande tillämpning;

 

b) ”franco de tous frais”, s'il prend à sa charge tous les frais (prix de transport, frais accessoires, droit de douane at autres frais);

 

b) ”franko alla kostnader”, om han åtar sig att betala alla kostnader (frakt, tilläggsavgifter, tullavgifter och andra avgifter);

 

c) ”franco pour ...”, s'il prend à sa charge une somme déterminée; sauf dispositions contraires dans les tarifs, cette somme doit être exprimée dans la monnaie du pays de départ.

 

c) ”franko ...”, om han åtar sig att betala ett bestämt belopp; om inte annat föreskrivs i tarifferna, skall detta belopp anges i avsändningslandets myntslag.

 

Les frais accessoires et autres frais qui, selon les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice, doivent être calculés pour tout le parcours intéressé, ainsi que la taxe d'intérêt à la livraison prévue à l'article 16, § 2, sont toujours payés en totalité par l'expéditeur en cas de paiement des frais selon a) 4°.

 

Tilläggsavgifter och andra kostnader som enligt de föreskrifter som gäller på avsändningsstationen skall beräknas för hela den ifrågavarande sträckan samt sådana avgifter för deklaration av leveransintresse som avses i artikel 16 § 2 skall alltid i sin helhet erläggas av avsändaren, om betalning sker enligt a) 4.

 

§ 3. Les tarifs internationaux peuvent prescrire, en matière de paiement des frais, l'emploi exclusif de certaines mentions indiquées au § 2 ou l'emploi d'autres mentions.

 

§ 3. I fråga om betalning av kostnaderna får i de internationella tarifferna föreskrivas att endast vissa av de uttryck som anges i § 2 får användas eller att andra uttryck skall användas.

 

§ 4. Les frais que l'expéditeur n'a pas pris à sa charge sont considérés comme mis à la charge du destinataire. Toutefois, les frais sont toujours à la charge de l'expéditeur lorsque le destinataire n'a pas retiré la lettre de voiture, ni fait valoir ses droits conformément à l'article 28, § 4, ni modifié le contrat de transport conformément à l'article 31.

 

§ 4. De kostnader som avsändaren inte har åtagit sig att betala skall anses åvila mottagaren. Kostnaderna skall dock alltid åvila avsändaren, om mottagaren inte har vare sig övertagit fraktsedeln eller gjort gällande sina rättigheter enligt artikel 28 § 4 eller ändrat fraktavtalet enligt artikel 31.

 

§ 5. Les frais accessoires, tels que droits de stationnement, de magasinage, de pesage, dont la perception résulte d'un fait imputable au destinataire ou d'une demande qu'il a présentée, sont toujours payés par lui.

 

§ 5. Tilläggsavgifter, såsom uppställnings-, magasinerings- eller vägningsavgifter, vilkas debitering beror på omständigheter för vilka mottagaren svarar eller på en begäran som mottagaren har framställt, skall alltid betalas av denne.

 

§ 6. Le chemin de fer expéditeur peut exiger de l'expéditeur l'avance des frais lorsqu'il s'agit de marchandises qui, d'après son appréciation, sont sujettes à prompte détérioration ou qui, à cause de leur valeur minime ou de leur nature, ne lui garantissent pas suffisamment le paiement des frais.

 

§ 6. Avsändningsjärnvägen får av avsändaren fordra förskottsbetalning av kostnaderna, när det är fråga om ett godsslag som enligt järnvägens bedömning är utsatt för snar förstörelse eller som på grund av sitt låga värde eller sin beskaffenhet inte ger järnvägen tillräcklig säkerhet för kostnaderna.

 

§ 7. Si le montant des frais que l'expéditeur prend à sa charge ne peut être fixé exactement au moment de la remise au transport, ces frais sont portés sur un bulletin d'affranchissement, qui doit faire l'objet d'un règlement de compte avec l'expéditeur au plus tard trente jours après l'expiration du délai de livraison. Le chemin de fer peut exiger à titre de garantie le dépôt contre reçu d'une somme représentant approximativement les frais. Un compte de frais détaillé dressé d'après les indications du bulletin d'affranchissement est délivré à l'expéditeur contre restitution du reçu.

 

§ 7. Om de kostnader som avsändaren åtar sig att betala inte kan fastställas till beloppet när godset lämnas till befordran, skall dessa kostnader påföras den frankaturnota som skall avräknas med avsändaren senast 30 dagar efter leveransfristens utgång. Järnvägen får som säkerhet och mot kvitto fordra deposition av ett belopp som ungefärligen motsvarar kostnaderna. En detaljerad kostnadsavräkning, upprättad efter uppgifterna i frankaturnotan, skall lämnas till avsändaren mot att denne lämnar tillbaka depositionskvittot.

 

§ 8. La gare expéditrice doit spécifier, dans la lettre de voiture et dans le duplicata, les frais perçus en port payé, sauf si les prescriptions en vigueur à ladite gare disposent que ces frais ne doivent être spécifiés que dans le duplicata. Dans le cas prévu au § 7, ces frais ne doivent être spécifiés ni dans la lettre de voiture, ni dans le duplicata.

 

§ 8. Avsändningsstationen skall ange i både fraktsedeln och fraktsedelsdubbletten vad som har betalats som frakt, om inte det i de föreskrifter som gäller på avsändningsstationen föreskrivs att dessa kostnader skall anges endast i fraktsedelsdubbletten. I det fall som avses i § 7 skall de nämnda kostnaderna inte anges i vare sig fraktsedeln eller fraktsedelsdubbletten.

 

Article 16–Intérêt à la livraison

 

Artikel 16 –Leveransintresse

 

§ 1. Tout envoi peut faire l'objet d'une déclaration d'intérêt à la livraison. Son montant doit être inscrit en chiffres sur la lettre de voiture et exprimé en monnaie du pays de départ, en une autre monnaie fixée par les tarifs ou en unité de compte.

 

§ 1. För varje sändning kan leveransintresse deklareras. I fraktsedeln skall med siffror föras in en uppgift om det belopp som leveransintresset uppgår till. Beloppet skall anges i avsändningslandets mynt, i något annat mynt som anges i tarifferna eller i beräkningsenheter.

 

§ 2. La taxe d'intérêt à la livraison est calculée, pour tout le parcours intéressé, d'après les tarifs du chemin de fer expéditeur.

 

§ 2. Avgiften för deklaration av leveransintresse beräknas för hela den ifrågavarande befordringssträckan enligt avsändningsjärnvägens tariffer.

 

Article 17–Remboursement et débours

 

Artikel 17 –Efterkrav och förskott

 

§ 1. L'expéditeur peut grever la marchandise d'un remboursement jusqu'à concurrence de sa valeur lors de l'acceptation à la gare expéditrice. Le montant du remboursement doit être exprimé dans la monnaie du pays de départ; les tarifs peuvent prévoir des exceptions.

 

§ 1. Avsändaren får belägga godset med efterkrav intill dess värde vid den tidpunkt då godset tas emot på avsändningsstationen. Efterkravsbeloppet skall anges i avsändningslandets mynt; i tarifferna får dock medges undantag.

 

§ 2. Le chemin de fer n'est tenu de payer le remboursement que si le montant en a été versé par le destinataire. Ce montant doit être mis à disposition dans le délai de trente jours à partir de ce versement; des intérêts à cinq pour cent l'an sont dus à dater de l'expiration de ce délai.

 

§ 2. Järnvägen är skyldig att betala ut efterkravsbeloppet endast om beloppet har betalats av mottagaren. Detta belopp skall ställas till förfogande inom 30 dagar efter det att betalningen har skett; ränta löper med fem procent årligen från fristens utgång.

 

§ 3. Si la marchandise a été livrée, en tout ou en partie, au destinataire sans encaissement préalable du remboursement, le chemin de fer doit payer à l'expéditeur le montant du dommage jusqu'à concurrence du montant du remboursement, sauf recours contre le destinataire.

 

§ 3. Om godset helt eller delvis har lämnats ut till mottagaren utan att efterkravsbeloppet dessförinnan har betalats, skall järnvägen ersätta avsändaren för skadan, dock högst med efterkravets belopp. Järnvägen har rätt att kräva av mottagaren vad den har betalat.

 

§ 4. L'envoi contre remboursement donne lieu à la perception d'une taxe fixée par les tarifs; cette taxe est due même si le remboursement est annulé ou diminué par une modification du contrat de transport conformément à l'article 30, § 1.

 

§ 4. Försändelse mot efterkrav berättigar till debitering av en avgift som fastställs i tarifferna; denna avgift skall erläggas även om efterkravet återkallas eller minskas genom en ändring i fraktavtalet i enlighet med artikel 30 § 1.

 

§ 5. Les débours ne sont admis qu'en application des prescriptions en vigueur à la gare expéditrice.

 

§ 5. Förskott får medges endast med tillämpning av de föreskrifter som gäller för avsändningsstationen.

 

§ 6. Le montant du remboursement et celui des débours doivent être inscrits en chiffres sur la lettre de voiture.

 

§ 6. Efterkravets och förskottets belopp skall anges i siffror i fraktsedeln.

 

Article 18–Responsabilité pour les inscriptions portées sur la lettre de voiture

 

Artikel 18 –Ansvar för uppgifterna i fraktsedeln

 

L'expéditeur est responsable de l'exactitude des inscriptions portées par ses soins sur la lettre de voiture. Il supporte toutes les conséquences résultant du fait que ces inscriptions seraient irrégulières, inexactes, incomplètes ou portées ailleurs qu'à la place réservée à chacune d'elles. Si cette place est insuffisante, une mention portée à cette même place par l'expéditeur renverra à l'endroit de la lettre de voiture où se trouve le complément de l'inscription.

 

Avsändaren är ansvarig för att de uppgifter som genom hans försorg har förts in i fraktsedeln är riktiga. Han är ansvarig för alla följder av att dessa uppgifter är oriktiga, otydliga, ofullständiga eller införda på något annat ställe än i det utrymme som är avsett för varje uppgift. Om detta utrymme är otillräckligt, skall avsändaren där göra en hänvisning till den plats i fraktsedeln där resten av uppgifterna finns.

 

Article 19–Etat, emballage et marquage de la marchandise

 

Artikel 19 –Godsets tillstånd, förpackning och märkning

 

§ 1. Lorsque le chemin de fer accepte au transport une marchandise présentant des signes manifestes d'avarie, il peut exiger que l'état de cette marchandise soit indiqué sur la lettre de voiture.

 

§ 1. När järnvägen till befordran tar emot gods som visar tydliga tecken på skada, får järnvägen fordra att godsets tillstånd anges i fraktsedeln.

 

§ 2. Lorsque, par sa nature, la marchandise exige un emballage, l'expéditeur doit l'emballer de telle sorte qu'elle soit préservée de perte totale ou partielle et d'avarie en cours de transport et qu'elle ne risque pas de porter dommage aux personnes, au matériel ou aux autres marchandises.

 

§ 2. Om godset är av sådan beskaffenhet att det behöver förpackas, är avsändaren skyldig att förpacka godset på ett sådant sätt att det skyddas mot att gå förlorat helt eller delvis och mot skada under befordringen och att det inte medför risk för skada på person, materiel eller annat gods.

 

L'emballage doit, en outre, être conforme aux prescriptions en vigueur à la gare expéditrice.

 

Förpackningen skall dessutom överensstämma med de föreskrifter som gäller på avsändningsstationen.

 

§ 3. Si l'expéditeur ne s'est pas conformé aux § 2, le chemin de fer peut soit refuser la marchandise, soit exiger que l'expéditeur reconnaisse, sur la lettre de voiture, l'absence d'emballage ou l'état défectueux de l'emballage en donnant une description exacte de celui-ci.

 

§ 3. Om avsändaren inte har uppfyllt föreskrifterna i § 2, får järnvägen vägra att ta emot godset eller fordra att avsändaren i fraktsedeln bekräftar att förpackning saknas eller är bristfällig och noggrant anger bristfälligheten.

 

§ 4. L'expéditeur est responsable de toutes les conséquences de l'absence d'emballage ou de son état défectueux et doit notamment réparer le dommage subi de ce fait par le chemin de fer. A défaut d'inscription portée sur la lettre de voiture, la preuve de l'absence d'emballage ou de son état défectueux incombe au chemin de fer.

 

§ 4. Avsändaren är ansvarig för alla följder av att förpackning saknas eller är bristfällig, och han skall särskilt ersätta den skada som järnvägen tillfogas av denna anledning. Om fraktsedeln inte innehåller någon uppgift härom, ankommer det på järnvägen att visa att förpackning har saknats eller varit bristfällig.

 

§ 5. Sauf exception prévue dans les tarifs, l'expéditeur d'un envoi de détail doit indiquer sur chaque colis ou sur une étiquette agréée par le chemin de fer, d'une manière claire et de façon indélébile ne permettant aucune confusion et concordant parfaitement avec les inscriptions portées sur la lettre de voiture:

 

§ 5. Om inte tarifferna medger undantag, skall avsändaren av en styckegodsförsändelse på varje kolli eller på en etikett som har godkänts av järnvägen på ett tydligt och outplånligt sätt som utesluter varje förväxling och som står i fullständig överensstämmelse med uppgifterna i fraktsedeln ange

 

a) le nom et l'adresse du destinataire,

 

a) mottagarens namn och adress,

 

b) la gare destinataire.

 

b) bestämmelsestationen.

 

Les indications sous a) et b) doivent aussi figurer sur chaque élément de chargement des wagons complets expédiés en trafic fer-mer et devant être transbordés.

 

De uppgifterna som avses i a) och b) skall anges även på varje lastenhet i en sådan hel vagnslast i kombinerad järnvägs- och sjötrafik som skall lastas om.

 

Les indications ou étiquettes périmées doivent être rendues illisibles ou enlevées par l'expéditeur.

 

Avsändaren skall göra oläsliga eller avlägsna påskrifter eller etiketter som inte längre är aktuella.

 

§ 6. Sauf exception prévue dans les dispositions complémentaires ou dans les tarifs, les marchandises fragiles ou susceptibles de s'éparpiller dans les wagons, ainsi que celles qui pourraient salir ou détériorer les autres marchandises, sont transportées uniquement par wagons complets, à moins qu'elles ne soient emballées ou réunies de telle sorte qu'elles ne puissent se briser, se perdre, en salir ou en détériorer d'autres.

 

§ 6. Om inte undantag medges i tilläggsbestämmelserna eller tarifferna, befordras gods som är bräckligt eller som lätt skulle kunna spridas i vagnarna samt gods som skulle kunna förorena eller skada annat gods endast som hel vagnslast, såvida godset inte är förpackat eller sammanfogat på ett sådant sätt att det inte kan bräckas, spridas, förorena eller skada annat gods.

 

Article 20–Remise au transport et chargement de la marchandise

 

Artikel 20 –Inlämning och lastning av gods

 

§ 1. Les opérations de remise au transport de la marchandise sont régies par les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice.

 

§ 1. Inlämning av gods till befordran regleras av de föreskrifter som gäller på avsändningsstationen.

 

§ 2. Le chargement incombe soit au chemin de fer, soit à l'expéditeur, selon les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice, à moins que les Règles uniformes ne contiennent d'autres dispositions ou que la lettre de voiture ne mentionne une convention spéciale entre l'expéditeur et le chemin de fer.

 

§ 2. Lastningen åligger antingen järnvägen eller avsändaren enligt de föreskrifter som gäller på avsändningsstationen, om inte de enhetliga rättsreglerna innehåller andra bestämmelser eller det i fraktsedeln nämns att en särskild överenskommelse har träffats mellan avsändaren och järnvägen.

 

Lorsque le chargement incombe à l'expéditeur, celui-ci doit respecter la limite de charge. Si les lignes empruntées comportent des limites de charge différentes, la limite la plus faible est valable pour le parcours total. Les dispositions indiquant les limites de charge à observer sont publiées dans les mêmes formes que les tarifs. Le chemin de fer indique à l'expéditeur, à sa demande, la limite de charge à observer.

 

När lastningen åligger avsändaren, skall denne iaktta bestämmelserna för föreskriven lastgräns. Om de berörda linjerna har olika bestämmelser i detta avseende, gäller den lägsta föreskrivna lastgränsen för hela sträckan. Bestämmelserna om lastgränser offentliggörs i samma ordning som tarifferna. Järnvägen skall på avsändarens begäran underrätta denne om den lastgräns som skall iakttas.

 

§ 3. L'expéditeur est responsable de toutes les conséquences d'un chargement défectueux effectué par lui et doit notamment réparer le dommage subi de ce fait par le chemin de fer. Toutefois, l'article 15 s'applique au paiement des frais occasionnés par la réfection d'un chargement défectueux. La preuve du chargement défectueux incombe au chemin de fer.

 

§ 3. Avsändaren är ansvarig för alla följder av en bristfällig lastning som har utförts av honom och skall bl.a. ersätta den skada som järnvägen tillfogas av denna anledning. Artikel 15 är emellertid tillämplig på betalningen av de kostnader som har förorsakats genom omlastning till följd av bristfällig lastning. Det ankommer på järnvägen att visa att lastningen har varit bristfällig.

 

§ 4. Les marchandises doivent être transportées en wagons couverts, en wagons découverts, en wagons découverts bâchés ou en wagons spéciaux aménagés, selon les tarifs internationaux, à moins que les Règles uniformes ne contiennent d'autres dispositions à cet égard. S'il n'y a pas de tarifs internationaux ou s'ils ne contiennent pas de dispositions à ce sujet, les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice sont valables pour tout le parcours.

 

§ 4. I enlighet med vad som sägs i de internationella tarifferna skall godset befordras i slutna vagnar, i öppna vagnar med eller utan presenningar eller i särskilt inrättade vagnar, om inte de enhetliga rättsreglerna innehåller andra bestämmelser i detta hänseende. Finns det inte internationella tariffer eller innehåller dessa inte bestämmelser i detta hänseende, tillämpas de föreskrifter som gäller på avsändningsstationen för hela sträckan.

 

§ 5. L'apposition des sceaux sur les wagons est régie par les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice.

 

§ 5. Försegling av vagnar med sigill regleras av de föreskrifter som gäller på avsändningsstationen.

 

L'expéditeur doit inscrire sur la lettre de voiture le nombre et la désignation des sceaux qu'il appose sur les wagons.

 

Avsändaren skall i fraktsedeln ange antalet och beteckningen för de sigill som han har förseglat vagnarna med.

 

Article 21–Vérification

 

Artikel 21 –Undersökning

 

§ 1. Le chemin de fer a toujours le droit de vérifier si l'envoi répond aux inscriptions portées sur la lettre de voiture par l'expéditeur et si les dispositions relatives au transport des marchandises admises sous condition ont été respectées.

 

§ 1. Järnvägen har alltid rätt att undersöka om försändelsen svarar mot de uppgifter som avsändaren har fört in i fraktsedeln och om bestämmelserna rörande befordran av föremål som tas emot på vissa villkor har iakttagits.

 

§ 2. S'il s'agit de la vérification du contenu de l'envoi, l'expéditeur ou le destinataire doit être invité à y assister, selon qu'elle a lieu à la gare expéditrice ou à la gare destinataire. Si l'intéressé ne se présente pas ou si la vérification a lieu en cours de route et à défaut d'autres dispositions dans les lois et règlements de l'Etat où la vérification a lieu, celle-ci doit se faire en présence de deux témoins étrangers au chemin de fer. Celui-ci ne peut cependant procéder à la vérification en cours de route que si cette opération est commandée par les nécessités de l'exploitation ou par les prescriptions des douanes ou d'autres autorités administratives.

 

§ 2. Om en undersökning skall göras av försändelsens innehåll, skall avsändaren eller mottagaren anmodas att närvara vid undersökningen, beroende på om undersökningen äger rum på avsändningsstationen eller på bestämmelsestationen. Om denne inte infinner sig eller undersökningen äger rum under vägen och några andra bestämmelser inte finns i lag eller annan författning i den stat i vilken undersökningen äger rum, skall undersökningen göras i närvaro av två vittnen som inte är knutna till järnvägen. Järnvägen får dock företa en undersökning under vägen endast om detta är nödvändigt från trafiksynpunkt eller på grund av tullmyndigheters eller andra förvaltningsmyndigheters föreskrifter.

 

§ 3. Le résultat de la vérification des inscriptions portées sur la lettre de voiture doit être mentionné sur celle-ci. Si la vérification a lieu à la gare expéditrice, le résultat doit également être mentionné sur le duplicata de la lettre de voiture, lorsqui'il est détenu par le chemin de fer.

 

§ 3. Resultatet av undersökningen huruvida uppgifterna i fraktsedeln är riktiga skall antecknas i denna. När undersökningen äger rum på avsändningsstationen, skall en anteckning göras även på fraktsedelsdubbletten, om järnvägen förfogar över denna.

 

Si l'envoi ne répond pas aux inscriptions portées sur la lettre de voiture ou si les dispositions relatives au transport des marchandises admises sous condition n'ont pas été respectées, les frais occasionnés par la vérification grèvent la marchandise, à moins qu'ils n'aient été payés immédiatement.

 

För det fall att försändelsen inte svarar mot uppgifterna i fraktsedeln eller bestämmelserna rörande befordran av gods som tas emot på vissa villkor inte har iakttagits, skall kostnaderna för undersökningen påföras godset, om de inte betalas omedelbart.

 

Article 22–Constatation de la masse et du nombre des colis

 

Artikel 22 –Fastställande av kollins antal och vikt

 

§ 1. Les prescriptions en vigueur dans chaque Etat déterminent les conditions dans lesquelles le chemin de fer doit constater la masse de la marchandise ou le nombre des colis, ainsi que la tare réelle des wagons.

 

§ 1. Järnvägens skyldighet att fastställa godsets vikt eller kolliantalet och vagnarnas faktiska egenvikt regleras av de föreskrifter som gäller i varje stat.

 

Le chemin de fer doit mentionner sur la lettre de voiture le résultat de ces constatations.

 

Järnvägen är skyldig att i fraktsedeln uppge vad den har fastställt i dessa hänseenden.

 

§ 2. Si un pesage opéré par le chemin de fer après la conclusion du contrat de transport fait apparaître une différence, la masse constatée par la gare expéditrice ou, à défaut, la masse déclarée par l'expéditeur reste déterminante pour le calcul du prix de transport:

 

§ 2. Om en vägning som järnvägen har företagit efter det att befordringsavtalet slöts visar en skillnad, skall den vikt som har fastställts av avsändningsstationen eller, om denna station inte har fastställt vikten, den vikt som har angetts av avsändaren vara avgörande för fraktberäkningen i följande fall:

 

a) si la différence est manifestement due à la nature de la marchandise ou aux influences atmosphériques ou

 

a) om skillnaden uppenbarligen beror på godsets art eller på inflytande av väderleken eller

 

b) si ce pesage est effectué sur pont-bascule et ne fait pas apparaître une différence supérieure à deux pour cent de la masse constatée par la gare expéditrice ou, à défaut, de celle déclarée par l'expéditeur.

 

b) om vägningen har verkställts på vagnvåg och inte utvisar större skillnad än två procent av den vikt som har fastställts av avsändningsstationen eller, om denna station inte har fastställt vikten, av den vikt som har angetts av avsändaren.

 

Article 23–Surcharge

 

Artikel 23 –Överlast

 

§ 1. Quand la surcharge d'un wagon est constatée par la gare expéditrice ou par une gare intermédiaire, l'excédent de charge peut être retiré du wagon, même si aucune surtaxe ne doit être perçue. Le cas échéant, l'expéditeur ou, en cas de modification du contrat de transport conformément à l`article 31, le destinataire est invité sans délai à donner des instructions concernant l'excédent de charge.

 

§ 1. När överlast på en vagn fastställs av avsändningsstationen eller av en station under vägen, får överlasten lossas även om någon tilläggsfrakt inte får tas ut. I förekommande fall skall avsändaren eller, om befordringsavtalet har ändrats i enlighet med artikel 31, mottagaren utan dröjsmål anmodas att ge anvisningar om överlasten.

 

§ 2. Sans préjudice du paiement des surtaxes prévues à l'article 24, la surcharge est taxée, pour le parcours effectué, d'après le prix de transport appliqué au chargement principal. En cas de déchargement de l'excédent de charge, les frais de cette opération sont perçus d'après les tarifs du chemin de fer qui l'effectue.

 

§ 2. Frakten för överlasten för den sträcka över vilken den har befordrats beräknas efter den tariff som tillämpas för huvudlasten, utan att järnvägen därigenom förlorar den rätt att ta ut tilläggsfrakt som kan föreligga enligt artikel 24. Om överskjutande last lastas av, tas avgifterna för detta arbete ut enligt de tariffer som gäller för den järnväg som utför avlastningen.

 

Si l'ayant droit prescrit d'expédier l'excédent de charge à la gare destinataire du chargement principal, à une autre gare destinataire ou de le renvoyer à la gare expéditrice, il est traité comme un envoi distinct.

 

Om den som har rätt till godset föreskriver att den överskjutande lasten skall sändas till huvudlastens bestämmelsestation, till en annan bestämmelsestation eller tillbaka till avsändningsstationen, skall den behandlas som en särskild sändning.

 

Article 24–Surtaxes

 

Artikel 24 –Tilläggsfrakt

 

§ 1. Sans préjudice du paiement de la différence du prix de transport et d'une indemnité pour dommage éventuel, le chemin de fer peut percevoir:

 

§ 1. Utan inskränkning i rätten att ta ut fraktskillnad och ersättning för skada får järnvägen ta ut tilläggsfrakt enligt följande:

 

a) une surtaxe égale à 1 unité de compte par kg de masse brute du colis entier:

 

a) tilläggsfrakt utgår med en beräkningsenhet per kilogram av hela kollits bruttovikt:

 

1. en cas de désignation irrégulière, inexacte ou incomplète des matières et objets exclus du transport en vertu du RID;

 

1. när en oriktig, otydlig eller ofullständig beskrivning har lämnats av ämnen och föremål som enligt RID är uteslutna från befordran;

 

2. en cas de désignation irrégulière, inexacte ou incomplète des matières et objets admis au transport sous condition en vertu du RID, ou d'inobservation de ses conditions;

 

2. när en oriktig, otydlig eller ofullständig beskrivning har lämnats av ämnen eller föremål som tas emot till befordran på de villkor som anges i RID, eller när dessa villkor inte har uppfyllts;

 

b) une surtaxe égale à 5 unités de compte par 100 kg de masse excédant la limite de charge, lorsque le wagon a été chargé par l'expéditeur;

 

b) tilläggsfrakt utgår med fem beräkningsenheter per 100 kilogram utöver lastgränsen, när vagnen har lastats av avsändaren;

 

c) une surtaxe égale au double de la différence:

 

c) tilläggsfrakt utgår med dubbla skillnaden:

 

1. entre le prix de transport qui aurait dû être perçu depuis la gare expéditrice jusqu'a la gare destinataire et celui qui a été calculé, en cas de désignation irrégulière, inexacte ou incomplète de marchandises non prévues sous a), ou en général en cas de désignation pouvant faire bénéficier l'envoi d'un tarif plus réduit que celui qui est effectivement applicable;

 

1. mellan den frakt som skulle ha tagits ut från avsändningsstationen till bestämmelsestationen och den frakt som har beräknats när beskrivningen av annat gods än sådant som avses under a) är oriktig, otydlig eller ofullständig eller annars när beskrivningen kan leda till att frakten för försändelsen beräknas efter en billigare tariff än den som faktiskt är tillämplig;

 

2. entre le prix de transport de la masse déclarée et celui de la masse constatée, en cas d'indication d'une masse inférieure à la masse réelle.

 

2. mellan frakterna för den uppgivna och den fastställda vikten, om en lägre vikt än den verkliga har uppgetts.

 

Lorsqu'un envoi est constitué par des marchandises taxées à des prix différents et que la masse de chacune d'elles peut être déterminée sans difficulté, la surtaxe est calculée d'après la taxe applicable à chacune des marchandises, si ce mode de calcul fait ressortir une surtaxe plus réduite.

 

När en sändning består av flera godsslag för vilka gäller olika fraktsatser och vikten utan svårighet kan fastställas för vart och ett av dem, beräknas tilläggsfrakten efter den fraktsats som är tillämplig på varje godsslag för sig, om denna beräkning leder till en lägre tilläggsfrakt.

 

§ 2. S'il y a, pour un même wagon, indication d'une masse inférieure à la masse réelle et surcharge, les surtaxes relatives à ces deux infractions sont perçues cumulativement.

 

§ 2. Om det i fråga om samma vagn förekommer både en för låg viktuppgift och överlast, tas tilläggsfrakt ut för båda överträdelserna.

 

§ 3. Les surtaxes grèvent la marchandise, quel que soit le lieu où ont été constatés les faits qui justifient leur perception.

 

§ 3. Tilläggsfrakterna påförs godset oavsett var de omständigheter har fastställts som berättigar att sådana avgifter tas ut.

 

§ 4. Le montant des surtaxes et le motif de leur perception doivent être mentionnés sur la lettre de voiture.

 

§ 4. Tilläggsfrakternas belopp och orsaken till att de tas ut skall anges i fraktsedeln.

 

§ 5. Aucune surtaxe ne peut être perçue en cas:

 

§ 5. Tilläggsfrakt får inte tas ut:

 

a) d'indication inexacte de la masse, lorsque le pesage par le chemin de fer est obligatoire d'après les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice;

 

a) om oriktig vikt har uppgetts för gods som järnvägen är skyldig att väga enligt de föreskrifter som gäller på avsändningsstationen;

 

b) d'indication inexacte de la masse ou en cas de surcharge, si l'expéditeur a demandé dans la lettre de voiture que le pesage soit fait par le chemin de fer;

 

b) om oriktig vikt har uppgetts eller överlastning har skett och avsändaren i fraktsedeln har begärt att godset vägs genom järnvägens försorg;

 

c) de surcharge occasionnée au cours du transport par des influences atmosphériques, s'il est prouvé que le chargement du wagon ne dépassait pas la limite de charge lors de la remise au transport;

 

c) om överlast har uppkommit under befordringen genom väderlekens inverkan och det visas att lasten inte översteg lastgränsen när den lämnades till befordran;

 

d) d'augmentation de la masse survenue pendant le transport, sans qu'il y ait surcharge, s'il est prouvé que cette augmentation est due à des influences atmosphériques;

 

d) om vikten har ökat under transporten utan att lastgränsen har överskridits, och det visas att ökningen beror på väderlekens inverkan;

 

e) d'indication inexacte de la masse sans qu'il y ait surcharge, lorsque la différence entre la masse inscrite sur la lettre de voiture et celle constatée ne dépasse pas trois pour cent de la masse déclarée;

 

e) om oriktig vikt har uppgetts utan att lastgränsen har överskridits, när skillnaden mellan den vikt som har uppgetts i fraktsedeln och den fastställda vikten inte överstiger tre procent av den angivna vikten;

 

f) de surcharge d'un wagon, lorsque le chemin de fer n'a ni publié, ni indiqué à l'expéditeur la limite de charge d'une manière qui lui permette de l'observer.

 

f) om en vagn har överlastats och järnvägen varken har offentliggjort lastgränsen eller upplyst avsändaren om denna så att det har varit möjligt för honom att iaktta den.

 

Article 25–Pièces pour les formalités administratives. Fermeture par la douane

 

Artikel 25 –Handlingar i anledning av administrativa föreskrifter. Tullförsegling

 

§ 1. L'expéditeur doit joindre à la lettre de voiture les pièces nécessaires à l'accomplissement, avant la livraison de la marchandise, des formalités exigées par les douanes ou d'autres autorités administratives. Ces pièces doivent concerner uniquement les marchandises faisant l'objet d'une même lettre de voiture, à moins que les prescriptions des douanes ou d'autres autorités administratives ou les tarifs n'en disposent autrement.

 

§ 1. Avsändaren skall till fraktsedeln foga de handlingar som behövs för att de åtgärder som krävs av tullmyndigheter eller andra förvaltningsmyndigheter skall kunna vidtas innan godset lämnas till mottagaren. Dessa handlingar får avse endast det gods som är upptaget på en och samma fraktsedel, om inte något annat har föreskrivits av tullmyndigheter eller andra förvaltningsmyndigheter eller i tariffer.

 

Cependant, lorsque ces pièces ne sont pas jointes à la lettre de voiture ou si elles doivent être fournies par le destinataire, l'expéditeur doit inscrire sur la lettre de voiture la gare, le bureau de douane ou de toute autre autorité où les pièces respectives seront mises à la disposition du chemin de fer et où les formalités doivent être remplies. Si l'expéditeur assiste lui-même aux formalités exigées par les douanes ou d'autres autorités administratives ou s'y fait représenter par un mandataire, il suffit que ces pièces soient présentées lors desdites formalités.

 

Om dessa handlingar inte har fogats till fraktsedeln eller om de skall tillhandahållas av mottagaren, skall avsändaren dock i fraktsedeln ange den station, den tullkammare eller annan myndighet där handlingarna kommer att ställas till järnvägens förfogande och där åtgärderna skall vidtas. Om avsändaren själv eller genom ombud är närvarande när de åtgärder vidtas som krävs av tullmyndigheterna eller andra förvaltningsmyndigheter, är det tillräckligt att handlingarna företes i samband därmed.

 

§ 2. Le chemin de fer n'est pas tenu d'examiner si les pièces fournies sont suffisantes et exactes.

 

§ 2. Järnvägen är inte skyldig att undersöka om de avlämnade handlingarna är fullständiga och riktiga.

 

§ 3. L'expéditeur est responsable envers le chemin de fer de tout dommage résultant de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces pièces, sauf le cas de faute du chemin de fer.

 

§ 3. Avsändaren är ansvarig gentemot järnvägen för skada som uppstår till följd av att de ifrågavarande handlingarna saknas, är ofullständiga eller oriktiga, om felet inte föreligger på järnvägens sida.

 

Le chemin de fer est responsable, en cas de faute, des conséquences de la perte, du défaut d'utilisation ou de l'utilisation irrégulière des pièces énumérées sur la lettre de voiture qui accompagnent celle-ci, ou qui lui ont été confiées; toutefois, l'indemnité éventuelle ne doit jamais excéder celle prévue en cas de perte de la marchandise.

 

Om felet föreligger på järnvägens sida, är järnvägen ansvarig för följderna av att de handlingar som nämns i fraktsedeln och åtföljer denna eller som har anförtrotts järnvägen går förlorade, inte kommer till användning eller används på ett oriktigt sätt; ett eventuellt skadestånd får dock aldrig överstiga vad som skulle ha utgått, om godset hade gått förlorat.

 

§ 4. L'expéditeur doit se conformer aux prescriptions des douanes ou d'autres autorités administratives au sujet de l'emballage et du bâchage des marchandises. Si l'expéditeur n'a pas emballé on bâche les marchandises conformément à ces prescriptions, le chemin de fer peut y pourvoir; les frais consécutifs grèvent la marchandise.

 

§ 4. Avsändaren är skyldig att följa de föreskrifter som meddelas av tullmyndigheter eller andra förvaltningsmyndigheter om godsets förpackning och täckning med presenning. Om avsändaren inte har förpackat godset eller täckt det med presenning enligt dessa föreskrifter, får järnvägen ombesörja detta; kostnaderna i samband härmed påförs godset.

 

§ 5. Le chemin de fer peut refuser les envois dont les sceaux apposés par les douanes ou d'autres autorités administratives sont endommagés ou défectueux.

 

§ 5. Järnvägen får vägra att ta emot försändelser, om de plomberingar som har anbringats av tullmyndigheter eller andra förvaltningsmyndigheter är skadade eller bristfälliga.

 

Article 26–Accomplissement des formalités administratives

 

Artikel 26 –Fullgörande av förvaltningsmyndigheters föreskrifter

 

§ 1. En cours de route, les formalités exigées par les douanes ou d'autres autorités administratives sont accomplies par le chemin de fer. Néanmoins, celui-ci peut en confier le soin à un mandataire.

