Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

Denna förordning upphör enligt F (2010:1578) att gälla den 1 januari 2011.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2010:1578).

Utfärdad den 23 augusti 2001.
Utkom från trycket den 11 september 2001

Allmänna bestämmelser

1 §

De avgifter som anges i denna förordning tas ut av statliga myndigheter vid tillämpningen av olika författningar inom vägtrafikområdet samt av Transportstyrelsen vid förrättningar och åtgärder i övrigt som styrelsen utför.

Bestämmelser om en kommuns rätt att ta ut avgifter för prövning av ansökningar finns i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.

SFS 2008:1286

2 §

I fråga om ansökningsavgifter gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 10–13 §§ avgiftsförordningen (1992:191).

3 §

Transportstyrelsen får, efter samråd med Ekonomistyrningsverket, meddela föreskrifter om avgifter för utdrag ur vägtrafikregistret.

SFS 2008:1286

4 §

Om det finns synnerliga skäl får Transportstyrelsen i andra fall än som avses i 3 kap. 6 § medge nedsättning av eller befrielse från en avgift som anges i denna förordning.

SFS 2008:1286

5 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att en avgift som styrelsen eller Trafikverket tar ut enligt denna förordning ska tas ut med ett lägre belopp när en beställning eller en betalning görs elektroniskt.

SFS 2010:147

6 §

Vid skriftlig betalningspåminnelse tas en avgift för administrativa kostnader ut om 50 kronor (påminnelseavgift).

SFS 2007:1162

Avgifter som rör fordon m.m.

Ansökningsavgifter

1 §

Transportstyrelsen och Trafikverket tar ut avgift i de fall och med de belopp som anges i bilagan till denna förordning. Myndigheterna tar även ut andra avgifter enligt detta kapitel.

SFS 2010:147

2 §

[Upphävd g. F (2007:1162).]

SFS 2007:1162

3 §

Avgift tas ut för prövningen av en ansökan enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister i följande fall.

Ärendeslag

Avgiftsklass

Saluvagnslicens enligt 19 §

 

2

 

4 §

Avgift tas ut för prövningen av en ansökan enligt trafikförordningen (1998:1276) i följande fall.

Ärendeslag

Avgiftsklass

1. Tävlingar som går genom flera län (3 kap. 84 §)

 

6

 

2. Tävlingar som går genom ett och samma län (3 kap. 84 §)

 

4

 

3. Undantag för tunga transporter (13 kap. 3 §)

 

3

 

4. Undantag för breda transporter (13 kap. 3 §)

 
 

Om bredden är högst 450 centimeter

 

2

 

Om bredden överstiger 450 centimeter

 

3

 

5. Undantag för långa transporter (13 kap. 3 §)

 
 

Om längden är högst 35 meter

 

2

 

Om längden överstiger 35 meter

 

3

 

6. Ärenden om undantag för visst ändamål avseende fordon som används för transport av rörelsehindrade (13 kap. 3 §)

 

1

 

7. Övriga undantag (13 kap. 3 §)

 

4

 

I ärenden om undantag för tunga, breda eller långa transporter enligt 3–5 som kräver skyndsam behandling tas dubbel avgift ut.

5 §

Avgift tas ut för prövningen av en ansökan enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister i följande fall.

Ärendeslag

Belopp

1. Ursprungskontroll av fordon enligt 6 kap. 5 §

 

700 kronor

 

2. Undantag enligt 20 kap. 2 och 4 §§

 

500 kronor

 

SFS 2009:1375

Vägtrafikregisteravgift

Rubriken har denna lydelse enl. F 2007:1162. SFS2007-1162

6 §

För ett fordon som registrerats enligt 6 kap. förordningen (2001:650) om vägtrafikregister tas det ut en vägtrafikregisteravgift om 65 kronor per år för varje bil, motorcykel, motorredskap, tung terrängvagn och släpvagn.

För en moped klass I, ett terrängsläp och ett annat terrängmotorfordon än en tung terrängvagn tas det ut en engångsavgift för registerhållningen om 80 kronor. Vägtrafikregisteravgiften för en moped klass I, terrängsläp och för ett annat terrängmotorfordon än en tung terrängvagn tas ut i samband med skyltavgiften för fordonet. Vägtrafikregisteravgift ska dock inte tas ut om ett sådant fordon ställs av vid registreringen och därefter avregistreras utan att avställningen upphört. Vägtrafikregisteravgiften för andra fordon tas ut första gången i samband med att fordonet första gången ställs på. Därefter tas vägtrafikregisteravgiften ut i samband med att fordonsskatt tas ut första gången för ett skatteår eller en del av ett skatteår.

