Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1998:1822) om ikraftträdande av lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse, m.m.

1 §

Lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse träder i kraft den 1 februari 1999.

2 §

Transportstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse. SFS 2008:1133

3 §

Länsstyrelsen skall ta ut en ansökningsavgift om 1 000 kronor av den som ansöker om att få delta i försöksverksamhet enligt lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse. Ytterligare avgifter skall under villkorstiden tas ut av den som deltar i verksamheten.
Med länsstyrelsen avses i första stycket och 4 § den länsstyrelse som anges i 9 § lagen om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse. SFS 2003:523

4 §

Om sökanden inte betalar in ansökningsavgiften som föreskrivs i 3 § första stycket skall länsstyrelsen förelägga denne att betala avgiften inom en viss tid. Ett sådant föreläggande får sändas till sökanden med post eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Följs inte föreläggandet skall ansökan avvisas. Sökanden skall upplysas om detta i föreläggandet.
Länsstyrelsens beslut om avvisning får inte överklagas. SFS 2003:523

5 §

Transportstyrelsen skall föreskriva storleken på de i 3 § första stycket andra meningen angivna avgifterna och när de skall betalas.
Avgifterna skall beräknas så att de ger full kostnadstäckning för länsstyrelsernas kostnader till följd av försöksverksamheten med villkorlig körkortsåterkallelse. Avgifterna skall vara lika över hela landet. SFS 2008:1133

6 §

Innan Transportstyrelsen bestämmer avgifternas storlek och när de ska betalas ska styrelsen samråda med Ekonomistyrningsverket och med länsstyrelserna.
Ekonomistyrningsverket får besluta om undantag från skyldigheten att samråda med verket. SFS 2008:1133

7 §

En länsstyrelse skall på begäran av Transportstyrelsen eller Ekonomistyrningsverket lämna uppgifter om sin verksamhet enligt lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse. SFS 2008:1133

8 §

Ekonomistyrningsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av 5–7 §§. SFS 2003:523

SFS 1998:1822

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1999.

SFS 2003:523

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2003.

SFS 2008:1133

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

SFS 2008:1411

Förordning 1998:1822 upphävd genom