 

§ 1. När godset är under befordran, skall de åtgärder som krävs av tullmyndigheter eller andra förvaltningsmyndigheter vidtas av järnvägen. Järnvägen får dock anförtro denna uppgift åt ett ombud.

 

§ 2. Dans l'accomplissement de ces formalités, le chemin de fer répond de sa faute ou de celle de son mandataire; toutefois, l'indemnité éventuelle ne doit jamais excéder celle prévue en cas de perte de la marchandise.

 

§ 2. När dessa åtgärder vidtas, ansvarar järnvägen för de fel som den eller dess ombud begår; ett eventuellt skadestånd får dock aldrig överstiga vad som skulle ha utgått, om godset hade gått förlorat.

 

§ 3. L'expéditeur, par une inscription portée sur la lettre de voiture, ou le destinataire qui donne un ordre conformément à l'article 31, peut demander:

 

§ 3. Avsändaren kan genom anteckning i fraktsedeln eller mottagaren kan genom en anvisning enligt artikel 31 begära:

 

a) d'assister lui-même à ces formalités ou de s'y faire représenter par un mandataire, pour fournir tous renseignements et formuler toutes observations utiles;

 

a) att själv eller genom ombud få vara närvarande när dessa åtgärder vidtas för att lämna upplysningar och framställa lämpliga erinringar;

 

b) d'accomplir lui-même ces formalités ou de les faire accomplir par un mandataire, dans la mesure où les lois et règlements de l'Etat où elles doivent s'effectuer le permettent;

 

b) att själv eller genom ombud få vidta dessa åtgärder, i den mån detta är tillåtet enligt lag eller annan författning i den stat där åtgärderna skall vidtas;

 

c) de procéder au paiement des droits de douane et autres frais, lorsque lui-même ou son mandataire assiste aux formalités ou les accomplit, dans la mesure où les lois et règlements de l'Etat où elles s'effectuent permettent ce paiement.

 

c) att få betala tullavgifter och andra kostnader, om han eller hans ombud är närvarande när åtgärderna vidtas eller själv vidtar dem, i den mån betalningen är tillåten enligt lag eller annan författning i den stat där åtgärderna skall vidtas.

 

Ni l'expéditeur, ni le destinataire qui a le droit de disposition, ni leur mandataire ne peuvent prendre possession de la marchandise.

 

Varken avsändaren eller en mottagare som har rätt att förfoga över godset eller ett ombud för någon av dem får ta godset i besittning.

 

§ 4. Si l'expéditeur a désigné, pour l'accomplissement des formalités, une gare où les prescriptions en vigueur ne permettent pas de les accomplir, ou bien s'il a prescrit, pour ces formalités, tout autre mode de procéder qui ne peut pas être exécuté, le chemin de fer opère de la façon qui lui paraît être la plus favorable aux intérêts de l'ayant droit et fait connaître à l'expéditeur les mesures prises.

 

§ 4. Om avsändaren har angett en station där dessa åtgärder skall vidtas och de föreskrifter som gäller på den stationen inte tillåter att avsändarens anvisning följs eller om han för dessa åtgärder har lämnat andra anvisningar som inte kan följas, skall järnvägen förfara på det sätt som den anser vara förmånligast för den som har rätt till godset samt underrätta avsändaren om de vidtagna åtgärderna.

 

Si l'expéditeur a utilisé dans la lettre de voiture une mention d'affranchissement englobant les droits de douane, le chemin de fer peut accomplir les formalités douanières à son choix soit en cours de route, soit à la gare destinataire.

 

Om avsändaren i fraktsedeln har fört in en betalningsföreskrift som omfattar tullavgifterna, kan järnvägen efter eget val ombesörja tullklareringen under befordringen eller på bestämmelsestationen.

 

§ 5. Sous réserve de l'exception prévue au § 4, deuxième alinéa, le destinataire peut accomplir les formalités douanières à la gare destinataire pourvue d'un bureau de douane, si le dédouanement à l'arrivée est demandé dans la lettre de voiture ou si, en l'absence de cette demande, la marchandise arrive sous régime de douane. Le destinataire peut également accomplir ces formalités à la gare destinataire non pourvue d'un bureau de douane, si les lois et règlements de l'Etat le permettent ou s'il y a une autorisation préalable du chemin de fer et de la douane. L'exercice de l'un de ces droits implique le paiement préalable des frais grevant la marchandise.

 

§ 5. Med undantag av det fall som anges i § 4 andra stycket kan mottagaren ombesörja tullklareringen på en bestämmelsestation med tullkammare. om det i fraktsedeln begärs att förtullning skall ske vid framkomsten eller, när en sådan begäran saknas, om godset kommer dit under tullkontroll. Mottagaren kan också ombesörja klareringen på en bestämmelsestation utan tullkammare, om detta är tillåtet enligt lag eller annan författning i den staten eller om detta har godkänts i förväg av järnvägen och tullmyndigheten. För att dessa rättigheter skall få utövas, måste de kostnader som belastar godset ha betalats dessförinnan.

 

Toutefois, le chemin de fer peut procéder conformément au § 4 si le destinataire n'a pas retiré la lettre de voiture dans le délai prévu par les prescriptions en vigueur à la gare destinataire.

 

Järnvägen kan dock förfara enligt § 4, om mottagaren inte har övertagit fraktsedeln inom den frist som anges i de föreskrifter som gäller på bestämmelsestationen.

 

Article 27–Délais de livraison

 

Artikel 27 –Leveransfrister

 

§ 1. Les délais de livraison sont fixés par des accords conclus entre les chemins de fer participant au transport ou par les tarifs internationaux applicables depuis la gare expéditrice jusqu'à la gare destinataire. Pour certains trafics particuliers et sur certaines relations, ces délais peuvent également être établis sur la base des plans de transport applicables entre les chemins de fer intéressés; dans ce cas, ils doivent être repris dans des tarifs internationaux ou des conventions spéciales, qui prévoient éventuellement les dérogations aux §§ 3 à 9 ci-dessous.

 

§ 1. Leveransfristerna fastställs genom avtal mellan de järnvägar som deltar i befordringen eller genom de internationella tariffer som är tillämpliga från avsändnings- till bestämmelsestationen. För viss enskild trafik och för vissa förbindelser kan fristerna även fastställas på grundval av de befordringsplaner som tillämpas mellan de berörda järnvägarna; i så fall skall de tas upp också i de internationella tarifferna eller i särskilda överenskommelser som kan föreskriva avvikelser från §§ 3–9.

 

Tous ces délais ne peuvent être supérieurs à ceux résultant des paragraphes suivants.

 

Dessa frister får inte vara längre än de frister som anges i de följande bestämmelserna.

 

§ 2. A défaut d'indication des délais de livraison prévue au § 1, et sous réserve des paragraphes ci-après, les délais de livraison sont les suivants:

 

§ 2. Saknas föreskrifter om sådana leveransfrister som avses i § 1, gäller följande leveransfrister, om inte annat följer av vad som sägs i de följande paragraferna:

 

a) pour les wagons complets:

 

a) för hela vagnslaster:

 

1° en grande vitesse: –délai d'expédition . . . . . 12 heures;

 

1. som ilgods: –expedieringsfrist . . . . . 12 timmar;

 

délai de transport, par fraction indivisible de 400 km . . . 24 heures;

 

befordringsfrist, för varje påbörjad sträcka av 400 km . . . 24 timmar;

 

2° en petite vitesse: –délai d'expédition . . . . . 24 heures;

 

2. som fraktgods: –expedieringsfrist . . . . . 24 timmar;

 

délai de transport, par fraction indivisible de 300 km. . . . 24 heures;

 

befordringsfrist, för varje påbörjad sträcka av 300 km . . . 24 timmar;

 

b) pour les envois de détail:

 

b) för styckegodssändningar:

 

1° en grande vitesse: –délai d'expédition . . . . . .12 heures;

 

1. som ilgods: –expedieringsfrist . . . . . 12 timmar;

 

délai de transport, par fraction indivisible de 300 km. . . . 24 heures;

 

befordringsfrist, för varje påbörjad sträcka av 300 km. . . . 24 timmar;

 

2° en petite vitesse: –délai d'expédition . . . . . . 24 heures;

 

2. som fraktgods: expedieringsfrist . . . . . 24 timmar;

 

délai de transport, par fraction indivisible de 200 km. . . . 24 heures.

 

befordringsfrist, för varje påbörjad sträcka av 200 km . . . 24 timmar.

 

Toutes les distances se rapportent aux distances kilométriques d'application des tarifs.

 

Samtliga avstånd avser tariffkilometer.

 

§ 3. Le délai de transport est calculé sur la distance totale entre la gare expéditrice et la gare destinataire. Le délai d'expédition n'est compté qu'une seule fois, quel que soit le nombre des réseaux empruntés.

 

§ 3. Befordringsfristen beräknas för hela avståndet mellan avsändningsstationen och bestämmelsestationen. Expedieringsfristen räknas endast en gång oavsett antalet järnvägsnät som berörs.

 

§ 4. Le chemin de fer peut fixer des délais supplémentaires d'une durée déterminée dans les cas suivants:

 

§ 4. Järnvägen får fastställa tilläggsfrister av viss bestämd längd i följande fall:

 

a) envois remis au transport ou livrables en dehors des gares;

 

a) för sändningar som lämnas till befordran eller lämnas ut utanför stationerna;

 

b) envois empruntant:

 

b) för sändningar som befordras

 

1° une ligne ou un réseau non équipé pour le traitement rapide des envois,

 

1. över en linje eller ett nät som inte har utrustats för snabb behandling av sändningarna,

 

2° un raccordement reliant deux lignes d'un même réseau ou de réseaux différents,

 

2. över en bana som förenar två linjer inom samma eller olika järnvägsnät,

 

3° une ligne secondaire,

 

3. över en linje som är av underordnad betydelse,

 

4° des lignes dont l'écartement des rails est différent,

 

4. över en linje med avvikande spårvidd,

 

5° la mer ou les voies navigables intérieures,

 

5. över hav eller på inre vattenvägar,

 

6° une route s'il n'existe pas de liaison ferroviaire;

 

6. på landsväg, om någon järnvägsförbindelse inte finns;

 

c) envois taxés à des tarifs intérieurs spéciaux ou exceptionnels à prix réduits;

 

c) för sändningar som fraktberäknas efter lokala specialtariffer eller undantagstariffer med nedsatta fraktsatser;

 

d) circonstances extraordinaires de nature à déterminer un développement anormal du trafic ou des difficultés anormales pour l'exploitation.

 

d) under osedvanliga förhållanden som förorsakar en ovanlig ökning av trafiken eller ovanliga driftsvårigheter.

 

§ 5. Les délais supplémentaires prévus sous § 4 a) à c) doivent figurer dans les tarifs ou dans les prescriptions dûment publiées dans chaque Etat.

 

§ 5. De tilläggsfrister som avses i § 4 a)-c) skall anges i tarifferna eller i de föreskrifter som offentliggörs i varje stat.

 

Ceux prévus sous § 4 d) doivent être publiés et ne peuvent entrer en vigueur avant leur publication.

 

Sådana frister som avses i § 4 d) skall offentliggöras och får inte träda i kraft förrän de har offentliggjorts.

 

§ 6. Le délai de livraison commence à courir à minuit après l'acceptation au transport de la marchandise. Toutefois, pour les envois en grande vitesse, le délai commence à courir vingt-quatre heures plus tard lorsque le jour qui suit celui de l'acceptation est un dimanche ou un jour férié légal et lorsque la gare expéditrice n'est pas ouverte, pour les envois en grande vitesse, ce dimanche ou ce jour férié.

 

§ 6. Leveransfristen börjar löpa vid midnatt efter det att godset har tagits emot till befordran. I fråga om ilgodssändningar börjar dock fristen löpa tjugofyra timmar senare, om dagen efter den dag då godset togs emot till befordran är en söndag, en helgdag eller en dag som jämställs med helgdag och avsändningsstationen inte är öppen för ilgodssändningar denna söndag eller helgdag.

 

§ 7. Sauf faute imputable au chemin de fer, le délai de livraison est prolongé de la durée du séjour nécessité par:

 

§ 7. Om inte något fel föreligger på järnvägens sida, förlängs leveranstiden med den tid som behövs

 

a) la vérification conforme aux articles 21 et 22, § 1, qui fait apparaître des différences par rapport aux inscriptions portées sur la lettre de voiture;

 

a) för en undersökning enligt artiklarna 21 och 22 § 1, om det därvid upptäcks avvikelser från uppgifterna i fraktsedeln;

 

b) l'accomplissement des formalités exigées par les douanes ou d'autres autorités administratives;

 

b) för de åtgärder som krävs av tullmyndigheter eller andra förvaltningsmyndigheter;

 

c) la modification du contrat de transport conformément aux articles 30 ou 31;

 

c) till följd av att befordringsavtalet ändras enligt artikel 30 eller 31;

 

d) les soins spéciaux à donner à la marchandise;

 

d) för att ombesörja särskild vård av godset;

 

e) le transbordement ou la réfection d'un chargement défectueux effectué par l'expéditeur;

 

e) för att lasta om eller rätta till en last som har lastats bristfälligt av avsändaren;

 

f) toute interruption de trafic empêchant temporairement de commencer ou de continuer le transport.

 

f) till följd av ett avbrott i driften, som tillfälligt hindrar att befordringen börjar eller fortsätter.

 

La cause et la durée de ces prolongations doivent être mentionnées dans la lettre de voiture. Le cas échéant, elles peuvent être prouvées par d'autres moyens.

 

Orsaken till och omfattningen av dessa förlängningar skall anges i fraktsedeln. I förekommande fall kan de styrkas på något annat sätt.

 

§ 8. Le délai de livraison est suspendu pour:

 

§ 8. Leveransfristen avbryts

 

a) la petite vitesse, les dimanches et jours fériés légaux;

 

a) för fraktgods söndagar, helgdagar och dagar som jämställs med helgdagar;

 

b) la grande vitesse, les dimanches et certains jours fériés légaux lorsque, dans un Etat, les prescriptions en vigueur prévoient pour ceux-ci une suspension du délai de livraison en trafic ferroviaire intérieur;

 

b) för ilgods söndagar, vissa helgdagar och dagar som jämställs med helgdagar, när det i de bestämmelser som gäller i en stat föreskrivs att leveransfristen i inrikes järnvägstrafik skall avbrytas dessa dagar;

 

c) la grande et la petite vitesse, les samedis lorsque, dans un Etat, les prescriptions en vigueur prévoient pour ceux-ci une suspension du délai de livraison en trafic ferroviaire intérieur.

 

c) för ilgods och fraktgods lördagar, när det i de bestämmelser som gäller i en stat föreskrivs att leveransfristen skall avbrytas lördagar i inrikes järnvägstrafik.

 

§ 9. Lorsque le délai de livraison doit prendre fin après l'heure de fermeture de la gare destinataire, l'expiration en est reportée deux heures après l'heure de la prochaine ouverture de la gare.

 

§ 9. När leveransfristen går ut efter bestämmelsestationens stängningstid, framflyttas fristens utgång till två timmar efter det att stationen åter öppnas.

 

En outre, pour les envois en grande vitesse, lorsque le délai de livraison doit prendre fin un dimanche ou un jour férié définis au § 8 b), l'expiration en est reportée à l'heure correspondante du premier jour ouvrable suivant.

 

Om leveransfristen för ilgodssändningar går ut en sådan sön- eller helgdag som avses i § 8 b), framflyttas fristens utgång till samma klockslag nästföljande vardag.

 

§ 10. Le délai de livraison est observé si, avant son expiration:

 

§ 10. Leveransfristen är iakttagen om, innan fristen har gått ut:

 

a) l'arrivée de la marchandise est notifiée et celle-ci tenue à la disposition du destinataire, lorsqu'il s'agit d'envois livrables en gare et faisant l'objet d'un avis d'arrivée;

 

a) godsets ankomst har meddelats och godset har ställts till mottagarens förfogande, när det gäller en sändning som skall lämnas ut på en station och om vars ankomst meddelande skall lämnas;

 

b) la marchandise est tenue à la disposition du destinataire, lorsqu'il s'agit d'envois livrables en gare et ne faisant pas l'objet d'un avis d'arrivée;

 

b) godset har ställts till mottagarens förfogande, när det gäller en sändning som skall lämnas ut på en station men om vars ankomst något meddelande inte behöver lämnas;

 

c) la marchandise est mise à la disposition du destinataire, lorsqu'il s'agit d'envois livrables en dehors des gares.

 

c) godset har ställts till mottagarens förfogande, när det gäller en sändning som skall lämnas ut utanför en station.

 

Article 28–Livraison

 

Artikel 28 –Utlämnande av gods

 

§ 1. Le chemin de fer doit remettre la lettre de voiture et livrer la marchandise au destinataire, à la gare destinataire, contre décharge et paiement des créances du chemin de fer mises à la charge du destinataire.

 

§ 1. Järnvägen skall på bestämmelsestationen lämna ut fraktsedeln och godset till mottagaren mot kvitto på mottagandet och mot betalning av de av järnvägens fordringar som har påförts mottagaren.

 

L'acceptation de la lettre de voiture oblige le destinataire à payer au chemin de fer le montant des créances mises à sa charge.

 

Mottagandet av fraktsedeln medför förpliktelse för mottagaren att till järnvägen betala de belopp som har påförts honom.

 

§ 2. Sont assimilés à la livraison au destinataire, lorsqu`ils sont effectués conformément aux prescriptions en vigueur à la gare destinataire:

 

§ 2. Om följande åtgärder vidtas enligt de föreskrifter som gäller på bestämmelsestationen, jämställs de med utlämnande till mottagaren:

 

a) la remise de la marchandise aux autorités de douane ou d'octroi dans leurs locaux d'expédition ou dans leurs entrepôts, lorsque ceux-ci ne se trouvent pas sous la garde du chemin de fer,

 

a) godset överlämnas till en myndighet som har hand om frågor om tullar eller andra införselavgifter i en sådan tjänste- eller lagerlokal som används av myndigheten och som inte står under järnvägens uppsikt,

 

b) l'entreposage auprès du chemin de fer de la marchandise ou son dépôt chez un commissionnaire-expéditeur ou dans un entrepôt public.

 

b) godset läggs upp till förvaring hos järnvägen eller lämnas till en speditör eller ett offentligt lagerhus för förvaring.

 

§ 3. Les prescriptions en vigueur à la gare destinataire ou les conventions avec le destinataire déterminent si le chemin de fer a le droit ou l'obligation de lui remettre la marchandise ailleurs qu'à la gare destinataire, soit sur embranchement particulier, soit à son domicile, soit dans un dépôt du chemin de fer. Si celui-ci remet ou fait remettre la marchandise sur un embranchement particulier, à domicile ou dans un dépôt, la livraison est réputée effectuée au moment de cette remise. Sauf convention contraire entre le chemin de fer et l'utilisateur d'un embranchement particulier, les opérations effectuées par le chemin de fer, pour le compte et sous la direction de cet utilisateur, ne sont pas couvertes par le contrat de transport.

 

§ 3. De föreskrifter som gäller på bestämmelsestationen eller de avtal som ingåtts med mottagaren bestämmer om järnvägen har rätt eller skyldighet att överlämna godset till denne på någon annan plats än på bestämmelsestationen, antingen på ett privat anslutningsspår eller i mottagarens bostad eller på något av järnvägens upplag. Om järnvägen överlämnar eller låter överlämna godset på ett enskilt anslutningsspår, hemma hos mottagaren eller på ett upplag, anses godset utlämnat vid detta överlämnande. Om något annat inte har överenskommits mellan järnvägen och den som utnyttjar ett enskilt anslutningsspår, omfattar befordringsavtalet inte de åtgärder för överlämnande som järnvägen har vidtagit för dennes räkning och under dennes ledning.

 

§ 4. Après l'arrivée de la marchandise à la gare destinataire, le destinataire peut demander au chemin de fer de lui remettre la lettre de voiture et de lui livrer la marchandise.

 

§ 4. Sedan godset har kommit fram till bestämmelsestationen, kan mottagaren fordra att järnvägen lämnar ut fraktsedeln och godset till honom.

 

Si la perte de la marchandise est établie ou si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai prévu à l'article 39, § 1, le destinataire peut faire valoir en son propre nom, à l'encontre du chemin de fer, les droits qui résultent pour lui du contrat de transport.

 

Om förlust av godset har fastställts eller om godset inte kommit fram vid utgången av den frist som avses i artikel 39 § 1, kan mottagaren i eget namn göra sina rättigheter på grund av fraktavtalet gällande gentemot järnvägen.

 

§ 5. L'ayant droit peut refuser l'acceptation de la marchandise, même après réception de la lettre de voiture et paiement des frais, tant qu'il n'a pas été procédé aux vérifications qu'il a requises en vue de constater un dommage allégué.

 

§ 5. Den som har rätt till godset kan vägra att ta emot det, även efter det att han har erhållit fraktsedeln och betalat kostnaderna, så länge en undersökning som han har begärt för att fastställa en påstådd skada inte har utförts.

 

§ 6. Pour le surplus, la livraison de la marchandise est effectuée conformément aux prescriptions en vigueur à la gare destinataire.

 

§ 6. I övrigt sker utlämningen av gods enligt de föreskrifter som gäller på bestämmelsestationen.

 

Article 29–Rectification des perceptions

 

Artikel 29 –Rättelse av uttagna avgifter

 

§ 1. En cas d'application irrégulière d'un tarif ou d'erreur dans le calcul ou la perception des frais, le trop-perçu n'est restitué par le chemin de fer ou le moins-perçu versé à celui-ci que si la différence excède 4 unités de compte par lettre de voiture. La restitution est effectuée d'office.

 

§ 1. Om en tariff har tillämpats oriktigt eller något fel har gjorts när någon avgift har beräknats eller uppburits, skall järnvägen inte betala tillbaka vad som har betalats för mycket eller kräva vad som har betalats för litet, om skillnaden inte överstiger fyra beräkningsenheter per fraktsedel. Återbetalningen skall ske utan anfordran.

 

§ 2. Le paiement au chemin de fer des moins-perçus incombe à l'expéditeur si la lettre de voiture n'est pas retirée. Lorsque la lettre de voiture a été acceptée par le destinataire ou le contrat de transport modifié conformément à l'article 31, l'expéditeur n'est tenu au paiement d'un moins-perçu que dans la mesure où celui-ci porte sur les frais à sa charge en vertu de la mention d'affranchissement utilisée dans la lettre de voiture. Le complément du moins-perçu est à la charge du destinataire.

 

§ 2. När en avgift har uppburits med ett för litet belopp, åligger det avsändaren att betala det felande beloppet, om fraktsedeln inte har lösts ut från järnvägen. När fraktsedeln har godkänts av mottagaren eller befordringsavtalet har ändrats enligt artikel 31, är avsändaren skyldig att betala ett för litet uttaget belopp endast i den mån detta avser kostnader som han skall betala enligt betalningsföreskrifterna i fraktsedeln. Det åligger mottagaren att betala återstående belopp.

 

§ 3. Les sommes dues en vertu de cet article portent intérêt à cinq pour cent l'an à partir du jour de la réception de la mise en demeure de payer ou du jour de la réclamation prévue à l'article 53 ou, s'il n'y a eu ni mise en demeure ni réclamation, du jour de la demande en justice.

 

§ 3. De belopp som skall betalas enligt denna artikel löper med fem procent årlig ränta från den dag då anmodan om betalning togs emot eller krav framställdes enligt artikel 53 eller, om varken anmodan eller krav har framställts, från den dag då talan väcktes vid domstol.

 

Si l'ayant droit ne remet pas au chemin de fer, dans un délai convenable qui lui est fixé, les pièces justificatives nécessaires pour la liquidation définitive de la réclamation, les intérêts ne courent pas entre l'expiration du délai fixé et la remise effective des pièces.

 

Om den som är berättigad till återbetalning inte inom en skälig frist som har framställts för honom till järnvägen överlämnar de handlingar som den behöver för att kunna slutföra behandlingen av hans krav, utgår inte ränta för tiden från fristens utgång till dess att handlingarna har överlämnats.

 

AVDELNING III–ÄNDRING I BEFORDRINGSAVTALET

TITRE III –MODIFICATION DU CONTRAT DE TRANSPORT

 

AVDELNING III –ÄNDRING I BEFORDRINGSAVTALET

 

Article 30 –Modification par l'expéditeur

 

Artikel 30 –Ändringar på begäran av avsändaren

 

§ 1. L'expéditeur peut, par des ordres ultérieurs, modifier le contrat de transport en prescrivant:

 

§ 1. Avsändaren kan i efterhand ändra befordringsavtalet genom att föreskriva

 

a) le retrait de la marchandise à la gare expéditrice,

 

a) att godset skall återlämnas på avsändningsstationen,

 

b) l'arrêt de la marchandise en cours de route,

 

b) att gods skall stoppas under befordringen,

 

c) l'ajournement de la livraison de la marchandise,

 

c) att godsets utlämning skall uppskjutas,

 

d) la livraison de la marchandise à une personne autre que le destinataire inscrit sur la lettre de voiture,

 

d) att godset skall lämnas ut till någon annan än den mottagare som anges i fraktsedeln,

 

e) la livraison de la marchandise à une gare autre que la gare destinataire inscrite sur la lettre de voiture,

 

e) att godset skall lämnas ut på en annan station än den bestämmelsestation som anges i fraktsedeln,

 

f) le renvoi de la marchandise à la gare expéditrice,

 

f) att godset skall sändas tillbaka till avsändningsstationen,

 

g) l'établissement d'un remboursement,

 

g) att efterkrav skall påläggas,

 

h) l'augmentation, la diminution ou l'annulation d'un remboursement,

 

h) att ett efterkrav skall höjas, minskas eller återkallas,

 

i) la mise à sa charge de frais d'un envoi non affranchi ou l'augmentation de ceux prix en charge conformément à l'article 15, § 2.

 

i) att han själv skall betala avgifter för en icke betald försändelse eller att han skall betala högre avgifter än de som han har åtagit sig i enlighet med artikel 15 § 2.

 

Les tarifs du chemin de fer expéditeur peuvent prévoir que les ordres visés sous g) à i) ne sont pas admis.

 

I de tariffer som gäller för järnvägen på avsändningsorten kan föreskrivas att föreskrifter enligt punkterna g) till i) inte är tillåtna.

 

Les dispositions complémentaires ou les tarifs internationaux en vigueur entre les chemins de fer participant au transport peuvent admettre des ordres non énumérés ci-dessus.

 

I tilläggsbestämmelserna eller de internationella tariffer som gäller mellan de järnvägar som deltar i en befordran kan tillåtas anvisningar som inte är angivna ovan.

 

En aucun cas, les ordres ne doivent avoir pour effet de diviser l'envoi.

 

En anvisning får aldrig medföra att en sändning delas.

 

§ 2. Ces ordres doivent être donnés à la gare expéditrice au moyen d'une déclaration écrite conforme au modèle fixé et publié par le chemin de fer.

 

§ 2. Sådana anvisningar skall meddelas till avsändningsstationen genom en skriftlig förklaring som är utformad efter en förebild som har fastställts och offentliggjorts av järnvägen.

 

Cette déclaration doit être reproduite et signée par l'expéditeur sur le duplicata de la lettre de voiture, qui doit être présenté en même temps au chemin de fer. La gare expéditrice certifie la réception de l'ordre en apposant son timbre à date sur le duplicata, au-dessous de la déclaration de l'expéditeur, à qui ce duplicata doit alors être restitué.

 

Förklaringen skall av avsändaren föras in och underteckanas på fraktsedelsdubbletten, som samtidigt skall visas upp för järnvägen. Avsändningsstationen skall bekräfta mottagandet av anvisningen genom att på dubbletten under avsändarens förklaring anbringa sin datumstämpel, varefter dubbletten skall återlämnas till avsändaren.

 

Quand l'expéditeur demande l'augmentation, la diminution ou l'annulation d'un remboursement, il doit produire le titre qui lui a été délivré. En cas d'augmentation ou de diminution du remboursement, ce titre est, après rectification, rendu à l'expéditeur; en cas d'annulation, il n'est pas restitué.

 

När avsändaren begär att ett efterkrav skall höjas, minskas eller återkallas, skall han visa upp det bevis som har överlämnats till honom. Om efterkravet höjs eller minskas, skall beviset efter rättelse återlämnas till avsändaren; om efterkravet återkallas, skall beviset inte återlämnas.

 

Tout ordre donné sous des formes autres que celles prescrites est nul.

 

En anvisning som har meddelats i någon annan form än den som har föreskrivits är ogiltig.

 

§ 3. Si le chemin de fer donne suite aux ordres de l'expéditeur sans exiger la présentation du duplicata, alors que ce dernier a été transmis au destinataire, le chemin de fer est responsable envers celui-ci du dommage en résultant. Toutefois, l'indemnité éventuelle ne doit jamais excéder celle prévue en cas de perte de la marchandise.

 

§ 3. Om järnvägen följer avsändarens anvisning utan att kräva att fraktsedelsdubbletten visas upp och denna har översänts till mottagaren, är järnvägen ansvarig gentemot denne för den skada som uppkommer därigenom. Ett eventuellt skadestånd får dock aldrig överstiga vad som skulle ha utgått om godset hade gått förlorat.

 

§ 4. Le droit pour l'expéditeur, même en possession du duplicata de la lettre de voiture, de modifier le contrat de transport s'éteint dans les cas où le destinataire:

 

§ 4. Avsändarens rätt att ändra befordringsavtalet upphör, även om han innehar fraktsedelsdubbletten, när mottagaren har

 

a) a retiré la lettre de voiture;

 

a) övertagit fraktsedeln;

 

b) a accepté la marchandise;

 

b) tagit emot godset;

 

c) a fait valoir ses droits conformément à l'article 28, § 4;

 

c) gjort sina rättigheter gällande enligt artikel 28 § 4;

 

d) est autorisé, conformément à l'article 31, à donner des ordres, dès que l'envoi est entré dans le territoire douanier du pays de destination.

 

d) blivit berättigad, enligt artikel 31, att ändra befordringsavtalet, så snart sändningen har kommit in på bestämmelselandets tullområde.

 

A partir de ce moment, le chemin de fer doit se conformer aux ordres et aux instructions du destinataire.

 

Från denna tidpunkt åligger det järnvägen att följa mottagarens anvisningar.

 

Article 31–Modification par le destinataire

 

Artikel 31 –Ändringar på begäran av mottagaren

 

§ 1. Lorsque l'expéditeur n'a pas pris à sa charge les frais afférents au transport dans le pays de destination, ni porté sur la lettre de voiture l'inscription ”Destinataire non autorisé à donner des ordres ultérieurs”, le destinataire peut, par des ordres ultérieurs, modifier le contrat de transport en prescrivant:

 

§ 1. När avsändaren inte har åtagit sig att betala de avgifter som avser befordringen i bestämmelselandet och inte heller i fraktsedeln har fört in uppgiften ”mottagaren får inte ändra befordringsavtalet”, får mottagaren senare ändra befordringsavtalet genom att föreskriva

 

a) l'arrêt de la marchandise en cours de route,

 

a) att godset skall stoppas under befordringen,

 

b) l'ajournement de la livraison de la marchandise,

 

b) att godsets utlämning skall uppskjutas,

 

c) la livraison de la marchandise, dans le pays de destination, à une personne autre que le destinataire inscrit sur la lettre de voiture,

 

c) att godset i bestämmelselandet skall lämnas ut till någon annan än den mottagare som anges i fraktsedeln,

 

d) la livraison de la marchandise, dans le pays de destination, à une gare autre que la gare destinataire inscrite sur la lettre de voiture, sauf dispositions contraires des tarifs internationaux,

 

d) att godset i bestämmelselandet skall lämnas ut på en annan station än den bestämmelsestation som anges i fraktsedeln, om inte annat föreskrivs i de internationella tarifferna,

 

e) l'accomplissement des formalités exigées par les douanes ou d'autres autorités administratives conformément à l'article 26, § 3.

 

e) att de åtgärder som krävs av tullmyndigheterna eller andra förvaltningsmyndigheter skall vidtas i enlighet med artikel 26 § 3.

 

Les dispositions complémentaires ou les tarifs internationaux en vigueur entre les chemins de fer participant au transport peuvent admettre des ordres non énumérés ci-dessus.

 

I tilläggsbestämmelserna eller de internationella tariffer som gäller mellan de järnvägar som deltar i en befordran kan tillåtas anvisningar som inte är angivna ovan.

 

En aucun cas, les ordres ne doivent avoir pour effet de diviser l'envoi.

 

En anvisning får aldrig medföra att en sändning delas.

 

Les ordres du destinataire ne sont exécutoires qu'après de l'envoi dans le territoire douanier du pays de destination.

 

Mottagarens anvisning får inte verkställas förrän försändelsen har kommit in på bestämmelselandets tullområde.

 

§ 2. Ces ordres doivent être donnés, à la gare destinataire ou à la gare d'entrée dans le pays de destination, au moyen d'une déclaration écrite conforme au modèle fixé et publié par le chemin de fer.

 

§ 2. Sådana anvisningar skall meddelas till bestämmelsestationen eller till den station i bestämmelselandet dit godset först kommer genom en skriftlig förklaring som är utformad efter en förebild som har fastställts och offentliggjorts av järnvägen.

 

Tout ordre donné sous des formes autres que celles prescrites est nul.

 

En anvisning som meddelas i någon annan form än som har föreskrivits är ogiltig.

 

§ 3. Le droit pour le destinataire de modifier le contrat de transport s'éteint dans les cas où il a:

 

§ 3. Mottagarens rätt att ändra fraktavtalet upphör när han har

 

a) retiré la lettre de voiture;

 

a) övertagit fraktsedeln;

 

b) accepté la marchandise;

 

b) tagit emot godset;

 

c) fait valoir ses droits conformément à l'article 28, § 4;

 

c) gjort sina rättigheter gällande enligt artikel 28 § 4;

 

d) désigné conformément au § 1 c) une personne et que celle-ci a retiré la lettre de voiture ou fait valoir ses droits conformément à l'article 28, § 4.

 

d) angett en person enligt § 1 c) och denne har övertagit fraktsedeln eller gjort gällande sina rättigheter enligt artikel 28 § 4.

 

§ 4. Si le destinataire a prescrit de livrer la marchandise à une autre personne, celle-ci n'est pas autorisée à modifier le contrat de transport.

 

§ 4. Om mottagaren har föreskrivit att godset skall lämnas ut till en annan person, är denne inte berättigad att ändra fraktavtalet.

 

Article 32–Exécution des ordres ultérieurs

 

Artikel 32 –Utförande av anvisningar om ändring i befordringsavtalet

 

§ 1. Le chemin de fer ne peut refuser d'exécuter les ordres donnés conformément aux articles 30 et 31, ni en retarder l'exécution, sauf si:

 

§ 1. Järnvägen får inte vägra att verkställa en anvisning som har meddelats i enlighet med artiklarna 30 och 31 eller vänta med att verkställa den utom i följande fall:

 

a) elle n'est plus possible au moment où les ordres parviennent à la gare qui doit les exécuter;

 

a) om det inte längre är möjligt att verkställa anvisningen när den station som skall verkställa den får del av anvisningen;

 

b) elle est de nature à perturber le service régulier de l'exploitation;

 

b) om det skulle medföra störningar i driften att verkställa anvisningen;

 

c) elle est en opposition, lorsqu'il s'agit d'un changement de la gare destinataire, avec les lois et règlements d'un Etat, notamment avec les prescriptions des douanes ou d'autres autorités administratives;

 

c) om verkställigheten av bestämmelsestationen skulle strida mot lag eller annan författning som gäller i en stat och då särskilt tullmyndigheters eller andra förvaltningsmyndigheters föreskrifter;

 

d) la valeur de la marchandise, lorsqu'il s'agit d'un changement de la gare destinataire, ne couvre pas, selon l'appréciation du chemin de fer, tous les frais dont la marchandise sera grevée à l'arrivée à sa nouvelle destination, à moins que ces frais ne soient payés ou que leur paiement ne soit garanti immédiatement.

