Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2002:713) om försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna hastighet

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna hastighet.

2 §

Försöksverksamhet enligt denna förordning får bedrivas på den väg eller vägsträcka som Trafikverket bestämmer. SFS 2010:148

3 §

Trafikverket får meddela föreskrifter om högsta tillåtna hastighet. Den högsta tillåtna hastigheten skall, beroende av förhållandena på eller vid vägen eller vägsträckan, variera över tiden och får bestämmas till mellan 30 och 120 kilometer i timmen med intervaller om 10 kilometer i timmen.
Trafikverket får vidare meddela föreskrifter om högsta tillåtna hastighet som inte varierar över tiden på en vägsträcka som ansluter till en väg eller vägsträcka där en föreskrift enligt första stycket gäller.
Bestämmelserna i första och andra styckena utgör undantag från vad som gäller enligt 3 kap. 17 § andra och fjärde styckena samt 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen (1998:1276), i fråga om lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet. SFS 2010:148

4 §

Föreskrifter enligt 3 § gäller i stället för
SFS 2004:6

5 §

Innan Trafikverket meddelar föreskrifter enligt 3 § ska Transportstyrelsen samt den polismyndighet, länsstyrelse och väghållare som berörs få tillfälle att yttra sig. SFS 2010:148

6 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 3 § döms till penningböter.

SFS 2002:713

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2002 och upphör att gälla den 31 december 2013.
SFS 2011:1056

SFS 2004:6

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2004.

SFS 2004:870

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2004.

SFS 2008:1142

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

SFS 2010:148

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.

SFS 2011:1056

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.