Om fordonet inte är skattepliktigt eller om det är befriat från fordonsskatt ska avgiften tas ut vid den tidpunkt som skulle ha gällt om fordonet varit skattepliktigt eller inte varit befriat från fordonsskatt. Vid avställning ska inte avgift tas ut om avställningen beror på att fordonet har tagits från ägaren genom brott och inte anträffats därefter.

SFS 2009:1375

7 §

Skyldig att betala avgift enligt 6 § är den som i vägtrafikregistret är antecknad som ägare till fordonet när avgiften ska tas ut. I fråga om sådan avgift som tas ut i samband med fordonsskatt tillämpas 4 kap. 1–7, 9 och 10 §§, 5 kap. 2, 3, 7 och 17 §§, 6 kap., 7 kap. och 8 kap. 2–4 §§ vägtrafikskattelagen (2006:227) och 6–9 §§ vägtrafikskatteförordningen (2006:242).

Ska fordonsskatt inte betalas, tas avgiften ut på det sätt som Transportstyrelsen bestämmer.

SFS 2008:1286

Skyltavgifter

8 §

För ett registrerat fordon tas det ut en skyltavgift om 80 kronor för varje skylt utom vid tillfällig registrering enligt 21–23 §§ lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Avgiften tas ut när fordonet registreras. Om fordonet ställs av vid registreringen, tas dock avgiften ut när avställningen upphör eller, om detta inte sker, när fordonet avregistreras.

För en taxiskylt som avses i 7 kap. 9 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister tas avgiften ut när fordonet har anmälts för användning i taxitrafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490).

SFS 2009:1375

9 §

I fråga om en avgift enligt 8 § tillämpas 7 § på motsvarande sätt.

10 §

För en ersättningsskylt och för en provisorisk skylt tas det ut en avgift om 80 kronor. Avgiften tas ut på det sätt som Transportstyrelsen bestämmer.

SFS 2009:1375

11 §

För särskilda fordonsskyltar enligt 16 kap. förordningen (2001:650) om vägtrafikregister tas det ut en särskild skyltavgift. Avgiften skall motsvara tillverkningskostnaderna för skyltarna och i förekommande fall nya sådana skyltar samt kostnaderna för det särskilda förfarandet med dem.

Skyltavgift enligt första stycket fastställs av Transportstyrelsen. När det gäller skyltar för beskickningsfordon skall beslutet fattas efter samråd med Utrikesdepartementet. Avgiften tas ut på det sätt som Transportstyrelsen bestämmer.

SFS 2008:1286

12 §

För varje saluvagnsskylt tas det ut en avgift om 80 kronor.

Innehavaren av en saluvagnslicens ska i samband med att en saluvagnsskylt registreras betala en vägtrafikregisteravgift om 65 kronor. En vägtrafikregisteravgift om 65 kronor ska därefter årligen under december månad för det följande året betalas för varje fordon som är anmält att samtidigt användas med stöd av licensen.

Avgifterna tas ut i samband med att saluvagnsskatt tas ut enligt vägtrafikskattelagen (2006:227). Därvid ska 3 kap. 2 §, 4 kap. 1–7, 9 och 10 §§, 5 kap. 7 och 17 §§, 7 kap. och 8 kap. 2–4 §§ vägtrafikskattelagen samt 10 och 11 §§ vägtrafikskatteförordningen (2006:242) tillämpas. Om saluvagnsskatt inte ska betalas, tas avgifterna ut på det sätt som Transportstyrelsen bestämmer.

SFS 2009:1375

13 §

När ett fordon ställs på enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister tas en påställningsavgift om 50 kronor ut. Påställningsavgift tas inte ut första gången ett fordon ställs på.

Påställningsavgiften tas ut i samband med att fordonsskatt tas ut. Om fordonet inte är fordonsskattepliktigt, eller om det är befriat från fordonsskatt, ska påställningsavgiften tas ut i samband med att vägtrafikregisteravgift enligt 2 kap. 6 § tas ut. Har vägtrafikregisteravgift redan tagits ut för året eller har engångsavgift för registerhållningen tagits ut, tas påställningsavgiften ut för sig. Påställningsavgiften för traktorer tas också ut för sig.

SFS 2007:1162

14 §

Skyldig att betala påställningsavgift enligt 13 § är den som i vägtrafikregistret är antecknad som ägare till fordonet när avgiften ska tas ut. När avgiften tas ut i samband med fordonsskatt tillämpas 4 kap. 1–7, 9 och 10 §§, 5 kap. 2, 3, 7 och 17 §§, 6 kap., 7 kap. och 8 kap. 2–4 §§ vägtrafikskattelagen (2006:227) och 6–9 §§ vägtrafikskatteförordningen (2006:242).