 

d) om, när det gäller ändring av bestämmelsestationen, godsets värde enligt järnvägens uppskattning inte täcker alla de avgifter som kommer att belasta godset när det kommer fram till den nya bestämmelsestationen och dessa avgifter inte omedelbart erläggs eller säkerhet omedelbart ställs för dem.

 

Celui qui a donné des ordres est avisé le plus tôt possible des empêchements à leur exécution.

 

Den som har gett anvisningen skall snarast möjligt underrättas om hindret mot att verkställa den.

 

Si le chemin de fer n'est pas à même de prévoir ces empêchements, celui qui a donné des ordres supporte toutes les conséquences résultant du commencement de leur exécution.

 

Om järnvägen inte kan förutse ett sådant hinder, är den som har gett anvisningen ansvarig för alla följder av att hans anvisning har börjat verkställas.

 

§ 2. Les frais nés de l'exécution d'un ordre, à l'exception de ceux résultant d'une faute du chemin de fer, doivent être payés conformément à l'article 15.

 

§ 2. Avgifter som uppkommer genom att en anvisning verkställs skall, med undantag av sådana som beror på fel eller försummelse på järnvägens sida, betalas i enlighet med artikel 15.

 

§ 3. Sous réserve du § 1, le chemin de fer est responsable, en cas de faute de sa part, des conséquences de l'inexécution d'un ordre ou de son exécution défectueuse. Toutefois, l'indemnité éventuelle ne doit jamais excéder celle prévue en cas de perte de la marchandise.

 

§ 3. Om järnvägen har gjort sig skyldig till fel eller försummelse, är den med de undantag som följer av § 1 ansvarig för följderna av att en anvisning inte har verkställts eller har verkställts felaktigt. Ett eventuellt skadestånd får dock aldrig överstiga vad som skulle ha utgått om godset hade gått förlorat.

 

Article 33–Empêchement au transport

 

Artikel 33 –Befordringshinder

 

§ 1. En cas d'empêchement au transport, le chemin de fer décide s'il est préférable de transporter d'office la marchandise en modifiant l'itinéraire ou s'il convient, dans l'intérêt de l'expéditeur, de lui demander des instructions en lui fournissant les informations utiles dont le chemin de fer dispose.

 

§ 1. Vid befordringshinder bestämmer järnvägen om det är lämpligare att den själv väljer en annan befordringsväg för godset eller om den skall i avsändarens intresse begära anvisningar från denne, samtidigt som avsändaren får alla de nödvändiga upplysningar som järnvägen har tillgång till.

 

Sauf faute de sa part, le chemin de fer peut percevoir le prix de transport applicable par l'itinéraire emprunté et dispose des délais correspondants à ce dernier.

 

Om järnvägen inte har gjort sig skyldig till fel eller försummelse, får den uppbära den frakt som är tillämplig för den använda befordringssträckan och åtnjuta de leveransfrister som svarar mot denna.

 

§ 2. Si la continuation du transport n'est pas possible, le chemin de fer demande des instructions à l'expéditeur. Cette demande n'est pas obligatoire dans les cas d'empêchements temporaires résultant des mesures prises en application de l'article 3, § 4.

 

§ 2. Om det inte är möjligt att fortsätta befordringen, skall järnvägen begära anvisningar av avsändaren. Detta är dock inte nödvändigt vid tillfälliga hinder som beror på åtgärder som har vidtagits med tillämpning av artikel 3 § 4.

 

§ 3. L'expéditeur peut donner dans la lettre de voiture des instructions pour le cas où un empêchement au transport se présenterait.

 

§ 3. Avsändaren kan i fraktsedeln lämna anvisningar om förfarandet i de fall då befordringshinder föreligger.

 

Si le chemin de fer estime que ces instructions ne peuvent être exécutées, il en demande de nouvelles.

 

Om järnvägen anser att dessa anvisningar inte kan följas, skall den begära nya anvisningar.

 

§ 4. L'expéditeur avisé d'un empêchement au transport peut donner ses instructions soit à la gare expéditrice, soit à la gare où se trouve la marchandise. Si ces instructions modifient la désignation du destinataire ou de la gare destinataire ou sont données à la gare où se trouve la marchandise, l'expéditeur doit les inscrire sur le duplicata de la lettre de voiture et présenter celui-ci au chemin de fer.

 

§ 4. En avsändare som har fått underrättelse om befordringshinder kan meddela sina anvisningar antingen till avsändningsstationen eller till den station där godset finns. Om dessa anvisningar innebär ändring av mottagare eller bestämmelsestation eller meddelas till den station där godset finns, skall avsändaren föra in dem i fraktsedelsdubbletten och visa upp denna för järnvägen.

 

§ 5. Si le chemin de fer donne suite aux instructions de l'expéditeur sans exiger la présentation du duplicata, alors que ce dernier a été transmis au destinataire, le chemin de fer est responsable envers celui-ci du dommage en résultant. Toutefois, l'indemnité éventuelle ne doit jamais excéder celle prévue en cas de perte de la marchandise.

 

§ 5. Om järnvägen följer avsändarens anvisningar utan att fordra att dubbletten företes och denna har överlämnats till mottagaren, är järnvägen ansvarig gentemot denne för skada som uppkommer därigenom. Ett eventuellt skadestånd får dock aldrig överstiga vad som skulle ha utgått om godset hade gått förlorat.

 

§ 6. Si l'expéditeur avisé d'un empêchement au transport ne donne pas, dans un délai raisonnable, des instructions exécutables, le chemin de fer procède conformément aux prescriptions relatives aux empêchements à la livraison en vigueur au lieu où la marchandise a été retenue.

 

§ 6. Om en avsändare som har underrättats om befordringshinder inte inom rimlig tid lämnar en anvisning som kan följas, skall järnvägen förfara i enlighet med de bestämmelser om hinder mot utlämning av gods som gäller på den plats där godset har stoppats.

 

Si la marchandise a été vendue, le produit de la vente, déduction faite des frais grevant la marchandise, doit être tenu à la disposition de l'expéditeur. Si le produit est inférieur à ces frais, l'expéditeur doit payer la différence.

 

Om godset har sålts, skall försäljningsbeloppet efter avdrag för de avgifter som har påförts godset ställas till avsändarens förfogande. Understiger försäljningsbeloppet dessa avgifter, skall avsändaren betala skillnaden.

 

§ 7. Lorsque l'empêchement au transport cesse avant l'arrivée des instructions de l'expéditeur, la marchandise est acheminée sur sa destination sans attendre les instructions; l'expéditeur est prévenu le plus tôt possible.

 

§ 7. Om befordringshinder upphör innan avsändarens anvisningar har kommit, vidarebefordras godset till bestämmelsestationen utan att anvisningarna inväntas; avsändaren skall underrättas snarast möjligt.

 

§ 8. Lorsque l'empêchement au transport intervient après que le destinataire a modifié le contrat de transport conformément à l'article 31, le chemin de fer doit aviser ce destinataire. Les §§ 1, 2, 6, 7 et 9 sont applicables par analogie.

 

§ 8. Om befordringshindret uppkommer efter det att mottagaren har ändrat befordringsavtalet enligt artikel 31, skall järnvägen underrätta mottagaren. Bestämmelserna i §§ 1, 2, 6, 7 och 9 har motsvarande tillämpning.

 

§ 9. Sauf faute de sa part, le chemin de fer, en cas d'empêchement au transport, peut percevoir des droits de stationnement.

 

§ 9. Vid befordringshinder får järnvägen ta ut ersättning för kostnaderna i samband med hindret, om inte fel eller försummelse föreligger på järnvägens sida.

 

§ 10. L'article 32 est applicable aux transports effectués conformément à l'article 33.

 

§ 10. Artikel 32 är tillämplig på befordran som sker enligt artikel 33.

 

Article 34–Empêchement à la livraison

 

Artikel 34 –Utlämningshinder

 

§ 1. En cas d'empêchement à la livraison de la marchandise, la gare destinataire doit en prévenir sans délai l'expéditeur, par l'intermédiaire de la gare expéditrice, pour lui demander des instructions. L'expéditeur doit être avisé directement, soit par écrit, soit par télégraphe, soit par téléscripteur, quand il l'a demandé dans la lettre de voiture; les frais de cet avis grèvent la marchandise.

 

§ 1. Om det föreligger hinder för godsets utlämning, skall bestämmelsestationen omedelbart underrätta avsändaren om detta genom avsändningsstationens förmedling och begära anvisningar av honom. Avsändaren skall underrättas direkt, skriftligen, telegrafiskt eller med telex, när han har begärt detta i fraktsedeln; kostnaderna för underrättelsen påförs godset.

 

§ 2. Lorsque l'empêchement à la livraison cesse avant l'arrivée des instructions de l'expéditeur à la gare destinataire, la marchandise est livrée au destinataire. L'expéditeur doit en être avisé sans délai par une lettre recommandée; les frais de cet avis grèvent la marchandise.

 

§ 2. Om hindret för utlämningen upphör innan avsändarens anvisningar har nått bestämmelsestationen, lämnas godset ut till mottagaren. Avsändaren skall omedelbart underrättas om detta genom rekommenderat brev; kostnaderna för underrättelsen påförs godset.

 

§ 3. En cas de refus de la marchandise par le destinataire, l'expéditeur a le droit de donner des instructions, même s'il ne peut produire le duplicata de la lettre de voiture.

 

§ 3. Om mottagaren vägrar att ta emot godset, har avsändaren rätt att ge anvisningar även om han inte kan visa upp fraktsedelsdubbletten.

 

§ 4. Par une inscription portée sur la lettre de voiture, l'expéditeur peut aussi demander que la marchandise lui soit renvoyée d'office s'il survient un empêchement à la livraison. En dehors de ce cas, son consentement exprès est nécessaire.

 

§ 4. Genom en anteckning i fraktsedeln kan avsändaren också begära att godset utan vidare skall sändas till honom, om hinder för utlämningen uppstår. I annat fall behövs avsändarens uttryckliga medgivande.

 

§ 5. A moins que les tarifs n'en disposent autrement, les instructions de l'expéditeur doivent être données par l'intermédiaire de la gare expéditrice.

 

§ 5. Om det inte föreskrivs något annat i tarifferna, skall avsändaren ge sina anvisningar genom avsändningsstationen.

 

§ 6. Pour tout ce qui n'est pas prévu ci-dessus, le chemin de fer chargé de la livraison procède conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de la livraison.

 

§ 6. I den mån bestämmelser inte finns ovan, skall den järnväg som har till uppgift att lämna ut godset handla i enlighet med de föreskrifter som gäller på platsen för utlämnandet.

 

Si la marchandise a été vendue, le produit de la vente, déduction faite des frais grevant la marchandise, doit être tenu à la disposition de l'expéditeur. Si le produit est inférieur à ces frais, l'expéditeur doit payer la difference.

 

Om godset har sålts, skall försäljningsbeloppet efter avdrag för de kostnader som har påförts godset ställas till avsändarens förfogande. Om försäljningsbeloppet understiger dessa kostnader, skall avsändaren betala skillnaden.

 

§ 7. Lorsque l'empêchement à la livraison intervient après que le destinataire a modifié le contrat de transport conformément à l'article 31, le chemin de fer doit aviser ce destinataire. Les §§ 1, 2 et 6 sont applicables par analogie.

 

§ 7. Om utlämningshindret uppstår efter det att mottagaren har ändrat fraktavtalet enligt artikel 31, skall järnvägen underrätta honom. Bestämmelserna i §§ 1, 2 och 6 har motsvarande tillämpning.

 

§ 8. L'article 32 est applicable aux transports effectués conformément à l'article 34.

 

§ 8. Artikel 32 är tillämplig på befordran som sker enligt artikel 34.

 

AVDELNING IV–ANSVARIGHET

TITRE IV–RESPONSABILITÉ

 

AVDELNING IV –ANSVARIGHET

 

Article 35–Responsabilité collective des chemins de fer

 

Artikel 35 –Järnvägarnas gemensamma ansvarighet

 

§ 1. Le chemin de fer qui a accepté la marchandise au transport, avec la lettre de voiture, est responsable de l'exécution du transport sur le parcours total jusqu'à la livraison.

 

§ 1. Den järnväg, som har tagit emot godset till befordran tillsammans med fraktsedeln, är ansvarig för befordringen under hela befordringssträckan till dess att godset har lämnats ut.

 

§ 2. Chaque chemin de fer subséquent, par le fait même de la prise en charge de la marchandise avec la lettre de voiture, participe au contrat de transport, conformément aux stipulations de ce document, et assume les obligations qui en résultent, sans préjudice des dispositions de l'article 55, § 3 concernant le chemin de fer destinataire.

 

§ 2. Genom att ta emot godset jämte fraktsedeln inträder varje efterföljande järnväg i befordringsavtalet i enlighet med föreskrifterna i fraktsedeln och åtar sig därmed de skyldigheter som följer av detta. Denna bestämmelse utgör inte hinder mot tillämpning av vad som sägs om bestämmelsejärnvägen i artikel 55 § 3.

 

Article 36 –Etendue de la responsabilité

 

Artikel 36 –Ansvarighetens omfattning

 

§ 1. Le chemin de fer est responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle et de l'avarie de la marchandise survenues à partir de l'acceptation au transport jusqu'à la livraison, ainsi que du dommage résultant du dépassement du délai de livraison.

 

§ 1. Järnvägen är ansvarig för skada som uppkommer till följd av att godset helt eller delvis går förlorat eller skadas under tiden från det att godset tas emot för befordran till dess att det lämnas ut samt för den skada som uppkommer till följd av att leveransfristen överskrids.

 

§ 2. Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le dépassement du délai de livraison a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du chemin de fer, un vice propre de la marchandise (détérioration intérieure, déchet, etc.) ou des circonstances que le chemin de fer ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.

 

§ 2. Järnvägen är fri från denna ansvarighet, om förlusten, skadan eller överskridandet av leveransfristen beror på fel eller försummelse av den skadelidande, på en anvisning av denne som inte har föranletts av fel eller försummelse från järnvägens sida, på fel i själva godset (inre förstöring, avdunstning, osv.) eller på någon omständighet som järnvägen inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av.

 

§ 3. Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à un ou plusieurs des faits ci-après:

 

§ 3. Järnvägen är fri från denna ansvarighet, om förlusten eller skadan härrör från en sådan särskild risk som är förbunden med ett eller flera av följande förhållanden:

 

a) transport effectué en wagon découvert en vertu des dispositions applicables ou de conventions entre l'expéditeur et le chemin de fer et indiquées dans la lettre de voiture;

 

a) att godset har befordrats i öppen vagn enligt tillämpliga bestämmelser eller enligt en överenskommelse mellan avsändaren och järnvägen som har tagits in i fraktsedeln;

 

b) absence ou défectuosité de l'emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des pertes ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées;

 

b) att godset inte är förpackat eller är bristfälligt förpackat, om godsets beskaffenhet gör det utsatt för svinn eller skada när förpackningen är bristfällig eller saknas;

 

c) opérations de chargement par l'expéditeur ou de déchargement par le destinataire en vertu des dispositions applicables ou de conventions entre l'expéditeur et le chemin de fer et indiquées dans la lettre de voiture, ou de conventions entre le destinataire et le chemin de fer;

 

c) att godset har lastats av avsändaren eller lossats av mottagaren enligt tillämpliga bestämmelser eller enligt en överenskommelse mellan avsändaren och järnvägen som har tagits in i fraktsedeln eller enligt överenskommelse mellan mottagaren och järnvägen;

 

d) chargement défectueux lorsque ce chargement a été effectué par l'expéditeur en vertu des dispositions applicables ou de conventions entre lui et le chemin de fer et indiquées dans la lettre de voiture;

 

d) att godset har lastats på ett felaktigt sätt och lastningen har utförts av avsändaren enligt tillämpliga bestämmelser eller enligt en överenskommelse mellan denne och järnvägen som har tagits in i fraktsedeln;

 

e) accomplissement par l'expéditeur, le destinataire ou un mandataire de l'un d'eux, des formalités exigées par les douanes ou d'autres autorités administratives;

 

e) att avsändaren, mottagaren eller ett ombud för någon av dem har vidtagit de åtgärder som krävs av tullmyndigheterna eller av andra förvaltningsmyndigheter;

 

f) nature de certaines marchandises exposées par des causes inhérentes à cette nature même à la perte totale ou partielle ou à l'avarie, notamment par bris, rouille, détérioration intérieure et spontanée, dessiccation, déperdition;

 

f) att godsets beskaffenhet gör det utsatt för fara, att helt eller delvis gå förlorat eller skadas, särskilt genom bräckning, rost, inre självförstöring, uttorkning eller svinn;

 

g) désignation irrégulière, inexacte ou incomplète d'objets exclus du transport ou admis sous condition, ou inobservation par l'expéditeur des mesures de précaution prescrites pour les objets admis sous condition;

 

g) att godset har betecknats otydligt, oriktigt eller ofullständigt och det gäller föremål som är uteslutna från befordran eller som befordras endast på vissa villkor eller att avsändaren har underlåtit att vidta de försiktighetsåtgärder som har föreskrivits för föremål som tas emot på vissa villkor;

 

h) transport d'animaux vivants;

 

h) att befordringen avser levande djur;

 

i) transport qui, en vertu des dispositions applicables ou de conventions entre l'expéditeur et le chemin de fer et indiquées dans la lettre de voiture, doit être effectué sous escorte, si la perte ou l'avarie résulte d'un risque que l'escorte avait pour but d'éviter.

 

i) att det är fråga om en befordran som enligt tillämpliga bestämmelser eller enligt en överenskommelse mellan avsändaren och järnvägen som har tagits in i fraktsedeln skall åtföljas av en tillsynsman, om förlusten eller skadan har uppkommit som en följd av en sådan fara som skulle avvärjas genom att tillsynsmannen följde med.

 

Article 37–Charge de la preuve

 

Artikel 37 –Bevisskyldighet

 

§ 1. La preuve que la perte, l'avarie ou le dépassement du délai de livraison a eu pour cause un des faits prévus à l'article 36, § 2 incombe au chemin de fer.

 

§ 1. Det ankommer på järnvägen att visa att förlusten, skadan eller leveransfristens överskridande har orsakats av något sådant förhållande som avses i artikel 36 § 2.

 

§ 2. Lorsque le chemin de fer établit que la perte ou l'avarie a pu résulter, étant donné les circonstances de fait, d'un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à l'article 36, § 3, il y a présomption qu'elle en résulte. L'ayant droit conserve toutefois le droit de prouver que le dommage n'a pas eu pour cause, totalement ou partiellement, l'un de ces risques.

 

§ 2. Om järnvägen visar att förlusten eller skadan med hänsyn till de föreliggande omständigheterna kan vara en följd av en eller flera av de särskilda risker som anges i artikel 36 § 3, skall det antas att förlusten eller skadan är en följd av denna risk eller dessa risker. Den som kräver ersättning får dock visa att förlusten eller skadan inte alls eller inte uteslutande är en följd av en sådan risk.

 

Cette présomption n'est pas applicable dans le cas prévu à l'article 36, § 3 a) s'il y a perte d'une importance anormale ou perte de colis.

 

Ett sådant antagande får inte göras i det fall som avses i artikel 36 § 3 a), när det är fråga om en onormalt stor förlust eller om förlust av hela kollin.

 

Article 38–Présomption en cas de réexpédition

 

Artikel 38 –Antagande vid nyinlämning

 

§ 1. Lorsqu'un envoi expédié conformément aux Règles uniformes a fait l'objet d'une réexpédition soumise aux mêmes Règles et qu'une perte partielle ou une avarie est constatée après cette réexpédition, il y a présomption qu'elle s'est produite sous l'empire du dernier contrat de transport, si l'envoi est resté sous la garde du chemin de fer et a été réexpédié tel qu'il est arrivé à la gare de réexpédition.

 

§ 1. När en försändelse som har befordrats enligt de enhetliga rättsreglerna har nyinlämnats enligt dessa rättsregler och en partiell förlust eller skada har fastställts efter nyinlämningen, skall det antas att förlusten eller skadan har uppstått under den tid då det sista befordringsavtalet fullgjordes, om försändelsen hela tiden har varit i järnvägens vård och den har nyinlämnats sådan den kom fram till nyinlämningsstationen.

 

§ 2. Cette présomption est également applicable lorsque le contrat de transport antérieur à la réexpédition n'était pas soumis aux Règles uniformes, si celles-ci avaient été applicables en cas d'expédition directe entre la première gare expéditrice et la dernière gare destinataire.

 

§ 2. Ett sådant antagande gäller också när befordringsavtalet före nyinlämningen inte omfattades av de enhetliga rättsreglerna, om dessa regler hade varit tillämpliga vid en genomgående befordran mellan den första avsändningsstationen och den slutliga bestämmelsestationen.

 

Article 39–Présomption de perte de la marchandise

 

Artikel 39 –Antagande att gods har gått förlorat

 

§ 1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée au destinataire ou tenue à sa disposition dans les trente jours qui suivent l'expiration des délais de livraison.

 

§ 1. Utan att förebringa ytterligare bevisning får den som har rätt till godset anse godset som förlorat, om det inte har lämnats ut till mottagaren eller hållits tillgängligt för honom inom trettio dagar efter leveransfristens utgång.

 

§ 2. L'ayant droit, en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, peut demander par écrit à être avisé sans délai dans le cas où la marchandise est retrouvée au cours de l'année qui suit le paiement de l'indemnité. Le chemin de fer donne acte par écrit de cette demande.

 

§ 2. När en skadelidande tar emot ersättning för förlorat gods, får han skriftligen begära att han skall underrättas omedelbart, om godset kommer till rätta inom ett år efter det att ersättning har utbetalats. Järnvägen skall skriftligen bekräfta en sådan begäran.

 

§ 3. Dans les trente jours qui suivent la réception de cet avis, l'ayant droit peut exiger que la marchandise lui soit livrée à l'une des gares du parcours. Dans ce cas, il doit payer les frais afférents au transport depuis la gare expéditrice jusqu'à celle où a lieu la livraison et restituer l'indemnité reçue, déduction faite des frais qui auraient été compris dans cette indemnité. Néanmoins, il conserve ses droits à indemnité pour dépassement du délai de livraison prévus aux articles 43 et 46.

 

§ 3. Inom 30 dagar efter det att den berättigade har fått underrättelsen får han begära att godset lämnas ut till honom på en station vid befordringsvägen. I ett sådant fall är han skyldig att betala kostnaderna för befordringen från avsändningsstationen till utlämningsstationen och att betala tillbaka den ersättning som han har fått med avdrag för de kostnader som kan ha räknats in i ersättningen. Han behåller dock rätten till ersättning för att leveransfristen har överskridits enligt artiklarna 43 och 46.

 

§ 4. A défaut soit de la demande prévue au § 2, soit d'instructions données dans le délai prévu au § 3, ou encore si la marchandise est retrouvée plus d'un an après le paiement de l'indemnité, le chemin de fer en dispose conformément aux lois et règlements de l'Etat dont il relève.

 

§ 4. Om någon begäran inte framställs enligt § 2 eller anvisningar inte ges inom den frist som anges i § 3, eller om godset kommer till rätta senare än ett år efter den dag då ersättningen betalades ut, får järnvägen förfoga över godset enligt bestämmelserna i den stat till vilken järnvägen hör.

 

Article 40–Indemnité en cas de perte

 

Artikel 40 –Ersättning vid förlust

 

§ 1. En cas de perte totale ou partielle de la marchandise, le chemin de fer doit payer, à l'exclusion de tous autres dommages-intérêts, une indemnité calculée d'après le cours à la bourse, à défaut d'après le prix courant sur le marché et, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de mêmes nature et qualité, aux jour et lieu où la marchandise a été acceptée au transport.

 

§ 1. För gods som har gått förlorat helt eller delvis skall järnvägen betala skadestånd med ett belopp som beräknas efter börspriset eller, om börspris saknas, efter marknadspriset, eller, om båda dessa värden saknas, efter det gängse värdet av gods av samma slag och beskaffenhet på avsändningsorten vid den tidpunkt då godset togs emot till befordran. Något ytterligare skadestånd utgår inte.

 

§ 2. L'indemnité ne peut excéder 17 unités de compte par kilogramme manquant de masse brute, sous réserve de la limitation prévue à l'article 45.

 

§ 2. Ersättningen får inte överstiga 17 beräkningsenheter per kilogram av förlusten i bruttovikt, med förbehåll för den begränsning som anges i artikel 45.

 

§ 3. Le chemin de fer doit restituer, en outre, le prix de transport, les droits de douane et les autres sommes déboursées à l'occasion du transport de la marchandise perdue.

 

§ 3. Järnvägen skall dessutom betala tillbaka befordringsavgiften, tullavgifter och andra utlägg i anledning av befordringen av det gods som har gått förlorat.

 

§ 4. Lorsque le calcul de l'indemnité implique la conversion des sommes exprimées en unités monétaires étrangères, celle-ci est faite d'après le cours aux jour et lieu du paiement de l'indemnité.

 

§ 4. När beräkningen av ersättningen medför omräkning av belopp uttryckta i utländskt mynt, skall omräkningen verkställas efter den kurs som gäller på dagen för betalningen på den ort där ersättningen skall betalas.

 

Article 41–Responsabilité en cas de déchet de route

 

Artikel 41 –Ansvarighet för viktförlust vid transport

 

§ 1. En ce qui concerne les marchandises qui, en raison de leur nature, subissent généralement un déchet de route par le seul fait du transport, le chemin de fer ne répond que de la partie du déchet qui dépasse, quel que soit le parcours effectué, les tolérances ci-dessous:

 

§ 1. I fråga om gods som till följd av sin beskaffenhet vanligen förlorar vikt på grund av själva befordringen, ansvarar järnvägen, oberoende av den tillryggalagda befordringssträckan, endast för den del av viktförlusten som överstiger följande procentsatser:

 

a) deux pour cent de la masse pour les marchandises liquides ou remises au transport à l'état humide ainsi que pour les marchandises suivantes:

 

a) två procent av vikten för flytande varor eller för gods som har lämnats in till befordran i fuktigt tillstånd, liksom för följande godsslag:

 

Bois de réglisse, –Bois de teinture râpés ou moulus, Champignons frais, –Charbons et cokes, –Cornes et onglons, –Crins, –Cuirs, –Déchets de peaux, –Ecorces, –Feuilles de tabac fraîches, –Fourrures, –Fruits frais, séchés ou cuits,–Graisses, –Houblon, –Laine, –Légumes frais, –Mastic frais, –Os entiers ou moulus, –Peaux, –Poissons séchés, –Racines, –Savons et huiles concrètes, –Sel, –Soies de porc, –Tabac hâché, –Tendons d'animaux, –Tourbe;

 

lakritsrot, –färgträ, rivet eller malet, –svamp, färsk, –kol och koks, –horn och klövar, –tagel, –läder, –hudavfall, –bark, –tobaksblad, färska, –pälsvaror, –frukt, färsk, torkad eller inkokt, fettämnen, –humle, –ull,–grönsaker, färska, –kitt, färskt, –ben, hela eller malda, –hudar, –fisk, torkad, –rötter, –tvål (såpa) och fasta oljor, –salt, –svinborst, –tobak, skuren, –djursenor, –torv.

 

b) un pour cent de la masse pour toutes les autres marchandises sèches.

 

b) en procent av vikten för alla andra torra godsslag.

 

§ 2. La restriction de responsabilité prévue au § 1 ne peut être invoquée s'il est prouvé, étant donné les circonstances de fait, que la perte ne résulte pas des causes qui justifient la tolérance.

 

§ 2. Järnvägen får inte åberopa den inskränkning i ansvarigheten som anges i § 1, om det visas att viktförlusten med hänsyn till omständigheterna inte beror på de orsaker som har legat till grund för att en viss viktförlust godtas.

 

§ 3. Dans le cas où plusieurs colis sont transportés avec une seule lettre de voiture, le déchet de route est calculé pour chaque colis lorsque sa masse au départ est indiquée séparément sur la lettre de voiture ou peut être constatée d'une autre manière.

 

§ 3. När flera kollin befordras enligt samma fraktsedel, skall viktförlusten vid befordran beräknas för varje kolli för sig, om dess vikt vid avsändningen har angetts särskilt i fraktsedeln eller kan fastställas på något annat sätt.

 

§ 4. En cas de perte totale de la marchandise, il n'est fait aucune déduction résultant du déchet de route pour le calcul de l'indemnité.

 

§ 4. Om godset har gått helt förlorat, skall avdrag inte göras för viktförlust vid befordran, när ersättningen skall beräknas.

 

§ 5. Cet article ne déroge pas aux articles 36 et 37.

 

§ 5. Denna artikel innebär inte någon inskränkning i tillämpningen av artiklarna 36 och 37.

 

Article 42–Indemnité en cas d'avarie

 

Artikel 42 –Ersättning vid skada

 

§ 1. En cas d'avarie de la marchandise, le chemin de fer doit payer, à l'exclusion de tous autres dommages-intérêts, une indemnité équivalente à la dépréciation de la marchandise. Son montant est calculé en appliquant à la valeur de la marchandise définie conformément à l'article 40, le pourcentage de dépréciation constaté au lieu de destination.

 

§ 1. När gods har skadats, skall järnvägen betala ett belopp som svarar mot minskningen av godsets värde men inte ytterligare skadestånd. Beloppet beräknas genom att den procentsats varmed godset har minskat i värde på bestämmelseorten tillämpas på godsets värde bestämt på det sätt som anges i artikel 40.

 

§ 2. L'indemnité ne peut excéder:

 

§ 2. Ersättningen skall dock inte överstiga

 

a) si la totalité de l'envoi est dépréciée par l'avarie, le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte totale;

 

a) om hela försändelsen har minskat i värde till följd av skadan, det belopp som skulle ha utgått om försändelsen hade gått helt förlorad;

 

b) si une partie seulement de l'envoi est dépréciée par l'avarie, le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée.

 

b) om endast en del av försändelsen har minskat i värde till följd av skadan, det belopp som skulle ha utgått om den del av försändelsen som minskat i värde hade gått förlorad.

 

§ 3. Le chemin de fer doit restituer, en outre, dans la proportion déterminée au § 1, les frais prévus à l'article 40, § 3.

 

§ 3. Järnvägen skall dessutom, efter den procentsats som avses i § 1, betala tillbaka de kostnader som anges i artikel 40, § 3.

 

Article 43–Indemnité en cas de dépassement du délai de livraison

 

Artikel 43 –Ersättning när leveransfristen överskrids

 

§ 1. Si un dommage, y compris un avarie, résulte du dépassement du délai de livraison, le chemin de fer doit payer une indemnité qui ne peut excéder le triple du prix de transport.

 

§ 1. Om skada har uppstått till följd av att leveransfristen har överskridits, däri inbegripet skada på godset, skall järnvägen betala skadestånd, som inte får överskrida ett belopp som motsvarar tre gånger befordringsavgiften.

 

§ 2. En cas de perte totale de la marchandise, l'indemnité prévue au § 1 ne peut se cumuler avec celle de l'article 40.

 

§ 2. Om godset har gått helt förlorat, skall ersättning inte utgå enligt § 1 vid sidan av ersättning enligt artikel 40.

 

§ 3. En cas de perte partielle de la marchandise, l'indemnité prévue au § 1 ne peut excéder le triple du prix de transport de la partie non perdue de l'envoi.

 

§ 3. Om godset har gått förlorat delvis, får den ersättning som anges i § 1 inte överstiga ett belopp som motsvarar tre gånger befordringsavgiften för den del av försändelsen som inte har gått förlorad.

 

§ 4. En cas d'avarie de la marchandise ne résultant pas du dépassement du délai de livraison, l'indemnité prévue au § 1 se cumule, s'il y a lieu, avec celle de l'article 42.

 

§ 4. Om skadan på godset inte har orsakats av att leveransfristen har överskridits, kan ersättning enligt § 1 i förekommande fall utgå vid sidan av ersättning enligt artikel 42.

 

§ 5. En aucun cas, le cumul de l'indemnité prévue au § 1 avec celles des articles 40 et 42 ne peut donner lieu au paiement d'une indemnité supérieure à celle qui serait due en cas de perte totale de la marchandise.

 

§ 5. Den sammanlagda ersättningen enligt § 1 och artiklarna 40 och 42 får inte i något fall överstiga den ersättning som skulle ha utgått, om godset hade gått helt förlorat.

 

§ 6. Le chemin de fer peut prévoir, dans des tarifs internationaux ou des conventions spéciales, d'autres modalités d'indemnisation que celles prévues au § 1 lorsque, conformément à l'article 27, § 1, le délai de livraison est établi sur la base des plans de transport.

 

§ 6. Järnvägen får i internationella tariffer eller i särskilda överenskommelser ange andra sätt att beräkna ersättning än som anges i § 1, när leveransfristen i enlighet med artikel 27 § 1 fastställs på grundval av befordringsplaner.

 

Si, dans ce cas, les délais de livraison prévue à l'article 27, § 2 sont dépassés, l'ayant droit peut demander soit l'indemnité prévue au § 1 ci-dessus, soit celle fixée par le tarif international ou la convention spéciale appliqué.

 

Om de leveransfrister som anges i artikel 27 § 2 överskrids i detta fall, kan den skadelidande begära antingen ersättning som föreskrivs i § 1 eller ersättning som har fastställts i den internationella tariff eller den särskilda överenskommelse som tillämpas.

 

Article 44–Indemnité en cas de dol ou de faute lourde

 

Artikel 44 –Ersättning vid uppsåt eller grov vårdslöshet

 

Lorsque la perte, l'avarie ou le dépassement du délai de livraison ou bien l'inexécution ou l'exécution défectueuse de prestations accessoires du chemin de fer prévues par les Règles uniformes ont pour cause un dol ou une faute lourde imputable au chemin de fer, celui-ci doit complètement indemniser l'ayant droit pour le dommage prouvé.

 

När förlust eller skada uppstår eller leveransfrist överskrids eller järnvägen inte fullgör de biförpliktelser som anges i de enhetliga rättsreglerna eller fullgör dessa biförpliktelser på ett felaktigt sätt och detta beror på uppsåt eller grov vårdslöshet från järnvägens sida, skall järnvägen betala den skadelidande full ersättning för den skada som han visas ha lidit.

 

En cas de faute lourde, l'indemnité est toutefois limitée au double des maxima prévus aux articles 25, 26, 30, 32, 33, 40, 42, 43, 45 et 46.

 

Vid grov vårdslöshet begränsas ersättningen dock till två gånger de högsta belopp som anges i artiklarna 25, 26, 30, 32, 33, 40, 42, 43, 45 och 46.

 

Article 45–Limitation de l'indemnité par certains tarifs

 

Artikel 45 –Begränsning av ersättningen enligt vissa tariffer

 

Lorsque le chemin de fer accorde des conditions particulières de transport par des tarifs spéciaux ou exceptionnels comportant une réduction sur le prix de transport calculé d'après les tarifs généraux, il peut limiter l'indemnité due à l'ayant droit en cas de perte, d'avarie ou de dépassement du délai de livraison, dans la mesure où une telle limitation est indiquée dans le tarif.

 

När järnvägen medger särskilda befordringsvillkor genom special- eller undantagstariffer som innebär en nedsättning av den frakt som följer av de allmänna tarifferna, får järnvägen begränsa den ersättning som tillkommer den skadelidande vid förlust, skada eller överskridande av leveransfristen i den mån en sådan begränsning anges i tariffen.

