Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:22 Utkom från trycket den 7 februari 2006Förordning om ändring i fordonsförordningen (2002:925);utfärdad den 26 januari 2006.Regeringen föreskriver i fråga om fordonsförordningen (2002:925) dels att 8 kap. 1 § och 11 kap. 11 § skall ha följande lydelse, dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 8 kap. 7 §, av följande lydelse.8 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2004:124.Godkännande vid lämplighetsbesiktning krävs för att en buss, en lastbil, ett släpfordon eller ett terrängmotorfordon skall få användas i yrkesmässig trafik för personbefordran, en personbil skall få användas vid övningskörning i trafikskola, ett fordon som har kopplats till något annat motordrivet fordon än ett terrängmotorfordon skall få användas för personbefordran, en bil skall få registreras som utryckningsfordon enligt 6 kap. 9 § 1 förordningen (2001:650) om vägtrafikregister,ett fordon med en släpvagn, vilken är förbunden med dragfordonet genom den gemensamma lasten, skall få framföras med en hastighet av 50 kilometer i timmen enligt 4 kap. 20 § andra stycket 3 trafikförordningen (1998:1276).7 §7 §Den som inställer ett fordon till lämplighetsbesiktning skall lämna de uppgifter om fordonet som behövs för besiktningen. På begäran skall han eller hon styrka uppgifterna. 11 kap.11 §11 §Vägverket får meddela ytterligare föreskrifter om fordons beskaffenhet och utrustning, om omfattningen av den kontroll som avses i denna förordning, om omfattningen av den kontroll av polisman som avses i 2 kap. 11 § fordonslagen (2002:574), om den tekniska kompetensen och utrustningen samt kvalitetssäkringen hos besiktningsorganen, ochi övrigt för verkställigheten av fordonslagen och av denna förordning.Verket får vidare föreskriva att vissa fordonsdelar eller fordonstillbehör får användas endast om de är märkta enligt verkets föreskrifter eller är av en typ som har godkänts av verket eller någon annan myndighet. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2006.På regeringens vägnarULRICA MESSINGLennart Renbjer(Näringsdepartementet)