Ska fordonsskatt inte betalas, tas avgiften ut på det sätt som Transportstyrelsen bestämmer.

SFS 2008:1286

Avgifter som rör körkort m.m.

1 §

[Upphävd g. F (2007:1162).]

SFS 2007:1162

2 §

Transportstyrelsen tar ut avgift i de fall och med de belopp som anges i avsnitt 1 i bilagan till denna förordning.

Trafikverket tar ut avgift i de fall och med de belopp som anges i avsnitt 2 i bilagan till denna förordning.

SFS 2010:147

3 §

[Upphävd g. F (2007:1162).]

SFS 2007:1162

4 §

Trafikverket tar i den ordning som Transportstyrelsen bestämmer ut avgifter för förrättningar eller åtgärder som anges i avsnitt 2 i bilagan till denna förordning.

Transportstyrelsen tar i den ordning som styrelsen bestämmer ut avgifter för

  1. utfärdanden av behörighetshandlingar (körkortsunderlag, taxiförarlegitimation, förarbevis och kompetensbevis), och

  2. prövning av ansökan om undantag från körkortsförordningen (1998:980) och från föreskrifter som Transportstyrelsen har meddelat efter bemyndigande i den författningen.

SFS 2010:147

5 §

En betald förarprovsavgift återbetalas till den som inte har genomgått förarprov inom giltighetstiden för ett meddelat körkortstillstånd enligt 3 kap. 3 § körkortsförordningen (1998:980). Transportstyrelsen prövar frågan om återbetalning.

SFS 2008:1286

6 §

Utrikesdepartementet får i fråga om en utländsk medborgare som tillhör en främmande stats diplomatiska eller konsulära representation i Sverige eller dennes familjemedlem medge att en avgift inte skall betalas för utfärdande av körkort eller för förarprov.

Utrikesdepartementet skall fortlöpande till Transportstyrelsen lämna uppgifter om beskickningar och konsulat och övriga förhållanden som behövs för tillämpningen av första stycket.

SFS 2008:1286

7 §

[Upphävd g. (F 2007:1162).]

SFS 2007:1162

Avgifter som rör yrkesmässig trafik och biluthyrning

Ansökningsavgifter

1 §

Transportstyrelsen tar ut avgift i de fall och med de belopp som anges i avsnitt 1 i bilagan till denna förordning.

Trafikverket tar ut en avgift i de fall och med de belopp som anges i avsnitt 2 i bilagan till denna förordning.

SFS 2010:147

2 §

Avgift tas ut för prövningen av en ansökan om tillstånd, undantag och behörighet enligt yrkestrafiklagen (1998:490), förordningen (1998:780) om biluthyrning och yrkestrafikförordningen (1998:779) i följande fall.

Ärendeslag

Avgiftsklass

1. Tillstånd till yrkesmässig trafik

 

3

 

2. Godkännande av en viss person som trafikansvarig (2 kap. 4 § andra stycket a yrkestrafiklagen)

 

2

 

3. Undantag från skyldighet att ha taxameter

 

3

 

4. Annat undantag enligt yrkestrafikförordningen

 

2

 

5. Transporttillstånd

 
 

– tur- och returresa eller enkel resa

 

1

 

– minst 10 månader

 

4

 

– annat fall

 

2

 

6. Intyg om lämplighet

 

1

 

7. Ansökan om tillstånd till biluthyrning

 

3

 

SFS 2007:1162

3 §

Avgift tas ut för prövningen av en ansökan enligt förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i följande fall.

Ärendeslag

Avgiftsklass

1. Tillstånd

 

2

 

2. Beslut i ett ärende om miljöpoäng

 

1

 

3. Kontrolldokument (waybill) och intyg (certifikat)

 

1

 

SFS 2009:1375

Övrigt

4 §

[Upphävd g. F (2009:88).]

SFS 2009:88

Övriga bestämmelser

Verkställighetsföreskrifter

1 §

Skatteverket får efter samråd med Transportstyrelsen meddela föreskrifter om uppbörd av vägtrafikregisteravgift i samband med uttag av saluvagnsskatt.

Transportstyrelsen får i andra fall än som avses i första stycket eller i 3 kap. 6 § meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning. I frågor som avser uppbörd eller redovisning av avgifter får föreskrifterna meddelas först efter att Transportstyrelsen samrått med Ekonomistyrningsverket.