 

Lorsque ces conditions particulières de transport s'appliquent seulement sur une partie du parcours, cette limitation ne peut être invoquée que si le fait générateur de l'indemnité s'est produit sur cette partie.

 

När dessa särskilda befordringsvillkor tillämpas endast på en del av sträckan, får begränsningen åberopas endast om den händelse som utgör grunden för ersättningen har inträffat på den delen.

 

Article 46–Indemnité en cas d'intérêt à la livraison

 

Artikel 46 –Ersättning vid leveransintresse

 

En cas de déclaration d'intérêt à la livraison, il peut être demandé, outre les indemnités prévues aux articles 40, 42, 43 et 45, la réparation du dommage supplémentaire prouvé jusqu'à concurrence du montant déclaré.

 

Om leveransintresse har deklarerats, får ersättning begäras för visad ytterligare skada utöver vad som anges i artiklarna 40, 42, 43 och 45 upp till det deklarerade beloppet.

 

Article 47–Intérêts de l'indemnité

 

Artikel 47 –Ränta på ersättning

 

§ 1. L'ayant droit peut demander des intérêts de l'indemnité, calculés à raison de cinq pour cent l'an, à partir du jour de la réclamation prévue à l'article 53 ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice.

 

§ 1. Den skadelidande får kräva ränta på ersättningsbeloppet med fem procent per år, räknat från och med den dag då krav framställdes enligt artikel 53 eller, om något krav inte framställdes i sådan ordning, från och med den dag då talan väcktes vid domstol.

 

§ 2. Les intérêts ne sont dus que si l'indemnité excède 4 unités de compte par lettre de voiture.

 

§ 2. Ränta betalas endast om ersättningsbeloppet överstiger fyra beräkningsenheter per fraktsedel.

 

§ 3. Si l'ayant droit de remet pas au chemin de fer, dans un délai convenable qui est fixé, les pièces justificatives nécessaires pour la liquidation définitive de la réclamation, les intérêts ne courent pas entre l'expiration du délai fixé et la remise effective des pièces.

 

§ 3. Om den skadelidande inte inom en skälig frist som har fastställts för honom till järnvägen överlämnar de handlingar som den behöver för att kunna slutföra behandlingen av hans krav, utgår inte ränta för tiden från det att fristen går ut till dess att handlingarna har överlämnats.

 

Article 48–Responsabilité en trafic fer-mer

 

Artikel 48 –Ansvarighet i kombinerad järnvägs- och sjötrafik

 

§ 1. Dans les transports fer-mer empruntant les lignes visées à l'article 2, § 2 de la Convention, chaque Etat peut, en demandant que la mention utile soit portée sur la liste des lignes soumises aux Règles uniformes, ajouter l'ensemble des causes d'exonération ci-après à celles prévues à l'article 36.

 

§ 1. Såvitt gäller befordran i kombinerad järnvägs- och sjötrafik på de linjer som avses i artikel 2 § 2 i själva fördraget får varje stat, genom att begära att en uppgift om detta tas in i listan över linjer som omfattas av de enhetliga rättsreglerna, till de grunder för befrielse från ansvarighet som anges i artikel 36 lägga samtliga de grunder som anges nedan.

 

Le transporteur ne peut s'en prévaloir que s'il fait la preuve que la perte, l'avarie ou le dépassement du délai de livraison est survenu sur le parcours maritime, depuis le chargement de la marchandise à bord du navire jusqu'à son déchargement du navire.

 

Fraktföraren får åberopa dessa grunder endast om han visar att förlusten, skadan eller överskridandet av leveransfristen har inträffat på sjösträckan under tiden från och med godsets lastning ombord på fartyget till och med lossningen.

 

Ces causes d'exonération sont les suivantes:

 

Dessa befrielsegrunder är:

 

a) actes, négligence ou défaut du capitaine, marin, pilote, ou des préposés du transporteur dans la navigation ou dans l'administration du navire;

 

a) handling, försummelse eller fel som befälhavaren, någon av besättningen, lotsen eller någon annan person i fraktförarens tjänst har begått vid navigeringen eller handhavandet av fartyget;

 

b) innavigabilité du navire, à condition que le transporteur fasse la preuve que cette innavigabilité n'est pas imputable à un manque de diligence raisonnable de sa part à mettre le navire en état de navigabilité ou à lui assurer un armement, un équipement et un approvisionnement convenables, ou à approprier et mettre en bon état toutes parties du navire où la marchandise est chargée, de façon qu'elles soient aptes à la réception, au transport et à la préservation de la marchandise;

 

b) bristande sjövärdighet hos fartyget, om fraktföraren visar att denna inte kan tillskrivas brist på skälig omsorg från hans sida för att sätta fartyget i sjövärdigt skick eller förse det med behörig bemanning, utrustning och proviant eller försätta alla de delar av fartyget i vilka gods lastas i lämpligt och säkert skick så att de lämpar sig för att ta emot, befordra och skydda godset;

 

c) incendie, à condition que le transporteur fasse la preuve qu'il n'a pas été causé par son fait ou sa faute, par ceux du capitaine, marin, pilote ou de ses préposés;

 

c) brand, om fraktföraren visar att den inte har orsakats av fel eller försummelse av honom, befälhavaren, någon av besättningen, lotsen eller någon annan person i hans tjänst;

 

d) périls, dangers ou accidents de la mer ou autres eaux navigables;

 

d) fara, våda eller sjöolycka till sjöss eller i andra farvatten;

 

e) sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer;

 

e) räddning av eller försök till räddning av liv eller egendom till sjöss;

 

f) chargement de la marchandise sur le pont du navire, à condition qu'elle ait été chargée sur le pont avec le consentement de l'expéditeur donné dans la lettre de voiture et qu'elle ne soit pas sur wagon.

 

f) lastning av godset på däck, om denna lastning har skett enligt ett medgivande av avsändaren i fraktsedeln och godset inte befordras i järnvägsvagn.

 

Les causes d'exonération ci-dessus ne suppriment ni ne diminuent en rien les obligations générales du transporteur et notamment son obligation d'exercer une diligence raisonnable pour mettre le navire en état de navigabilité ou pour lui assurer un armement, un équipement et un approvisionnement convenables, ou pour approprier et mettre en bon état toutes parties du navire où la marchandise est chargée, de façon qu'elles soient aptes à la réception, au transport et à la préservation de la marchandise.

 

De befrielsegrunder som anges ovan varken upphäver eller minskar fraktförarens allmänna skyldigheter och särskilt inte hans skyldighet att visa skälig omsorg för att sätta fartyget i sjövärdigt skick, förse det med behörig bemanning, utrustning och proviant och försätta alla de delar av fartyget i vilka gods lastas i lämpligt och säkert skick så att de lämpar sig för att ta emot, befordra och skydda godset.

 

Lorsque le transporteur fait valoir les causes d'exonération qui précèdent, il reste néanmoins responsable si l'ayant droit fait la preuve que la perte, l'avarie ou le dépassement du délai de livraison est dû à une faute du transporteur, du capitaine, marin, pilote ou de ses préposés, faute autre que celle qui est prévue sous a).

 

När fraktföraren åberopar de ansvarsfrihetsgrunder som anges i det föregående, är han dock ansvarig om den skadelidande visar att förlusten, skadan eller överskridandet av leveransfristen beror på någon annan försummelse av fraktföraren, befälhavaren, någon av besättningen, lotsen eller någon annan person i fraktförarens tjänst än som anges under a).

 

§ 2. Lorsqu'un même parcours maritime est desservi par plusieurs entreprises inscrites sur la liste mentionnée aux articles 3 et 10 de la Convention, le régime de responsabilité applicable à ce parcours doit être le même pour toutes ces entreprises.

 

§ 2. När en och samma sjösträcka trafikeras av flera företag som är upptagna i den lista som nämns i artiklarna 3 och 10 i själva fördraget, skall för den sträckan gälla samma ansvarighetsregler för alla företagen.

 

En outre, lorsque ces entreprises ont été inscrites sur la liste à la demande de plusieurs Etats, l'adoption de ce régime doit au préalable faire l'objet d'un accord entre ces Etats.

 

När dessa företag har tagits upp i listan på begäran av flera stater, skall frågan om vilka ansvarighetsregler som skall gälla dessförinnan ha reglerats i en överenskommelse mellan dessa stater.

 

§ 3. Les mesures prises en conformité de cet article sont communiquées à l'Office central. Elles entrent en vigueur, au plus tôt, à l'expiration d'un délai de trente jours à partir de la date de la lettre par laquelle l'Office central les notifie aux autres Etats.

 

§ 3. Centralbyrån skall underrättas om de åtgärder som vidtas i enlighet med denna artikel. Åtgärderna får rättsverkan tidigast 30 dagar från dagen för den skrivelse genom vilken centralbyrån underrättar övriga stater om åtgärderna.

 

Les envois en cours de route ne sont pas affectés par lesdites mesures.

 

Sändningar som redan är under transport berörs inte av åtgärderna.

 

Article 49–Responsabilité en cas d'accident nucléaire

 

Artikel 49–Ansvarighet vid atomolycka

 

Le chemin de fer est déchargé de la responsabilité qui lui incombe en vertu des Règles uniformes lorsque le dommage a été causé par un accident nucléaire et qu'en application des lois et règlements d'un Etat réglant la responsabilité dans le domaine de l'énergie nucléaire, l'exploitant d'une installation nucléaire ou une autre personne qui lui est substituée est responsable de ce dommage.

 

Järnvägen är fri från ansvarighet enligt de enhetliga rättsreglerna, om skadan har orsakats av en atomolycka och innehavaren av en atomanläggning eller någon annan person i hans ställe är ansvarig för skadan enligt en stats bestämmelser om ansvarighet på atomenergins område.

 

Article 50–Responsabilité du chemin de fer pour ses agents

 

Artikel 50–Järnvägens ansvarighet för sin personal

 

Le chemin de fer est responsable de ses agents et des autres personnes qu'il emploie pour l'exécution du transport.

 

Järnvägen är ansvarig för sina anställda och för andra personer som den anlitar för att utföra befordringen.

 

Toutefois, si à la demande d'un intéressé, ces agents et autres personnes établissement les lettres de voiture, font des traductions ou rendent d'autres services qui n'incombent pas au chemin de fer, ils sont considérés comme agissant pour le compte de la personne à laquelle ils rendent ces services.

 

Om emellertid någon av dessa anställda eller andra personer på begäran utfärdar en fraktsedel, gör en översättning eller utför någon annan tjänst som det inte åligger järnvägen att utföra, anses han handla på uppdrag av den person åt vilken tjänsten utförs.

 

Article 51–Autres actions

 

Artikel 51–Andra grunder för anspråk

 

Dans tous les cas où les Règles uniformes s'appliquent, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée contre le chemin de fer que dans les conditions et limitations desdites Règles.

 

I alla de fall då de enhetliga rättsreglerna är tillämpliga får anspråk på ersättning, oavsett vilken grund som åberopas, göras gällande mot järnvägen endast under de förutsättningar och med de begränsningar som föreskrivs i dessa rättsregler.

 

Il en est de même pour toute action exercé contre les agents et autres personnes dont le chemin de fer répond en vertu de l'article 50.

 

Vad som nu har sagts gäller också i fråga om anspråk mot anställda och andra personer som järnvägen svarar för enligt artikel 50.

 

AVDELNING V FRAMSTÄLLANDE AV ANSPRÅK

TITRE V –EXERCICE DES DROITS

 

AVDELNING V FRAMSTÄLLANDE AV ANSPRÅK

 

Article 52–Constatation de perte partielle ou d'avarie

 

Artikel 52 –Fastställelse av att gods har skadats eller delvis gått förlorat

 

§ 1. Lorsqu'une perte partielle ou une avarie est découverte ou présumée par le chemin de fer ou que l'ayant droit en allègue l'existence, le chemin de fer doit dresser sans délai et, si possible, en présence de l'ayant droit, un procès-verbal constatant, suivant la nature du dommage, l'état de la marchandise, sa masse et, autant que possible, l'importance du dommage, sa cause et le moment où il s'est produit.

 

§ 1. Om järnvägen upptäcker eller får anledning anta att gods har skadats eller delvis gått förlorat eller om den som har rätt till godset påstår att detta är fallet, skall järnvägen genast och om möjligt i dennes närvaro upprätta en redogörelse i vilken allt efter skadans art anges godsets tillstånd och vikt samt, så långt möjligt, skadans omfattning, dess orsak och tidpunkten då den inträffade.

 

Une copie de ce procès-verbal doit être remise gratuitement à l'ayant droit.

 

En avskrift av redogörelsen skall kostnadsfritt tillställas den som har rätt till godset.

 

§ 2. Lorsque l'ayant droit n'accepte pas les constatations du procès-verbal, il peut demander que l'état et la masse de la marchandise ainsi que la cause et le montant du dommage soient constatés par un expert nommé par les parties ou par voie judiciaire. La procédure est soumise aux lois et règlements de l'Etat où la constatation a lieu.

 

§ 2. Om den som har rätt till godset inte godtar uppgifterna i redogörelsen, kan han begära att godsets tillstånd och vikt samt skadans orsak och storlek fastställs av en sakkunnig, som utses av parterna eller på rättslig väg. I fråga om förfarandet gäller bestämmelserna i den stat där utredningen äger rum.

 

Article 53–Réclamations

 

Artikel 53 –Ersättningsanspråk

 

§ 1. Les réclamations relatives au contrat de transport doivent être adressées par écrit au chemin de fer désigné à l'article 55.

 

§ 1. Anspråk med anledning av ett befordringsavtal skall framställas skriftligen hos den järnväg som anges i artikel 55.

 

§ 2. Le droit de présenter une réclamation appartient aux personnes qui ont le droit d'actionner le chemin de fer en vertu de l'article 54.

 

§ 2. Behörighet att framställa anspråk tillkommer den som är behörig att föra talan mot järnvägen enligt artikel 54.

 

§ 3. L'expéditeur, pour présenter la réclamation, doit produire le duplicata de la lettre de voiture. A défaut, il doit produire l'autorisation du destinataire ou apporter la preuve que celui-ci a refusé l'envoi.

 

§ 3. När avsändaren framställer anspråk, skall han visa upp fraktsedelsdubbletten. Kan han inte det, skall han visa att mottagaren har lämnat sitt medgivande eller att denne har vägrat att ta emot försändelsen.

 

Le destinataire, pour présenter la réclamation, doit produire la lettre de voiture si elle lui a été remise.

 

När mottagaren framställer anspråk, skall han visa upp fraktsedeln, om den har lämnats ut till honom.

 

§ 4. La lettre de voiture, le duplicata et les autres pièces que l'ayant droit juge utile de joindre à la réclamation doivent être présentés soit en originaux, soit en copies, celles-ci dûment légalisées si le chemin de fer le demande.

 

§ 4. Fraktsedeln, fraktsedelsdubbletten och andra handlingar som den som framställer anspråk önskar foga till framställningen skall företes i original eller i avskrift som skall vara behörigen bestyrkt, om järnvägen begär det.

 

Lors du règlement de la réclamation, le chemin de fer peut exiger la présentation en original de la lettre de voiture, du duplicata ou du bulletin de remboursement en vue d'y porter la constatation du règlement.

 

Vid slutlig uppgörelse i fråga om ett anspråk får järnvägen fordra att fraktsedeln, fraktsedelsdubbletten eller efterkravsbeviset företes i original för att förses med påskrift om uppgörelsen.

 

Article 54–Personnes qui peuvent actionner le chemin de fer

 

Artikel 54 –Behörighet att föra talan mot järnväg

 

§ 1. L'action judiciaire en restitution d'une somme payée en vertu du contrat de transport n'appartient qu'à celui qui a effectué le paiement.

 

§ 1. Talan mot järnvägen om återbetalning av ett belopp som har betalats på grund av befordringsavtalet får föras endast av den som har erlagt betalningen.

 

§ 2. L'action judiciaire relative aux remboursements prévus à l'article 17 n'appartient qu'à l'expéditeur.

 

§ 2. Talan mot järnvägen om efterkrav enligt artikel 17 får föras endast av avsändaren.

 

§ 3. Les autres actions judiciaires qui naissent du contrat de transport appartiennent:

 

§ 3. Annan talan mot järnvägen på grund av befordringsavtalet får föras av:

 

a) à l'expéditeur jusqu'au moment où le destinataire a:–1° retiré la lettre de voiture, –2° accepté la marchandise, ou –3° fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l'article 28, § 4 ou de l'article 31;

 

a) avsändaren till dess mottagaren har: –1. övertagit fraktsedeln, –2. tagit emot godset, eller –3. gjort sina rättigheter gällande enligt artikel 28 § 4 eller artikel 31;

 

b) au destinataire à partir du moment où il a:–1° retiré la lettre de voiture, –2° accepté la marchandise, –3° fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l'article 28, § 4, –ou –4° fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l'article 31; toutefois, le droit d'exercer cette action est éteint dès que la personne désignée par le destinataire conformément à l'article 31, § 1 c) a retiré la lettre de voiture, accepté la marchandise ou fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l'article 28, § 4.

 

b) mottagaren från det att han har –1. övertagit fraktsedeln, –2. tagit emot godset, –3. gjort sina rättigheter gällande enligt artikel 28 § 4, eller –4. gjort sina rättigheter gällande enligt artikel 31, i vilket fall talerätten dock upphör så snart någon som har angetts av mottagaren enligt artikel 31 § 1 c) har antingen övertagit fraktsedeln eller tagit emot godset eller gjort sina rättigheter gällande enligt artikel 28 § 4.

 

§ 4. L'expéditeur, pour exercer les actions, doit produire le duplicata de la lettre de voiture. A défaut, pour l'exercice des actions visées au § 3 a), il doit produire l'autorisation du destinataire ou apporter la preuve que celui-ci a refusé l'envoi.

 

§ 4. För att få föra talan är avsändaren skyldig att visa upp fraktsedelsdubbletten. Om han inte gör det, skall han för att få föra talan enligt § 3 a) visa att mottagaren har lämnat sitt medgivande eller att denne har vägrat att ta emot försändelsen.

 

La destinataire, pour exercer les actions, doit produire la lettre de voiture si elle lui a été remise.

 

För att få föra talan är mottagaren skyldig att visa upp fraktsedeln, om den har lämnats till honom.

 

Article 55–Chemins de fer qui peuvent être actionnés

 

Artikel 55 –Järnvägar mot vilka talan får föras

 

§ 1. L'action judiciaire en restitution d'une somme payée en vertu du contrat de transport peut être exercée contre le chemin de fer qui a perçu cette somme ou contre celui au profit duquel elle a été perçue.

 

§ 1. Talan om återbetalning av ett belopp som har erlagts på grund av ett befordringsavtal får föras mot den järnväg som har tagit emot beloppet eller mot den järnväg för vars räkning beloppet har tagits emot.

 

§ 2. L'action judiciaire relative au remboursement prévu à l'article 17 peut être exercée uniquement contre le chemin de fer expéditeur.

 

§ 2. Talan som gäller efterkrav enligt artikel 17 får föras uteslutande mot avsändningsjärnvägen.

 

§ 3. Les autres actions judiciaires qui naissent du contrat de transport peuvent être exercées contre le chemin de fer expéditeur, contre le chemin de fer destinataire ou contre celui sur lequel s'est produit le fait générateur de l'action.

 

§ 3. Annan talan på grund av befordringsavtalet får föras mot avsändningsjärnvägen, bestämmelsejärnvägen eller den järnväg på vars sträcka den omständighet har inträffat som talan grundas på.

 

Le chemin de fer destinataire peut être actionné, même s'il n'a reçu ni la marchandise, ni la lettre de voiture.

 

En sådan talan får föras mot bestämmelsejärnvägen, även om denna inte har tagit emot vare sig godset eller fraktsedeln.

 

§ 4. Si le demandeur a le choix entre plusieurs chemins de fer, son droit d'option s'éteint dès que l'action est intentée contre l'un d'eux.

 

§ 4. Om käranden har rätt att välja mellan flera järnvägar, upphör hans valrätt när talan väcks mot en av dessa.

 

§ 5. L'action judiciaire peut être exercée contre un chemin de fer autre que ceux visés aux §§ 1, 2 et 3, lorsqu'elle est présentée comme demande reconventionnelle ou comme exception dans l'instance relative à une demande principale fondée sur le même contrat de transport.

 

§ 5. Som genkäromål eller kvittningsinvändning får talan föras mot någon annan järnväg än de som avses i §§ 1, 2 och 3, om talan grundas på samma befordringsavtal som huvudyrkandet i målet.

 

Article 56–Compétence

 

Artikel 56 –Behörig domstol

 

Les actions judiciaires fondées sur les Règles uniformes ne peuvent être intentées que devant la juridiction compétente de l'Etat dont relève le chemin de fer actionné, à moins qu'il n'en soit décidé autrement dans les accords entre Etats ou les actes de concession.

 

Talan som grundas på de enhetliga rättsreglerna får föras endast vid behörig domstol i den stat dit den järnväg hör som talan riktas mot, om inte något annat föreskrivs i en mellanstatlig överenskommelse eller i ett koncessionsbeslut.

 

Lorsqu'un chemin de fer exploite des réseaux autonomes dans divers Etats, chacun de ces réseaux est considéré comme un chemin de fer district pour l'application de cet article.

 

Om en järnväg trafikerar flera självständiga nät i skilda stater, betraktas varje sådant nät som en järnväg för sig vid tillämpningen av denna artikel.

 

Article 57–Extinction de l'action contre le chemin de fer

 

Artikel 57 –Förlust av rätten att framställa anspåk mot järnvägen

 

§ 1. L'acceptation de la marchandise par l'ayant droit éteint toute action contre le chemin de fer née du contrat de transport en cas de perte partielle, d'avarie ou de dépassement du délai de livraison.

 

§ 1. När den som har rätt till ersättning tar emot godset, upphör rätten att på grund av befordringsavtalet föra talan mot järnvägen med anledning av att godset har gått förlorat delvis eller blivit skadat eller att leveransfristen har överskridits.

 

§ 2. Toutefois, l'action n'est pas éteinte:

 

§ 2. Talerätten upphör dock inte:

 

a) en cas de perte partielle ou d'avarie, si

 

a) vid delförlust eller skada, om

 

1° la perte ou l'avarie a été constatée avant l'acceptation de la marchandise par l'ayant droit conformément à l'article 52;

 

1. förlusten eller skadan har fastställts enligt artikel 52 innan den berättigade tog emot godset,

 

2° la constatation qui aurait dû être faite conformément à l'article 52 n'a été omise que par la faute du chemin de fer;

 

2. fastställelse som borde ha gjorts enligt artikel 52 har underlåtits enbart på grund av fel eller försummelse från järnvägens sida;

 

b) en cas de dommage non apparent dont l'existence est constatée après l'acceptation de la marchandise par l'ayant droit, si celui-ci

 

b) vid skada som inte kan upptäckas utifrån och som har fastställts först efter det att den berättigade tog emot godset, om han

 

1° demande la constatation conformément à l'article 52 immédiatement après la découverte du dommage et au plus tard dans les sept jours qui suivent l'acceptation de la marchandise, et

 

1. begär fastställelse enligt artikel 52 genast efter det att skadan upptäcktes och senast sju dagar efter det att godset togs emot, och

 

2° prouve, en outre, que le dommage s'est produit entre l'acceptation ou transport et la livraison;

 

2. dessutom bevisar att skadan har uppkommit under tiden från det att godset togs emot till befordran och till dess att det lämnades ut;

 

c) en cas de dépassement du délai de livraison, si l'ayant droit a, dans les soixante jours, fait valoir ses droits auprès de l'un des chemins de fer visés à l'article 55, § 3;

 

c) vid överskridande av leveransfristen, om den berättigade inom 60 dagar har gjort sin rätt gällande hos någon av de järnvägar som anges i artikel 55 § 3;

 

d) si l'ayant droit prouve que le dommage a pour cause un dol ou une faute lourde imputable au chemin de fer.

 

d) om den berättigade visar, att skadan har orsakats genom uppsåt eller grov vårdslöshet från järnvägens sida.

 

§ 3. Si la marchandise a été réexpédiée conformément à l'article 38, § 1, les actions en cas de perte partielle ou d'avarie nées de l'un des contrats de transport antérieurs s'éteignent comme s'il s'agissait d'un contrat unique.

 

§ 3. Om godset har nyinlämnats i enlighet med artikel 38 § 1, upphör talerätten vid delförlust eller skada med anledning av de föregående befordringsavtalen som om det gällde ett enda befordringsavtal.

 

Article 58–Prescription de l'action

 

Artikel 58 –Preskription av anspråk

 

§ 1. L'action née du contrat de transport est prescrite par un an.

 

§ 1. Fordringar på grund av ett befordringsavtal preskriberas efter ett år.

 

Toutefois, la prescription est de deux ans s'il s'agit de l'action:

 

Preskriptionstiden är dock två år i fråga om en fordran som

 

a) en versement d'un remboursement perçu du destinataire par le chemin de fer;

 

a) avser betalning av efterkrav som järnvägen har uppburit av mottagaren;

 

b) en versement du produit d'une vente effectuée par le chemin de fer;

 

b) avser betalning av överskott från en försäljning som har verkställts av järnvägen;

 

c) fondée sur un dommage ayant pour cause un dol;

 

c) avser skada som har orsakats uppsåtligen;

 

d) fondée sur un cas de fraude;

 

d) grundas på svikligt förfarande;

 

e) fondée sur l'un des contrats de transport antérieurs à la réexpédition, dans le cas prévu à l'article 38, § 1.

 

e) grundas på något av de befordringsavtal som har föregått nyinlämningen enligt artikel 38 § 1.

 

§ 2. La prescription court pour l'action:

 

§ 2. Preskriptionstiden räknas i fråga om

 

a) en indemnité pour perte totale: du trentième jour qui suit l'expiration du délai de livraison;

 

a) fordran på ersättning för totalförlust: från den trettionde dagen efter utgången av leveransfristen;

 

b) en indemnité pour perte partielle, avarie ou dépassement du délai de livraison: du jour où la livraison a eu lieu;

 

b) fordran på ersättning för delförlust, skada eller överskridande av leveransfristen: från dagen för utlämningen;

 

c) en paiement ou en restitution du prix de transport, de frais accessoires, d'autres frais ou de surtaxes, ou en rectification en cas d'application irrégulière d'un tarif ou d'erreur dans le calcul ou la perception:

 

c) fordran på betalning eller återbetalning av befordringsavgifter, extra avgifter, andra kostnader eller tillägg eller fordran på gottgörelse när en tariff har tillämpats oriktigt eller något fel har begåtts vid beräkningen eller betalningen

 

1° s'il y a eu paiement: du jour du paiement;

 

1. om betalning har skett: från dagen för betalningen,

 

2° s'il n'y a pas eu paiement: du jour de l'acceptation de la marchandise au transport si le paiement incombe à l'expéditeur, ou du jour où le destinataire a retiré la lettre de voiture si le paiement lui incombe;

 

2. om betalning inte har skett: från den dag då godset togs emot till befordran, om betalningen åligger avsändaren, eller från den dag då mottagaren övertog fraktsedeln, om han är betalningsskyldig,

 

3° s'il s'agit de sommes affranchies à l'aide d'un bulletin d'affranchissement: du jour où le chemin de fer remet à l'expéditeur le compte de frais prévu à l'article 15, § 7; à défaut de cette remise, le délai pour les créances du chemin de fer court à partir du trentième jour qui suit l'expiration du délai de livraison;

 

3. om det är fråga om belopp enligt frankaturnota: från den dag då järnvägen till avsändaren överlämnar den kostnadsavräkning som avses i artikel 15 § 7; om denna inte har överlämnats, räknas den frist inom vilken järnvägen skall göra sin fordran gällande från trettionde dagen efter leveransfristens utgång;

 

d) du chemin de fer en paiement d'une somme payée par le destinataire aux lieu et place de l'expéditeur, ou vice versa, que le chemin de fer doit restituer à l'ayant droit: du jour de la demande de restitution;

 

d) fordran från järnvägens sida i fråga om betalning av ett belopp som har erlagts av mottagaren i avsändarens ställe eller omvänt och som järnvägen är skyldig att betala tillbaka till den berättigade: från den dag då framställning om återbetalning gjordes till järnvägen;

 

e) relative au remboursement prévu à l'article 17: du trentième jour qui suit l'expiration du délai de livraison;

 

e) fordran rörande efterkrav enligt artikel 17: från trettionde dagen efter leveranstidens utgång;

 

f) en versement du produit d'une vente: du jour de la vente;

 

f) fordran på betalning av överskott från en försäljning: från försäljningsdagen;

 

g) en paiement d'un supplément de droit réclamé par les douanes ou d'autres autorités administratives: du jour de la demande de ces autorités;

 

g) fordran på betalning av tilläggsavgift som tullmyndighet eller någon annan förvaltningsmyndighet har begärt: från den dag då myndigheten framställde begäran;

 

h) dans tous les autres cas: du jour où le droit peut être exercé.

 

h) fordran i andra fall: från den dag då fordringen kan göras gällande.

 

Le jour indiqué comme point de départ de la prescription n'est jamais compris dans le délai.

 

I preskriptionstiden inräknas inte den dag som anges som begynnelsedag.

 

§ 3. En cas de réclamation adressée au chemin de fer conformément à l'article 53 avec les pièces justificatives nécessaires, la prescription est suspendue jusqu'au jour où le chemin de fer rejette la réclamation par écrit et restitue les pièces. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription reprend son cours pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et celle de la restitution des pièces sont à la charge de la partie qui invoque ce fait.

 

§ 3. Om krav mot järnvägen framställs i överensstämmelse med artikel 53 och de handlingar bifogas som behövs, görs uppehåll i preskriptionstiden till den dag då järnvägen skriftligen avslår kravet och återställer handlingarna. Medges kravet delvis, börjar preskriptionstiden åter att löpa för den del av kravet som alltjämt är tvistig. Skyldigheten att bevisa att krav eller svar därpå har tagits emot eller att handlingarna har lämnats tillbaka åvilar den part som påstår att detta har skett.

 

Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.

 

Ett förnyat krav som avser samma sak medför inte uppehåll i preskriptionstiden.

 

§ 4. L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme d'une demande reconventionnelle ou d'une exception.

 

§ 4. En preskriberad fordran får inte göras gällande ens genom genkäromål eller yrkande om kvittning.

 

§ 5. Sous réserve des dispositions qui précèdent, la suspension et l'interruption de la prescription sont réglées par le droit national.

 

§ 5. Med undantag för vad som har sagts ovan gäller nationell rätt i fråga om förlängning av preskriptionstiden och preskriptionsavbrott.

 

AVDELNING VI JÄRNVÄGARNAS INBÖRDES FÖRHÅLLANDEN

TITRE VI –RAPPORTS DES CHEMINS DE FER ENTRE EUX

 

AVDELNING VI JÄRNVÄGARNAS INBÖRDES FÖRHÅLLANDEN

 

Article 59–Règlement des comptes entre chemins de fer

 

Artikel 59 –Avräkning mellan järnvägarna

 

§ 1. Tout chemin de fer qui a encaissé soit au départ, soit à l'arrivée, les frais ou autres créances résultant du contrat de transport, doit payer aux chemins de fer intéressés la part qui leur revient.

 

§ 1. Varje järnväg som vid inlämning eller utlämning av gods har uppburit betalning för avgifter eller andra fordringar som grundas på befordringsavtalet är skyldig att till de berörda järnvägarna betala de andelar som tillkommer dem.

 

Les modalités de paiement sont fixées par accords entre chemins de fer.

 

Betalningssättet bestäms i överenskommelser mellan järnvägarna.

 

§ 2. Sous réserve de ses droits contre l'expéditeur, le chemin de fer expéditeur est responsable du prix de transport et des autres frais qu'il n'a pas encaissés alors que l'expéditeur les avait pris à sa charge conformément à l'article 15.

 

§ 2. Med förbehåll för sina rättigheter i förhållande till avsändaren svarar avsändningsjärnvägen för befordringsavgifter och andra kostnader som den inte har tagit ut av avsändaren, om denne enligt artikel 15 har åtagit sig att stå för dem.

 

§ 3. Si le chemin de fer destinataire livre la marchandise sans recouvrer les frais ou autres créances résultant du contrat de transport, il en est responsable envers les chemins de fer ayant participé au transport et les autres intéressés.

 

§ 3. Om bestämmelsejärnvägen lämnar ut godset utan att ta upp betalning för avgifter eller andra fordringar som grundas på befordringsavtalet, svarar den för dessa gentemot de järnvägar som har deltagit i befordringen och andra berörda.

 

§ 4. En cas de carence de paiement de l'un des chemins de fer constatée par l'Office central à la demande de l'un des chemins de fer créanciers, les conséquences en sont supportées par tous les autres chemins de fer ayant participé au transport, proportionnellement à leur part dans le prix de transport.

 

§ 4. Om centralbyrån på begäran av en av de järnvägar som har en fordran har fastställt att någon järnväg brister i betalning, skall övriga järnvägar som har deltagit i befordringen svara för det belopp som inte har betalats i förhållande till vars och ens andel av befordringsavgiften.

 

Le droit de recours contre le chemin de fer dont la carence a été constatée reste réservé.

 

Rätten till återkrav mot den järnväg som inte har betalat sin skuld kvarstår.

 

Article 60–Recours en cas de perte ou d'avarie

 

Artikel 60 –Rätt till återkrav vid förlust eller skada

 

§ 1. Le chemin de fer qui a payé une indemnité pour perte totale ou partielle ou pour avarie, en vertu des Règles uniformes, a un droit de recours contre les chemins de fer ayant participé au transport conformément aux dispositions suivantes:

 

§ 1. Om en järnväg har betalat ersättning enligt de enhetliga rättsreglerna för att gods har gått förlorat helt eller delvis eller för att det har skadats, har järnvägen gentemot de järnvägar som har deltagit i befordringen rätt till återkrav enligt följande bestämmelser:

 

a) le chemin de fer qui a causé le dommage en est seul responsable;

 

a) Den järnväg som har orsakat skadan är ensam ansvarig för den.

 

b) lorsque le dommage a été causé par plusieurs chemins de fer, chacun d'eux répond du dommage qu'il a causé; si la distinction est impossible, l'indemnité est répartie entre eux conformément au c);

 

b) Om skadan har orsakats av flera järnvägar, svarar var och en av dem för den del av skadan som den järnvägen har orsakat. Om en sådan uppdelning inte kan göras, fördelas ersättningsskyldigheten mellan järnvägarna enligt c).

 

c) s'il ne peut être prouvé que le dommage a été causé par un ou plusieurs chemins de fer, l'indemnité est répartie entre tous les chemins de fer ayant participé au transport, à l'exception de ceux qui prouvent que le dommage n'a pas été causé sur leurs lignes; la répartition est faite proportionnellement aux distances kilométriques d'application des tarifs.

 

c) Om det inte kan visas att skadan har orsakats av en eller flera järnvägar, fördelas ersättningsskyldigheten mellan alla järnvägar som har deltagit i befordringen med undantag av dem som visar att skadan inte har orsakats på deras linjer. Fördelningen sker i förhållande till antalet tariffkilometer.

 

§ 2. Dans le cas d'insolvabilité de l'un de ces chemins de fer, la part lui incombant et non payée par lui est répartie entre tous les autres chemins de fer ayant participé au transport, proportionnellement aux distances kilométriques d'application des tarifs.

 

§ 2. Om någon av järnvägarna är på obestånd, skall vad den järnvägen inte betalar av sin andel fördelas mellan de övriga järnvägar som har deltagit i befordringen i förhållande till antalet tariffkilometer.

 

Article 61–Recours en cas de dépassement du délai de livraison

 

Artikel 61 –Rätt till återkrav när leveransfristen överskrids

 

§ 1. L'article 60 est applicable en cas d'indemnité payée pour dépassement du délai de livraison. Si celui-ci a été causé par plusieurs chemins de fer, l'indemnité est répartie entre ces chemins de fer proportionnellement à la durée du retard sur leurs lignes respectives.

