Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner Förarbeten2001:559 Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252.2002:583 Prop. 2001/02:130, bet. 2001/02:TU13, rskr. 2001/02:280.2003:219 Prop. 2002/03:55, bet. 2002/03:TU4, rskr. 2002/03:161.2006:240Prop. 2005/06:65, bet. 2005/06:SkU15, rskr. 2005/06:167.2009:125Prop. 2008/09:60, bet. 2008/09:TU8, rskr. 2008/09:179.2009:226Prop. 2008/09:53, bet. 2008/09:TU9, rskr. 2008/09:188.2010:757Prop. 2009/10:198, bet. 2009/10:TU22, rskr 2009/10:350.2010:1566Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59.2011:585Prop. 2010/11:65, bet. 2010/11:CU8, rskr. 2010/11:245.2011:913Bet. 2010/11:CU25, rskr. 2010/11:298.2012:875Prop. 2012/13:23, bet. 2012/13:TU4, rskr. 2012/13:54.2015:793Prop. 2015/16:31, bet. 2015/16:TU5, rskr. 2015/16:44.2017:360Prop. 2016/17:112, bet. 2016/17:TU14, rskr. 2016/17:238.Utfärdad den 14 juni 2001.Utkom från trycket den 3 juli 2001.Kommentaren genomgången per 1 januari 2019Kommentaren genongången per 1 juli 20181 §1 §De beteckningar som finns i 2 § med den betydelse som där anges är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa. Det som i denna lag eller i någon författning som avses i första stycket sägs i fråga om ett visst slag av fordon tillämpas även på chassiet till ett sådant fordon. Detta gäller dock inte i fall då något annat särskilt föreskrivs. 2 §2 §
Beteckning
Betydelse
Axeltryck 
Den sammanlagda statiska vikt som hjulen på en hjulaxel för över till vägbanan. 
Bil 
Ett motorfordon som är försett med tre eller flera hjul eller medar eller med band och som inte är att anse som en motorcykel eller en moped. Bilar delas in i personbilar, lastbilar och bussar. 
Boggi 
Två hjulaxlar på ett fordon med ett inbördes avstånd som är mindre än 2 meter. 
Boggitryck 
Den sammanlagda statiska vikt som hjulen i en boggi för över till vägbanan. 
Bruttovikt på fordon 
Den sammanlagda statiska vikt som samtliga hjul, band eller medar på ett fordon vid ett visst tillfälle för över till vägbanan. 
Buss 
En bil som är inrättad huvudsakligen för personbefordran och är försedd med fler än åtta sittplatser utöver förarplatsen. Bussar delas in i lätta och tunga bussar. 
Bärighetsklass  
Indelning av vägar efter tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2), bärighetsklass 3 (BK3) och bärighetsklass 4 (BK4). 
Cykel  
1. Ett fordon som är avsett att drivas med tramp- eller vevanordning och inte är ett lekfordon. 
 
2. Ett eldrivet fordon med en tramp- eller vevanordning om elmotorn 
 
a. endast förstärker kraften från tramp- eller vevanordningen, 
 
b. inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i timmen, och 
 
c. har en kontinuerlig märkeffekt som inte överstiger 250 watt. 
 
3. Ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som är avsett för användning av personer med fysisk funktionsnedsättning, och är 
 
a. inrättat huvudsakligen för befordran av en person, 
 
b. inrättat för att föras av den åkande, och 
 
c. konstruerat för en hastighet av högst 20 kilometer i timmen. 
 
4. Ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som uppfyller villkoren i 3 a-c och som antingen 
 
a. har en elmotor vars kontinuerliga märkeffekt inte överstiger 250 watt, eller 
 
b. är självbalanserande. 
Cykelkärra 
Ett fordon som är avsett att dras av en moped klass II eller en cykel och inte är en sidvagn. En tillkopplad cykelkärra anses inte som ett särskilt fordon. 
Dolly 
En släpkärra som är avsedd att vara styraxel för en påhängsvagn och som är utrustad med en kopplingsanordning (vändskiva) för en påhängsvagn. 
Efterfordon  
Ett fordon som är kopplat till en bil, en traktor, ett motorredskap eller ett terrängmotorfordon och som inte är ett släpfordon. 
EG-mobilkran  
En tung lastbil som inte är utrustad för godstransporter och som är försedd med en kran vars lyftmoment är minst 400 kilonewtonmeter. 
Fordon  
En anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad huvudsakligen för färd på marken och inte löper på skenor. Fordon delas in i motordrivna fordon, släpfordon, efterfordon, sidvagnar, cyklar, hästfordon och övriga fordon. 
Fordonståg 
Ett motordrivet fordon med ett eller flera tillkopplade fordon. 
Hästfordon 
Ett fordon som är förspänt med dragare. 
Lastbil  
1. En bil som är inrättad huvudsakligen för godsbefordran. 
 
2. En annan bil som inte är att anse som en personbil eller en buss. 
 
Lastbilar delas in i lätta och tunga lastbilar. 
Lekfordon  
Ett fordon som ska anses som leksak enligt lagen (2011:579) om leksakers säkerhet. 
Lätt buss 
En buss med en totalvikt av högst 3,5 ton. 
Lätt lastbil 
En lastbil med en totalvikt av högst 3,5 ton. 
Lätt motorcykel  
1. En motorcykel på två eller fyra hjul 
 
a) som drivs av förbränningsmotor med en slagvolym om högst 125 kubikcentimeter, en nettoeffekt av högst 11 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/kilogram, 
 
b) med annan motor än förbränningsmotor som har en nettoeffekt av högst 11 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/kilogram. 
 
2. En motorcykel på tre hjul med en nettoeffekt av högst 15 kilowatt. 
Lätt släpfordon 
1. Ett släpfordon med en totalvikt av högst 750 kilogram. 
 
2. Ett släpfordon med en totalvikt över 750 kilogram under förutsättning att dragfordonets och släpfordonets sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton. 
Lätt terrängvagn 
En terrängvagn vars tjänstevikt är högst 2 ton. 
Maximilast för ett motorfordon, en traktor, ett motorredskap, ett terrängmotorfordon, ett släpfordon eller en sidvagn 
Skillnaden mellan fordonets totalvikt och tjänstevikt. 
Moped  
Ett motorfordon som är konstruerat för en hastighet av högst 45 kilometer i timmen som, om det drivs av en förbränningsmotor med gnisttändning, har en slagvolym av högst 50 kubikcentimeter, eller, om det drivs av en förbränningsmotor med kompressionständning, har en slagvolym av högst 500 kubikcentimeter, eller är försett med annan motor för framdrivande och som har 
 
1. två hjul samt en nettoeffekt som inte överstiger 4 kilowatt, 
 
2. tre hjul och en vikt i körklart skick av högst 270 kilogram samt en nettoeffekt som inte överstiger 4 kilowatt, eller 
 
3. fyra hjul och en vikt i körklart skick av högst 425 kilogram samt 
 
en nettoeffekt som inte överstiger 4 kilowatt, eller 
 
4. fyra hjul, ett karosseri med högst tre dörrar och en vikt i körklart skick av högst 425 kilogram samt en nettoeffekt som inte överstiger 6 kilowatt. 
 
Vid beräkningen av en mopeds vikt ska i fråga om ett eldrivet fordon batterierna inte räknas in. 
 
