Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar

Utfärdad den 8 maj 2003.
Utkom från trycket den 27 maj 2003

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om förbud mot vissa metaller i bilar och har meddelats med stöd av 5 kap. 8 § fordonslagen (2002:574).

2 §

Material och komponenter i andra lätta lastbilar och personbilar än sådana som är EG-typgodkända och som för första gången släpps ut på marknaden efter den 1 juli 2003 får inte innehålla bly, kvicksilver, kadmium eller sexvärt krom, utom i de fall som anges i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon, i lydelsen enligt kommissionens delegerade direktiv (EU) 2020/363.

SFS 2020:520

3 §

Med personbil och lätt lastbil avses i denna förordning samma som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

4 §

SFS 2009:235

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:208

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2009:235

Denna förordning träder i kraft d. 29 april 2009.

SFS 2014:1318

Denna förordning träder i kraft d. 9 dec. 2014.

SFS 2016:1134

Denna förordning träder i kraft d. 21 dec. 2016.

SFS 2018:1590

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2018.

SFS 2020:520

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2020.