 

§ 1. Artikel 60 är tillämplig i fråga om ersättning som har betalats för överskridande av leveransfristen. Om överskridandet har orsakats av flera järnvägar, skall ersättningsskyldigheten fördelas mellan dessa järnvägar i förhållande till längden av den försening som för varje järnväg har uppkommit på dess sträcka.

 

§ 2. Les délais de livraison fixés par l'article 27 sont partagés de la manière suivante:

 

§ 2. De leveransfrister som föreskrivs i artikel 27 skall delas på följande sätt:

 

a) lorsque deux chemins de fer ont participé au transport

 

a) när två järnvägar har deltagit i befordringen

 

1° le délai d'expédition est partagé par moitié;

 

1. delas expedieringsfristen i lika delar,

 

2° le délai de transport est partagé proportionnellement aux distances kilométriques d'application des tarifs;

 

2. delas befordringsfristen i förhållande till antalet tariffkilometer;

 

b) lorsque trois chemins de fer ou plus ont participé au transport

 

b) när tre eller flera järnvägar har deltagit i befordringen

 

1° le délai d'expédition est partagé par moitié entre le chemin de fer expéditeur et le chemin de fer destinataire;

 

1. delas expedieringsfristen i lika delar mellan avsändnings- och bestämmelsejärnvägarna,

 

2° le délai de transport est partagé entre tous les chemins de fer:

 

2. delas befordringsfristen mellan alla järnvägarna:

 

- pour un tiers en parts égales,

 

- såvitt gäller en tredjedel av fristen, i lika delar,

 

- pour deux tiers proportionnellement aux distances kilométriques d'application des tarifs.

 

- såvitt gäller två tredjedelar av fristen, i förhållande till antalet tariffkilometer.

 

§ 3. Les délais supplémentaires auxquels un chemin de fer a droit lui sont attribués.

 

§ 3. De tilläggsfrister som en järnväg har rätt att tillgodoräkna sig skall tilldelas den järnvägen.

 

§ 4. Le temps écoulé entre la remise de la marchandise au chemin de fer et le point de départ du délai d'expédition est attribué exclusivement au chemin de fer expéditeur.

 

§ 4. Den tid som har förflutit mellan godsets inlämning till befordran hos järnvägen och expedieringsfristens början skall helt tilldelas avsändningsjärnvägen.

 

§ 5. Le partage ci-dessus n'est pris en considération que si le délai de livraison total n'a pas été observé.

 

§ 5. Den fördelning som har angetts ovan skall företas endast om leveransfristen i sin helhet har överskridits.

 

Article 62–Procédure de recours

 

Artikel 62 –Förfarandet i mål om återkrav

 

§ 1. Le bien-fondé du paiement effectué par le chemin de fer exerçant l'un des recours prévus aux articles 60 et 61 ne peut être contesté par le chemin de fer contre lequel le recours est exercé, lorsque l'indemnité a été fixée judiciairement et que ce dernier chemin de fer, dûment assigné, a été mis à même d'intervenir au procès. Le juge saisi de l'action principale fixe les délais impartis pour la signification de l'assignation et pour l'intervention.

 

§ 1. En järnväg, mot vilken återkrav riktas enligt artikel 60 eller 61, får inte bestrida det befogade i en betalning som den återkravssökande järnvägen har gjort, om ersättningsbeloppet har fastställts av domstol och den järnväg mot vilken återkravet riktas har blivit behörigen underrättad om stämningsansökningen och beretts tillfälle att inträda som intervenient i målet. Domstolen i huvudmålet fastställer de frister inom vilka underrättelsen och ansökan om intervention skall göras.

 

§ 2. Le chemin de fer qui exerce son recours doit former sa demande dans une seule et même instance contre tous les chemins de fer avec lesquels il n'a pas transigé, sous peine de perdre son recours contre ceux qu'il n'aurait pas assignés.

 

§ 2. Den järnväg som utövar sin rätt till återkrav skall stämma in samtliga järnvägar med vilka den inte har gjort upp i godo i en och samma rättegång. I annat fall förlorar den rätten till återkrav mot de järnvägar som inte har stämts in.

 

§ 3. Le juge doit statuer par un seul et même jugement sur tous les recours dont il est saisi.

 

§ 3. Domstolen skall meddela en enda dom i fråga om alla återkrav som den handlägger.

 

§ 4. Les chemins de fer actionnés ne peuvent exercer aucun recours ultérieur.

 

§ 4. De instämda järnvägarna har inte rätt till ytterligare återkrav.

 

§ 5. Des recours ne peuvent pas être introduits dans l'instance relative à la demande en indemnité exercée par l'ayant droit au contrat de transport.

 

§ 5. Återkrav får inte handläggas gemensamt med skadeståndskrav som har väckts på grund av befordringsavtalet.

 

Article 63–Compétence pour les recours

 

Artikel 63 –Behörig domstol i mål om återkrav

 

§ 1. La juridiction du siège du chemin de fer contre lequel le recours s'exerce est exclusivement compétente pour toutes les actions en recours.

 

§ 1. Behörig domstol i mål om återkrav är rätten i den ort där den järnväg mot vilken talan förs har sitt säte.

 

§ 2. Lorsque l'action doit être intentée contre plusieurs chemins de fer, le chemin de fer demandeur a le droit de choisir, entre les juridictions compétentes en vertu du § 1, celle devant laquelle il porte sa demande.

 

§ 2. Om käromålet avser flera järnvägar, har kärandejärnvägen rätt att välja mellan de domstolar som är behöriga enligt § 1.

 

Article 64–Accords au sujet des recours

 

Artikel 64 –Överenskommelser i fråga om återkrav

 

Les chemins de fer peuvent déroger par des accords aux dispositions de recours réciproques de ce Titre, à l'exception de celle de l'article 62, § 5.

 

Järnvägarna får komma överens om avvikelse från bestämmelserna i denna avdelning om inbördes återkrav med undantag av bestämmelsen i artikel 62 § 5.

 

AVDELNING VII UNDANTAGSBESTÄMMELSER

TITRE VII –DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES

 

AVDELNING VII UNDANTAGSBESTÄMMELSER

 

Article 65–Dérogations temporaires

 

Artikel 65 –Tillfälliga avvikelser

 

§ 1. Si la situation économique et financière d'un Etat est de nature à provoquer de graves difficultés pour l'application du Titre VI, chaque Etat peut déroger aux articles 15, 17 et 30 en décidant, pour certains trafics, que:

 

§ 1. Om det ekonomiska och finansiella läget i en stat medför allvarliga svårigheter att tillämpa avdelning VI, får varje stat göra avvikelser från artiklarna 15, 17 och 30 genom att för viss trafik bestämma

 

a) les envois au départ de cet Etat doivent être affranchis:

 

a) att för försändelser från den staten kostnaderna skall vara betalda

 

1° jusqu'à ses frontières, ou

 

1. till den statens gränser, eller

 

2° au moins jusqu'à ses frontières;

 

2. minst till den statens gränser;

 

b) les envois à destination de cet Etat doivent être affranchis au départ:

 

b) att för försändelser till den staten kostnaderna skall vara betalda vid avsändandet

 

1° au moins jusqu'à ses frontières, pour autant que l'Etat de départ n'impose pas la restriction visée sous a) 1°, ou

 

1. minst till den statens gränser i den mån avsändningsstaten inte föreskriver den inskränkning som avses i a) 1, eller

 

2° au plus jusqu'à ses frontières;

 

2. längst till den statens gränser;

 

c) les envois en provenance ou à destination de cet Etat ne peuvent être grevés d'aucun remboursement et que les débours ne sont pas admis, ou que les remboursements et les débours ne sont admis que dans certaines limites;

 

c) att försändelser från eller till den staten inte får beläggas med efterkrav och att förskott inte får tillåtas, eller att efterkrav och förskott får tillåtas endast intill vissa belopp;

 

d) l'expéditeur ne peut modifier le contrat de transport en ce qui concerne le pays de destination, l'affranchissement et le remboursement.

 

d) att avsändaren inte får ändra befordringsavtalet i fråga om bestämmelselandet, fraktbetalningen eller efterkravet.

 

§ 2. Sous les mêmes conditions, les Etats peuvent autoriser les chemins de fer à déroger aux articles 15, 17, 30 et 31 en décidant, pour leurs trafics reciproques, que:

 

§ 2. Under samma förutsättningar får staterna bemyndiga järnvägarna att göra avvikelser från artiklarna 15, 17, 30 och 31 genom att för deras inbördes trafik bestämma

 

a) les dispositions concernant le paiement des frais sont spécialement fixées après accord centre les chemins de fer intéressés; toutefois, celles-ci ne peuvent définir de modalités non prévues à l'article 15:

 

a) att bestämmelserna rörande betalning av avgifter skall fastställas särskilt efter överenskommelse mellan de berörda järnvägarna; i bestämmelserna får dock inte föreskrivas betalningssätt som inte nämns i artikel 15;

 

b) certains ordres ultérieurs ne sont pas admis.

 

b) att vissa senare anvisningar inte är tillåtna.

 

§ 3. Les mesures prises conformément aux §§ 1 et 2 sont communiquées à l'Office central.

 

§ 3. Åtgärder som har vidtagits enligt § 1 eller § 2 skall meddelas till centralbyrån.

 

Les mesures énumérées au § 1 entrent en vigueur au plus tôt à l'expiration d'un délai de huit jours à computer de la date de la lettre par laquelle l'Office central a notifié ces mesures aux autres Etats.

 

Åtgärder som avses i § 1 träder i kraft tidigast åtta dagar från dagen för den skrivelse genom vilken centralbyrån har underrättat de andra staterna om åtgärderna.

 

Les mesures énumérées au § 2 entrent en vigueur au plus tôt à l'expiration d'un délai de deux jours à computer de la date de leur publication dans les Etats intéressés.

 

Åtgärder som avses i § 2 träder i kraft tidigast två dagar från dagen för deras offentliggörande i berörda stater.

 

§ 4. Les envois en cours de route ne sont pas affectés par ces mesures.

 

§ 4. Försändelser som är under befordran berörs inte av dessa åtgärder.

 

Article 66–Dérogations

 

Artikel 66 –Avvikelser

 

Les dispositions des Règles uniformes ne peuvent prévaloir contre celles que certains Etats sont amenés à prendre, dans le trafic entre eux, en application de certains traités tels que les Traités relatifs à la Communauté européenne du charbon et de l'acier et à la Communauté économique européenne.

 

Vad som föreskrivs i de enhetliga rättsreglerna gäller inte i den mån det strider mot de bestämmelser som vissa stater meddelar för trafiken mellan sig vid tillämpningen av särskilda fördrag, såsom fördragen om den Europeiska kol- och stålgemenskapen och den Europeiska ekonomiska gemenskapen.

 

Bilaga I–Reglemente om internationell järnvägsbefordran av farligt gods (RID)

Annexe I –Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)

 

Bilaga I–Reglemente om internationell järnvägsbefordran av farligt gods (RID) (Fotnot: Bilagan, som omfattar över 400 trycksidor, införlivas inte med svensk rätt genom den föreslagna lagen om internationell järnvägstrafik. Den är därför utesluten här.)

 

Bilaga II–Reglemente om internationell järnvägsbefordran av privatvagnar (RIP)

 

(Översättning)

 

Annexe II –Règlement concernant le transport international ferroviaire des wagons de particuliers (RIP)

 

Bilaga II –Reglemente om internationell järnvägsbefordran av privatvagnar (RIP)

 

Article premier–Objet du règlement

 

Artikel 1 –Reglementets tillämpningsområde

 

§ 1. – Ce règlement s'applique à tous les transports de wagons de particuliers, vides ou chargés, admis au service international conformément à l'article 2 et remis au transport aux conditions des Règles uniformes CIM.

 

§ 1. Detta reglemente tillämpas på befordran av tomma eller lastade privatvagnar som enligt artikel 2 får sättas in i internationell trafik och som har lämnats in till befordran på de villkor som gäller enligt de enhetliga rättsreglerna CIM.

 

§ 2. – A défaut de dispositions spéciales dans ce règlement, les autres prescriptions des Règles uniformes sont applicables aux transports visés au § 1.

 

§ 2. Om det inte finns särskilda bestämmelser i detta reglemente, tillämpas de övriga bestämmelserna i de enhetliga rättsreglerna på sådan befordran som avses i § 1.

 

Article 2–Admission des wagons au service international

 

Artikel 2 –Godkännande av privatvagnar för internationell trafik

 

Pour être admis au service international, les wagons doivent être immatriculés au nom d'un particulier (personne physique ou autre sujet de droit) par un chemin de fer dont les lignes sont soumises aux règles uniformes et muni par ce chemin de fer de la marque distinctive P.

 

För att få användas i internationell trafik skall privatvagnar vara registrerade i en enskilds (fysisk persons eller annat rättssubjekts) namn av en järnväg vars linjer omfattas av de enhetliga rättsreglerna och skall av denna järnväg ha försetts med märket P.

 

Dans ce règlement, ce particulier, dont le nom doit être inscrit sur le wagon, est dénommé ”titulaire”.

 

Den enskilde vars namn skall anges på vagnen benämns i detta reglemente ”innehavaren”.

 

Article 3–Utilisation des wagons

 

Artikel 3 –Användning av privatvagnar

 

L'expéditeur ne peut utiliser le wagon que pour le transport des marchandises auxquelles il est approprié selon le contrat d'immatriculation. L'expéditeur est seul responsable des conséquences résultant de l'inobservation de cette disposition.

 

En avsändare får använda privatvagnar endast för befordran av sådant gods som vagnen är inrättad för enligt registreringsavtalet. Användaren är ensam ansvarig för följderna av att denna bestämmelse inte iakttas.

 

Article 4–Appareils spéciaux

 

Artikel 4 –Särskild utrustning

 

Si le wagon est muni d'appareils spéciaux (appareils réfrigérants, bassins à eau, mécanismes, etc.), il incombe à l'expéditeur d'en,assurer ou d'en faire assurer le service. Cette obligation passe au destinataire à partir du moment où il a fait valoir ses droits conformément à l'article 28 ou à l'article 31 des Règles uniformes.

 

Om en privatvagn är försedd med särskild utrustning (kylaggregat, vattenbehållare, maskineri, etc.) svarar avsändaren för utrustningens skötsel. Denna skyldighet går över på mottagaren så snart denne har gjort sina rättigheter enligt artikel 28 eller artikel 31 i de enhetliga rättsreglerna gällande.

 

Article 5–Remise au transport

 

Artikel 5 –Inlämning för befordran

 

§ 1. – Le droit de remettre un wagon au transport appartient au titulaire.

 

§ 1. Rätten att lämna in en privatvagn för befordran tillkommer innehavaren.

 

Tout autre expéditeur d'un wagon, vide ou chargé, doit remettre à la gare expéditrice, en même temps que la lettre de voiture, une autorisation émanant du titulaire, laquelle peut viser plusieurs wagons.

 

En avsändare av en tom eller lastad privatvagn skall, om han inte är innehavare, samtidigt med fraktsedeln till avsändningsstationen lämna ett bemyndigande från innehavaren. Bemyndigandet får avse flera vagnar.

 

Cette autorisation n'est pas exigible si cet expéditeur est le destinataire du wagon lors du transport précédent et si, avant la conclusion du nouveau contrat de transport, la gare n'a pas reçu du titulaire, par lettre, par télégramme ou par téléscripteur, l'interdiction d'expédier le ou les wagons sans son autorisation.

 

Ett sådant bemyndigande fordras inte, om avsändaren är den som var mottagare av vagnen vid dess senast föregående sändning och avsändningsstationen inte innan det nya befordringsavtalet ingicks har tagit emot en underrättelse i brev, telegram eller telex om att innehavaren har förbjudit att vagnen eller vagnarna avsänds utan hans bemyndigande.

 

§ 2. – Sauf ordre contraire du titulaire, le chemin de fer est autorisé à renvoyer d'office à sa gare d'attache aux frais du titulaire, sous le couvert d'une lettre de voiture établie au nom et à l'adresse de ce dernier:

 

§ 2. Om innehavaren inte har föreskrivit något annat, får järnvägen - på innehavarens bekostnad och med en fraktsedel som är utfärdad i innehavarens namn och adresserad till denne – sända åter till hemstationen:

 

- tout wagon arrivé vide dont le chargement n'a pas été commencé dans les quinze jours comptés de sa mise à disposition;

 

- vagnar som har ankommit tomma, om lastning inte har påbörjats inom 15 dagar efter det att vagnen ställdes till förfogande;

 

- tout wagon arrivé chargé qui, dans les huit jours comptés de la fin de son déchargement, n'a pas fait l'objet d'un nouvel envoi.

 

- vagnar som har ankommit lastade och som inte har använts för en ny sändning inom åtta dagar från det att lossningen avslutades.

 

S'il n'use pas de cette faculté, le chemin de fer doit, dès l'expiration des délais fixés ci-dessus, aviser le titulaire de la situation de son wagon; dans ce cas, le renvoi d'office du wagon ne peut pas être effectué dans les huit jours qui suivent celui de l'envoi de l'avis au titulaire.

 

Om järnvägen inte utnyttjar möjligheten till återsändning, skall den vid utgången av de tidsfrister som anges ovan underrätta innehavaren om var vagnen finns; i ett sådant fall får vagnen inte sändas åter förrän åtta dagar har förflutit efter det att underrättelsen sändes.

 

Ce paragraphe ne s'applique ni aux wagons se trouvant dans le pays du réseau immatriculateur, ni aux wagons se trouvant sur les embranchements particuliers.

 

Denna paragraf gäller inte vagnar som befinner sig i registreringsjärnvägens stat eller på ett enskilt sidospår.

 

§ 3. – Le locataire dont le nom est inscrit sur le wagon avec l'assentiment du chemin de fer immatriculateur est, en ce qui concerne l'application de cet article, subrogé de plein droit au titulaire.

 

§ 3. Den som har hyrt en vagn och vars namn är angivet på vagnen med registreringsjärnvägens godkännande träder i innehavarens ställe vid tillämpningen av denna artikel.

 

Article 6–Inscriptions sur la lettre de voiture

 

Artikel 6 –Uppgifter i fraktsedeln

 

§ 1. – Outre les inscriptions prévues dans les Règles uniformes, l'expéditeur doit porter sur la lettre de voiture:

 

§ 1. Förutom de uppgifter som föreskrivs i de enhetliga rättsreglerna skall avsändaren föra in följande uppgifter i fraktsedeln:

 

a) dans l'emplacement prévu pour la désignation de la marchandise,

 

a) på den plats som är avsedd för beskrivning av godset

 

- s'il s'agit d'un wagon vide, les mots ”wagon P vide”,

 

- beträffande tomma vagnar, orden ”tom P-vagn”,

 

- s'il s'agit d'un wagon chargé, après la désignation de la marchandise, les mots ”chargé sur wagon P”;

 

- beträffande lastade vagnar, efter beskrivningen av godset, orden ”lastad P-vagn”,

 

b) dans les emplacements de la lettre de voiture réservés à cet effet, les caractéristiques du wagon.

 

b) på den plats som är avsedd för detta, uppgift om vagnens särskilda kännetecken.

 

§ 2. – Si l'expéditeur d'un wagon vide désire obtenir une garantie particulière du délai de livraison, conformément à l'article 14, il doit porter, dans l'emplacement de la lettre de voiture réservé à ses déclarations, l'inscription ”garantie particulière du délai de livraison”.

 

§ 2. Om avsändaren önskar få en särskild garanti enligt artikel 14 för leveransfristen, skall han på den plats i fraktsedeln som är avsedd för avsändarens uppgifter föra in uppgiften ”särskild garanti för leveransfristen”.

 

Article 7–Intérêt à la livraison

 

Artikel 7 –Leveransintresse

 

§ 1. – Les envois de wagons vides ne peuvent pas faire l'objet d'une déclaration d'intérêt à la livraison.

 

§ 1. Leveransintresse får inte deklareras för tomma vagnar.

 

§ 2. – Pour un wagon chargé, la déclaration d'intérêt à la livraison ne produit d'effet qu'en ce qui concerne la marchandise chargée.

 

§ 2. Vid befordran av lastade vagnar gäller deklarationen om leveransintresse endast det lastade godset.

 

Article 8–Remboursement et débours

 

Artikel 8 –Efterkrav och förskott

 

§ 1. – Les wagons vides ne peuvent être grevés ni d'un remboursement, ni de débours.

 

§ 1. Tomma vagnar får inte beläggas med efterkrav eller förskott.

 

§ 2. – Les wagons chargés ne peuvent être grevés d'un remboursement que jusqu'à concurrence de la valeur de la marchandise chargée.

 

§ 2. Lastade vagnar får beläggas med efterkrav till högst det lastade godsets värde.

 

Article 9–Prolongation du délai de livraison

 

Artikel 9 –Förlängning av leveransfristen

 

§ 1. – Le délai de livraison est prolongé non seulement dans les cas prévus à l'article 27, § 7 des Règles uniformes, mais également de la durée du séjour entraînée par une avarie du wagon, à moins que le chemin de fer ne soit responsable de cette avarie aux termes de l'article 12.

 

§ 1. Förutom i de fall som avses i artikel 27 § 7 i de enhetliga rättsreglerna förlängs leveransfristen också med den tid under vilken befordringen har avbrutits på grund av skada på vagnen, om inte järnvägen är ansvarig för skadan enligt artikel 12.

 

§ 2. – Lorsque la marchandise chargée sur le wagon avarié est transbordée dans un autre wagon, le séjour prend fin, pour la marchandise, au moment où, après transbordement, celle-ci peut être remise en route.

 

§ 2. Om godset lastas över från den skadade privatvagnen till en annan vagn, upphör förlängningen av leveransfristen för godset så snart det kan befordras vidare efter omlastningen.

 

Article 10–Constatation d'une avarie du wagon ou de perte de pièces

 

Artikel 10 –Fastställande av vagnskada eller förlust av vagnsdelar

 

§ 1. – Lorsqu'une avarie du wagon ou une perte de pièces est découverte ou présumée par le chemin de fer ou que l'ayant droit en allègue l'existence, le chemin de fer doit dresser sans délai, conformément à l'article 52 des Règles uniformes, un procès-verbal constatant la nature de l'avarie ou de la perte et, autant que possible, sa cause et le moment où elle s'est produite.

 

§ 1. Om järnvägen upptäcker eller får anledning anta att en vagn har skadats eller att vagndelar har gått förlorade, eller om den berättigade påstår att detta är fallet, skall järnvägen genast upprätta en redogörelse enligt artikel 52 i de enhetliga rättsreglerna, i vilken anges skadans eller förlustens art samt, så långt möjligt, dess orsak och tidpunkten då den inträffade.

 

Ce procès-verbal doit être adressé sans délai au chemin de fer immatriculateur, qui en transmet copie au titulaire. S'il s'agit d'un wagon sur lequel le nom d'un locataire est inscrit avec l'assentiment du chemin de fer immatriculateur, une copie du procès-verbal de constatation doit être adressée directement à ce locataire.

 

Redogörelsen skall genast sändas till registreringsjärnvägen, som skall sända en kopia till innehavaren. Om vagnen är uthyrd och hyresmannens namn är angivet på vagnen med registreringsjärnvägens godkännande, skall en kopia av redogörelsen sändas direkt till hyresmannen.

 

§ 2. – Si le wagon est chargé, un procès-verbal distinct doit être, le cas échéant, dressé pour la marchandise, conformément à l'article 52 des Règles uniformes.

 

§ 2. Om vagnen är lastad, skall i förekommade fall upprättas en särskild redogörelse enligt artikel 52 i de enhetliga rättsreglerna.

 

Article 11–Avarie d'un wagon empêchant la continuation du transport

 

Artikel 11 –Vagnskada som hindrar vidare befordran

 

§ 1. En cas d'avarie empêchant la continuation du transport d'un wagon expédié vide ou mettant ce wagon hors d'état de prendre charge, la gare où l'avarie est constatée doit, sans délai, en aviser par télégramme ou par téléscripteur, l'expéditeur et le titulaire en indiquant, autant que possible, la nature de l'avarie.

 

§ 1. Om en skada på en tom vagn hindrar att befordringen fortsätter eller gör det omöjligt att använda vagnen för befordran av gods, skall den station där skadan fastställs genast genom telegram eller telex underrätta avsändaren och innehavaren om skadan samt, så långt möjligt, om skadans art.

 

§ 2. – Tout wagon vide retiré de la circulation doit être remis en état de circuler par le chemin de fer sauf si le wagon, en raison de la gravité des avaries, doit être chargé sur un autre wagon.

 

§ 2. Tomma vagnar som har tagits ur trafik skall av järnvägen försättas i trafikdugligt skick, om inte skadan är så allvarlig att vagnen måste lastas på en annan vagn.

 

Pour rendre le wagon utilisable, le chemin de fer peut effectuer d'office des réparations jusqu'à concurrence de la somme fixée par le contrat d'immatriculation.

 

För att göra vagnen trafikduglig får järnvägen utföra reparationer upp till en kostnad som motsvarar det belopp som anges i registreringsavtalet.

 

Ces dispositions sont applicables sans qu'il soit préjugé pour autant de la responsabilité.

 

Dessa bestämmelser är tillämpliga utan att därigenom ställning tas till vem som kan vara ansvarig för skadan.

 

§ 3. Lorsque le chemin de fer effectue des travaux de réparation conformément au § 2 et s'il est à prévoir que la durée d'exécution des travaux dépassera quatre jours, le chemin de fer demande, par télégramme ou par téléscripteur, à l'expéditeur de lui faire connaître si le contrat de transport doit être poursuivi ou modifié après l'exécution des travaux.

 

§ 3. Om järnvägen utför reparationer enligt § 2 och det kan förutses att reparationerna kommer att ta mer än fyra dagar, skall järnvägen genom telegram eller telex begära att avsändaren ger järnvägen anvisning om huruvida befordringsavtalet skall fullföljas eller ändras när reparationerna har utförts.

 

A défaut d'instruction de l'expéditeur avant la fin des travaux, le contrat de transport est poursuivi.

 

Om avsändaren inte har lämnat någon anvisning innan reparationerna har slutförts, skall befordringsavtalet fullföljas.

 

§ 4. – Si le chemin de fer n'effectue pas d'office la réparation, la gare où l'avarie est constatée demande, sans délai et directement par télégramme ou par téléscripteur, les instructions de l'expéditeur. Si l'expéditeur n'est pas en même temps le titulaire, copie de cette demande est envoyée sans délai par télégramme ou par téléscripteur au titulaire.

 

§ 4. Om järnvägen inte själv ombesörjer reparationerna, skall den station där skadan fastställdes genast genom telegram eller telex begära anvisningar från avsändaren. Om avsändaren är någon annan än innehavaren, skall en avskrift av järnvägens begäran genast sändas till innehavaren genom telegram eller telex.

 

A défaut d'instruction de l'expéditeur dans un délai de huit jours après la date de l'envoi du télégramme ou du message par téléscripteur, le chemin de fer est autorisé, après avoir, le cas échéant, mis le wagon en état de circuler, à le renvoyer d'office à sa gare d'attache avec une lettre de voiture établie au nom et à l'adresse du titulaire.

 

Om avsändaren inte har lämnat anvisningar inom åtta dagar från det att telegrammet eller telexet avsändes, får järnvägen – i förekommande fall efter det att vagnen har satts i trafikdugligt skick – själv sända vagnen åter till hemstationen med en fraktsedel som har utfärdats i innehavarens namn.

 

Les motifs du renvoi doivent être inscrits sur la lettre de voiture après les mots ”wagon P vide”.

 

Skälen till att vagnen sänds åter skall anges i fraktsedeln efter uppgiften ”tom P-vagn”.

 

§ 5. – En cas d'avarie empêchant la continuation du transport d'un wagon expédié chargé et si le déchargement est nécessaire, cet article s'applique au wagon déchargé.

 

§ 5. Om en skada hindrar att befordringen av en lastad vagn fortsätter, och om lossning behövs, skall denna artikel tillämpas på den lossade vagnen.

 

Lorsque le wagon peut être réparé sans être déchargé, les §§ 1, 2, 3, 6 et 7 de cet article sont applicables.

 

Om vagnen kan repareras utan att lossas, tillämpas §§ 1, 2, 3, 4, 6 och 7 i denna artikel.

 

§ 6. – Les frais de transport et autres frais survenus jusqu'à la gare où le wagon a été arrêté, les frais d'envoi de l'avis à l'expéditeur et au titulaire ainsi que ceux résultant éventuellement de l'exécution des instructions ou de l'envoi d'office du wagon à sa gare d'attache grèvent l'envoi.

 

§ 6. Fraktkostnaderna och andra kostnader som har uppkommit fram till den station där vagnen togs ur trafik, kostnaderna för underrättelser till avsändaren och innehavaren samt de kostnader som har uppstått på grund av att järnvägen har följt anvisningar eller att vagnen har sänts tillbaka till hemstationen belastar sändningen.

 

§ 7. Le locataire dont le nom est inscrit sur le wagon avec l'assentiment du chemin de fer immatriculateur est, en ce qui concerne l'application de cet article, subrogé de plein droit au titulaire.

 

§ 7. En hyresman, vars namn är angivet på vagnen med registreringsjärnvägens godkännande, träder i innehavarens ställe vid tillämpningen av bestämmelserna i denna artikel.

 

Article 12–Responsabilité du chemin de fer en cas de perte ou d'avarie du wagon ou de ses pièces –Responsabilité du titulaire pour dommage causé par le wagon

 

Artikel 12 –Järnvägens ansvarighet vid förlust eller skada på vagn eller vagndelar –Innehavarens ansvarighet för skador orsakade av en privatvagn

 

§ 1. – En cas de perte ou d'avarie du wagon ou de ses pièces survenue à partir de l'acceptation au transport jusqu'à la livraison, le chemin de fer est responsable s'il ne prouve pas que le dommage ne résulte pas de sa faute.

 

§ 1. När en vagn eller delar av en vagn har förlorats eller skadats under tiden från det att vagnen har tagits emot för befordran till dess att den har lämnats ut, är järnvägen ansvarig, om den inte visar att förlusten eller skadan inte har orsakats genom fel eller försummelse på järnvägens sida.

 

§ 2. – En cas de perte du wagon, l'indemnité est limitée à la valeur du wagon, les éléments de cette valeur étant déterminés dans le contrat d'immatriculation.

 

§ 2. Ersättningen för förlust av en vagn är begränsad till vagnens värde beräknat på det sätt som anges i registreringsavtalet.

 

En cas d'avarie, l'indemnité est calculée suivant les dispositions prévues au contrat d'immatriculation.

 

Ersättningen för skada skall beräknas enligt vad som föreskrivs i registreringsavtalet.

 

§ 3. – En cas de perte ou d'avarie d'accessoires amovibles, le chemin de fer n'est responsable que si ces accessoires sont inscrits sur les deux côtés du wagon. Le chemin de fer n'assume aucune responsabilité pour la perte ou l'avarie d'agrès d'outillage amovibles.

 

§ 3. Järnvägen är ansvarig för förlust av eller skada på lösa vagndelar endast om delarna finns angivna på vagnens båda långsidor. Järnvägen är inte ansvarig för förlust av eller skada på lös maskinell utrustning.

 

§ 4. – A moins que l'ayant droit ne prouve que les dommages ont été causés par une faute du chemin de fer, celui-ci n'est responsable

 

§ 4. Om inte den berättigade visar att skadan har orsakats genom fel eller försummelse av järnvägen, är denna endast ansvarig

 

- des dommages survenus aux récipients en grès, verre, terre cuite, etc., que si ces dommages sont en corrélation avec une autre avarie du wagon dont le chemin de fer doit répondre d'après les dispositions qui précèdent;

 

- såvitt gäller behållare av lera, glas, terrakotta o. dyl., om skadorna har uppkommit i samband med andra skador på vagnen för vilka järnvägen är ansvarig enligt de föregående bestämmelserna;

 

- des dommages survenus aux récipients comportant des revêtements intérieurs (émail, ébonite, etc.) que si le récipient présente des traces d'avaries extérieures dont le chemin de fer doit répondre d'après les dispositions qui précèdent.

 

- såvitt gäller behållare med invändig beklädnad (emalj, ebonit etc.), om själva behållaren har spår av sådana yttre skador för vilka järnvägen är ansvarig enligt de föregående bestämmelserna.

 

§ 5. – Le titulaire est subrogé de plein droit à l'expéditeur ou au destinataire en ce qui concerne le droit à indemnité en cas de perte ou d'avarie du wagon ou de ses pièces. Les réclamations administratives ne peuvent être adressées qu'au chemin de fer immatriculateur et les actions ne peuvent être exercées que contre ce chemin de fer, subrogé lui-même de plein droit au chemin de fer responsable.

 

§ 5. Innehavaren träder i avsändarens eller mottagarens ställe när det gäller rätten till ersättning vid förlust eller skada på vagn eller vagndelar. Krav får framställas endast hos registreringsjärnvägen. Talan vid domstol får väckas endast mot registreringsjärnvägen, vilken träder i den ansvariga järnvägens ställe.

 

§ 6. – Les actions du chemin de fer contre le titulaire pour dommage causé par le wagon en cours de transport sont régies par le contrat d'immatriculation. Le chemin de fer immatriculateur est seul admis à faire valoir les droits des autres chemins de fer vis-à-vis du titulaire.

 

§ 6. Järnvägens talan mot innehavaren i anledning av skada som har orsakats av en privatvagn under befordran regleras i registreringsavtalet. Endast registreringsjärnvägen har rätt att göra andra järnvägars krav gällande mot innehavaren.

 

§ 7. – Les actions fondées sur les §§ l à 6 sont prescrites par trois ans.

 

§ 7. Talan som grundas på §§ 1–6 preskriberas efter tre år.

 

Cette prescription court

 

Preskriptionstiden börjar löpa

 

- pour les actions du titulaire contre le chemin de fer fondées sur les §§ 1 à 5, du jour où la perte ou l'avarie du wagon a été constatée, compte tenu, le cas échéant, de l'application de l'article 13, § 1;

 

- i de fall då innehavarens talan mot järnvägen grundas på §§ 1–5, från och med den dag då förlusten av eller skadan på vagnen fastställdes, i förekommande fall med beaktande av artikel 13 § 1;

 

- pour les actions du chemin de fer contre le titulaire fondées sur le § 6, du jour où le dommage s'est produit.

 

- i de fall då järnvägens talan mot innehavaren grundas på § 6, från och med den dag då skadan uppkom.

 

Article 13–Présomption de perte de wagon

 

Artikel 13 –Antagande att en privatvagn har gått förlorad

 

§ 1. – L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer le wagon comme perdu quand il n'a pas été livré au destinataire ou tenu à sa disposition dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai de livraison.

 

§ 1. Den berättigade får utan att förete ytterligare bevis anse en vagn som förlorad, om den inte har lämnats ut till mottagaren eller ställts till dennes förfogande inom tre månader efter leveransfristens utgång.

 

Ce délai est augmenté de la durée d'immobilisation du wagon pour toute cause non imputable au chemin de fer ou pour avarie.

 

Tremånadersfristen förlängs med den tid under vilken vagnen har stått stilla till följd av någon omständighet som inte beror på järnvägen eller till följd av skada.

 

§ 2. – Si le wagon considéré comme perdu est retrouvé après le paiement de l'indemnité, le titulaire peut exiger, dans un délai de six mois après l'avis qu'il en aura reçu par le chemin de fer immatriculateur, que le wagon lui soit remis, sans frais, à la gare d'attache contre restitution de l'indemnité.