SFS 2008:1286

Omprövning

2 §

Den som har debiterats en avgift får begära omprövning av beslutet. Detta gäller dock inte avgifter som avses i 2 kap. 6, 8 och 13 §§ och som tas ut i samband med fordonsskatt samt avgifter som avses i 2 kap. 12 § och som tas ut i samband med saluvagnsskatt.

SFS 2007:1162

Överklagande

3 §

I 34 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister finns bestämmelser om överklagande av beslut enligt denna förordning. Ett beslut om ansökningsavgift får dock överklagas i samma ordning som gäller för det ärende som ansökan avser.

Ett beslut enligt 1 kap. 4 § får överklagas hos regeringen.

Bilaga

Avsnitt 1 – Avgiftslista för Transportstyrelsen

1. Prövning av ansökan om godkännanden, tillstånd, dispenser och undantag inom vägtrafikområdet

Avgiftslista

Avgift kronor

Auktorisation m.m.

 

Tillstånd att betraktas som yrkesmässig fordonstillverkare

 

1 300

 

Typgodkännande och ändring av typgodkännande av system, komponent eller separat teknisk enhet

 

3 200

 

Tillstånd till linjetrafik nationellt och inom EES

 

2 000

 

Tillstånd till linjetrafik eller pendeltrafik utanför EES

 

3 000

 

Gemenskapstillstånd för persontransporter

 

500

 

Prövning av ansökan om körkortstillstånd

 
 

– efter återkallelse

 

1 670

 

– i annat fall

 

220

 

Prövning av ansökan om utbyte av utländskt körkort mot svenskt

 

600

 

Prövning av ansökan om förlängning av körkort med högre behörighet enligt 3 kap. 12 § körkortslagen (1998:488)

 

315

 

Prövning av ansökan om taxiförarlegitimation

 

700

 

Prövning av ansökan om förhandsbesked i fråga om taxiförarlegitimation

 

300

 

Prövning av ansökan om förhandsbesked i fråga om körkortstillstånd

 

300

 

Prövning av ansökan om godkännande som handledare enligt 4 kap. 8 § körkortsförordningen (1998:980)

 

170

 

Prövning av ansökan om traktorkort före fyllda 16 år

 

300

 

Prövning av ansökan om undantag från förordning eller föreskrift m.m.

 

Prövning av ansökan om undantag från fordonsförordningen (2009:211) och från föreskrifter som Transportstyrelsen har beslutat efter bemyndigande i förordningen

 

600

 

Prövning av ansökan om undantag från körkortsförordningen (1998:980) och från föreskrifter som Transportstyrelsen beslutat efter bemyndigande i denna förordning

 

600

 

Prövning av ansökan om undantag från förordning eller andra föreskrifter än som anges ovan

 

600

 

Medgivande av tillfällig registrering med stöd av 22 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister

 

450

 

Medgivande av tillfällig registrering för nya fordon med stöd av 23 § första stycket 1–3 lagen (2001:558) om vägtrafikregister

 

450

 

Medgivande av tillfällig registrering med stöd av 23 § första stycket 4 lagen (2001:558) om vägtrafikregister

 

450

 

Avgift för tillfällig registrering med stöd av 22 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister ska betalas även om medgivande inte lämnas.

 
 

Prövning av ansökan om dispens enligt 8 kap. 9 § körkortsförordningen (1998:980)

 

600

 

Prövning av ansökan om dispens enligt 8 kap. 10 § körkortsförordningen (1998:980)

 

600

 

Prövning av ansökan inom förarutbildning

 

Prövning av ansökan om tillstånd att driva förarutbildning och godkännande som personal inom förarutbildning

 

2 000

 

Prövning av ansökan om utökat tillstånd att bedriva förarutbildning och utökat godkännande som personal inom förarutbildning

 

600

 

Prövning av ansökan om att få anordna kunskapsprov enligt lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar

 

1 200

 

2. Övriga produkter och tjänster

Avgiftslista

Avgift kronor

Färdskrivarkort

 

650

 

Dubblett av del 2 av registreringsbevis

 

100

 

Dubblett av del 2 av registreringsbevis vid samtidig beställning och betalning via Internet

 

50

 

3. Behörighetshandlingar inom vägtrafikområdet

Avgiftslista

Avgift kronor

Utfärdande av behörighetshandlingar (körkortsunderlag, taxiförarlegitimation, förarbevis och kompetensbevis)

 

150

 

Utlandsärenden

 

250

 

Utgivande av tidigare ogiltig taxiförarlegitimation

 

120

 

4. Övrigt

Avgiftslista

Avgift kronor

Tidtaxa för utfört arbete per person och timme

 

500

 

För sådan förrättning eller åtgärd av Transportstyrelsen som inte anges ovan och som inte omfattas av bestämmelserna i någon annan författning får verket ta ut avgift enligt tidtaxa.

