Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:437 Utkom från trycket den 7 juni 2006Förordning om ändring i fordonsförordningen (2002:925);utfärdad den 24 maj 2006.Regeringen föreskriverJfr kommissionens direktiv 2005/30/EG av den 22 april 2005 om ändring, för att anpassa dem till den tekniska utvecklingen, av Europarlamentets och rådets direktiv 97/ 24/EG och 2002/24/EG avseende typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon (EUT L 106, 27.4.2005, s. 17, Celex 32005L0030), kommissionens direktiv 2005/67/EG av den 18 oktober 2005 om ändring av bilagorna I och II till rådets direktiv 86/298/EEG, bilagorna I och II till rådets direktiv 87/402/EEG och bilagorna I, II och III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG om typgodkännande av jordbruks- och skogsbrukstraktorer i syfte att anpassa bilagorna (EUT L 273, 19.10.2005, s. 17, Celex 32005L0067) och kommissionens direktiv 2006/28/EG av den 6 mars 2006 om ändring, på grund av anpassning till den tekniska utvecklingen, av rådets direktiv 72/ 245/EEG om radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) hos fordon och av rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EUT L 65, 7.3.2006, s. 27, Celex 32006L0028). att 2 kap. 6 § fordonsförordningen (2002:925) skall ha följande lydelse.2 kap.6 §6 § Senaste lydelse 2004:1362.Med de undantag som anges i andra stycket skall ett nytt fordon, som har godkänts enligt nedanstående EG-direktiv (ramdirektiv), är försett med ett typgodkännandemärke eller med någon annan märkning enligt ett särdirektiv till ett ramdirektiv, och som är åtföljt av ett giltigt intyg om överensstämmelse i enlighet med de mallar som finns i bilagor till ramdirektiven, i fråga om fordonets konstruktion och funktion anses stämma överens med kraven i denna förordning och i de föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen och som gäller fordons beskaffenhet och utrustning. Rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordonEGT L 42, 23.2.1970, s. 1 (Celex 31970L0156). , senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/28/EGEUT L 65, 7.3.2006, s. 27 (Celex 32006L0028). .Rådets direktiv 74/150/EEG av den 4 mars 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjulEGT L 84, 28.3.1974, s. 10 (Celex 31974L0150). , senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 807/2003EUT L 122, 16.5.2003, s. 36 (Celex 32003R0807). .Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEGEGT L 225, 10.8.1992, s. 72 (Celex 31992L0061). , senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/30/EGEUT L 106, 27.4.2005, s. 17 (Celex 32005L0030). .Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- och skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEGEUT L 171, 9.7.2003, s. 1 (Celex 32003L0037). , senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/67/EGEUT L 273, 19.10.2005, s. 17 (Celex 32005L0067). .Vad som sägs i första stycket gäller dock inte fordon som är konstruerade för vänstertrafik, fordon som är utrustade med hastighetsmätare som har brittisk standard, eller fordon som tillverkas i små serier. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.På regeringens vägnarULRICA MESSINGLennart Renbjer(Näringsdepartementet)