 

§ 2. Om en vagn som har ansetts som förlorad kommer till rätta efter det att ersättning har erlagts, får innehavaren, inom sex månader från det att han tog emot en underrättelse därom från registreringsjärnvägen, begära att vagnen ställs till hans förfogande på hemstationen utan kostnad mot att ersättningen betalas tillbaka.

 

Article 14–Indemnité en cas de dépassement du délai de livraison

 

Artikel 14 –Ersättning när leveransfristen överskrids

 

§ 1. – Si le chemin de fer est responsable d'un dépassement du délai de livraison d'un wagon vide ou chargé, il doit payer à l'ayant droit une indemnité forfaitaire par journée indivisible de retard, indépendamment de l'indemnité éventuellement due pour le dépassement du délai de livraison de la marchandise chargée.

 

§ 1. Om järnvägen är ansvarig för att leveransfristen för en tom eller lastad vagn har överskridits, skall järnvägen betala ersättning till den berättigade med ett bestämt belopp för varje påbörjat dygns försening, oavsett om ersättning för överskridande av leveransfristen skall erläggas för gods som har lastats på vagnen.

 

Cette indemnité est fixée à:

 

Ersättningen uppgår till

 

a) 4,50 unités de compte pour les wagons modernes à bogies et pour les wagons assimilés, tels qu'ils sont définis dans le contrat d'immatriculation,

 

a) 4,50 beräkningsenheter för moderna boggivagnar och därmed jämställda vagnar, i enlighet med definitionerna i registreringsavtalet,

 

b) 3 unités de compte pour les autres wagons.

 

b) 3 beräkningsenheter för övriga vagnar.

 

§ 2. – Si le dépassement du délai de livraison a pour cause un dol ou une faute lourde imputable au chemin de fer, le montant de l'indemnité forfaitaire est porté à 9 unités de compte par jour pour les wagons visés en a) du § 1 et à 6,50 unités de compte par jour pour les wagons visés en b) du même paragraphe.

 

§ 2. Om överskridandet av leveransfristen har orsakats genom uppsåt eller grov vårdslöshet på järnvägens sida, höjs ersättningen till 9 beräkningsenheter per dygn för sådana vagnar som avses i § 1 a) och till 6,50 beräkningsenheter per dygn för sådana vagnar som avses i § 1 b).

 

§ 3. – L'expéditeur d'un wagon vide peut demander une garantie particulière du délai de livraison. Il est alors perçu une taxe d'une unité de compte par fraction indivisible de 100 km, avec minimum de 10 unités de compte. Cette taxe est toujours payée en totalité par l'expéditeur en cas de paiement des frais conformément à l'article 15, § 2, a) 4°, des Règles uniformes.

 

§ 3. Avsändaren av en tom vagn får kräva en särskild garanti för leveransfristen. I sådant fall utgår en särskild avgift på en beräkningsenhet för varje påbörjad sträcka på 100 kilometer, dock minst 10 beräkningsenheter. Denna avgift skall alltid i sin helhet erläggas av avsändaren, om frakten skall betalas i enlighet med artikel 15 § 2 a) 4 i de enhetliga rättsreglerna.

 

S'il y a dépassement du délai de livraison, le chemin de fer doit payer une indemnité forfaitaire de 9 unités de compte par jour pour les wagons visés en a) du § 1 et de 6,50 unités de compte par jour pour les wagons visés en b) du même paragraphe avec minimum de 20 unités de compte.

 

Om leveransfristen överskrids, är järnvägen skyldig att betala ersättning med 9 beräkningsenheter per dygn för sådana vagnar som avses i § 1 a) och med 6,50 beräkningsenheter för sådana vagnar som avses i § 1 b), dock minst 20 beräkningsenheter.

 

Bilaga III–Reglemente om internationell järnvägsbefordran av containrar (RICo)

 

(Översättning)

 

Annexe III –Règlement concernant le transport international ferroviaire des conteneurs (RICo)

 

Bilaga III –Reglemente om internationell järnvägsbefordran av containrar (RICo)

 

CHAPITRE PREMIER –GÉNÉRALITÉS

 

KAPITEL I –ALLMÄNT

 

Article premier–Objet du règlement

 

Artikel 1 –Reglementets tillämpningsområde

 

§ 1. – Ce règlement s'applique aux conteneurs remis au transport aux conditions des Règles uniformes CIM.

 

§ 1. Detta reglemente tillämpas på containrar som har lämnats in till befordran enligt de enhetliga rättsreglerna CIM.

 

Ces conteneurs doivent appartenir au chemin de fer ou à des particuliers (personnes physiques ou autres sujets de droit), et dans ce dernier cas, être agréés par le chemin de fer ou répondre aux normes internationales de construction applicables aux grands conteneurs.

 

Containrar måste tillhöra en järnväg eller en enskild (fysisk person eller annat rättssubjekt); i det senare fallet måste de antingen vara godkända av järnvägen eller motsvara internationella konstruktionsnormer för storcontainrar.

 

§ 2. – Au sens de ce règlement, on entend par ”conteneur” un engin de transport (cadre, citerne ou autre engin analogue)

 

§ 2. Med ”container” avses i detta reglemente en transportbehållare (låda, tank eller liknande föremål) som

 

- de caractère permanent et, de ce fait, assez résistant pour permettre un usage répété,

 

- är av varaktig beskaffenhet och därför tillräckligt motståndskraftig för att kunna användas ett flertal gånger,

 

- spécialement conçu pour faciliter le transport des marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport,

 

- är särskilt konstruerad för att underlätta godsbefordran med ett eller flera transportmedel utan avbrott för omlastning,

 

- muni de dispositifs facilitant la manutention et l'arrimage,

 

- är försedd med anordningar för att underlätta hantering och förankring,

 

- d'une capacité d'un m³ au moins et dont les dimensions n'excèdent pas celles qui sont fixées dans les prescriptions des chemins de fer.

 

- har en yttervolym på minst 1 m³ och mått som inte överstiger dem som gäller enligt järnvägarnas föreskrifter.

 

On entend par ”grands conteneurs” les conteneurs d'une capacité supérieure à 3 m³ et d'une longueur de 6 m (20 pieds anglais) et plus.

 

Med ”storcontainer” avses en container med en volym som överstiger 3 m³ och en längd som uppgår till minst 6 meter (20 engelska fot).

 

Le terme ”conteneur” couvre les accessoires et équipements du conteneur, selon sa catégorie, à condition qu'ils soient transportés avec celui-ci. Il ne couvre ni les véhicules, ni les accessoires et équipements des véhicules, ni les emballages usuels.

 

Beteckningen ”container” omfattar även tillbehör och utrustning till en container av visst slag, under förutsättning att tillbehören och utrustningen befordras tillsammans med containern. Beteckningen omfattar inte fordon, tillbehör till fordon, utrustning till fordon eller sedvanliga förpackningar.

 

Article 2–Dispositions générales

 

Artikel 2 –Allmänna föreskrifter

 

§ 1. – Sauf dispositions contraires dans les tarifs, le contenu d'un conteneur ne peut faire l'objet que d'un seul contrat de transport.

 

§ 1. Om inte annat föreskrivs i tarifferna, får innehållet i en och samma container inte omfattas av mer än ett befordringsavtal.

 

§ 2. – A défaut de dispositions spéciales dans ce règlement, les autres dispositions des Règles uniformes sont applicables aux transports des conteneurs vides ou chargés.

 

§ 2. Om det inte finns särskilda bestämmelser i detta reglemente, tillämpas de övriga bestämmelserna i de enhetliga rättsreglerna på befordran av tomma eller lastade containrar.

 

Article 3–Transports enlevés ou livrés à domicile

 

Artikel 3 –Befordran från dörr till dörr

 

Pour les conteneurs enlevés à domicile par le chemin de fer, le contrat de transport est conclu au domicile de l'expéditeur. Pour les conteneurs livrés à domicile, le contrat de transport prend fin au domicile du destinataire.

 

För containrar som hämtas av järnvägen hos avsändaren anses befordringsavtalet träffat hos avsändaren. För containrar som lämnas hos mottagaren anses befordringsavtalet fullgjort hos denne.

 

CHAPITRE II –CONTENEURS APPARTENANT AU CHEMIN DE FER

 

KAPITEL II –CONTAINRAR SOM TILLHÖR JÄRNVÄGEN

 

Article 4–Mise à disposition. Restitution. Taxes

 

Artikel 4 –Utlämning. Återlämning. Avgifter

 

Pour l'utilisation des conteneurs, il peut être perçu une taxe dont le montant est fixé par les tarifs. Les tarifs fixent, en outre, les conditions dans lesquelles des conteneurs sont mis à disposition, le délai dans lequel ils doivent être restitués ainsi que les taxes qui sont perçues lorsque ce délai n'est pas respecté.

 

För användning av containrar får tas ut en fast avgift vars storlek anges i tarifferna. I tarifferna föreskrivs vidare på vilka villkor containrar ställs till förfogande, inom vilken tid de måste återlämnas och vilka avgifter som tas ut om tiden överskrids.

 

Article 5–Inscriptions sur la lettre de voiture

 

Artikel 5 –Uppgifter i fraktsedeln

 

Outre les inscriptions prévues par les Règles uniformes, l'expéditeur doit porter sur la lettre de voiture, dans les emplacements prévus à cet effet, la catégorie, les marques, le numéro du conteneur, la tare en kilogrammes et, le cas échéant, les autres caractéristiques de l'engin.

 

Förutom de uppgifter som föreskrivs i de enhetliga rättsreglerna skall avsändaren på de platser i fraktsedeln som är avsedda för detta föra in uppgifter om containerns art, märkning, nummer, egenvikt i kilogram och, i förekommande fall, övriga kännetecken.

 

La tare des conteneurs ne doit pas comprendre la masse des dispositifs spéciaux intérieurs et amovibles ayant un caractère d'emballage ou un caractère d'arrimage.

 

Containerns egenvikt omfattar inte vikten hos sådan inre lös specialutrustning som tjänar som förpackning eller är avsedd för förankring.

 

Article 6–Manutention. Nettoyage

 

Artikel 6 –Hantering. Rengöring

 

Les conditions dans lesquelles les opérations de chargement et de déchargement des conteneurs doivent être effectuées sont fixées par les tarifs. Le chargement comprend non seulement la mise en place sur le wagon, mais encore les opérations accessoires, notamment l'arrimage des conteneurs.

 

I tarifferna regleras hur lastning och lossning av containrar skall ske. Lastningen omfattar inte bara lastningen på järnvägsvagnen, utan också övriga åtgärder, såsom förankring av containern.

 

Le destinataire est tenu de restituer les conteneurs en parfait état de propreté. S'il n'en est pas ainsi, le chemin de fer est en droit d'exiger le paiement d'une taxe dont le montant est fixé par les tarifs.

 

Mottagaren är skyldig att återställa containern fullständigt rengjord. Om detta inte sker, har järnvägen rätt att ta ut en avgift med ett belopp som bestäms i tarifferna.

 

Article 7 –Réutilisation

 

Artikel 7 –Återanvändning

 

Les conteneurs livrés chargés ne peuvent être réutilisés par les destinataires pour de nouveaux transports qu'avec le consentement du chemin de fer destinataire.

 

Containrar som lämnas ut lastade får inte återanvändas av mottagaren för en ny befordran utan mottagarjärnvägens medgivande.

 

Article 8–Perte et avarie

 

Artikel 8 –Förlust och skada

 

§ 1. – Celui qui accepte du chemin de fer un conteneur vide ou chargé est tenu de vérifier l'état de ce conteneur au moment où il est mis à sa disposition; il est responsable de tous les dommages qui sont constatés lors de la restitution du conteneur au chemin de fer et qui n'ont pas été signalés lors de la mise à disposition, à moins qu'il ne prouve que les dommages existaient lorsque le conteneur a été mis à disposition ou qu'ils résultent de circonstances qu'il ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.

 

§ 1. Den som tar emot en tom eller lastad container från järnvägen är skyldig att fastställa i vilket skick containern är när den ställs till hans förfogande; han är ansvarig för alla skador som fastställs när containern återlämnas till järnvägen och som inte har anmärkts när den ställdes till hans förfogande, om han inte visar att skadorna fanns när containern ställdes till hans förfogande eller att de har orsakats av omständigheter som han inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av.

 

§ 2. – L'expéditeur est responsable de la perte ou de l'avarie d'un conteneur survenue pendant l'exécution du contrat de transport, lorsque celle-ci provient de son fait ou de celui de ses préposés.

 

§ 2. Avsändaren är ansvarig för en sådan förlust av eller skada på en container som har uppstått medan befordringsavtalet fullgjordes, om förlusten eller skadan har orsakats av avsändaren eller någon som avsändaren har anlitat.

 

§ 3. – Lorsque le conteneur n'est pas restitué dans les trente jours à compter du jour qui suit celui de sa remise à l'expéditeur ou au destinataire, le chemin de fer peut le considérer comme perdu et exiger le paiement de sa valeur.

 

§ 3. Om containern inte har återlämnats inom 30 dagar från den dag då den lämnades ut till avsändaren eller mottagaren, får järnvägen anse att containern har gått förlorad och kräva ersättning för dess värde.

 

CHAPITRE III –CONTENEURS APPARTENANT A DES PARTICULIERS

 

KAPITEL III –CONTAINRAR SOM TILLHÖR ENSKILDA

 

Article 9–Agrément

 

Artikel 9 –Godkännande

 

Les conteneurs appartenant à des particuliers peuvent être agréés par un chemin de fer dont les lignes sont soumises aux Règles uniformes, s'ils satisfont, en ce qui concerne leur construction et leurs inscriptions, aux conditions prévues à cet effet. Les conteneurs agréés autres que les grands conteneurs sont munis, par le chemin de fer, de la marque distinctive P.

 

Containrar som tillhör enskilda kan godkännas av en järnväg, vars linjer omfattas av de enhetliga rättsreglerna, om containrarna uppfyller föreskrifterna om konstruktion och märkning. Andra godkända containrar än storcontainrar skall av järnvägen förses med märket P.

 

Article 10–Inscriptions sur la lettre de voiture

 

Artikel 10 –Uppgifter i fraktsedeln

 

Outre les inscriptions prévues par les Règles uniformes, l'expéditeur doit porter sur la lettre de voiture, dans les emplacements réservés à cet effet, les inscriptions suivantes:

 

Förutom de uppgifter som föreskrivs i de enhetliga rättsreglerna skall avsändaren på de platser i fraktsedeln som är avsedda för detta föra in följande uppgifter:

 

- la catégorie, le numéro, la tare en kilogrammes et, le cas échéant, les autres caractéristiques du conteneur,

 

- containerns art, nummer, egenvikt i kilogram och, i förekommande fall, övriga kännetecken,

 

- de plus, pour les conteneurs agréés, la marque du réseau qui a procédé à l'agrément et, sauf pour les grands conteneurs, la lettre ”P”,

 

- vidare, såvitt gäller godkända containrar, den godkännande järnvägens beteckning och, utom beträffande storcontainrar, bokstaven ”P”,

 

- enfin, pour les conteneurs vides, comme désignation de la marchandise, l'inscription ”conteneur agréé vide” ou ”grand conteneur vide”.

 

- slutligen, såvitt gäller tomma containrar, som beteckning på godset, antingen ”godkänd tom container” eller ”tom storcontainer”.

 

Article 11–Remboursement

 

Artikel 11 –Efterkrav

 

Les conteneurs vides ne peuvent être grevés d'un remboursement.

 

Tomma containrar får inte beläggas med efterkrav.

 

Article 12 –Appareils spéciaux

 

Artikel 12 –Särskild utrustning

 

Si les conteneurs sont munis d'appareils spéciaux (appareils réfrigérants, bassins à eau, mécanismes, etc.), il incombe à l'expéditeur d'en assurer ou d'en faire assurer le service. Cette obligation passe au destinataire à partir du moment où il a fait valoir ses droits conformément à l'article 28 ou à l'article 31 des Règles uniformes.

 

Om en container är försedd med särskild utrustning (kylaggregat, vattenbehållare, maskineri, etc.), svarar avsändaren för utrustningens skötsel. Denna skyldighet går över på mottagaren så snart denne har gjort sina rättigheter enligt artikel 28 eller 31 i de enhetliga rättsreglerna gällande.

 

Article 13–Retour à vide ou réutilisation

 

Artikel 13 –Retursändning utan last eller återanvändning

 

Après livraison du conteneur et sauf conventions spéciales, le chemin de fer n'est pas obligé d'intervenir pour la remise au transport du conteneur vide en retour ou du conteneur réutilisé à charge.

 

Sedan containern har lämnats ut till mottagaren, svarar inte järnvägen för att containern sänds tom i retur eller används på nytt för lastning, om inte detta har överenskommits särskilt.

 

Article 14–Indemnité en cas de perte ou d'avarie du conteneur

 

Artikel 14 –Ersättning vid förlust av eller skada på containern

 

L'indemnité à payer selon l'article 40 des Règles uniformes pour la perte du conteneur est calculée d'après la valeur du conteneur.

 

Ersättning för förlust av en container enligt artikel 40 i de enhetliga rättsreglerna skall beräknas efter containerns värde.

 

L'indemnité à payer selon l'article 42 des Règles uniformes pour l'avarie du conteneur est calculée d'après les frais de réparation.

 

Ersättning för skada på en container enligt artikel 42 i de enhetliga rättsreglerna skall beräknas efter kostnaden för reparation.

 

Article 15–Indemnité en cas de dépassement du délai de livraison

 

Artikel 15 –Ersättning när leveransfristen överskrids

 

En cas de dépassement du délai de livraison, le chemin de fer peut, indépendamment des dispositions des Règles uniformes, par convention spéciale avec le propriétaire ou le locataire du conteneur, prévoir le paiement d'une indemnité particulière au propriétaire ou au locataire.

 

Oavsett vad som föreskrivs i de enhetliga rättsreglerna får järnvägen genom en särskild överenskommelse med containerns ägare eller hyresman åta sig att betala särskild ersättning till denne, om leveransfristen överskrids.

 

Bilaga IV–Reglemente om internationell järnvägsbefordran av expressgods (RIEx)

 

(Översättning)

 

Annexe IV–Règlement concernant le transport international ferroviaire des colis express (RIEx)

 

Bilaga IV –Reglemente om internationell järnvägsbefordran av expressgods (RIEx)

 

§ 1. Ne sont considérées comme colis express que des marchandises transportées d'une manière particulièrement rapide aux conditions d'un tarif international.

 

§ 1. Som expressgods anses endast sådant gods som enligt villkoren i en internationell tariff skall befordras särskilt snabbt.

 

Ne peuvent être admises comme colis express que les marchandises qui peuvent normalement être chargées dans le fourgon des trains de voyageurs. Les tarifs internationaux peuvent déroger à cette règle.

 

Som expressgods tas endast sådant gods emot som normalt kan lastas i resgodsvagnar i personförande tåg. I de internationella tarifferna får föreskrivas avvikelser från denna regel.

 

§ 2. Sont exclus du transport comme colis express les objets désignés à l'article 4 des Règles uniformes. Les matières et objets énumérés dans le RID ou ceux qui sont visés par les accords et clauses tarifaires conclus en vertu de l'article 5, § 2 des Règles uniformes, ne sont admis au transport comme colis express que si ce mode de transport est expressément prévu par le RID ou par lesdits accords ou clauses tarifaires. Les tarifs internationaux déterminent si d'autres marchandises peuvent également être exclues du transport ou être admises sous condition.

 

§ 2. Som expressgods befordras inte sådant gods som anges i artikel 4 i de enhetliga rättsreglerna. Ämnen och föremål som anges i RID eller som anges i sådana överenskommelser eller tariffvillkor som har tillkommit med stöd av artikel 5 § 2 i de enhetliga rättsreglerna får befordras som expressgods endast om detta är uttryckligen medgivet i RID eller i de nämnda överenskommelserna eller tariffvillkoren. I de internationella tarifferna regleras om även andra godsslag kan uteslutas från befordran som expressgods eller tas emot för sådan befordran endast på vissa villkor.

 

§ 3. Les colis express peuvent être remis au transport avec un document autre que celui qui est fixé en application de l'article 12, § 2 des Règles uniformes. Le modèle à utiliser et les inscriptions qui doivent ou peuvent y être portées sont déterminés par les tarifs internationaux. Ce document doit obligatoirement comporter:

 

§ 3. Expressgods får lämnas in till befordran med en annan transporthandling än sådan som avses i artikel 12 § 2 i de enhetliga rättsreglerna. Den blankett som skall användas och de uppgifter som skall föras in eller får föras in fastställs genom de internationella tarifferna. Transporthandlingen skall dock innehålla:

 

a) la désignation des gares expéditrice et destinataire;

 

a) uppgifter om avsändningsstationen och bestämmelsestationen;

 

b) le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire;

 

b) avsändarens och mottagarens namn och adress;

 

c) la désignation de la marchandise;

 

c) en beskrivning av godset;

 

d) le nombre des colis et la description de l'emballage;

 

d) uppgifter om antalet kollin och om förpackningens art;

 

e) l'énumération détaillée des pièces requises par les douanes ou d'autres autorités administratives, jointes au document de transport.

 

e) en noggrann förteckning över sådana handlingar som krävs av tullmyndigheter eller andra förvaltningsmyndigheter och som är fogade vid transporthandlingen.

 

§ 4. Les colis express doivent être transportés par des moyens rapides dans les délais prévus aux tarifs internationaux. Les délais de livraison doivent, en tout cas, être plus réduits que les délais appliqués aux envois en grande vitesse.

 

§ 4. Expressgods skall befordras med snabba transportmedel inom de frister som föreskrivs i de internationella tarifferna. Leveransfristerna skall alltid vara kortare än de frister som gäller för ilgodssändningar.

 

§ 5. Les tarifs internationaux peuvent aussi prévoir des dérogations aux Règles uniformes autres que celles qui sont spécifiées ci-dessus. Il ne peut toutefois pas être dérogé aux articles 35 à 38, 40 à 42, 44 et 47 à 58 des Règles uniformes.

 

§ 5. De internationella tarifferna får innehålla även andra avvikelser från de enhetliga rättsreglerna än de som har angetts ovan. Avvikelser får dock inte göras från artiklarna 35–38, 40–42, 44 och 47–58 i de enhetliga rättsreglerna.

 

§ 6. Si les dispositions qui précèdent et celles des tarifs internationaux ne s'y opposent pas, les Règles uniformes sont applicables au transport des colis express.

 

§ 6. Om annat inte följer av ovanstående bestämmelser eller av de internationella tarifferna tillämpas de enhetliga rättsreglerna på befordran av expressgods.

 

Bilaga 2

PROTOCOLE DES DECISIONS

adoptées par la Commission de révision au cours de sa première session tenue à Berne, du 14 au 21 décembre 1989

En application des articles 19 et 21 de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne le 9 mai 1980, les représentants des Etats membres désignés en annexe et dûment habilités à cet effet se sont réunis au sein de la Commission de révision.

Au terme des discussions qui sont tenues à Berne du 14 au 21 décembre 1989, au siège de l'Office central des transports internationaux ferroviaires, la Commission de révision a arrêté les dispositions suivantes:

I. Décisions de modifications de la COTIF relevant de la compétence de la Commission de révision.

La Commission de révision décide les modifications suivantes:

Article 17 CIV

Le § 3 est supprimé.

Article 19 CIV

Cet article a la teneur suivante:

”§ 1 Sauf exception prévue par les tarifs internationaux, l'enregistrement des bagages n'a lieu que sur la présentation de billets valables au moins jusqu'à la destination des bagages.

Lorsque les tarifs prévoient que des bagages peuvent être admis au transport sans présentation de billets, les dispositions des Régles uniformes fixant les droits et obligations du voyageur relatifs à ses bagages s'appliquent par analogie à l'expéditeur de bagages.

§ 2 Le chemin de fer se réserve la possibilité d'acheminer les bagages par un itinéraire différent de celui emprunté par le voyageur.

A la gare de départ, de même que dans les gares de correspondance où le bagage doit être transbordé, l'acheminement a lieu par le premier train approprié assurant le transport régulier des bagages.

L'acheminement des bagages ne peut avoir lieu dans les conditions indiquées ci-dessus que si les formalités exigées au départ ou en cours de route par les douanes ou d'autres autorités administratives ne s'y opposent pas.

§ 3 Sauf exception prévue par les tarifs internationaux, le prix du transport des bagages doit être payé lors de l'enregistrement.

§ 4 Les tarifs ou les horaires peuvent exclure ou limiter le transport de bagages dans certains trains ou certaines catégories de trains ou à destination et en provenance de certaines gares.

§ 5 Les formalités d'enregistrement des bagages non régies par le présent article sont déterminées par les prescriptions en vigueur à la gare chargée de l'enregistrement.”

Article 20 CIV

Le texte du § 4, sous lettre c), est modifié comme suit:

”c) le jour et l'heure de la remise;”

Article 25 CIV

Le texte du § 4 est modifié comme suit:

”§ 4 En cas d'application irrégulière d'un tarif ou d'erreur dans le calcul ou la perception du prix de transport et d'autres frais, le trop-perçu n'est restitué par le chemin de fer ou le moins-perçu versé à celui-ci que si la différence excède 2 unités de compte par billet ou par bulletin de bagages.”

Article 38 CIV

Le texte du § 1 lettre a) est modifié comme suit:

”a) si le montant du dommage est prouvé, une indemnité égale à ce montant sans qu'elle puisse toutefois excéder 40unités de compte par kilogramme manquant de masse brute ou 600 unités de compte par colis;”

Article 41 CIV

Le texte du § 3 et de l'alinéa premier du § 4 est modifié comme suit:

”§ 3...ne peut excéder8000unités de compte...

§ 4 ... l'indemnité totale à payer ne peut excéder1000unités de compte.”

Article 43 CIV

Le texte du § 3 est modifié comme suit:

”§ 3 En ce qui concerne les bagages, les intérêts ne sont dus que si l'indemnité excède 8 unités de compte par bulletin de bagages.”

Article 3 CIM

Le texte du § 4 est modifié comme suit:

”§ 4 Lorsque l'autorité compétente a décidé que:

a) le service sera supprimé ou suspendu en totalité ou en partie,

b) certains envois seront exclus ou admis seulement sous condition,

c) certaines marchandises seront acceptées, en priorité, au transport,

ces mesures doivent être portées sans délai à la connaissance du public et des chemins de fer; ceux-ci en informent les chemins de fer des autres Etats en vue de leur publication.”

Article 11 CIM

Le texte des §§ 1 et 2 est modifié comme suit:

§ 1 ne concerne que le texte allemand

”§ 2 Le traitement conforme au § 1 doit avoir lieu immédiatement après la remise au transport de la totalité de la marchandise faisant l'objet de la lettre de voiture et, dans la mesure où les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice le prévoient, le paiement des frais que l'expéditeur prend à sa charge ou le dépôt d'une garantie conformément à l'article 15, § 7.”

Article 12 CIM

Le § 2 a la teneur suivante:

”§ 2 Les chemins de fer fixent le modèle uniforme de la lettre de voiture, qui doit comporter un duplicata pour l'expéditeur.

Pour certains trafics, notamment entre pays limitrophes, les chemins de fer peuvent prescrire, dans les tarifs, l'emploi d'une lettre de voiture de modèle simplifié.

Pour certains trafics avec des pays qui n'ont pas adhéré à la présente Convention, les tarifs peuvent prévoir le recours à une procédure spéciale.”

Article 14 CIM

Le § 8 est supprimé.

Article 19 CIM

Le § 5 a la teneur suivante:

”§ 5 Les dispositions complémentaires ou les tarifs règlent le marquage des colis par l'expéditeur.”

Le § 6 est supprimé.

Article 24 CIM

Le § 1 a la teneur suivante:

”§ 1 Sans préjudice du paiement de la différence du prix de transport et d'une indemnité pour dommage éventuel, le chemin de fer peut percevoir:

a) une surtaxe égale à l unité de compte par kg de masse brute du colis entier:

1. en cas de désignation irrégulière;, inexacte ou incomplète des matières et objets exclus du transport en vertu du RID;

2. en cas de désignation irrégulière, inexacte ou incomplète des matières et objets admis au transport sous condition en vertu du RID, ou d'inobservation de ses conditions.

Les dispositions complémentaires peuvent prévoir d'autres modes de calcul de la surtaxe, notamment une surtaxe forfaitaire pour les wagons de particuliers vides.

b) une surtaxe égale à 5 unités de compte par 100 kg de masse excédant la limite de charge, lorsque le wagon a été chargé par l'expéditeur.”

Le § 2 est supprimé.

Le § 3 devient § 2.

Le § 4 devient § 3.

Le § 5 qui devient le § 4 a la teneur suivante:

”§ 4 Les dispositions complémentaires précisent les cas dans lesquels aucune surtaxe ne peut être perçue.”

Article 27 CIM

Les §§ 2, 3 et 4 ont la teneur suivante:

”§ 2 A défaut d'indication des délais de livraison prévue au § 1, et sous réserve des paragraphes ci-après, les délais de livraison maxima sont les suivants:

a) pour les wagons complets:

délai d'expédition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 heures;

délai de transport, par fraction indivisible de 400 km. . . . . . . 24 heures;

b) pour les envois de détail:

délai d'expédition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 heures;

délai de transport, par fraction indivisible de 200 km . . . . . . .24 heures.

Toutes les distances se rapportent aux distances kilométriques d'application des tarifs.

§ 3 Le délai d'expédition n'est compté qu'une fois, quel que soit le nombre de chemins de fer empruntés. Le délai de transport est calculé sur la distance totale entre la gare expéditrice et la gare destinataire.

§ 4 Le chemin de fer peut fixer des délais supplémentaires d'une durée déterminée dans les cas suivants:

a) envois remis au transport ou livrables en dehors des gares;

b) envois empruntant:

1. des lignes dont l'écartement des rails est différent,

2. la mer ou les voies navigables intérieures,

3. une route s'il n'existe pas de liaison ferroviaire;

c)...

d)...”

Le § 6 a la teneur suivante:

”§ 6 Le délai de livraison commence à courir à minuit après l'acceptation au transport de la marchandise.”

Le § 8 a la teneur suivante:

”§ 8 Le délai de livraison est suspendu les dimanches et jours fériés légaux. Il est suspendu les samedis lorsque dans un Etat, les prescriptions en vigueur prévoient pour ceux-ci une suspension du délai de livraison en trafic ferroviaire intérieur.”

Le deuxième alinéa du § 9 est supprimé.

Article 29 CIM

Le § 1 a la teneur suivante:

”§ 1 En cas d'application irrégulière du tarif ou d'erreur dans le calcul ou la perception des frais, le moins-perçu doit être payé ou le trop-perçu restitué.

Le moins-perçu n'est versé et le trop-perçu n'est restitué que s'ils excèdent 8 unités de compte par lettre de voiture. La restitution est effectuée d'office.”

Article 30 CIM

Le texte du § 2 est modifié comme suit:

”§ 2 Ces ordres doivent être donnés au moyen d'unedéclaration,dans la forme prescrite par le chemin de fer.

Cette déclaration doit être reproduite et signée par l'expéditeur sur le duplicata de la lettre de voiture, qui doit être présenté au chemin de fer. La signature peut être imprimée ou remplacée par le timbre de l'expéditeur.

Tout ordre donnédans une forme autre que celle prescrite est nul.”

Article 31 CIM

Le texte du § 2 est modifié comme suit:

”§ 2 Ces ordres doivent être donnés au moyen d'une déclaration, dans la forme prescrite par le chemin de fer.

Tout ordre donné dans une forme autre que celle prescrite est nul.”

Le texte du § 3, lettre d) est modifié comme suit:

”d) désigné conformément au § 1 c) une personne et que celle-ci a retiré la lettre de voiture,accepté la marchandise ou fait valoir ses droits conformément à l'article 28, § 4.”

Article 33 CIM

Le texte du § 4 est modifié comme suit:

”§ 4 Si les instructions de l'expéditeur modifient la désignation du destinataire ou de la gare destinataire ou sont données à la gare où se trouve la marchandise, l'expéditeur doit les inscrire sur le duplicata de la lettre de voiture et présenter celui-ci au chemin de fer.”

Article 34 CIM

Le texte du § 1 est modifié comme suit:

”§ 1 En cas d'empêchement à la livraison de la marchandise, le chemin de ferdoit en prévenir sans délai l'expéditeur pour lui demander des instructions.”

Le texte du § 2 est modifié comme suit:

”§ 2 Lorsque l'empêchement à la livraison cesse avant l'arrivée des instructions de l'expéditeur à la gare destinataire, la marchandise est livrée au destinataire.L'expéditeur doit en être avisé sans délai.”

Le § 5 est supprimé.

Les §§ 6, 7 et 8 deviennent les §§ 5, 6 et 7.

Article 38 CIM

Le texte du § 2 est complété par un alinéa 2 (nouveau) qui a la teneur suivante:

”Cette présomption est en outre applicable lorsque le contrat de transport antérieur à la réexpédition étatit soumis à une convention internationale comparable sur le transport international ferroviaire direct, et que celle-ci contient une même présomption de droit en faveur des envois expédiés conformément aux Règles uniformes.”

Article 41 CIM

Le texte du § 1, lettres a) et b) est ainsi modifié:

Ӥ 1 . . .

a) deux pour cent de la masse pour les marchandises liquides ou remises au transport à l'état humide;

b) un pour cent de la masse pourles marchandises sèches.”

Le texte du § 4 est modifié comme suit:

”§ 4 En cas de perte totale de la marchandise ou en cas de perte de colis, il n'est fait aucune déduction résultant du déchet de route pour le calcul de l'indemnité.”

Article 45 CIM

L'alinéa premier a la teneur suivante:

”Lorsque le chemin de fer accorde des conditions particulières de transport par des tarifs spéciaux ou exceptionnels comportant une réduction sur le prix de transport calculé d'après les tarifs généraux, il peut limiter l'indemnité due à l'ayant droit en cas de dépassement du délai de livraison, dans la mesure où une telle limitation est indiquée dans le tarif.”

Article 59 CIM

Les §§ 2 et 3 ont la teneur suivante:

”§ 2 Le chemin de fer expéditeur est responsable du prix de transport et des autres frais qu'il n'a pas encaissés, alors que l'expéditeur les avait pris à sa charge conformément à l'article 15.

§ 3 Si le chemin de fer destinataire livre la marchandise sans recouvrer les frais ou autres créances resultant du contrat de transport, il est responsable de ces montants.”

Article 65 CIM

Les §§ 1 et 2 ont la teneur suivante:

”§ 1 Si la situation économique et financière d'un Etat est de nature à provoquer de graves difficultés pour l'application du Titre VI, deux ou plusieurs autres Etats peuvent, par des accords, déroger aux articles 15, 17 et 30 en décidant, pour le trafic avec l'Etat en difficulté, que:

a) les envois au départ de chacun d'eux doivent obligatoirement être affranchis par l'expéditeur jusqu'aux frontières de l'Etat en difficulté, mais pas au-delà;

b) les envois à destination de chacun d'eux doivent obligatoirement être affrachis par l'expéditeur jusqu'aux frontières de l'Etat en difficulté, mais pas au-delà;

c) les envois à destination ou au départ de l'Etat en difficulté ne doivent être grevés d'aucun remboursement ni débours, sauf à les admettre dans les limites de montants déterminés;

d) l'expéditeur ne peut modifier le contrat de transport en ce qui concerne le pays de destination, l'affranchissement et le remboursement.

§ 2 Sous les conditions fixées au § 1 et avec l'autorisation de leurs Gouvernements, les chemins de fer qui sont en relation avec le chemin de fer de l'Etat en difficulté peuvent convenir d'une dérogation aux articles 15, 17, 30 et 31 dans leur trafic réciproque avec le chemin de fer de l'Etat en difficulté.

Une telle dérogation est décidée à la majorité des deux tiers des chemins de fer en relation avec le chemin de fer de l'Etat en difficulté.”

