Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om fartygssäkerhetslagen (2003:364)

dels att i 5 kap. 1 § ordet ”livsmedelslagen (1971:511)” skall bytas ut mot ”livsmedelslagen (2006:804)”,

dels att 4 kap. 5 § skall ha följande lydelse.

4 kap.

4 kap. 5 §

Den kost som de ombordanställda får skall vara tillräcklig och av fullgod kvalitet.
Vatten för de ombordanställdas behov skall finnas lätt tillgängligt ombord i tillräcklig mängd och av fullgod kvalitet.
Bestämmelser om livsmedel och om utrymmen för verksamhet med livsmedel finns i livsmedelslagen (2006:804) och de EG-förordningar som kompletteras av den lagen.

SFS 2006:830

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
På regeringens vägnarULRICA MESSINGLennart Renbjer(Näringsdepartementet)
Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357.