Mopeder delas in i klass I och klass II. 
Moped klass I 
En moped som inte hör till klass II. 
Moped klass II 
En moped som har en motor vars nettoeffekt inte överstiger 1 kilowatt och 
 
1. är konstruerad för en hastighet av högst 25 kilometer i timmen, eller 
 
2. är konstruerad för att drivas med en tramp- och vevanordning och där motorn inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i timmen. 
Motorcykel 
Ett motorfordon vars nettoeffekt, konstruktiva hastighet eller motorstorlek överstiger villkoren för moped och som har 
 
1. två hjul, eller 
 
2. tre symmetriskt placerade hjul och en vikt i körklart skick av högst 1 000 kilogram, eller 
 
3. fyra hjul och en vikt i körklart skick av högst 450 kilogram eller högst 600 kilogram om fordonet är inrättat för godsbefordran, samt en nettoeffekt som inte överstiger 15 kilowatt. 
 
Vid beräkningen av en motorcykels vikt ska i fråga om ett eldrivet fordon batterierna inte räknas in. 
 
Motorcyklar delas in i lätta och tunga motorcyklar. 
Motordrivet fordon 
Ett fordon som för framdrivande är försett med motor, dock inte ett sådant eldrivet fordon som är att anse som cykel. Motordrivna fordon delas in i motorfordon, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon. 
Motorfordon  
Ett motordrivet fordon som är avsett att användas huvudsakligen på väg, oavsett om det är färdigbyggt eller inte, och som är inrättat 
 
1. huvudsakligen för att självständigt användas till person- eller godsbefordran, eller 
 
2. för något annat ändamål än som avses under 1, om fordonet inte är att anse som en traktor eller ett motorredskap. 
 
Motorfordon delas in i bilar, motorcyklar och mopeder. 
Motorredskap  
Ett motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen som ett arbetsredskap eller för kortare förflyttningar av gods. Motorredskap delas in i klass I och klass II. 
Motorredskapklass I 
Ett motorredskap som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 30 kilometer i timmen. 
Motorredskapklass II 
Ett motorredskap som är konstruerat för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen. 
Personbil  
En bil som är försedd med högst åtta sittplatser utöver förarplatsen och 
 
1. är inrättad huvudsakligen för personbefordran eller 
 
2. är permanent försedd med ett karosseri som är inrättat som bostadsutrymme och utrustat med åtminstone 
 
a. fast monterade sittplatser, 
 
b. fast monterade sovplatser som kan utgöras av sittplatser som kan omvandlas till sovplatser, 
 
c. fast monterad utrustning för matlagning och lagring och 
 
d. bord. 
 
Personbilar delas in i klass I och klass II. 
Personbil klass I 
En personbil som inte tillhör klass II. 
Personbil klass II 
En personbil som är permanent försedd med ett karosseri som är inrättat som bostadsutrymme och utrustat med åtminstone 
 
a. fast monterade sittplatser, 
 
b. fast monterade sovplatser som kan utgöras av sittplatser som kan omvandlas till sovplatser, 
 
