Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2005:951) om försöksverksamhet med hastighetsbegränsning vid fordon som stannat för passagerares på- eller avstigning

Denna förordning upphör att gälla den 1 januari 2014.

Utkom från trycket den 9 december 2005
utfärdad den 1 december 2005.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om försöksverksamhet med hastighetsbegränsning till 30 kilometer i timmen vid passage av

  1. buss i linjetrafik enligt yrkestrafiklagen (2012:210),

  2. buss som används för sådan skolskjutsning som avses i förordningen (1970:340) om skolskjutsning,

  3. taxi som används i linjetrafik enligt yrkestrafiklagen, eller

  4. taxi som används för sådan skolskjutsning som avses i förordningen om skolskjutsning.

De beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.

SFS 2012:244

2 §

Försöksverksamhet enligt denna förordning får bedrivas på de vägar eller vägsträckor som Transportstyrelsen föreskriver.

SFS 2008:1168

3 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att fordon på en viss väg, vägsträcka eller på samtliga vägar inom ett visst område inte får föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen vid passage av någon eller några av de fordonskategorier som avses i 1 § första stycket och som stannat för passagerares på- eller avstigning.

Bestämmelserna i första stycket utgör undantag från vad som gäller enligt 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen (1998:1276).

SFS 2008:1168

4 §

När föreskrifterna enligt 3 § första stycket är tillämpliga gäller de i stället för

  1. bestämmelserna om högsta tillåtna hastighet i 3 kap. 17 § första och tredje styckena trafikförordningen (1998:1276),

  2. föreskrifter om högsta tillåtna hastighet som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § andra och fjärde styckena trafikförordningen, samt

  3. lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet som avses i 10 kap. 1 § andra stycket trafikförordningen.

5 §

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter enligt 3 § första stycket skall berörd kommun och den polismyndighet, länsstyrelse och väghållare som berörs få tillfälle att yttra sig.

SFS 2008:1168

6 §

Fordon som avses i 1 § första stycket och som skall stannas där försöksverksamhet bedrivs skall vara försett med en skylt eller liknande som innehåller en upplysning om förbudet i föreskrifter enligt 3 § första stycket.

Fordon som används för skolskjutsning och som skall stannas där försöksverksamhet bedrivs behöver inte vara försett med en skylt enligt 5 § förordningen (1970:340) om skolskjutsning.

7 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 3 § första stycket döms till penningböter.

Ansvar får inte dömas ut om upplysning om förbudet inte har lämnats på det passerade fordonet med en sådan skylt som avses i 6 §.

8 §

Följande bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276) som gäller föreskrifter om högsta tillåtna hastighet enligt 3 kap. 17 § trafikförordningen skall i tillämpliga delar gälla för sådana föreskrifter som meddelats med stöd av 3 §.

  1. 10 kap. 12 § om underrättelser,

  2. 14 kap. 14 § om ansvar, dock att bestämmelsen om utmärkning i stället skall avse upplysning enligt 6 §, och

  3. 15 kap. 1 § om överklagande.

I förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter anges hur vissa trafikföreskrifter skall kungöras.

SFS 2007:233

9 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om skylt enligt 6 §.

SFS 2008:1168

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:951

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006 och gäller till och med d. 31 dec. 2013.

SFS 2007:233

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2010 i fråga om 8 § och i övrigt d. 1 juni 2007.

SFS 2008:767

(Utkom d. 23 sept. 2008.)

SFS 2008:1168

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2010:1154

(Utkom d. 9 nov. 2010.)

SFS 2012:244

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2012.