L'article 65 est complété par un nouveau § 5 qui a la teneur suivante:

”§ 5 Nonobstant les dispositions du présent article, chaque Etat peut prendre des mesures unilatérales conformément à l'article 3, § 4, lettre b).”

II. Proposition de modifications de la COTIF relevant de la compétence de l'Assemblée générale.

La Commission de révision propose à l'Assemblée générale de l'OTIF, les modifications suivantes:

1 Annexe

Annexe au Protocole des décisions

LISTE DES ETATS PRESENTS OU REPRESENTES A LA PREMIERE SESSION DE LA COMMISSION DE REVISION

–––––––––––––––––––––––––––

 1. Albanie

 2. Allemagne (République fédérale d')

 3. Autriche

 4. Belgique

 5. Danemark

 6. France

 7. Grèce

 8. Hongrie

 9. Irlande

 10. Italie

 11. Liechtenstein

 12. Luxembourg

 13. Pays-Bas

 14. Pologne

 15. République démocratique allemande

 16. Royaume-Uni

 17. Suède

 18. Suisse

 19. Tchécoslovaquie

 20. Yougoslavie

–(Översättning)

BESLUTSPROTOKOLL–antaget av revisionsutskottet vid dess första möte den 14–21 december 1989 i Bern.

I enlighet med artiklarna 19 och 21 i fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) som slutits i Bern den 9 maj 1980 har representanter för de medlemsstater som framgår av bilagan sammanträtt i revisionsutskottet.

Sedan överläggningarna, som pågått den 14–21 december 1989 i centralbyråns för internationell järnvägstrafik lokaler i Bern, avslutats, har revisionsutskottet fattat följande beslut.

1. Beslut om ändringar i COTIF som revisionsutskottet är behörigt att besluta om.

Revisionsutskottet beslutar om följande ändringar.

Artikel 17 CIV

§ 3 stryks.

Artikel 19 CIV

Denna artikel lyder som följer.

”§ 1 Om inte annat anges i de internationella tarifferna sker inskrivning av resgods endast mot företeende av en biljett som gäller minst till resgodsets bestämmelsestation.

Om det i tarifferna medges att resgods tas emot till befordran utan att biljett företes, har vad som föreskrivs i de enhetliga rättsreglerna om de resandes rättigheter och skyldigheter i fråga om resgodset motsvarande tillämpning på avsändaren av resgodset.

§ 2 Järnvägen förbehåller sig rätten att befordra resgodset en annan väg än den som den resande färdas.

Såväl från den station där inskrivningen äger rum som från en anslutningsstation där resgodset måste lastas om sker befordran med nästa resgodsförande tåg.

Vad som har sagts ovan om befordran av resgods är tillämpligt endast om hinder inte möter med hänsyn till de åtgärder som tullmyndigheter eller andra förvaltningsmyndigheter kräver före eller under befordringen.

§ 3 Om inte annat anges i de internationella tarifferna skall resgodsavgiften erläggas vid inskrivningen.

§ 4 I tarifferna eller tidtabellerna kan anges undantag eller inskränkningar i fråga om befordran av inskrivet resgods med vissa tåg eller tågslag eller till eller från vissa järnvägsstationer.

§ 5 I den mån inskrivningen av resgods inte är reglerad i denna artikel, tillämpas vid inskrivningen de bestämmelser som gäller på den station där inskrivningen äger rum.”

Artikel 20 CIV

Lydelsen av § 4 c) ändras enligt följande:

”c) dagen och timmen för inlämnandet;”

Artikel 25 CIV

Lydelsen av § 4 ändras enligt följande:

”§ 4 Om en tariff har tillämpats oriktigt eller något fel har gjorts när en befordringsavgift eller något annat belopp har beräknats eller uppburits, skall järnvägen inte betala tillbaka vad som har betalats för mycket eller kräva vad som har betalats för litet, om skillnaden inte överstiger 2 beräkningsenheter för varje biljett eller resgodsbevis.”

Artikel 38 CIV

Lydelsen av § 1 a) ändras enligt följande:

”a) om skadans storlek är bevisad, en ersättning som motsvarar skadan, dock högst 40 beräkningsenheter per kilogram av förlusten i bruttovikt eller600beräkningsenheter per kolli;”

Artikel 41 CIV

Lydelsen av § 3 och av § 4 första stycket ändras enligt följande:

”§ 3. . .får inte överstiga 8000 beräkningsenheter . . .

§ 4. . .Den sammanlagda skadeersättningen skall inte överstiga 1000beräkningsenheter . . .”

Artikel 43 CIV

Lydelsen av § 3 ändras enligt följande:

”§ 3 I fråga om inskrivet resgods utgår ränta endast om ersättningsbeloppet överstiger8beräkningsenheter per resgodsbevis.”

Artikel 3 CIM

Lydelsen av § 4 ändras enligt följande:

”§ 4 Om en behörig myndighet har föreskrivit att

a) trafiken varaktigt eller tillfälligt skall inställas eller inskränkas,

b) vissa sändningar inte får befordras eller får befordras endast på vissa villkor,

c)visst gods skall ha företräde till befordran,

skall allmänheten och järnvägarna genast underrättas om detta. Järnvägarna skall underrätta järnvägarna i de andra staterna, som i sin tur skall offentliggöra föreskriften.”

Artikel 11 CIM

Lydelsen av §§ 1 och 2 ändras enligt följande:

§ 1 Berör endast den tyska texten.

”§ 2 Erkännandet enligt § 1 skall ske omedelbart efter det att allt gods som fraktsedeln avser har lämnats till befordran och, i den mån det föreskrivs i de bestämmelser som gäller för avsändningsstationen, avsändaren har betalat de belopp som belöper på honom eller har deponerat ett garantibelopp enligt artikel 15 § 7.”

Artikel 12 CIM

§ 2 lyder som följer:

”§ 2 Järnvägarna skall fastställa fraktsedelsblanketter. De skall omfatta en dubblett för avsändaren.

För viss trafik, särskilt mellan grannländer, får järnvägarna i tarifferna föreskriva att en förenklad fraktsedel skall användas.

För viss trafik med länder, som inte har anslutit sig till detta fördrag, kan tarifferna föreskriva användning av ett särskilt förfarande.”

Artikel 14 CIM

§ 8 stryks.

Artikel 19 CIM

§ 5 lyder som följer:

”§ 5 Tilläggsbestämmelserna eller tarifferna föreskriver hur avsändaren skall märka kollina.”

§ 6 stryks.

Artikel 24 CIM

§ 1 lyder som följer:

”§ 1 Utan inskränkning i rätten att ta ut fraktskillnad och ersättning för skada får järnvägen ta ut tilläggsfrakt enligt följande:

a) tilläggsfrakt utgår med en beräkningsenhet per kilogram av hela kollits bruttovikt:

1. när en oriktig, otydlig eller ofullständig beskrivning har lämnats av ämnen och föremål som enligt RID är uteslutna från befordran;

2. när en oriktig, otydlig eller ofullständig beskrivning har lämnats av ämnen eller föremål som tas emot till befordran på de villkor som anges i RID, eller när dessa villkor inte har uppfyllts.

Tilläggsbestämmelserna kan ange andra beräkningsgrunder för tilläggsfrakten, särskilt en schablontilläggsfrakt för tomma privatvagnar.

b) tilläggsfrakt utgår med fem beräkningsenheter per 100 kilogram utöver lastgränsen, när vagnen har lastats av avsändaren.”

§ 2 stryks.

§ 3 blir § 2.

§ 4 blir § 3.

§ 5 blir § 4 och lyder som följer:

”§ 4 Tilläggsbestämmelserna preciserar de fall i vilka ingen tilläggsfrakt får tas ut.”

Artikel 27 CIM

§§ 2, 3 och 4 lyder som följer:

”§ 2 Saknas föreskrifter om sådana leveransfrister som avses i § 1, gäller följande maximala leveransfrister, om inte annat följer av vad som sägs i de följande paragraferna:

a) för hela vagnslaster:

expedieringsfrist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 timmar,

befordringsfrist för varje påbörjad sträcka av 400 km . . . . 24 timmar;

b) för styckegodssändningar:

expedieringsfrist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 timmar,

befordringsfrist för varje påbörjad sträcka av 200 km . . . . .24 timmar.

Samtliga avstånd avser tariffkilometer.

§ 3 Expedieringsfristen räknas endast en gång oavsett antalet järnvägar som berörs. Befordringsfristen beräknas för hela avståndet mellan avsändningsstationen och bestämmelsestationen.

§ 4 Järnvägen får fastställa tilläggsfrister av viss bestämd längd i följande fall:

a) för sändningar som lämnas till befordran eller lämnas ut utanför stationerna;

b) för sändningar som befordras:

1. över en linje med avvikande spårvidd,

2. över hav eller på inre vattenvägar,

3. på landsväg, om någon järnvägsförbindelse inte finns.

c)...

d)...”

§ 6 lyder som följer:

”§ 6 Leveransfristen börjar löpa vid midnatt efter det att godset har tagits emot till befordran.”

§ 8 lyder som följer:

”§ 8 Leveransfristen avbryts på söndagar och helgdagar och dagar som enligt lag jämställs med helgdagar. Den avbryts på lördagar, när det i de bestämmelser som gäller i en stat föreskrivs att leveransfristen skall avbrytas lördagar i inrikes järnvägstrafik.”

I § 9 stryks andra stycket.

Artikel 29 CIM

§ 1 lyder som följer:

”§ 1 Om tariffen har tillämpats oriktigt eller något fel har gjorts när någon avgift har beräknats eller uppburits, skall det för litet erlagda beloppet krävas in eller det för mycket erlagda beloppet betalas tillbaka.

Ett för litet betalat belopp skall krävas eller ett för mycket betalat belopp skall betalas tillbaka endast om beloppet överstiger 8 beräkningsenheter per fraktsedel. Återbetalningen skall ske utan anfordran.”

Artikel 30 CIM

Lydelsen av § 2 ändras enligt följande:

”§ 2 Sådana anvisningar skall meddelas genom en förklaring i den form som föreskrivs av järnvägen.

Förklaringen skall av avsändaren föras in och undertecknas på fraktsedelsdubbletten, som skall visas upp för järnvägen. Underskriften kan vara tryckt eller ersättas av avsändarens stämpel.

En anvisning som har meddelats i någon annan form än som har föreskrivits är ogiltig.”

Artikel 31 CIM

Lydelsen av § 2 ändras enligt följande:

”§ 2 Sådana anvisningar skall meddelas genom en förklaring i den form som föreskrivs av järnvägen.

En anvisning som meddelas i någon annan form än vad som har föreskrivits är ogiltig.”

Lydelsen av § 3 d) ändras enligt följande:

”d) angett en person enligt § 1 c) och denne har övertagit fraktsedeln,tagit emot godset eller gjort gällande sina rättigheter enligt artikel 28 § 4.”

Artikel 33 CIM

Lydelsen av § 4 ändras enligt följande:

”§ 4 Om avsändarensanvisningar innebär ändring av mottagare eller bestämmelsestation eller meddelas till den station där godset finns, skall avsändaren föra in dem i fraktsedelsdubbletten och visa upp denna för järnvägen.”

Artikel 34 CIM

Lydelsen av § 1 ändras enligt följande:

”§ 1 Om det föreligger hinder mot godsets utlämning, skalljärnvägenomedelbart underrätta avsändaren om detta och begära anvisningar av honom.”

Lydelsen av § 2 ändras enligt följande:

”§ 2 Om hindret för utlämningen upphör innan avsändarens anvisningar har nått bestämmelsestationen, lämnas godset ut till mottagaren. Avsändaren skall omedelbart underrättas om detta.

§ 5 stryks.

§§ 6, 7 och 8 blir §§ 5, 6 och 7.

Artikel 38 CIM

§ 2 kompletteras med ett nytt andra stycke som lyder som följer:

”Ett sådant antagande gäller vidare, när befordringsavtalet före nyinlämningen omfattades av en annan jämförbar internationell överenskommelse om genomgående internationell järnvägsbefordran och denna innehåller ett likadant antagande till förmån för försändelser som det som gäller enligt de enhetliga rättsföreskrifterna.”

Artikel 41 CIM

Lydelsen av § 1 a) och b) ändras enligt följande:

Ӥ 1...

a) två procent av vikten för flytande varor eller för gods som har lämnats in för befordran i fuktigt tillstånd;

b) en procent av vikten för torra godsslag.”

Lydelsen av § 4 ändras enligt följande:

”§ 4 Om godset har gått helt förlorat eller enskilda kollin har gått förlorade skall inget avdrag göras för svinn när ersättningen skall beräknas.”

Artikel 45 CIM

Första stycket lyder som följer:

”När järnvägen medger särskilda befordringsvillkor genom special- eller undantagstariffer som innebär en nedsättning av den frakt som följer av de allmänna tarifferna, får järnvägen begränsa den ersättning som tillkommer den skadelidande vid överskridande av leveransfristen i den mån en sådan begränsning anges i tariffen.”

Artikel 59 CIM

§§ 2 och 3 lyder som följer:

”§ 2 Avsändningsjärnvägen svarar för befordringsavgifter och andra kostnader, som den inte har tagit ut av avsändaren, om denne enligt artikel 15 har åtagit sig att stå för dem.

§ 3 Om bestämmelsejärnvägen lämnar ut godset utan att ta upp betalning för avgifter eller andra fordringar som grundas på befordringsavtalet, svarar den för dessa belopp.”

Artikel 65 CIM

§§ 1 och 2 lyder som följer:

”§ 1 Om det ekonomiska och finansiella läget i en stat medför allvarliga svårigheter att tillämpa avdelningen VI, får två eller flera andra stater komma överens om avvikelser från artiklarna 15, 17 och 30 genom att för trafiken med den stat som befinner sig i svårigheter bestämma

a) att för försändelser från var och en av dessa stater kostnaderna till gränsen till den stat som befinner sig i svårigheter men inte längre skall vara betalda av avsändaren;

b) att för försändelser till var och en av dessa stater kostnaderna till gränsen till den stat som befinner sig i svårigheter men inte längre skall vara betalda av avsändaren;

c) att försändelser till och från den stat som befinner sig i svårigheter varken får beläggas med efterkrav eller belastas med förskott, eller att efterkrav eller förskott får tillåtas endast intill vissa belopp;

d) att avsändaren inte får ändra befordringsavtalet i fråga om bestämmelselandet, fraktbetalningen eller efterkravet.

§ 2 Under de förutsättningar som anges i § 1 och med sina regeringars bemyndiganden kan de järnvägar, som står i förbindelse med järnvägen i den stat som befinner sig i svårigheter, komma överens om att i sin ömsesidiga trafik med denna järnväg avvika från artiklarna 15, 17, 30 och 31.

En sådan avvikelse skall beslutas med en majoritet om två tredjedelar av de järnvägar som står i förbindelse med järnvägen i den stat som befinner sig i svårigheter.”

Artikeln 65 kompletteras med en ny § 5 som lyder som följer:

”§ 5 Oaktat bestämmelserna i denna artikel kan varje stat tillgripa ensidiga åtgärder med stöd av artikel 3 § 4 b).”

II. Förslag till ändringar av COTIF som faller under generalförsamlingens kompetens.

Revisionsutskottet föreslår generalförsamlingen av OTIF följande ändringar:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1 bilaga

Bilaga till beslutsprotokoll

Förteckning över de stater som varit närvarande eller representerats vid revisionsutskottets första möte

––––––––––––––––––––––––––––

 1. Albanien

 2. Förbundsrepubliken Tyskland

 3. Österrike

 4. Belgien

 5. Danmark

 6. Frankrike

 7. Grekland

 8. Ungern

 9. Irland

 10. Italien

 11. Liechtenstein

 12. Luxemburg

 13. Nederländerna

 14. Polen

 15. Tyska Demokratiska Republiken

 16. Storbritannien

 17. Sverige

 18. Schweiz

 19. Tjeckoslovakien

 20. Jugoslavien

Bilaga 3

PROTOCOLE DES DECISIONS –adoptées par la Commission de révision au cours de sa deuxième session tenue à Berne, du 28 mai au 31 mai 1990

En application des articles 19 et 21 de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne le 9 mai 1980, les représentants des Etats membres désignés en annexe et dûment habilités à cet effet se sont réunis au sein de la Commission de révision.

Au terme des discussions qui se sont tenues à Berne du 28 mai au 31 mai 1990, au siège de l'Office central des transports internationaux ferroviaires, la Commission de révision a arrêté les dispositions suivantes:

I. Décisions de modifications de la COTIF relevant de la compétence de la Commission de révision.

La Commission de révision décide les modifications suivantes:

Article 47 CIM

Le texte du § 2 (ancien), devenant § 3 selon la version du Protocole des décisions du 21 décembre 1989 de la Commission de révision, est modifié comme suit:

”§ 3 Les intérêts ne sont dus que si l'indemnité excède 8 unités de compte par lettre de voiture.”

§ 4 du RIEx, Annexe IV aux Règles uniformes CIM

Le texte du § 4 est modifié comme suit:

”§ 4 Les colis express doivent être transportés par des moyens rapides dans les délais prévus aux tarifs internationaux. Les délais de livraison doivent, en tout cas, être plus reduits que les délais appliqués en vertu de l'article 27 des Règles uniformes.

II. Propositions de modifications de la COTIF relevant de la compétence de l'Assemblée générale.

La Commission de révision propose à l'Assemblée générale de l'OTIF, les modifications suivantes:

Annexe au Protocole des désisions.

LISTE DES ETATS PRESENTS OU REPRESENTES A LA DEUXIEME SESSION DE LA COMMISSION DE REVISION

 1. Albanie

 2. Allemagne (République fédérale d')

 3. Autriche

 4. Belgique

 5. Bulgarie

 6. Danemark

 7. Espagne

 8. France

 9. Grèce

 10. Hongrie

 11. Irlande

 12. Italie

 13. Liechtenstein

 14. Luxembourg

 15. Norvège

 16. Pays-Bas

 17. Pologne

 18. République démocratique allemande

 19. Roumanie

 20. Royaume-Uni

 21. Suède

 22. Suisse

 23. Tchécoslovaquie

 24. Turquie

 25. Yougoslavie

––(Översättning)

BESLUTSPROTOKOLL–antaget av revisionsutskottet vid dess andra möte den 28 – 31 maj 1990 i Bern.

I enlighet med artiklarna 19 och 21 i fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) som slutits i Bern den 9 maj 1980 har representanter för de medlemsstater som framgår av bilagan sammanträtt i revisionsutskottet.

Sedan överläggningarna, som pågått den 28–31 maj 1990 i centralbyråns för internationell järnvägstrafik lokaler i Bern, avslutats, har revisionsutskottet fattat följande beslut.

I. Beslut om ändringar i COTIF som revisionsutskottet är behörigt att besluta om.

Revisionsutskottet beslutar om följande ändringar.

Artikel 47 CIM

Lydelsen av § 2 (äldre), som enligt revisionsutskottets beslutsprotokoll den 21 december 1989 blir § 3, ändras enligt följande:

”§ 3 Ränta betalas endast om ersättningsbeloppet överstiger8beräkningsenheter per fraktsedel.”

§ 4 i RIEx, Bilaga IV till de enhetliga rättsreglerna CIM

Lydelsen av § 4 ändras enligt följande:

”§ 4 Expressgods skall befordras med snabba transportmedel inom de frister som föreskrivs i de internationella tarifferna. Leveransfristerna skall alltid vara kortare än de frister som gäller enligt artikel 27 i de enhetliga rättsreglerna.”

II. Förslag till ändringar av COTIF som faller under generalförsamlingens kompetens.

Revisionsutskottet föreslår OTIF:s generalförsamling följande ändringar:

Bilaga till beslutsprotokoll

Förteckning över de stater som varit närvarande eller representerats vid revisionsutskottets andra möte

 1. Albanien

 2. Förbundsrepubliken Tyskland

 3. Österrike

 4. Belgien

 5. Bulgarien

 6. Danmark

 7. Spanien

 8. Frankrike

 9. Grekland

 10. Ungern

 11. Irland

 12. Italien

 13. Liechtenstein

 14. Luxemburg

 15. Norge

 16. Nederländerna

 17. Polen

 18. Tyska Demokratiska Republiken

 19. Rumänien

 20. Storbritannien

 21. Sverige

 22. Schweiz

 23. Tjeckoslovakien

 24. Turkiet

 25. Jugoslavien

Bilaga 4

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

INTERPRETANT LES REGLES UNIFORMES CONCERNANT LE CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL FERROVIAIRE DES VOYAGEURS ET DES BAGAGES (CIV), APPENDICE A A LA COTIF, EN CAS DE SEPARATION DE LA GESTION DE L'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE ET DE L'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT DES ENTREPRISES FERROVIAIRES

CONSIDERANT que la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 repose sur le principe que les chemins de fer sont à la fois les gestionnaires de leur infrastructure et les exploitants des services de transport ferroviaire, mais que certains Etats sont engagés dans un processus de séparation de ces deux activités,

CONSIDERANT que l'unicité du droit réalisé par la COTIF constitue aussi bien pour les usagers que pour les transporteurs un élément de sécurité juridique important qui facilite les transports ferroviaires internationaux directs en Europe et au-delà,

CONSIDERANT qu'il est donc souhaitable que les transports internationaux ferroviaires continuent à etre soumis à la COTIF,

CONSIDERANT que la COTIF ne présuppose pas que plus d'une entreprise ferroviaire exécute un transport international ferroviaire en tant que partenaire contractuel du client,

CONSCIENTS cependant qu'en pareil cas certaines dispositions de la CIV peuvent etre sans objet, dans la mesure oú elles partent de l'idée que plusieurs chemins de fer participent successivement en tant que transporteurs à l'exécution d'un transport international régi par un contrat unique,

CONSCIENTS qu'une révision de la COTIF est nécessaire et urgente mais qu'elle exige d'importants travaux, les représentants des Etats membres de l'OTIF, réunis du 22 au 26 novembre 1993 à Berne, ont élaboré, en vertu de l'article 7 de la CIV, les dispositions complémentaires suivantes et recommandent aux Etats membres de les mettre en vigueur le 1er janvier 1995:

 1. Lors de l'inscription des lignes ferroviaires au sens de l'article 2, § 1, de la COTIF, il suffit que l'organisme qui gère l'infrastructure soit inscrit sur la liste des lignes CIV.

 2. Il n'y a ”exploitation” au sens de l'article 2, §§ 1 et 2, de la CIV que lorsque ”le chemin de fer” en cause est à la fois le gestionnaire de l'infrastructure et l'exploitant des services de transport ferroviaire.

 3. A l'exception de l'article 2 de la CIV, on entend par ”chemin de fer” ou par ”celui qui, d'après la liste des lignes prévue aux articles 3 et 10 de la Convention, exploite la ligne” (article 26, § 4 , de la CIV), l'exploitant des services de transport ferroviaire sur des lignes CIV.

 4. Tant que dans un transport international ferroviaire un seul exploitant des services de transport ferroviaire intervient, les autorisations accordées par la CIV d'adopter des réglementations dérogatoires, soit dans les tarifs, soit conventionnellement, doivent etre comprises en ce sens que cet exploitant des services de transport ferroviaire peut passer les accords contractuels correspondants, notamment dans le cadre des articles 5, § 3, 17, § 2, 19, § 4 et 25, § 2, de la CIV.

 5. Les présentes dispositions complémentaires sont mises en vigueur et publiées selon la form prévue par les lois et règlements de chaque Etat membre. Les dispositions complémentaires et leur mise en vigueur sont communiquées à l'Office central qui en donne immédiatement connaissance à tous les autres Etats membres.

(Översättning)

TILLÄGGSBESTÄMMELSER

FÖR TOLKNINGEN AV DE ENHETLIGA RÄTTSREGLERNA FÖR AVTAL OM INTERNATIONELL JÄRNVÄGSBEFORDRAN AV RESANDE OCH RESGODS (CIV), BILAGA A TILL COTIF, NÄR UPPDELNING HAR GJORTS MELLAN Å ENA SIDAN FÖRVALTNINGEN AV JÄRNVÄGSINFRASTRUKTUREN OCH Å ANDRA SIDAN JÄRNVÄGSFÖRETAGENS DRIFT AV TRANSPORTVERKSAMHETEN

Fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 vilar på förutsättningen att järnvägarna såväl förvaltar sin infrastruktur som driver järnvägstransportverksamheten, medan vissa stater har inlett arbete med att dela upp dessa båda verksamheter,

Den rättsenhet som har uppnåtts genom COTIF utgör såväl för användarna som för transportföretagen en del av den viktiga rättssäkerhet som underlättar de genomgående internationella järnvägstransporterna inom och vidare från Europa,

Det är alltså önskvärt att den internationella järnvägstrafiken också i fortsättningen regleras av COTIF,

COTIF förutsätter visserligen inte att mer än ett järnvägsföretag utför en internationell järnvägstransport som avtalspart i förhållande till kunden,

Men i ett sådant fall kan vissa bestämmelser i CIV vara utan innehåll, eftersom de utgår ifrån att flera järnvägar deltar som på varandra följande transportörer i utförandet av en internationell transport reglerad i ett enda avtal,

En revision av COTIF är nödvändig och brådskande men kräver omfattande arbete, och därför har företrädare för OTIF: s medlemsstater, som sammanträdde i Bern den 22–26 november 1993, med stöd av artikel 7 CIV utarbetat följande tilläggsbestämmelser, vilka medlemsstaterna rekommenderas att sätta i kraft den 1 januari 1995:

 • Vid angivande av järnvägslinjer enligt artikel 2 § 1 COTIF är det tillräckligt om det organ som förvaltar infrastrukturen anges i listan över CIV-linjer.

 • Med ”trafikering” i artikel 2 §§ 1 och 2 CIV avses endast fallet att den aktuella ”järnvägen” såväl förvaltar infrastrukturen som driver järnvägstransportverksamheten.

 • Med undantag av i artikel 2 CIV avses med ”järnväg” eller ”den järnväg som, enligt den lista över linjer som avses i artiklarna 3 och 10 i själva fördraget, trafikerar den linje...” (artikel 26 § 4 CIV) det företag som driver järnvägstransportverksamhet på CIV-linjer.

 • Om endast ett företag som driver järnvägstransportverksamhet utför en internationell järnvägstransport, skall rätten enligt CIV att genom tariffer eller avtal åstadkomma avvikande regler förstås så att detta företag kan träffa avtal om motsvarande avvikelser, särskilt i de fall som avses i artikel 5 § 3, 17 § 2, 19 § 4 och 25 § 2 CIV.

 • Dessa tilläggsbestämmelser skall sättas i kraft och offentliggöras på det sätt som föreskrivs i lagar och förordningar i varje medlemsstat. Tilläggsbestämmelserna och deras ikraftträdande skall meddelas Centralbyrån som genast meddelar alla övriga medlemsstater om åtgärderna.

Bilaga 5

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

INTERPRETANT LES REGLES UNIFORMES CONCERNANT LE CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL FERROVIAIRE DES MARCHANDISES (CIM), APPENDICE B A LA COTIF, EN CAS DE SEPARATION DE LA GESTION DE L'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE ET DE L'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT DES ENTREPRISES FERROVIAIRES

CONSIDERANT que la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 repose sur le principe que les chemins de fer sont à la fois les gestionnaires de leur infrastructure et les exploitants des services de transport ferroviaire, mais que certains Etats sont engagés dans un processus de séparation de ces deux activités,

CONSIDERANT que l'unicité du droit réalisé par la COTIF constitue aussi bien pour les usagers que pour les transporteurs un élément de sécurité juridique important qui facilite les transports ferroviaires internationaux directs en Europe et au-delà,

CONSIDERANT qu'il est donc souhaitable que les transports internationaux ferroviaires continuent à etre soumis à la COTIF,

CONSIDERANT que la COTIF ne présuppose pas que plus d'une entreprise ferroviaire exécute un transport international ferroviaire en tant que partenaire contractuel du client,

CONSCIENTS cependant qu'en pareil cas certaines dispositions de la CIM peuvent etre sans objet, dans la mesure oú elles partent de l'idée que plusieurs chemins de fer participent successivement en tant que transpor teurs à l'exécution d'un transport international régi par un contrat unique,

CONSCIENTS qu'une révision de la COTIF est nécessaire et urgent mais qu'elle exige d'importants travaux, les représentants des Etats membres de l'OTIF, réunis du 22 au 26 novembre 1993 à Berne, ont élaboré, en vertu de l'article 9 de la CIM, les dispositions complémentaires suivantes et recommandent aux Etats membres de les mettre en vigueur le 1er janvier 1995:

 1. Lors de l'inscription des lignes ferroviaires au sens de l'article 2, § 1, de la COTIF, il suffit que l'organisme qui gère l'infrastructure soit inscrit sur la liste des lignes CIM.

 2. Il n'y a ”exploitation” au sens de l'article 2, §§ 1 et 2, de la CIM que lorsque ”le chemin de fer” en cause est à la fois le gestionnaire de l'infrastructure et l'exploitant des services de transport ferroviaire.

 3. A l'exception des articles 2 et 4, lettre c), de la CIM, on entend par ”chemin de fer” l'exploitant des services de transport ferroviaire sur des lignes CIM. A l'article 4, lettre c) de la CIM, la notion de ”chemins de fer à emprunter” comprend également les gestionnaires de l'infrastructure.

 4. Les articles 18, 19, § 4, 20, § 3 et 25, § 3, de la CIM règlent la responsabilité de l'expéditeur uniquement entre les parties au contrat de transport.

 5. Tant que dans un transport international ferroviaire un seul exploitant des services de transport ferroviaire intervient, les autorisations accordées par la CIM d'adopter des réglementations dérogatoires, soit dans les tarifs, soit conventionnellement, doivent etre comprises en ce sens que cet exploitant des services de transport ferroviaire peut passer les accords contractuels correspondants, notamment dans le cadre des articles 27, 30 et 31 de la CIM.

 6. Par ”chemin de fer (réseau) immatriculateur” dans le RIP, on entend l'organisme qui a immatriculé, conformément aux dispositions en vigueur, des wagons destinés à etre utilisés en trafic international.

 7. Par ”chemin de fer (réseau) qui procède à l'agrément” dans le RICo, on entend l'organisme qui a agréé, conformément aux dispositions en vigueur, des conteneurs destinés au trafic international.

 8. Les présents dispositions complémentaires sont mises en vigueur et publiées selon la forme prévue par les lois et règlements de chaque Etat membre. Les dispositions complémentaires et leur mise en vigueur sont communiquées à l'Office central qui en donne immédiatement connaissance à tous les autres Etats membres.

(Översättning)

TILLÄGGSBESTÄMMELSER

FÖR TOLKNINGEN AV DE ENHETLIGA RÄTTSREGLERNA FÖR AVTAL OM INTERNATIONELL JÄRNVÄGSBEFORDRAN AV GODS (CIM), BILAGA B TILL COTIF, NÄR UPPDELNING HAR GJORTS MELLAN Å ENA SIDAN FÖRVALTNINGEN AV JÄRNVÄGSINFRASTRUKTUREN OCH Å ANDRA SIDAN JÄRNVÄGSFÖRETAGENS DRIFT AV TRANSPORTVERKSAMHETEN

Fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 vilar på förutsättningen att järnvägarna såväl förvaltar sin infrastruktur som driver järnvägstransportverksamheten, medan vissa stater har inlett arbete med att dela upp dessa båda verksamheter,

Den rättsenhet som har uppnåtts genom COTIF utgör såväl för användarna som för transportföretagen en del av den viktiga rättssäkerhet som underlättar de genomgående internationella järnvägstransporterna inom och vidare från Europa,

Det är alltså önskvärt att den internationella järnvägstrafiken också i fortsättningen regleras av COTIF,

COTIF förutsätter visserligen inte att mer än ett järnvägsföretag utför en internationell järnvägstransport som avtalspart i förhållande till kunden,

Men i ett sådant fall kan vissa bestämmelser i CIM vara utan innehåll, eftersom de utgår ifrån att flera järnvägar deltar som på varandra följande transportörer i utförandet av en internationell transport reglerad i ett enda avtal,

En revision av COTIF är nödvändig och brådskande men kräver omfattande arbete, och därför har företrädare för OTIF: s medlemsstater, som sammanträdde i Bern den 22–26 november 1993, med stöd av artikel 9 CIM utarbetat följande tilläggsbestämmelser, vilka medlemsstaterna rekommenderas att sätta i kraft den 1 januari 1995:

 1. Vid angivande av järnvägslinjer enligt artikel 2 § 1 COTIF är det tillräckligt om det organ som förvaltar infrastrukturen anges i listan över CIM-linjer.

 2. Med ”trafikering” i artikel 2 §§ 1 och 2 CIM avses endast fallet att den aktuella ”järnvägen” såväl förvaltar infrastrukturen som driver järnvägstransportverksamheten.

 3. Med undantag av i artikel 2 och 4 c CIM avses med ”järnväg” det företag som driver järnvägstransportverksamhet på CIM-linjer. I artikel 4 c CIM omfattar begreppet ”järnvägar som skulle ha utfört befordringen” också den som förvaltar infrastrukturen.

 4. Artiklarna 18, 19 § 4, 20 § 3 och 25 § 3 CIM reglerar ansvaret för avsändaren endast mellan transportavtalets parter.

 5. Om endast ett företag som driver järnvägstransportverksamhet utför en internationell järnvägstransport, skall rätten enligt CIM att genom tariffer eller avtal åstadkomma avvikande regler förstås så att detta företag kan träffa avtal om motsvarande avvikelser, särskilt i de fall som avses i artikel 27, 30 och 31 CIM.

 6. Med ”registreringsjärnvägen” enligt RIP avses det organ som enligt gällande föreskrifter har registrerat vagnar som skall användas i internationell trafik.

 7. Med ”den godkännande järnvägen” enligt RICo avses det organ som enligt gällande föreskrifter har godkänt containrar som skall användas i internationell trafik.

 8. Dessa tilläggsbestämmelser skall sättas i kraft och offentliggöras på det sätt som föreskrivs i lagar och förordningar i varje medlemsstat. Tilläggsbestämmelserna och deras ikraftträdande skall meddelas Centralbyrån som genast meddelar alla övriga medlemsstater om åtgärderna.

Bilaga 6

PROTOCOLE 1990

Portant modification de la convention relative aux Transports internationaux ferroviaires (COTIF), du 9 mai 1980

En application des articles 6 et 19, § 2 de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée · Berne, le 9 mai 1980, la deuxième Assemblée générale de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) s'est tenue · Berne du 17 au 20 décembre 1990.

Considérant la nécessité d'amender les dispositions de la COTIF pour les adapter aux besoins nouveaux de la communauté internationale et des transports internationaux ferroviaires,

les Parties contractantes sont convenues de ce qui suit:

Modifications décidées par l'Assemblée générale

Article I Modifications relatives à la Convention proprement dite

 1. Article 2 COTIF

  Compléter le texte du § 2 par un nouvel alinéa 2 de la teneur suivante:

  ”Sont assimilés aux transports effectués sur une ligne, au sens de l'alinéa précédent, les autres transports internes, effectués sous la responsabilité du chemin de fer, en complément du transport ferroviaire.”

 2. Article 3 COTIF

  Modifier le texte du § 2 comme suit: § 2 ”Les lignes visées à l'article 2, § 1, et § 2, alinéa premier, sur lesquelles...”.

  Préciser l'alinéa premier du § 3 de la manière suivante:

  § 3 ”Les entreprises dont relèvent les lignes visées à l'article 2, § 2, alinéa premier, inscrites sur...”.

 3. Article 4 COTIF

  Compléter le texte comme suit:

  ”Dans les textes ci-après, l'expression 'Convention' couvre la Convention proprement dite, le Protocole visé à l'article premier, § 2, alinéa 2, le Mandat additionnel pour la vérification des comptes et les Appendices A et B, y compris leurs Annexes, visés à l'article 3, §§ 1 et 4.”