c. fast monterad utrustning för matlagning och lagring och 
 
d. bord. 
Påhängsvagn 
En släpvagn som är inrättad för att genom tapp med vändskiva eller liknande anordning förenas med en bil, en traktor eller ett motorredskap och som är så utförd att chassiet eller karosseriet vilar direkt på det dragande fordonet. 
Sidvagn 
Ett fordon som är inrättat för att kopplas vid sidan av en tvåhjulig motorcykel eller en cykel. En tillkopplad sidvagn anses dock inte som ett särskilt fordon. 
Släpfordon 
Ett fordon som är inrättat för koppling till ett annat motordrivet fordon än en moped klass II och är avsett för person- eller godsbefordran eller för att bära en anordning för att driva dessa fordon. Släpfordon delas in i släpvagnar, släpslädar och terrängsläp samt i lätta släpfordon och tunga släpfordon. 
Släpkärra 
En släpvagn med oledad dragstång där den statiskt vertikala last som förs över till dragfordonet inte överskrider 10 procent av släpvagnens totalvikt eller 1 ton. 
Släpsläde 
Ett släpfordon på medar som är inrättat för att dras av ett motorfordon, en traktor eller ett motorredskap. 
Släpvagn 
Ett släpfordon på hjul eller band som är inrättat för att dras av ett motorfordon, en traktor eller ett motorredskap. 
Släpvagnsvikt 
Den sammanlagda vikten av en släpvagns egenvikt och last. 
Snöskoter 
En terrängskoter som är avsedd för färd på snötäckt mark och som är försedd med band och medar. 
Terränghjuling 
En annan terrängskoter än en snöskoter. 
Terrängmotorfordon 
Ett motordrivet fordon som inte är ett motorfordon och som är inrättat huvudsakligen för att självständigt användas till person- eller godsbefordran i terräng. Terrängmotorfordon delas in i terrängvagnar och terrängskotrar. 
Terrängskoter  
Ett terrängmotorfordon med en tjänstevikt av högst 450 kilogram. Terrängskotrar delas in i snöskotrar och terränghjulingar. 
Terrängsläp 
Ett släpfordon som är inrättat för att dras av ett terrängmotorfordon. 
Terrängvagn 
Ett terrängmotorfordon med en tjänstevikt över 450 kilogram. Terrängvagnar delas in i lätta och tunga terrängvagnar. 
Tjänstevikt för en bil, en traktor eller ett motorredskap 
Den sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick med det tyngsta karosseri som hör till fordonet, verktyg och reservhjul som hör till fordonet, bränsle, smörjolja och vatten, samt föraren. 
Tjänstevikt för en motorcykel eller en moped 
Den sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick utan sidvagn, med verktyg som hör till fordonet, bränsle, smörjolja och vatten. 
Tjänstevikt för ett släpfordon, ett terrängsläp eller en sidvagn 
Vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick med det tyngsta karosseri som hör till fordonet. 
Tjänstevikt för ett terrängmotorfordon 
Den sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick med det tyngsta karosseri som hör till fordonet, verktyg som hör till fordonet, samt bränsle, smörjolja och vatten. För en tung terrängvagn räknas även vikten av föraren och reservhjul med. 
Totalvikt för en bil, en traktor, ett motorredskap eller en tung terrängvagn 
Summan av fordonets tjänstevikt och den beräknade vikten av det största antal personer utom föraren och den största mängd gods som fordonet är inrättat för. 
Totalvikt för en motorcykel, ett terrängfordon utom en tung terrängvagn, ett släpfordon eller en sidvagn 
Summan av fordonets tjänstevikt och den beräknade vikten av det största antal personer och den största mängd gods som fordonet är inrättat för. I totalvikten för en motorcykel ingår inte sidvagnens totalvikt. 
Traktor 
Ett motordrivet fordon med minst två hjulaxlar som är inrättat huvudsakligen för att dra ett annat fordon eller ett arbetsredskap. En traktor får vara utrustad för transport av gods och för befordran av passagerare. 
 
Traktorer delas in i traktor a och traktor b. 
Traktor a 
En traktor som är konstruerad för en hastighet av högst 40 kilometer i timmen. 
Traktor b 
En traktor som är konstruerad för en hastighet som överstiger 40 kilometer i timmen. 
Traktor skatteklass I  
En traktor som enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) hör till skatteklass I. 
Traktor skatteklass II  
En traktor som enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) hör till skatteklass II. 
Traktortåg 
En traktor med ett eller flera tillkopplade släpfordon. 
Trippelaxel 
Tre hjulaxlar på ett fordon med ett inbördes avstånd mellan den första och den tredje axeln som är mindre än 5 meter. 
Trippelaxeltryck 
Den sammanlagda statiska vikt som hjulen i en trippelaxel för över till vägbanan. 
Tung buss 
En buss med en totalvikt över 3,5 ton. 
Tung lastbil 
En lastbil med en totalvikt över 3,5 ton. 
Tung motorcykel 
1. En motorcykel på två eller fyra hjul vars motor har en slagvolym som överstiger 125 kubikcentimeter, en nettoeffekt som överstiger 11 kilowatt eller ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som överstiger 0,1 kilowatt/kilogram. 
 
