Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1999:991) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter

Inledande bestämmelse

Förarbevis

2 §

Förarbevis får utfärdas endast för den som har genomgått utbildning som bedrivs efter tillstånd av Transportstyrelsen. SFS 2008:1134

3 §

En ansökan om förarbevis skall vara skriftlig. Till ansökan skall sökanden bifoga bevis om att han eller hon har godkänts vid ett kunskapsprov.

4 §

Ett förarbevis gäller från och med den dag då det utfärdas.

5 §

Ett förarbevis skall innehålla uppgifter om innehavarens fullständiga namn och personnummer eller samordningsnummer.
Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter ett förarbevis skall innehålla samt om dess utseende i övrigt. SFS 2008:1134

6 §

Har ett förarbevis förstörts eller kommit bort eller om en uppgift i det har ändrats får Transportstyrelsen efter ansökan av innehavaren utfärda ett nytt bevis.
Till en ansökan skall om möjligt förarbeviset bifogas. Om ett förarbevis som har kommit bort senare hittas skall det genast överlämnas till Transportstyrelsen. SFS 2008:1134

Utbildning

7 §

Utbildningen skall innehålla såväl teoretiska som praktiska moment enligt Transportstyrelsens närmare föreskrifter. SFS 2008:1134

8 §

En ansökan om tillstånd att bedriva utbildning skall vara skriftlig.
Sökanden skall ge in sådana handlingar som visar att denne har förutsättningar att bedriva en god utbildning.
Till en ansökan skall sökanden alltid bifoga den utbildningsplan enligt vilken utbildningen avses att bedrivas.

9 §

Transportstyrelsen får begära in de uppgifter som behövs för att pröva en ansökan om tillstånd att bedriva utbildning. SFS 2008:1134

Kunskapsprov

10 §

Transportstyrelsen får överlämna till fysiska eller juridiska personer att anordna kunskapsprov.
Ett sådant överlämnande får ske endast till den som bedöms
  • 1. ha tillräcklig kompetens att anordna ändamålsenliga kunskapsprov, och
  • 2. inte komma att ta ut andra avgifter än sådana som uppfyller bestämmelserna i 15 § andra stycket.
SFS 2008:1134

11 §

Kunskapsprovet skall avse samtliga de kunskapsmoment som utbildningen omfattar.
Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om kunskapsprovets innehåll. SFS 2008:1134

12 §

Endast den som har genomgått sådan utbildning som bedrivs efter tillstånd av Transportstyrelsen får avlägga kunskapsprov. SFS 2008:1134

13 §

Den som har anordnat utbildning får inte anordna kunskapsprov för dem som har genomgått utbildningen.

14 §

Den som anordnar ett kunskapsprov skall utfärda ett bevis om godkänt kunskapsprov till den som har genomgått provet med godkänt resultat.

15 §

Den som anordnar kunskapsprov får ta ut en avgift av den som skall genomgå provet.
Avgiften skall vara skälig och får inte överstiga anordnarens självkostnader.

Bemyndigande m.m.

16 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att viss utbildning som har bedrivits utan tillstånd enligt lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter och som har genomgåtts före den 1 juli 2000 ska utgöra sådan utbildning som avses i 1 och 2 §§ samma lag. På motsvarande sätt får Transportstyrelsen meddela föreskrifter om att visst kunskapsprov som inte har anordnats enligt lagen om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter och som har avlagts före den 1 juli 2000 ska utgöra sådant kunskapsprov som avses i 1 och 2 §§ samma lag. SFS 2008:1134

SFS 1999:991

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

SFS 2008:1134

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.