 
 

Om förrättning, åtgärd eller annat arbete medför rese- eller traktamentskostnader eller särskilda utlägg, ska dessa ersättas särskilt.

 
 

Avsnitt 2 – Avgiftslista för Trafikverket

Avgiftslista

Avgift kronor

Kunskapsprov/Omprov, säkerhetskontroll och funktionsbeskrivning

 
 

– normaltaxa

 

220

 

– kvälls- och helgtaxa

 

290

 

Körprov för behörigheterna B, C, D och för taxiförarlegitimation

 
 

– normaltaxa

 

700

 

– kvälls- och helgtaxa

 

940

 

Körprov för övriga behörigheter och för tillträde till trafik- eller motorcykellärarutbildning

 

315

 

– normaltaxa

 

1 500

 

– kvälls- och helgtaxa

 

1 950

 

Normaltaxa ska tas ut för förrättning som äger rum vardagar kl. 07.30–18.00. Övrig tid ska kvälls- och helgtaxa tas ut.

 
 

Digital fotografering

 

80

 

Tidtaxa för utfört arbete per person och timme

 

500

 

För sådan förrättning eller åtgärd av Trafikverket som inte anges ovan och som inte omfattas av bestämmelserna i någon annan författning får verket ta ut avgift enligt tidtaxa.

 
 

Om förrättning, åtgärd eller annat arbete medför rese- eller traktamentskostnader eller särskilda utlägg, ska dessa ersättas särskilt.

 
 

SFS 2010:147

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:652

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2001 då förordningen (1972:648) med taxa för Vägverket skall upphöra att gälla.

2. Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts med en bestämmelse i denna förordning, skall hänvisningen i stället avse den nya bestämmelsen.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före d. 1 okt. 2001.

SFS 2002:715

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2002.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före ikraftträdandet.

SFS 2003:97

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2003.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före ikraftträdandet.

SFS 2003:1030

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:693

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2004.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före ikraftträdandet och i fråga om prov som genomförs under okt. månad 2004.

SFS 2004:867

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före ikraftträdandet.

SFS 2005:14

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2005.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före ikraftträdandet.

SFS 2005:802

1. Denna förordning träder i kraft d. 15 dec. 2005 i fråga om avgifter för prövning av ansökningar om tillstånd att bedriva introduktionsutbildning enligt körkortslagen (1998:488) och i övrigt d. 1 jan. 2006.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före ikraftträdandet.

SFS 2005:1230

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2006:246

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2006.

SFS 2007:69

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2007.

SFS 2007:1162

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008. Bestämmelserna i 2 kap. 5 § i sin nya lydelse ska dock tillämpas först från och med d. 4 febr. 2008.

2. Avgift för dubblett av del 2 av registreringsbevis vid samtidig beställning och betalning via Internet enligt avsnitt 1.3 i bilagan, tillämpas först från och med d. 1 febr. 2008.

3. För avgift som tas ut för tid före ikraftträdandet gäller den äldre lydelsen av 2 kap. 6 och 12 §§. Har registerhållningsavgift tagits ut för tid efter ikraftträdandet får inte vägtrafikregisteravgift tas ut för samma tidsperiod. Ska efter ikraftträdandet avgift tas ut för första gången för skatteår som delvis hänför sig till tiden före ikraftträdandet ska avgift tas ut endast i form av vägtrafikregisteravgift.

4. För sådana ansökningar om utfärdande av körkort och förarbevis m.m. som gjorts före ikraftträdandet gäller fortfarande bestämmelserna i 3 kap. 3 §.

5. Bestämmelserna i 3 kap. 7 § gäller fortfarande i ärenden där det före ikraftträdandet registrerats i vägtrafikregistret att handlingar för förnyelse av körkort och taxiförarlegitimation som avses i 3 kap. 15 § körkortsförordningen (1998:980) skickats till sökanden.

6. För ansökningar som gjorts före ikraftträdandet gäller 4 kap. 2 § i sin äldre lydelse.

7. I övrigt gäller äldre föreskrifter fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före d. 1 jan. 2008. Registerhållningsavgift som avser perioden 1 jan.–31 dec. 2008 ska dock inte tas ut för en traktor.

SFS 2008:1286

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:88

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2009:1375

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2010:147

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2010.