2. En motorcykel på tre hjul med en nettoeffekt som överstiger 15 kilowatt. 
Tungt släpfordon 
Ett annat släpfordon än ett lätt släpfordon. 
Tung terrängvagn 
En terrängvagn med en tjänstevikt över 2 ton. 
Vikt i körklart skick för en motorcykel eller en moped 
Vikten i körklart skick för en motorcykel eller en moped fastställs enligt artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar, i den ursprungliga lydelsen. 
Lag (2017:360). Lagen 2015:793, med ikraftträdande 1 jan. 2016, innehåller även:2. En klassificering enligt äldre bestämmelser av ett fordon som moped, motorcykel, personbil, terrängskoter, terrängvagn, traktor klass I eller klass II gäller fortfarande.Lagen 2006:240, med ikraftträdande 1 maj s.å., innehåller även:2. En klassificering enligt äldre bestämmelser av ett fordon som personbil eller lastbil gäller fortfarande.Lagen 2003:219, med ikraftträdande 1 juli s.å., innehåller även:2. En klassificering enligt äldre bestämmelser av ett fordon som moped gäller fortfarande. 3. En moped som före ikraftträdandet har klassificerats som moped klass I skall i fortsättningen klassificeras som klass II om mopeden är att hänföra till den klassen enligt de nya föreskrifterna.Lagen 2002:583, med ikraftträdande 1 maj 2003, innehåller även:2. En klassificering enligt äldre bestämmelser av ett fordon som personbil, buss eller lastbil gäller fortfarande.2 a §2 a § Trots 2 § ska ett fordon som registreras med stöd av ett godkännande enligt en EU-rättsakt höra till det slag av fordon som motsvarar den fordonskategori som anges i godkännandet. Lag (2015:793). 3 §3 § Om det inte med ledning av 2 eller 2 a § kan bestämmas till vilket slag av fordon som ett visst fordon eller en viss fordonstyp ska höra, beslutar den myndighet som regeringen bestämmer i frågan. Lag (2009:226). 4 §4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fårmeddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om undantag från denna lag, ochmeddela föreskrifter om avgifter för prövning av ansökan om undantag i enskilda fall enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Lag (2010:1566). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2001:559 1. Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2001. 2. För en moped som tagits upp i typintyg enligt 63 § fordonskungörelsen i dess lydelse före d. 1 nov. 1998 eller godkänts vid mopedbesiktning enligt 48–54 §§ fordonskungörelsen i dess lydelse före d. 1 nov. 1998 och därefter inte ändrats på sådant sätt som anges i 50 § nämnda kungörelse, gäller vad som sägs om mopeder klass II. 2002:583 1. Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2003.2. En klassificering enligt äldre bestämmelser av ett fordon som personbil, buss eller lastbil gäller fortfarande. 2003:219 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003. 2. En klassificering enligt äldre bestämmelser av ett fordon som moped gäller fortfarande. 3. En moped som före ikraftträdandet har klassificerats som moped klass I skall i fortsättningen klassificeras som klass II om mopeden är att hänföra till den klassen enligt de nya föreskrifterna. 2006:240 1. Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2006.2. En klassificering enligt äldre bestämmelser av ett fordon som personbil eller lastbil gäller fortfarande. 2009:125 Denna lag träder i kraft d. 1 april 2009. 2009:226 Denna lag träder i kraft d. 29 april 2009. 2010:757 Denna lag träder enligt F (2010:1092) i kraft d. 1 okt. 2010. 2010:1092 (Utkom d. 7 sept. 2010.) 2010:1566 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011. 2011:585 Denna lag träder i kraft d. 20 juli 2011. 2011:913 (Utkom d. 5 juli 2011.) 2012:875 Denna lag träder i kraft d. 19 jan. 2013. 2015:793 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016.2. En klassificering enligt äldre bestämmelser av ett fordon som moped, motorcykel, personbil, terrängskoter, terrängvagn, traktor klass I eller klass II gäller fortfarande. 2017:360 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2017.