 4. Article 7 COTIF

  Modifier le texte du § 1, alinéa premier comme suit:

  § 1 ”Le Comité administratif se compose des représentants de douze Etats membres.”

  Supprimer dans la première phrase de l'alinéa 2 du § 1, les mots: ”... et assume la présidence du Comité”

  Compléter le texte du § 2, lettre a) comme suit:

  a) ”établit son règlement intérieur et désigne à la majorité des deux tiers l'Etat membre qui en assume la présidence pour chaque période quinquennale;”

  Compléter le texte du § 2, lettre d) par un nouvel alinéa 2 de la teneur suivante:

  ”le directeur général et le vice-directeur général sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable;”

 5. Article 11 COTIF

  Remplacer le texte du § 7 par ce qui suit:

  § 7 ”La vérification des comptes est effectuée par le Gouvernement suisse, selon les règles fixées dans de le Mandat additionnel annexé à la Convention proprement dite et, sous réserve de toutes directives spéciales du Comité administratif, en conformité avec les dispositions du Règlement financier et comptable de l'Organisation.”

 6. Article 19 COTIF

  Compléter le texte du § 3 par une nouvelle lettre a) de la teneur suivante:

  ”a) Mandat additionnel pour la vérification des comptes;”

  Les lettres a) et b) deviennent respectivement les lettres b) et c).

  Après le Protocole sur les privilèges et immunités de l'OTIF, est insérée l'Annexe suivante:

”Mandat additionnel pour la vérification des comptes

 1. Le Vérificateur vérifie les comptes de l'Organisation, y compris tous les fonds fiduciaires et comptes spéciaux, comme il le juge nécessaire pour s'assurer:

  1. que les états financiers sont conformes aux livres et écritures de l'Organisation;

  2. que les opérations financières dont les états rendent compte ont été menées en conformité avec les règles et les règlements, les dispositions budgétaires et les autres directives de l'Organisation;

  3. que les valeurs et le numéraire déposés en banque ou en caisse ont été soit vérifiés gr ace àà des certificats directement re cus des dépositaires de l'Organisation, soit effectivement comptés;

  4. que les contr oles intérieurs, y compris la vérification intérieure des comptes, sont adéquats;

  5. que tous les éléments de l'actif et du passif ainsi que tous les excédents et déficits ont été comptabilisés selon des procédures qu'il juge satisfaisantes.

 2. Le Vérificateur est seul compétent pour accepter en tout ou en partie les attestations et justifications fournies par le directeur général. S'il le juge opportun, il peut procéder · l'examen et à la vérification détaillée de toute pièce comptable relative soit aux opérations financières, soit aux fournitures et au matériel.

 3. Le Vérificateur a librement accès, à tout moment, à tous les livres, écritures, documents comptables et autres informations dont il estime avoir besoin.

 4. Le Vérificateur n'est pas compétent pour rejeter telle ou telle rubrique des comptes, mais il attire immédiatement l'attention du directeur général sur toute opération dont la régularité ou l'opportunité lui para xt discutable, pour que ce dernier prenne les mesures voulues.

 5. Le Vérificateur présente et signe une attestation sur les états financiers dans les termes suivants: ”J'ai examiné les états financiers de l'Organisation pour l'exercice financier qui s'est terminé le 31 décembre.....Mon examen a comporté une analyse générale des méthodes comptables et le contr ole des pièces comptables et d'autres justificatifs qui m'a paru nécessaire dans la circonstance.” Cette attestation indique, selon le cas, que

  1. les états financiers reflètent de fa con satisfaisante la situation financière à la date d'expiration de la période considérée ainsi que les résultats des opérations menées durant la periode qui s'est achevée à cette date;

  2. les états financiers ont été établis conformément aux principes comptables mentionnés;

  3. les principes financiers ont été appliqués selon des modalités qui concordaient avec celles adoptées pendant l'exercice financier précédent;

  4. les opérations financières ont été menées en conformité avec les règles et les règlements, les dispositions budgétaires et les autres directives de l'Organisation.

 6. Dans son rapport sur les opérations financières, le Vérificateur mentionne:

  1. la nature et l'étendue de la vérification à laquelle il a procédé;

  2. les éléments qui ont un lien avec le caractère complet ou l'exactitude des comptes, y compris le cas échéant:

   1. les informations nécessaires à l'interprétation et à l'appreciation correctes des comptes;

   2. toute somme qui aurait d u etre per cue mais qui n'a pas été passée en compte;

   3. toute somme qui a fait l'objet d'un engagement de dépense régulier ou conditionnel et qui n'a pas été comptabilisée ou dont il n'a pas été tenu compte dans les états financiers;

   4. les dépenses · l'appui desquelles il n'est pas produit de pièces justificatives suffisantes;

   5. le point de savoir s'il est tenu des livres de comptes en bonne et due forme. Il y a lieu de relever les cas oú la présentation matérielle des états financiers s'écarte des principes comptables généralement reconnus et constamment appliqués;

  3. les autres questions sur lesquelles il y a lieu d'appeler l'attention du Comité administratif, par example:

   1. les cas de fraude ou de présomption de fraude;

   2. le gaspillage ou l'utilisation irrégulière de fonds ou d'autres avoirs de l'Organisation (quand bien m eme les comptes relatifs à l'opération effectuée seraient en règle);

   3. les dépenses risquant d'entr aner ultérieurement des frais considérables pour l'Organisation;

   4. tout vice, général ou particulier, du système de contr ole des recettes et des dépenses ou des fournitures et du matériel;

   5. les dépenses non conformes aux intentions du Comité administratif, compte tenu des virements d ument autorisés à l'interieur du budget;

   6. les dépassements de crédits, compte tenu des modifications résultant de virements d ument autorisés à l'intérieur du budget;

   7. les dépenses non conformes aux autorisations qui les regissent; d) l'exactitude ou l'inexactitude des comptes relatifs aux fournitures et au matériel, établie d'après l'inventaire et l'examen des livres. En outre, le rapport peut faire état d'opérations qui ont été comptabilisées au cours d'un exercice antérieur et au sujet desquelles de nouvelles informations ont été obtenues ou d'opérations qui doivent etre faites au cours d'un exercice ultérieur et au sujet desquelles il semble souhaitable d'informer le Comité administratif par avance.

 7. Le Vérificateur ne doit en aucun cas faire figurer de critiques dans son rapport sans donner préalablement au directeur général une possibilité adéquate de s'expliquer.

 8. Le Vérificateur communique au Comité administratif et au directeur général les constatations faites en raison de la vérification. Il peut, en outre, présenter tout commentaire qu'il juge approprié au sujet du rapport financier du directeur général.

 9. Dans la mesure où le Vérificateur a procédé à une vérification sommaire ou n'a pu obtenir de justifications suffisantes, il doit le mentionner dans son attestation et son rapport, en précisant les raisons de ses observations ainsi que les conséquences qui en résultent pour la situation financière et les opérations financières comptabilisées.”

Article II Modifications relatives aux Règles uniformes CIV

 • Article premier CIV

  Modifier le texte du § 1 comme suit:

  § 1 ”Sous réserve des exceptions prévues aux articles 2, 3 et 33, les Règles uniformes s'appliquent à tous les transports de voyageurs et de bagages y compris de véhicules automobiles, effectués avec des titres de transport internationaux établis pour un parcours empruntant les territoires d'au moins deux Etats et comprenant exclusivement des lignes inscrites sur la liste prévue aux articles 3 et 10 de la Convention, ainsi que le cas échéant, aux transports assimilés conformément · l'article 2, § 2, alinéa 2 de la Convention.

  Les Règles uniformes s'appliquent également, en ce qui concerne la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs, aux personnes qui accompagnent un envoi dont le transport est effectué conformément aux Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM).”

 • Article 14 CIV

  Compléter le texte du § 1 par la phrase suivante:

  § 1 ”....Pour le transport des véhicules automobiles, le chemin de fer peut prévoir que les voyageurs demeurent dans le véhicule automobile durant le transport.”

 • Article 17 CIV

  Modifier le texte actuel du § 2 et le compléter par un nouvel alinéa 2 comme suit:

  § 2 ”Les tarifs internationaux peuvent admettre sous certaines conditions, comme bagages, des animaux et des objets non visés au § 1, ainsi que des véhicules automobiles remis au transport avec ou sans remorque.

  Les conditions de transport des véhicules automobiles précisent en particulier les conditions d'admission au transport, d'enregistrement, de chargement et de transport, la forme et le contenu du document de transport qui doit porter le sigle CIV, les conditions de déchargement et de livraison, ainsi que les obligation du conducteur en ce qui concerne son véhicule, le chargement et le déchargement.”

 • Article 41 CIV

  Modifier le titre: ”Véhicules automobiles”

  Modifier le texte du § 1 comme suit:

  § 1 ”En cas de retard dans le chargement pour une cause imputable au chemin de fer ou de retard à la livraison d'un véhicule automobile, le chemin de fer doit payer, lorsque l'ayant droit prouve qu'un dommage en est résulté, une indemnité dont le montant ne peut excéder le prix de transport du véhicule.”

  Modifier le texte du § 3 comme suit:

  § 3 ”En cas de perte totale ou partielle du véhicule, l'indemnité à payer · l'ayant droit pour le dommage prouvé est calculée d'après la valeur usuelle du véhicule et ne peut excéder 8 000 unités de compte.”

  Modifier le texte du § 4 comme suit:

  § 4 ”En ce qui concerne les objets placés dans le véhicule, le chemin de fer n'est responsable que du dommage causé par sa faute. L'indemnité totale à payer ne peut excéder 1 000 unités de comptes.

  Le chemin de fer ne répond des objets placés · l'extérieur du véhicule qu'en cas de dol.”

  Reprendre sous le § 5, la seconde phrase du § 3 actuel:

  § 5 ”Une remorque avec ou sans chargement est considérée comme un véhicule.”

  Reprendre sous un § 6 nouveau, le texte du § 5 actuel, en le modifiant légèrement:

  § 6 ”Les autres dispositions concernant la responsabilité pour les bagages sont applicables au transport des véhicules automobiles.”

 • Article 42 CIV

  Modifier le titre comme suit:

  ”Déchéance du droit d'invoquer les limites de responsabilité”

  Modifier le texte de l'alinéa premier comme suit:

  ”Les dispositions des articles 30, 31 et 38 à 41 des Règles uniformes ou celles prévues par le droit national, qui limitent les indemnités à un montant déterminé ne s'appliquent pas, s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission que le chemin de fer a commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.”

  Supprimer le texte de l'alinéa 2.

 • Article 43 CIV

  Compléter le titre comme suit:

  ”Conversion et intér ets de l'indemnité”

  Ajouter un nouveau § premier de la teneur suivante:

  § 1 ”Lorsque le calcul de l'indemnité implique la conversion des sommes exprimées en unités monétaires étrangères, celle-ci est faite d'après le cours aux jour et lieu du paiement de l'indemnité.”

  Les §§ 1, 2, 3 et 4 deviennent respectivement les §§ 2, 3, 4 et 5.

 • Article 53 CIV

  Modifier le texte de l'alinéa premier du § 1 comme suit:

  § 1 ”Toute action de l'ayant droit fondée sur la responsabilité du chemin de fer en cas de mort ou de blessures de voyageurs est éteinte s'il ne signale pas l'accident survenu au voyageur, dans le six mois à compter de la connaissance du dommage, à l'un des chemins de fer auxquels une réclamation peut etre présentée selon l'article 49, § 1.”

 • Article 55 CIV

  Compléter le texte du § 2, alinéa 2 comme suit:

  ”Toutefois, la prescription est de deux ans s'il s'agit d'une action fondée sur un dommage résultant d'un acte ou d'une omission commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.”

  Supprimer les lettres a) et b).

Article III Modifications relatives aux Règles uniformes CIM

 1. Article premier CIM

  Compléter la fin du texte du § 1 comme suit:

  § 1 ”Sous réserve... de la Convention, ainsi que, le cas échéant, aux transports assimilés conformément à l'article 2, § 2, alinéa 2 de la Convention.”

 2. Article 18 CIM

  Simplifier le texte de la manière suivante:

  ”L'expéditeur est responsable de l'exactitude des inscriptions portées par ses soins sur la lettre de voiture. Il supporte toutes les conséquences résultant du fait que ces inscriptions seraient irrégulières, inexactes, incomplètes ou portées ailleurs qu'à la place réservée à chacune d'elles.”

  Supprimer la dernière phrase.

 3. Article 40 CIM

  Au § 2, supprimer les termes suivants:

  ”, sous réserve de la limitation prévue à l'article 45.”

  Supprimer le § 4.

 4. Article 43 CIM

  Modifier le texte du § 1 comme suit:

  § 1 ”Si un dommage, y compris une avarie, résulte du dépassement du délai de livraison, le chemin de fer doit payer une indemnité qui ne peut excéder le quadruple du prix de transport.”

 5. Article 44 CIM

  Modifier le titre comme suit:

  ”Déchéance du droit d'invoquer les limites de responsabilité”.

  Modifier le texte de l'alinéa premier comme suit:

  ”Les limites de responsabilités prévues aux articles 25, 26, 30, 32, 33, 40, 42, 43, 45 et 46 ne s'appliquent pas, s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte our d'une omission que le chemin de fer a commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.”

  Supprimer le texte de l'alinéa 2.

 6. Article 47 CIM

  Modifier le titre comme suit:

  ”Conversion et intér ets de l'indemnité”

  Compléter l'article 47 par un nouveau § premier libellé comme suit:

  § 1 ”Lorsque le calcul de l'indemnité implique la conversion des sommes exprimées en unités monétaires étrangères, celle-ci est faite d'après le cours aux jour et lieu du paiement de l'indemnité.”

  Les §§ 1, 2 et 3 deviennent les §§ 2, 3 et 4.

 7. Article 58 CIM

  Compléter le texte du § 1, lettre c) comme suit:

  c) ”fondée sur un dommage résultant d'un acte ou d'une omission commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement;”

  Supprimer le texte du § 1, lettre d).

  La lettre e) devient la lettre d).

Dispositions finales

Article IV Signature, ratification, acceptation, approbation

§ 1 Le présent Protocole demeure ouvert à Berne, auprès du Gouvernement suisse, Gouvernement dépositaire, jusqu'au 30 juin 1991, à la signature des Etats qui ont été invités à la deuxième Assemblée générale de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF).

§ 2 Conformément aux dispositions de l'article 20, § 1 de la COTIF,le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation; les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés le plus t ot possible auprès du Gouvernement dépositaire.

Article V Entrée en vigueur

Les décisions contenues dans le présent Protocole entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui au cours duquel le Gouvernement dépositaire aura notifié aux Etats membres le dép ot de l'instrument par lequel sont remplies les conditions de l'article 20, § 2 de la COTIF.

Article VI Adhésion

Les Etats qui, invités à la deuxième Assemblée générale de l'OTIF, n'ont pas signé le présent Protocole dans le délai prévu à l'article IV, § 1, peuvent y adhérer en déposant un instrument d'adhésion auprès du Gouvernement dépositaire.

Article VII Rapport entre la COTIF et le Protocole

Seuls les Etats parties à la COTIF peuvent devenir Parties au présent Protocole.

Article VIII Textes du Protocole

Le présent Protocole est conclu et signé en langue fran caise.

Au texte fran cais sont jointes des traductions officielles en langues allemande, anglaise, arabe, italienne et néerlandaise.

Seul le texte fran cais fait foi.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés d ument autorisés par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Protocole.

Fait à Berne, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt dix, en un seul exemplaire original en langue fran caise, qui reste déposé dans les Archives de la Confédération suisse. Une copie certifiée conforme en sera remise à chacun des Etats parties.

(Suivent les signatures)

Annexe au Protocole des décisions

Liste des etats qui ont participé à l'Assemblée générale:

Etats membres de l'OTIF

Allemagne

Autriche

Belgique

Bulgarie

Danemark

Espagne

Finlande

France

Grèce

Hongrie

Iran

Irlande

Italie

Liechtenstein

Luxembourg

Maroc

Monaco

Norvège

Pays-Bas

Pologne

Roumaine

Royaume-Uni

Suède

Suisse

Syrie

Tchécoslovaquie

Tunisie

Turquie

Yougoslavie

(Översättning)

PROTOKOLL 1990

Med ändring av fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) den 9 maj 1980

Med tillämpning av artiklarna 6 och 19 § 2 i Fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF), undertecknat i Bern den 9 maj 1980, hölls den andra generalförsamlingen med Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF) i Bern den 17–20 december 1990.

Med beaktande av nödvändigheten att ändra bestämmelserna i COTIF för att anpassa dem till det internationella samfundets och de internationella järnvägstransporternas nya behov, har de fördragsslutande parterna kommit överens om följande.

Ändringar beslutade av generalförsamlingen

Artikel I Ändringar rörande själva fördraget

 1. Artikel 2 COTIF

  Texten i § 2 kompletteras med ett nytt andra stycke med följande lydelse:

  ”Med befordran som utförs på en linje i den betydelse som avses i föregående stycke likställs övrig nationell befordran, som utförs på järnvägens ansvar som komplettering till järnvägstransport.”

 2. Artikel 3 COTIF

  Texten i § 2 ändras enligt följande:

  § 2 ”De linjer som avses i artikel 2, § 1 och § 2 första stycket och används...”

  Första stycket i § 3 preciseras enligt följande:

  § 3 ”De företag som trafikerar sådana linjer som avses i artikel 2, § 2 första stycket och som är upptagna på...”.

 3. Artikel 4 COTIF

  Texten kompletteras enligt följande:

  ”I det följande förstås med uttrycket 'fördrag' själva fördraget, det protokoll som avses i artikel 1 § 2 andra stycket, tilläggsmandatet för granskning av räkenskaperna samt de bihang A och B som anges i artikel 3 §§ 1 och 4, inbegripet bilagorna till dessa bihang.”

 4. Artikel 7 COTIF

  Texten i § 1 första stycket ändras enligt följande:

  § 1 ”Administrativa kommittén består av företrädare för tolv medlemsstater.”

  I första meningen i § 1 andra stycket stryks orden ”och innehar ordförandeskapet”.

  Texten i § 2 a) kompletteras enligt följande:

  ”a) fastställer sin egen arbetsordning och utser med två tredjedels majoritet den medlemsstat som skall inneha ordförandeskapet för varje femårsperiod”.

  Texten i § 2 d) kompletteras genom ett nytt stycke 2 med följande lydelse:

  ”generaldirektören och vice generaldirektören utnämns för en period av fem år och kan väljas om;”.

 5. Artikel 11 COTIF

  Texten i § 7 ersätts med följande:

  § 7 ”Granskning av räkenskaperna utförs av den schweiziska regeringen enligt reglerna i tilläggsmandatet för granskning av räkenskaperna fogat till själva fördraget och, med förbehåll för alla särskilda direktiv från Administrativa kommittén, i enlighet med bestämmelserna i organisationens finans- och bokföringsreglemente.”

 6. Artikel 19 COTIF

  Texten i § 3 kompletteras med en ny bokstav a) med följande lydelse:

  ”a) tilläggsmandatet för granskning av räkenskaperna”

  Bokstäverna a) och b) blir bokstäverna b) och c).

  Efter protokollet om privilegier och immunitet i OTIF förs följande bilaga in:

”Tilläggsmandat angående granskning av räkenskaperna

 1. Revisorn granskar organisationens räkenskaper, inbegripet förvaltade penningmedel och särskilda konton, i den mån han anser så vara nödvändigt för att försäkra sig om att

  1. bokslutet stämmer överens med organisationens bokföring och verifikat,

  2. de transaktioner som upptas i redovisningen har ägt rum i enlighet med organisationens regler och föreskrifter samt budgetbestämmelser och övriga riktlinjer,

  3. värdepapper och kontanta medel deponerade i bank eller i kassan antingen har fastställts med ledning av certifikat som erhållits direkt från organisationens bank eller har räknats,

  4. de interna kontrollerna, inbegripet den interna granskningen av bokföringen, är korrekt genomförda,

  5. alla tillgångsposter och skuldposter samt alla överskott och underskott har redovisats i enlighet med normer som han betraktar som gängse bokföringsnormer.

 2. Revisorn är ensam behörig att helt eller delvis godkänna de attester och verifikat som lämnas av generaldirektören. Om han anser så vara lämpligt, kan han undersöka och ingående granska varje verifikat som avser affärstransaktioner eller leveranser och material.

 3. Revisorn har när som helst fri tillgång till all bokföring och alla handlingar, verifikat och andra uppgifter som behövs.

 4. Revisorn är inte behörig att underkänna en bokföringstransaktion men han skall omedelbart göra generaldirektören uppmärksam på varje transaktion vars riktighet eller ändamålsenlighet förefaller betänklig, så att denne kan vidta nödvändiga åtgärder.

 5. Revisorn avger och undertecknar sin revisionsberättelse samt attesterar den enligt följande: ”Jag har granskat organisationens redovisning för det räkenskapsår som löper ut den 31 december.....Min granskning har innefattat en allmän genomgång av bokföringsmetoderna samt den kontroll av verifikat och övriga bevis som jag i detta fall ansett vara påkallad.”

  Attesten utvisar i förekommande fall att

  1. redovisningen på ett tillfredsställande sätt återger det ekonomiska läget den dag då den ifrågavarande perioden löper ut samt resultatet av den verksamhet som genomförts under den period som avslutas den dagen,

  2. redovisningen har upprättats i enlighet med de nämnda bokföringsprinciperna,

  3. samma ekonomiska principer har tillämpats som under det föregående räkenskapsåret,

  4. transaktionerna har skett i enlighet med organisationens regler och föreskrifter samt budgetbestämmelser och övriga riktlinjer.

 6. I sin revisionsberättelse nämner revisorn

  1. arten och omfattningen av den granskning som han har företagit,

  2. de faktorer som avser bokföringens fullständighet eller noggrannhet, vari vid behov inkluderas

   1. de uppgifter som behövs för en korrekt tolkning och bedömning av bokföringen,

   2. alla belopp som borde ha intäktsförts men inte tagits upp,

   3. alla belopp som det åligger organisationen att betala direkt eller under vissa villkor men som inte kostnadsförts eller beaktats i redovisningen,

   4. de utgifter som inte redovisats genom fullgoda verifikat,

   5. en anmärkning om att räkenskaperna förts i god vederbörlig ordning.

    Det är lämpligt att nämna de punkter där redovisningen avviker från allmänt erkända och gängse bokföringsprinciper,

  3. de övriga frågor angående vilka det är lämpligt att påkalla Administrativa kommitténs uppmärksamhet, till exempel

   1. fall av bedrägeri eller möjligt bedrägeri,

   2. slöseri eller otillåten användning av organisationens penningmedel eller andra tillgångar (även när räkenskaperna avseende sådana transaktioner är förda på ett korrekt sätt),

   3. utgifter som riskerar att senare medföra avsevärda kostnader för organisationen,

   4. varje allmän eller särskild brist i kontrollsystemet för inkomster och utgifter eller leveranser och material,

   5. utgifter som inte följer Administrativa kommitténs intentioner, med beaktande av tillåtna överföringar inom ramen för budgeten,

   6. kreditöverskridanden, med beaktande av de ändringar som följer av tillåtna överföringar inom ramen för budgeten,

   7. utgifter som inte har stöd i förefintliga bemyndiganden,

  4. den noggrannhet eller brist på noggrannhet i bokföringen av leveranser och av material som fastställts efter inventariebokföring och granskning av redovisningen.

   I revisionsberättelsen kan dessutom hänvisas till transaktioner som har bokförts under ett tidigare räkenskapsår och för vilka nya uppgifter har erhållits eller till transaktioner som skall ske under ett senare räkenskapsår och om vilka det förefaller önskvärt att Administrativa kommittén underrättas på förhand.

 7. Revisorn får inte i något fall avge kritiska omdömen i sin revisionsberättelse utan att på förhand ha givit generaldirektören en rimlig möjlighet att ta ställning till dessa.

 8. Revisorn meddelar Administrativa kommittén och generaldirektören vad som fastställts i samband med revisionen. Han kan dessutom göra de anmärkningar som han anser lämpliga vad avser generaldirektörens ekonomiska rapport.

 9. Om revisorn har genomfört en summarisk granskning eller inte fått tillräckliga verifikat, skall han nämna detta i sin attest och i sin revisionsberättelse och därvid närmare ange skälen för sina anmärkningar samt följderna för det ekonomiska läget och de bokförda transaktionerna.”

Artikel II Ändringar rörande de enhetliga rättsreglerna CIV

 1. Artikel 1 CIV

  Texten i § 1 ändras enligt följande:

  § 1 ”Med förbehåll för de undantag som anges i artiklarna 2, 3 och 33 är de enhetliga rättsreglerna tillämpliga på all befordran av resande och resgods, inbegripet motorfordon, som sker med internationella befordringshandlingar som har utfärdats för en sträcka som berör minst två staters områden och som uteslutande omfattar linjer som är upptagna på den lista som avses i artiklarna 3 och 10 i fördraget samt, i förekommande fall, likställda transporter enligt artikel 2, § 2 andra stycket i fördraget.

  Såvitt gäller järnvägens ansvarighet i fall då resande dödas eller skadas, är de enhetliga rättsreglerna också tillämpliga på personer som åtföljer sändningar som befordras enligt de enhetliga rättsreglerna för avtal om internationell järnvägsbefordran av gods (CIM).”

 2. Artikel 14 CIV

  Texten i § 1 kompletteras med följande mening:

  § 1 ”Vid befordran av motorfordon kan järnvägen låta resandena bli kvar i motorfordonet under transport.”

 3. Artikel 17 CIV

  Den nuvarande texten i § 2 ändras och kompletteras med ett nytt andra stycke enligt följande:

  § 2 ”I de internationella tarifferna kan under särskilda villkor medges befordran som inskrivet resgods av djur och av föremål som inte avses under § 1 samt av motorfordon med eller utan släpvagn.

  Befordringsvillkoren för motorfordon anger särskilt vilka villkor som gäller för mottagande till befordran, inskrivning, lastning och befordran, form och innehåll i transportdokumentet, som måste vara försett med förkortningen CIV, lossnings- och leveransvillkor samt förarens skyldigheter vad gäller hans fordon, lastning och lossning.”

 4. Artikel 41 CIV

  Titeln ändras: ”Motorfordon”

  Texten i § 1 ändras enligt följande:

  § 1 ”Om lastningen av ett motorfordon blir försenad till följd av en omständighet för vilken järnvägen svarar eller om utlämningen av fordonet blir fördröjd, och om den berättigade visar att det inträffade har medfört skada, skall järnvägen ersätta skadan intill det belopp som motsvarar befordringsavgiften för fordonet.”

  Texten i § 3 ändras enligt följande:

  § 3 ”Om fordonet går förlorat helt eller delvis, skall ersättningen till den berättigade för bevisad skada beräknas efter fordonets bruksvärde men får inte överstiga 8 000 beräkningsenheter.”

  Texten i § 4 ändras enligt följande:

  § 4 ”I fråga om föremål som befinner sig i fordonet är järnvägen ansvarig bara för sådan skada som den har orsakat genom fel eller försummelse. Den sammanlagda skadeersättningen skall inte överstiga 1 000 beräkningsenheter.

  Järnvägen ansvarar inte för föremål som placerats utanpå fordonet mer än vid uppsåtlig skadegörelse.”

  I § 5 läggs den andra meningen i nuvarande § 3 in:

  § 5 ”En släpvagn med eller utan last betraktas som ett fordon.”

  I en ny § 6 läggs texten i nuvarande § 5 in, med en liten ändring:

  § 6 ”I övrigt tillämpas bestämmelserna om ansvarigheten för inskrivet resgods på befordran av motorfordon.”

 5. Artikel 42 CIV

  Rubriken ändras enligt följande:

  ”Förlust av rätten att åberopa ansvarsbegränsning”

  Texten i första stycket ändras enligt följande:

  ”Bestämmelserna i artiklarna 30, 31 och 38–41 i de enhetliga rättsreglerna eller i nationell rätt, vilka begränsar ersättningen till ett visst belopp, tillämpas inte om det visas att järnvägen orsakat skadan genom handling eller underlåtenhet antingen i avsikt att vålla en sådan skada eller hänsynslöst och med insikt att en sådan skada sannolikt skulle uppkomma.”

  Andra stycket utgår.

 6. Artikel 43 CIV

  Rubriken kompletteras enligt följande:

  ”Omräkning och ränta på ersättning”

  En ny § 1 med följande lydelse införs:

  ”§ 1 När beräkning av skadestånd medför omräkning av belopp som anges i utländska valutor, skall omräkningen ske efter den kurs som gäller den dag och på den ort där betalning av skadeståndet äger rum”.

  §§ 1, 2, 3 och 4 blir §§ 2, 3, 4 och 5.

 7. Artikel 53 CIV

  Texten i § 1 första stycket ändras enligt följande:

  § 1 ”Rätten till sådan talan som grundas på järnvägens ansvarighet i fall då resande dödas eller skadas går förlorad, om inte den som har rätt till ersättning inom sex månader från det han fick kännedom om skadan lämnar meddelande om skadefallet till någon av de järnvägar hos vilka ett anspråk kan framställas enligt artikel 49 § 1.”

 8. Artikel 55 CIV

  Texten i § 2 andra stycket kompletteras enligt följande:

  ”Preskriptionstiden är dock två år i fråga om en fordran som avser skada som järnvägen orsakat genom handling eller underlåtenhet antingen i avsikt att vålla en sådan skada eller hänsynslöst och med insikt att en sådan skada sannolikt skulle uppkomma.”

  Texten under a) och b) utgår.

Artikel III Ändringar rörande de enhetliga rättsreglerna CIM

 1. Artikel 1 CIM

  Slutet av texten i § 1 kompletteras enligt följande:

  § 1 ”Med förbehåll... i fördraget samt, i förekommande fall, på likställd befordran enligt artikel 2, § 2 andra stycket i fördraget.”

 2. Artikel 18 CIM

  Texten förenklas enligt följande:

  ”Avsändaren är ansvarig för att de uppgifter som genom hans försorg har förts in i fraktsedeln är riktiga. Han är ansvarig för alla följder av att dessa uppgifter är oriktiga, otydliga, ofullständiga eller införda på något annat ställe än i det utrymme som är avsett för varje uppgift.”

  Sista meningen utgår.

 3. Artikel 40 CIM

  I § 2 utgår följande:

  ”, med förbehåll för den begränsning som anges i artikel 45”.

  § 4 utgår.

 4. Artikel 43 CIM

  Texten i § 1 ändras enligt följande:

  § 1 ”Om skada, däri inbegripet skada på godset, har uppstått till följd av att leveransfristen har överskridits, skall järnvägen betala skadestånd, som inte får överskrida ett belopp som motsvarar fyra gånger befordringsavgiften.”

 5. Artikel 44 CIM

  Rubriken ändras enligt följande:

  ”Förlust av rätten att åberopa ansvarsbegränsning”

  Texten i första stycket ändras enligt följande:

  ”Den ansvarsbegränsning som avses i artiklarna 25, 26, 30, 32, 33, 40, 42, 43, 45 och 46 tillämpas inte om det visas att järnvägen orsakat skadan genom handling eller underlåtenhet antingen i avsikt att vålla en sådan skada eller hänsynslöst och med insikt att en sådan skada sannolikt skulle uppkomma.”

  Texten i andra stycket utgår.

 6. Artikel 47 CIM

  Rubriken ändras enligt följande:

  ”Omräkning och ränta på ersättning”

  Artikel 47 kompletteras med en ny § 1 med följande lydelse:

  § 1 ”När beräkning av skadestånd medför omräkning av belopp som anges i utländska valutor, skall omräkningen ske efter den kurs som gäller den dag och på den ort där betalningen av skadeståndet äger rum.”

  §§ 1, 2 och 3 blir §§ 2, 3 och 4.

 7. Artikel 58 CIM

  Texten i § 1 c) kompletteras enligt följande:

  ”c) avser skada som järnvägen orsakat genom handling eller underlåtenhet antingen i avsikt att vålla en sådan skada eller hänsynslöst och med insikt att en sådan skada sannolikt skulle uppkomma.”

  Texten i § 1 d) utgår.

  Bokstaven e) blir bokstaven d).

Slutbestämmelser

Artikel IV Undertecknande, ratifikation, godtagande, godkännande

§ 1 Fram till den 30 juni 1990 är protokollet öppet för undertecknande i Bern hos den schweiziska regeringen, som är depositarie, av de stater som har inbjudits till den andra generalförsamlingen med Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF).

§ 2 I enlighet med bestämmelserna i artikel 20, § 1 i COTIF skall detta protokoll ratificeras, godtas eller godkännas. Ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrument deponeras snarast möjligt hos depositarien.

Artikel V Ikraftträdande

Besluten i detta protokoll träder i kraft den första dagen i den tolfte månaden efter den månad under vilken depositarien har notifierat medlemsstaterna om deponering av det instrument genom vilket villkoren i artikel 20, § 2 i COTIF har uppfyllts.

Artikel VI Anslutning

De stater som har inbjudits till OTIF: s andra generalförsamling men inte har undertecknat detta protokoll inom den frist som anges i artikel IV § 1 kan ansluta sig till detta genom att deponera ett anslutningsinstrument hos depositarien.

Artikel VII Förhållande mellan COTIF och protokollet

Endast stater som är parter i COTIF kan bli parter i detta protokoll.

Artikel VIII Protokollstexter

Detta protokoll har upprättats och undertecknats på franska språket.

Till den franska texten har fogats officiella översättningar till de arabiska, engelska, italienska, nederländska och tyska språken.

Endast den franska texten är giltig.

Till bekräftelse härav har undertecknade, av sina regeringar vederbörligen befullmäktigade ombud undertecknat detta protokoll.

Som skedde i Bern den 20 december 1990 i ett enda originalexemplar på franska språket, vilket exemplar skall förvaras i Schweiziska Edsförbundets arkiv. En med detta exemplar överensstämmande, bestyrkt kopia skall överlämnas till varje stat som är part.

Bilaga till beslutsprotokoll

Förteckning över de stater som varit närvarande vid generalförsamlingens möte:

Medlemsstater i OTIF

Belgien

Bulgarien

Danmark

Finland

Frankrike

Förbundsrepubliken Tyskland

Grekland

Iran

Irland

Italien

Jugoslavien

Lichtenstein

Luxemburg

Marocko

Monaco

Norge

Nederländerna

Polen

Rumänien

Schweiz

Spanien

Storbritannien

Sverige

Syrien

Tjeckoslovakien

Tunisien

Turkiet

Ungern

Österrike

SFS 1995:369

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1985:193

Denna lag träder i kraft d. 1 maj 1985. Genom lagen upphävs 1. lagen (1974:744) om verkställighet av utländsk dom som meddelats enligt vissa internationella järnvägsfördrag m.m., 2. kungörelsen (1974:748) om internationell järnvägstransport.

I fråga om en dom eller fordran som grundas på något av de fördrag som avses i de upphävda författningarna eller i övergångsföreskrifterna till den upphävda lagen tillämpas dock äldre bestämmelser.

SFS 1990:1167

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

SFS 1991:167

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1991.

SFS 1991:1523

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Lagen gäller endast sådana ändringar som revisionsutskottet har beslutat efter ikraftträdandet.

SFS 1993:1477

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lag 1993:1477 har enligt förordning 1996:13 trätt i kraft den 1 november 1996.)

SFS 1995:359

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

SFS 1995:368

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

SFS 1995:369

(Utkom 25 april 1995.)

SFS 1996:13

(Utkom 30 januari 1996.)

SFS 2010:1236

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2014:924

1. Denna lag träder i kraft d. 10 jan. 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraftträdandet.

SFS 2014:1351

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.