Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2004:283) om sjöfartsskydd

1 §

Denna förordning reglerar vissa förhållanden i anslutning till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar1 samt lagen (2004:487) om sjöfartsskydd. SFS 2004:514

3 §

Behörig sjöfartskyddsmyndighet enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 725/2004 är Transportstyrelsen, om inte annat är föreskrivet. SFS 2008:1152

4 §

Utsedd myndighet och administration enligt bilagorna till förordning (EG) nr 725/2004 är Transportstyrelsen, om inte annat är föreskrivet. SFS 2008:1152

5 §

Transportstyrelsen skall fullgöra de uppgifter som enligt förordning (EG) nr 725/2004 skall fullgöras av Sverige, utom såvitt avser artikel 9.2, 12 och 14. SFS 2008:1152

6 §

Transportstyrelsen får efter överenskommelse med Polismyndigheten och Kustbevakningen besluta att Polismyndigheten eller Kustbevakningen ska fullgöra uppgifter som Transportstyrelsen har enligt vad som följer av 3–5 §§. Transportstyrelsen ska kungöra sådana beslut i Transportstyrelsens författningssamling. SFS 2014:1272

7 §

När Transportstyrelsen, Polismyndigheten eller Kustbevakningen utövar tillsyn enligt vad som följer av 3–6 §§ ska Transportstyrelsen, Polismyndigheten, Kustbevakningen och Tullverket på begäran av tillsynsmyndigheten biträda vid tillsynen och lämna de upplysningar som tillsynsmyndigheten behöver. SFS 2014:1272

8 §

Tillsyn av ett fartyg enligt förordning (EG) nr 725/2004 skall om det är möjligt samordnas med den tillsyn som skall göras enligt fartygssäkerhetslagen (2003:364) och föreskrifter meddelade med stöd av den lagen.

9 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
  • 1. vilka åtgärder en hamnanläggnings skyddsplan ska innehålla,
  • 2. sjöfartsskyddsdeklarationer,
  • 3. tillsyn, och
  • 4. avgifter till staten för sjöfartsskyddet.
Avgifter för tillsyn av fartyg får bestämmas upp till full kostnadstäckning. SFS 2017:606

10 §

Ett beslut enligt 9 eller 9 a § lagen (2004:487) om sjöfartsskydd eller enligt bestämmelserna i bilaga 1 och 2 till förordning (EG) nr 725/2004 som avser åtgärder mot fartyg och som har meddelats av annan än behörig befattningshavare hos Transportstyrelsen ska genast underställas denne. SFS 2008:1152

SFS 2004:283

Denna förordning träder i kraft den 20 maj 2004.

SFS 2004:514

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

SFS 2005:856

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

SFS 2008:1152

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

SFS 2014:1272

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

SFS 2017:606

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. Bestämmelserna i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2017.
EUT L 129, 29.4.2004, s. 6 (Celex 32004R0725).